1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ - PDF

Description
ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 40 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป นส งสาค ญ ซ งกระบวนการเร ยนร น น ต องอาศ ยป จจ ยหลายอย าง เช น การค นคว า ทดลอง ส งเกต การฟ ง การพ ด การเข ยน และอ น ๆ พบว า การเข ยนเร ยงความน น เป นกระบวนการ ทางว ทยาศาสตร ท สาค ญท จะส งเสร มให เยาวชนไทยได เร ยนร เข าใจ และสามารถนาเสนอเร องเก ยวก บว ทยาศาสตร มาก ข น เพราะการเข ยนเร ยงความน น จะช วยให เยาวชนได ร จ กการใช ภาษา การเร ยบเร ยงลาด บความสาค ญ และย งต อง เข าใจในเร องท จะเข ยนอ กด วย ด งน น ในส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ในเด อนส งหาคมน เพ อเป นการส งเสร ม จ นตนาการและ กระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเยาวชนไทย ร วมก บสมาคมว ทยาศาสตร แห ง ประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งจ ดให ม การแข งข นการประกวดเร ยงความข น เพ อให สอดคล องก บจ ดประสงค ของการศ กษา และเป นการเสร มสร างบรรยากาศของงานส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ด วย 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร มให เยาวชนตระหน กถ งความสาค ญ ประโยชน และโทษของความเจร ญก าวหน าทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2.2 เพ อเสร มสร างและพ ฒนาท กษะการเข ยนเร ยงความทางว ทยาศาสตร ได อย างถ กต องตามหล กและว ธ การ 2.3 เพ อกระต นให เยาวชนม ความสนใจในเร องว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และนาความเจร ญก าวหน าทาง ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาประย กต ใช ก บช ว ตประจ าว น 2.4 เพ อให เยาวชนได แสดงออกถ งความค ดสร างสรรค จ นตนาการ โดยใช ภาษาเข ยนเป นส อ 2.5 เพ อให เยาวชนได ม ส วนร วมในก จกรรมของส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ระหว างว นท ส งหาคม พ.ศ ณ 3. เป าหมาย 3.1 ด านปร มาณ ม น กเร ยนเข าร วมแข งข นการเข ยนเร ยงความ 3.2 ด านค ณภาพ ได ผลงานการเข ยนเร ยงความตามเกณฑ ท ก าหนด 4. ว ธ ดาเน นการ 4.1 ข นเตร ยมการ เด อนพฤษภาคม กรกฎาคม กาหนดและแจ งหล กเกณฑ ให โรงเร ยนต าง ๆ ในภาคตะว นออกทราบ เด อนกรกฎาคม ข นดาเน นการ เด อนกรกฎาคม - ส งหาคม ข นต ดตามและประเม นผล เด อนส งหาคม 2558 5. งบประมาณ ได ร บการสน บสน นจากสมาคมว ทยาศาสตร แห งประเทศไทย ในพระบรมราช ปถ มภ 6. ผ ร บผ ดชอบโครงการ ภาคตะว นออก 7. หน วยงานท เก ยวข อง 7.1 สมาคมว ทยาศาสตร แห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ 7.2 กระทรวงศ กษาธ การ 7.3 กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 7.4 โรงเร ยนสาธ ต โรงเร ยนเอกชน และมหาว ทยาล ย 8. การต ดตามผล 8.1 โดยการส งเกตการร วมก จกรรมของน กเร ยน 8.2 โดยการใช แบบสอบถามผ เข าร วมชมน ทรรศการงานส ปดาห ว ทยาศาสตร 8.3 สร ปผลการประเม นและรายงานผล 9. ผลท คาดว าจะได ร บ 9.1 ผลการดาเน นการแข งข นประกวดเร ยงความ ทาให เก ดท กษะความร ทางด านการเข ยนเร ยงความเพ มข น 9.2 น กเร ยนจะม ความสนใจ ใฝ หาความร ทางทางด านการเข ยนเร ยงความมากข น 9.3 น กเร ยนม เจนคต ท ด ต อการศ กษา เร ยนร ทางด านการเข ยนเร ยงความ ซ งเป นผลด ท จะสน บสน นงานส ปดาห ว ทยาศาสตร 10. สถานท ต ดต อสอบถามรายละเอ ยด และ ร บสม คร สม ครแข งข นเร ยงความส ปดาห ว ทยาศาสตร คร งท 32 ฝ ายก จการน ส ตและศ ษย เก าส มพ นธ ต.แสนส ข อ.เม อง จ.ชลบ ร เบอร โทรศ พท เบอร โทรสาร รายละเอ ยด หล กเกณฑ การแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. กต กา ข อกาหนดของการแข งข น 1.1 ประเภทการแข งข น การแข งข นแบ งเป น 2 ระด บ ค อ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 1.2 ว ธ การแข งข น ให ส งบทเร ยงความเข าประกวดตามห วข อด งต อไปน ม ธยมศ กษาตอนต น จ ดประกายความค ด พ ฒนาช ว ตด วยว ทยาศาสตร เสร มสร างชาต ด วย ม ธยมศ กษาตอนปลาย 1.3 คณะกรรมการต ดส น คณาจารย เทคโนโลย ส ว ถ นว ตกรรม จ ดประกายความค ด พ ฒนาช ว ตด วยว ทยาศาสตร เสร มสร างชาต ด วย เทคโนโลย ส ว ถ นว ตกรรม 2. รางว ลสาหร บผ ชนะ สาหร บผ ชนะการแข งข น จะได ร บรางว ลด งน (สาหร บท ง 2 ระด บช น) รางว ลท 1 (ชนะเล ศ) ได ร บเง นรางว ล พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ รางว ลท 2 (รองชนะเล ศอ นด บ 1) ได ร บเง นรางว ล พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ รางว ลท 3 (รองชนะเล ศอ นด บ 2) ได ร บเง นรางว ล พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ รางว ลท 4 (ชมเชย 2 รางว ล) ได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ พร อมของท ระล ก 3. ผ ร บผ ดชอบและดาเน นการแข งข น 4. สถานท จ ดก จกรรม 5. การสม คร 5.1 ผ เข าร วมการแข งข น ผ ท ส งบทเร ยงความเข าประกวดจะต องเป นน กเร ยน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น หร อ ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย ป การศ กษา 2558 เท าน น เน อหาบทเร ยงความท จะส งเข าร วมประกวด ต องม ความยาวระหว าง 1,500 2,000 คา โดยน บด วย โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด ด งภาพ 3 น บจำนวนคำ ภาพการแสดงการใช เคร องม อการน บจานวนคา ใน Microsoft Word 2003 เล อกเมน Word Count ภาพการแสดงการใช เคร องม อการน บจานวนคา ใน Microsoft Word ผลงานท ส งเข าร วมประกวดจะต องม คาร บรองจากสถาบ นท กาล งศ กษาอย ผลงานท ส งเข าร วมประกวดจะต องไม เคยเผยแพร หร อเคยส งเข าประกวดท ใดมาก อน 5.2 จานวนท ร บสม คร แต ละโรงเร ยนจะส งเร ยงความเข าร วมการแข งข นได ระด บการศ กษาละไม เก น 2 คน 5.3 สถานท ร บสม คร 5.4 ว ธ การสม คร ส งผลงานต นฉบ บ 1 ช ด พร อมสาเนาต นฉบ บ 4 ช ด และแผ นเก บข อม ล ( ซ ด ) ท ม ไฟล เร ยงความอย จานวน 1 แผ น พร อมใบสม ครเข าร วมประกวดทางไปรษณ ย โดยส งมาท 4 ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ตาบลแสนส ข อาเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร หมดเขตการส งใบสม คร ภายในว นศ กร ท 10 กรกฎาคม พ.ศ โดยถ อว นท ประท บตราไปรษณ ย เป นสาค ญ วงเล บม มซองว า ประกวดเร ยงความ แจ งเบอร โทรศ พท ท ต ดต อได สะดวกลงในใบสม ครด วย เพ อคณะว ทยาศาสตร จะได ต ดต อกล บ คณะกรรมการจะไม ค นต นฉบ บแก ผ ส งเข าประกวด คณะกรรมการจ ดการแข งข น ม ส ทธ ช ขาดป ญหาท เก ดข นในการแข งข นท กประการ และให ถ อว าผลการ ต ดส นของคณะกรรมการเป นท ส นส ด คณะกรรมการขอสงวนส ทธ ในการต พ มพ และเผยแพร ผลงานท ได ร บรางว ลจากการประกวดในคร งน 6. การประกาศผลงาน จะประกาศผลการต ดส นในว นจ นทร ท 11 ส งหาคม พ.ศ.2558 และสอบถามผลการแข งข นได ท งานก จการน ส ต โทรศ พท หร อ 7. แผนการดาเน นก จกรรม ระยะเวลา ก จกรรม บ ดน จนถ ง ร บสม ครพร อมส งเร ยงความ ว นท 10 กรกฎาคม พ.ศ ว นท 11 ส งหาคม พ.ศ.2558 สอบถามผลการต ดส นได ท ฝ ายก จการน ส ตและศ ษย เก าส มพ นธ หร อทางเว บไซต (www.sci.buu.ac.th) ว นท 16 ส งหาคม 2558 ผ ชนะรางว ลท กระด บช น เข าร บรางว ล ในพ ธ เป ดงานส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาค ตะว นออก คร งท 32 * หมายเหต กาหนดการอาจม การเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ งให ทราบก อนแข งข นไม น อยกว า 7 ว น 5 ใบสม ครเข าร วมก จกรรมการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. ช อสถานศ กษา ท อย ซอย ตาบล / แขวง อาเภอ / เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร 2. ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย 2.1 ช อน กเร ยนผ เข าแข งข น ช อ - สก ล ช นม ธยมศ กษาป ท 3. อาจารย ผ ควบค ม 4. สถานท ต ดต อได สะดวก โทรศ พท ม อถ อ โทรสาร ขอร บรองว า เร ยงความท ส งเข าประกวดน เป นผลงานของน กเร ยนท ม รายช อข างต นจร ง และเป นผลงานท ไม เคย เผยแพร หร อเคยส งเข าประกวดท ใดมาก อน โรงเร ยน อาจารย ผ ด แล และน กเร ยนท ประสงค เข าร วมก จกรรม ได ทราบถ งหล กเกณฑ ในการแข งข นคร งน แล ว ย นด ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ด งกล าวท กประการ และขอยอมร บผลการต ดส นของคณะกรรมการโดยไม ม เง อนไขใด ๆ ผ บร หารโรงเร ยน ( ) ต วบรรจง ว นท เด อน พ.ศ. หมดเขตร บสม ครว นศ กร ท 10 กรกฎาคม พ.ศ คณะกรรมการจะถ อว นประท บตราไปรษณ ย เป นสาค ญ 6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks