โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev PDF

Description
โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 สารบ ญ สารบ ญ 2 เกร นนำ 4 คำแนะนำเบ องต น 4 ลงทะเบ ยนใช งาน 5 1. เข าส โปรแกรม 5 2. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท ข

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 41 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ค ม อการออก ปพ.1,2,3 บรรยายโดย อ.สาท ศ เพ มสว าง (MSCEM) rev 1.1 สารบ ญ สารบ ญ 2 เกร นนำ 4 คำแนะนำเบ องต น 4 ลงทะเบ ยนใช งาน 5 1. เข าส โปรแกรม 5 2. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 4 9 เข าส โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ล อกอ นเข าส ระบบ 10 เข าส โปรแกรมผลการเร ยน ตรวจสอบข อม ลโรงเร ยน เพ มแก ไข และลบ รายว ชา 13 ใบงานท 1 (ประถม) ให ทำการเพ มรายว ชา จำนวน 1 ว ชา โดยม ข อม ลด งน 14 ใบงานท 2 (ม ธยม) ให ทำการเพ มรายว ชา จำนวน 1 ว ชา โดยม ข อม ลด งน 16 การออกใบ ปพ บ นท ก ปพ เคร องม อบ นท ก ปพ.1 18 11. บ นท กป การศ กษา บ นท กข อความอ สระ บ นท กรายว ชา 21 ใบงานท 3 (ประถม)ให ทำการบ นท กรายว ชาในแบบฟอร ม ปพ.1 ตามรายการต อไปน 22 ใบงานท 4 (ม ธยม)ให ทำการบ นท กรายว ชาในแบบฟอร ม ปพ.1 ตามรายการด งต อไปน การพ มพ ปพ.1 26 การออกใบ ปพ การพ มพ ปพ.2 28 การออกใบ ปพ การพ มพ ปพ.3 30 ขอขอบค ณ 33 ข อม ลว ทยากร 33 4 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 เกร นนำ ค ม อฉบ บน จ ดทำข นเพ อแนะนำการใช งานโปรแกรมบร หารสถานศ กษาบางส วน โดยต ดมาเฉพาะการใช งาน สำหร บทำการออกใบรายงานทางการศ กษาท สำค ญๆ เช น ปพ.1, ปพ.2 และ ปพ.3 โดยเน อหาจะเร มจากการสม ครลงทะเบ ยนเพ อขอบ ญช ใช งาน โปรแกรม จากน นจะแนะนำการบ นท กรายว ชา และผลการเร ยนลงใน ปพ.1 และทำการ ส งพ มพ ท ง ปพ.1, 2, 3 ออกทางเคร องพ มพ ตามลำด บ คำแนะนำเบ องต น ค ม อน เป นฉบ บย อ จ ดทำข นเฉพาะแนะนำการบ นท กผลการเร ยน และออก ปพ.1, 2, 3 ระบบท ใช ในการอบรมน เป นแบบ Intranet (Offline) การลงทะเบ ยนน ใช เฉพาะในการอบรมคร งน เท าน น ท านท ต องการนำไปขยายผลโปรดต ดต อว ทยากรทาง 5 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 ลงทะเบ ยนใช งาน ก อนการลงทะเบ ยนเข าใข งาน ท านต องเตร ยมข อม ลด งต อไปน ช อสำน กงานเขต และช อโรงเร ยนท ต องการใช งาน รห สอ างอ ง ว ทยากรจะแจ งให ทราบในการอบรม อ เมล และเบอร โทรศ ทพ ม อถ อท สามารถร บ SMS ได 1. เข าส โปรแกรม เข าส โปรแกรมโดยเป ดบราวส เซอร พ มพ URL ช ไปท ก จะปรากฏ หน าต างด งร ป จากร ปด านบน ให คล กเมน ลงทะเบ ยน ตรงล กศรช หมายเลข 1 เพ อเข าส ข นตอนการลงทะเบ ยน 6 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 2. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 1 ใช เมาส คล กโรงเร ยนของท าน และใส ข อม ลด งร ป หมายเลข 1. คล กเล อกประเภทโรงเร ยน หมายเลข 2. คล กเล อกช อสำน กงานเขตท โรงเร ยนของท านส งก ด หมายเลข 3. คล กเล อกช อโรงเร ยนของท าน หมายเลข 4. ใส รห สอ างอ งตามร ป หร อ ตามท ว ทยากรแจ ง หมายเลข 5. คล กป ม Next เพ อทำข นตอนต อไป 7 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 3. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 2 ใส ข อม ล ช อ - นามสก ล เป นภาษาไทย ตามด วย เบอร โทรศ พท ม อถ อ และอ เมล ตามลำด บด งร ป หมายเลข 1. ใส ช อของท านเป นภาษาไทย หมายเลข 2. ใส นามสก ลของท านเป นภาษาไทย หมายเลข 3. ใส เบอร โทรศ พท ม อถ อของท าน หมายเลข 4. ใส อ เมล ของท าน หมายเลข 5. คล กป ม Next เพ อทำข นตอนต อไป 8 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 4. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 3 ใส ข อม ลสำหร บใช ล อกอ นเข าส ระบบ ด งร ป หมายเลข 1. ใส ช อล อกอ น เป นภาษาอ งกฤษต วเล กหมดอย างน อย 7 ต วอ กษร หมายเลข 2. ใส รห ส ท ท านต องการ เป นภาษาอ งกฤษต วเล กหมดอย างน อย 8 ต วอ กษร หมายเลข 3. ย นย นรห สผ าน โดยการใส รห สผ านของท านให เหม อนก บหมายเลข 2 อ กคร งหน ง หมายเลข 4. คล กป ม Next เพ อทำข นตอนต อไป 9 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 5. ข นตอนลงทะเบ ยน ข นท 4 เป นข นการย นย นต วตนของท าน โดยการใช รห ส OTP (One Time Password) ด งร ป หมายเลข 1. คล กเพ อขอรห ส OTP ให ส งมาเข าย งม อถ อของท าน หมายเลข 2. ทำการด รห ส OTP ใน Message จากม อถ อของท าน และให กรอกลงในช อง OTP หมายเลข 3. คล กป ม Next เพ อทำข นตอนต อไป ซ งข นตอนน เป นข นตอนส ดท ายแล ว ถ าไม ม อะไรผ ด พลาด หล งจากท านคล กป มน แล ว โปรแกรมจะแสดงหน าต าง ลงทะเบ ยนเร ยบร อยแล ว ด งร ป หมายเหต เน องจากม ความจำก ดเร องของพ นท เซ ร ฟเวอร Offline ท นำมาให บร การ จ งไม สามารถนำ รายว ชามาใส ให ท กๆโรงเร ยนได ด งน นเม อท านลงทะเบ ยนเสร จเร ยบร อยแล ว ให คล กเมน Request Form เพ อแจ งข อม ลโรงเร ยนของท าน ว ทยากรและท มงานจะทำการใส รายว ชาให โรงเร ยนของท าน ภายในช วงพ กทานของว างเช า 10 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 เข าส โปรแกรมบร หารสถานศ กษา จากน เป นการแนะนำให ท านทำการล อกอ น และเข าส โปรแกรมผลการเร ยน เพ อทำการออก ปพ. 1,2,3 ในลำด บต อไป 6. ล อกอ นเข าส ระบบ เข าส โปรแกรมโดยเป ดบราวส เซอร พ มพ URL ช ไปท ก จะปรากฏ หน าต างด งร ป จากร ปด านบน ให คล กเมน ลงทะเบ ยน ตรงล กศรช หมายเลข 1 เพ อทำการล อกอ นเข าส ระบบ หมายเลข 1. คล กเพ อทำการล อกอ น และให ใส ช อล อกอ น และใส รห สผ านของท านท ได กำหนดไว ใน ตอนลงทะเบ ยน จากน นคล กป มลงทะเบ ยน หมายเลข 2. ให คล กไอคอนน เพ อเข าส โปรแกรมผลการเร ยน ถ าไม ม อะไรผ ดพลาดโปรแกรมก จะนำท านเข าส โปรแกรมผลการเร ยน หน าตาด งร ป 11 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 12 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 เข าส โปรแกรมผลการเร ยน โปรแกรมผลการเร ยนน เป นโปรแกรมท ช วยให ท านสามารถบ นท ก และแก ไขข อม ลต างๆ ท จำเป น เพ อ ให ท านสามารถออก ปพ. 1,2,3 ได ตามลำด บ โดยม ลำด บการทำงานด งต อไปน 7. ตรวจสอบข อม ลโรงเร ยน เม อทำการล อกอ นเข าส โปรแกรมผลการเร ยน เป นท เร ยบร อยแล ว ข นตอนต อไปให ทำการตรวจสอบ ข อม ลโรงเร ยนของท านเส ยก อน โดยให คล กท เมน ข อม ลโรงเร ยน และเล อกเมน ย อย แก ไขข อม ล โรงเร ยน ก จะปรากฏหน าต างด งร ป หมายเลข 1,2,3 ให ตรวจสอบและแก ไข จ งหว ด อำเภอ ตำบล ให ถ กต องตามลำด บ หมายเลข 4. บ นท กข อม ลลงฐานข อม ลโรงเร ยนท วประเทศ หมายเลข 5. บ นท กข อม ลโรงเร ยนท เป นป จจ บ น ใว ในประว ต เด กน กเร ยนท กคน 13 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 8. เพ มแก ไข และลบ รายว ชา ก อนท จะทำการบ นท กคะแนนและออกปพ.1 ได น น ท านต องทำการบ นท กแก ไขรายว ชาให ถ กต องเส ย ก อน เน องจากโปรแกรมจะทำการใส รายว ชาพ นฐานต งแต ช นประถมศ กษาป ท 1 จนถ ง ม ธยมศ กษาช นป ท 6 ให หมดแล ว ด งน นส วนใหญ ท านเพ ยงทำการเพ มรายว ชา ท เป นว ชาเพ มเต มเฉพาะท เป ดสอนใน โรงเร ยนของท านเท าน น ข นตอนการเข าไปแก ไขเพ มเต มรายว ชาทำได โดย ให คล กท เมน ผลการเร ยน และเล อกเมน ย อย บ นท ก รายว ชา ก จะปรากฏหน าต างด งร ป หมายเลข 1. ใช สำหร บเพ มรายว ชา หมายเลข 2. ใช สำหร บแก ไขรายว ชาท ม อย แล ว หมายเลข 3. ใช สำหร บลบรายว ชา 14 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 ใบงานท 1 (ประถม) ให ทำการเพ มรายว ชา จำนวน 1 ว ชา โดยม ข อม ลด งน เป นว ชาภาษาลาว เพ อเตร ยมความพร อมส AEC รห สว ชา : ล12101 ช อว ชา : ภาษาลาวเบ องต น จำนวนช วโมง : 40 บ นท ก: 15 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 เฉลย : แสดงหน าต างการบ นท กรายว ชา เฉลย: ผลจากการค นหา หล งจากท ได ทำการบ นท กไปแล ว 16 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 ใบงานท 2 (ม ธยม) ให ทำการเพ มรายว ชา จำนวน 1 ว ชา โดยม ข อม ลด งน เป นว ชาภาษาลาว เพ อเตร ยมความพร อมส AEC รห สว ชา : ล32101 ช อว ชา : ภาษาลาวข นส ง จำนวนช วโมง : 40 บ นท ก: 17 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 การออกใบ ปพ บ นท ก ปพ.1 จากน ไปจะเป นการแนะนำบ นท กคะแนนและออกปพ.1 ตามลำด บ เพ อให เห นภาพรวมท งหมด ก จะ แนะนำทำการบ นท ก ปพ.1 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาช นป ท 6 ซ งก ต องทำการบ นท กผลการเร ยนย อน หล งต งแต ป.1 จนถ งป จจ บ น แต ในการอบรมน เพ อเป นการประหย ดเวลา เราจะทำการแนะนำและลอง บ นท กผลการเร ยนเป นต วอย างเพ ยงป เด ยว ข นตอนการบ นท กปพ.1 ทำได โดย ให คล กท เมน ผลการเร ยน และเล อกเมน ย อย บ นท กปพ.1 ก จะปรากฏ หน าต างด งร ป หมายเลข 1. หมายเลข 2. คล กเล อกน กเร ยนท ต องการบ นท ก หล งจากเล อกน กเร ยนท ต องการบ นท กแล ว ก ให คล กป มน เพ อเข าส หน าจอบ นท ก ปพ.1 18 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, 3 หมายเลข 1,2 สำหร บกรอกเลขท ปพ.1 ช ดท, เล มท ตามลำด บ หมายเลข 3,4,5 ใช บ นท กรายละเอ ยดผลการเร ยน ปพ เคร องม อบ นท ก ปพ.1 เราสามารถใส ข อม ลท เป นรายละเอ ยดผลการเร ยน ปพ.1 ป ต างๆ ของเด กน กเร ยนได โดยอาศ ย เคร องม อต วช (Pointer) ร ปเคร องหมาย บวก เม อต องการเพ มรายการในบรรท ดใด ก เพ ยงแต เล อนเมาส ไปย งบรรท ดท ต องการ จากน นคล กหน งคร ง โปรแกรมจะแสดงหน าต าง ข นมาให เล อกรายการต างๆ ด งร ป 19 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, บ นท กป การศ กษา จากข อ 10 ให เล อกรายการ ป การศ กษา ก จะปรากฏหน าต างด งร ป จากน น ตรงหมายเลข 1 ให พ มพ คำว า 2552 ช นประถมศ กษาป ท 1 ด งร ป จากน นคล กป มบ นท ก ก เป นอ นเสร จเร ยบร อยหน งรายการ โดยโปรแกรมจะแสดงข อม ลปรากฏในแบบ ฟอร มบ นท ก ปพ.1 ให ท นท 20 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, บ นท กข อความอ สระ เล อนเมาส ลงมาบรรท ดถ ดมาจากข อ 11 คล กต วช เคร องหมายบวก คราวน ให เล อกรายการ ข อความ อ สระ ซ งก จะปรากฏหน าต างด งร ป จากน น ตรงหมายเลข 1 ให พ มพ คำว า รายว ชาพ นฐาน ด งร ป จากน นคล กป มบ นท ก ก เป นอ นเสร จเร ยบร อยหน งรายการ โดยโปรแกรมจะแสดงข อม ลปรากฏในแบบ ฟอร มบ นท ก ปพ.1 ให ท นท 21 ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา ตอน ออกปพ.1, 2, บ นท กรายว ชา เล อนเมาส ลงมาบรรท ดถ ดมาจากข อ 12 คล กต วช เคร องหมายบวก คราวน ให เล อกรายการ รายว ชา ซ ง ก จะปรากฏหน าต างด ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks