การใส เส นขอบของหน าเอกสารต องเล อกท แถบคาส งใด? 1. หน าแรก 2. แทรก 3. เค าโครงหน ากระดาษ 4. ม มมอง 5. การส งจดหมาย 70. ถ าต องการแสดงไม บรรท - PDF

Description
14 การใช โปรแกรมประมวลผลค า 46. โปรแกรมใดท เหมาะสาหร บในการจ ดทาเอกสาร? 1. Microsoft Office Word Microsoft Office Excel Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office Access 2007

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Homework

Publish on:

Views: 20 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
14 การใช โปรแกรมประมวลผลค า 46. โปรแกรมใดท เหมาะสาหร บในการจ ดทาเอกสาร? 1. Microsoft Office Word Microsoft Office Excel Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office Access Microsoft Office Outlook ข อใดเป นว ธ การเป ดโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ท ถ กต อง? 1. Start All Programs 2. Start Word Start All Programs Microsoft Office Word Start Microsoft Office 5. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word ข อใดหมายถ งสเตต สบาร (Status bar)ของ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ท ถ กต อง? 1. แสดงม มมองของไฟล 2. แสดงม มมองของเอกสาร 3. แสดงแถบสถานะการทางาน 4. การกาหนดหน วยว ดของเอกสาร 5. การกาหนดย อ/ขยายเอกสาร 49. ข อใดหมายถ งม มมองเอกสาร(View Button)ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ท ถ กต อง? 1. แสดงม มมองของไฟล 2. แสดงม มมองของเอกสาร 3. แสดงแถบสถานะการทางาน 4. การกาหนดหน วยว ดของเอกสาร 5. การกาหนดย อ/ขยายเอกสาร 50. ข อใดหมายถ งการเปล ยนหน วยว ดของโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? 1. ป ม Office ต วเล อก ข นส ง 2. ป ม Office ต วเล อก หน วยว ด 3. ป ม Office ต วเล อก ก าหนดเอง 4. ป ม Office ต วเล อก แหล งข อม ล 5. ป ม Office ต วเล อก ว ธ ใช 51. ม มมองในล กษณะของ เค าโครงเว บม ความหมายอย างไร? 1. แสดงเอกสารในร ปแบบเว บเพจ 2. แสดงข อม ลแบบเร ยงต อก น 3. แสดงเค าโครงร าง 4. ร ปแบบเอกสารท แสดงหลาย ๆ หน า 5. ร ปแบบเอกสารท ไม พ มพ ส วนห วและท าย ในการพ มพ ข อความลงเอกสารล กษณะของเมาส เป นอย างไร? ถ กท งข อ ก. และ ข. 5. ไม ม ข อใดถ ก 53. เคร องม อ ใช สาหร บทาอะไรในโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? 1. ค ดลอก (Copy) 2. ต ด (Cut) 3. ย าย (Move) 4. วาง (Paste) 5. ถ กท กข อ 54. เคร องม อ ใช สาหร บทาอะไรในโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? 1. ค ดลอก (Copy) 2. ต ด (Cut) 3. ย าย (Move) 4. วาง (Paste) 5. ถ กท กข อ 55. ไฟล เอกสารของ Microsoft Office Word 2007น นจะม นามสก ลอะไร? 1..pptx 2..xlsx 3..docx 4..jpg 5..gif 56. ถ าต องการจ ดเอกสารให เป นแนวนอนต องเข าไปท แถบคาส งใด? 1. หน าแรก การวางแนว แนวนอน 2. แทรก การวางแนว แนวนอน 3. เค าโครงหน ากระดาษ การวางแนว แนวนอน 4. ม มมอง การวางแนว แนวนอน 5. การส งจดหมาย การวางแนว แนวนอน 57. ถ าต องการจ ดคอล มน ให ก บเอกสารต องเข าไปท แถบค าส งใด? 1. หน าแรก คอล มน 2. แทรก คอล มน 3. เค าโครงหน ากระดาษ คอล มน 4. ม มมอง คอล มน 5. การส งจดหมาย คอล มน 58. คอล มน (Column) ในตารางMicrosoft Office Word 2007 หมายถ งอะไร? 1. แถวในแนวต ง 2. แถวในแนวนอน 3. ช องภายในตาราง 4. การรวมช องในตารางเป นช องเด ยว 5. ไม ม ข อถ ก แถว(Row) ในตารางMicrosoft Office Word 2007 หมายถ งอะไร? 1. แถวในแนวต ง 2. แถวในแนวนอน 3. ช องภายในตาราง 4. การรวมช องในตารางเป นช องเด ยว 5. ไม ม ข อถ ก 60. ผสานเซลล ในตารางMicrosoft Office Word 2007 หมายถ งอะไร? 1. แถวในแนวต ง 2. แถวในแนวนอน 3. ช องภายในตาราง 4. การรวมช องในตารางเป นช องเด ยว 5. ไม ม ข อถ ก 61. ล กษณะของการทาลายน าในเอกสาร ทาได ก แบบ? 1. 1 แบบ 2. 2 แบบ 3. 3 แบบ 4. 4 แบบ 5. 5 แบบ 62. ถ าต องการใส ลายน าในเอกสาร ต องเล อกท แถบคาส งใด? 1. หน าแรก 2. แทรก 3. เค าโครงหน ากระดาษ 4. ม มมอง 5. การส งจดหมาย 63. การย อหน าในเอกสาร Microsoft Office Word 2007 กดค ย บอร ดท ป มใด? 1. Caps Lock 2. Shift 3. Ctrl 4. Alt 5. Tab จากภาพท เห นเป นเคร องม อท ใช สาหร บทาอะไร? 1. แทรกร ปภาพ 2. แทรกแผนภ ม 3. แทรกร ปร าง 4. แทรกภาพต ดปะ 5. แทรกอ กษรศ ลป 65. จากภาพท เห นเป นเคร องม อท ใช สาหร บทาอะไร? 1. แทรกร ปภาพ 2. แทรกแผนภ ม 3. แทรกร ปร าง 4. แทรกภาพต ดปะ 5. แทรกอ กษรศ ลป 66. จากภาพท เห นเป นเคร องม อท ใช สาหร บทาอะไร? 1. จ ดช ดซ าย 2. จ ดก งกลาง 3. จ ดช ดขวา 4. ระยะห างบรรท ด 5. เส นขอบนอก 67. ในการสร างแผนผ งองค กร ต องใช เคร องใดในการสร าง ถ งจะเหมาะสม? 1. SmartArt 2. ร ปร าง 3. แผนภ ม 4. อ กษรศ ลป 5. ภาพต ดปะ 68. ถ าต องการปร บขนาดร ปภาพในMicrosoft Office Word 2007 แล วไม ให ภาพเส ยส ดส วน ต องกดค ย บอร ดท ป มใด? 1. Caps Lock 2. Shift 3. Ctrl 4. Alt 5. Tab การใส เส นขอบของหน าเอกสารต องเล อกท แถบคาส งใด? 1. หน าแรก 2. แทรก 3. เค าโครงหน ากระดาษ 4. ม มมอง 5. การส งจดหมาย 70. ถ าต องการแสดงไม บรรท ดในเอกสาร ต องเล อกท แถบคาส งใด? 1. หน าแรก 2. แทรก 3. เค าโครงหน ากระดาษ 4. ม มมอง 5. การส งจดหมาย เฉลยแบบทดสอบ อ.ศราย ทธ คอนเอม ว ทยาล ยเทคน คสม ทรสาคร จ.สม ทรสาคร 20 การใช โปรแกรมตารางทาการ 71. โปรแกรมตารางงานเหมาะสมก บงานประเภทใด 1. งานพ มพ เอกสาร 2. งานตกแต งภาพ 3. งานคานวณ 4. งานนาเสนอ 5. งานฐานข อม ล 72. ข อใดค อล กษณะของโปรแกรมตารางงาน 1. แบ งหน าเอกสารออกเป นสไลด 2. แบ งหน าเอกสารเป นแถวและคอล มน 3. แบ งหน าเอกสารว าง 4. แบ งเอกสารเป นเฟรม 5. แบ งหน าเอกสารเป นเลเยอร 73. แถบบนส ดของหน าต างเม อเป ดโปรแกรมคร งแรกประกอบด วยแถบใดบ าง 1. แถบช ออย างเด ยว 2. แถบช อและแถบเคร องม อด วน 3. แถบช อและแถบเคร องม อ Ribbon 4. แถบช อและแถบส ตร 5. ป ม office และแถบเคร องม อ Ribbon 74. ข อใดกล าวถ งแถบเคร องม อโปรแกรม Excel 2007 ได ถ กต อง 1. แถบเคร องม อด วนไม สามารถเพ มป มคาส งได 2. คาส งต งค าหน ากระดาษอย ในแท บหน าแรก 3. ม แท บงานปกต อย 5 แท บบนแถบเคร องม อ Ribbon 4. Excel 2007 ไม ม แถบส ตรให มา 5. แถบเคร องม อ Ribbon สามารถซ อนป มคาส งต างๆได 75. ป มหล กท ใช ควบค มหร อจ ดการเมน หล กช อว าอะไร 1. ป ม File 2. ป ม Edit 3. ป ม Excel 4. ป ม Office 5. ป ม insert 76. ข อใดค อการป ดแฟ มเอกสาร 1. กดป ม Alt + F4 2. คล กป ม Close บนแถบช อ 3. คล กป มป ดหน าต างบนแถบเคร องม อ Ribbon 4. คล กป ม office เล อกคาส ง ป ด 5. ถ กท กข อ ถ าต องการเป ดเอกสารจากแม แบบท ต ดต งเม อเข ามาท โปรแกรม Excel 2007 ต องใช ป มหร อ เคร องม อใด 1. ป ม File 2. แท บหน าแรกของแถบเคร องม อ Ribbon 3. แท บแทรกของแถบเคร องม อ Ribbon 4. แท บม มมองของแถบเคร องม อ Ribbon 5. ป ม Office 78. ร ปน กาล งทางานอะไร 1. สร างแฟ มเอกสารใหม 2. เป ดแฟ มเอกสารเก า 3. สร างตาราง 4. ม มมองปกต 5. ม มมองแสดงต วอย างต วแบ งหน า 79. ถ าต องการใช งานต วเล อกการแก ไขอ ตโนม ต ต องไปท ป มหร อเคร องม อใด 1. ป ม Office 2. แถบเคร องม อด วน 3. แท บหน าแรกของแถบเคร องม อ Ribbon 4. แท บข อม ลของแถบเคร องม อ Ribbon 5. แท บม มมองของแถบเคร องม อ Ribbon 80. ร ปน กาล งทางานอะไร 1. ต วค ดวางร ปแบบ 2. ค ดลอก 3. ย อ / ขยาย 4. ม มมองปกต 5. ม มมองแสดงต วอย างต วแบ งหน า 81. เคร องหมายการคานวณในข อใดสาค ญเป นลาด บแรก * 4. / 5. ( ) การสร างส ตรในการค านวณต องเร มต นด วยเคร องหมายใด 1. : 2. ; 3. = 4. # การทา AutoFill ใช ได ก บข อม ลใด 1. ต วเลขชน ดจานวนเต ม 2. ต วเลขชน ดทศน ยม 3. ว น 4. เด อน 5. ถ กท กข อ 84. การอ างอ งเซลล $B5 หมายความว าอย างไร 1. แถวคงท คอล มน คงท 2. แถวคงท คอล มน เปล ยนแปลง 3. แถวเปล ยนแปลงคอล มน คงท 4. แถวเปล ยนแปลงคอล มน เปล ยนแปลง 5. ระบ แถวและคอล มน ไม ถ กต อง 85. ฟ งก ช นใดอย ในประเภทว นท และเวลา 1. MAX 2. COUNT 3. DATE 4. IF 5. IPMT 86. ในการสร างแผนภ ม ส วนใดใช ในการเปร ยบเท ยบข อม ล 1. Chart Title 2. Legend 3. Value Axis 4. Data Series 5. Grid Line 87. ประโยชน ของ Data Labels ต อแผนภ ม ค อข อใด 1. ใช เปร ยบเท ยบข อม ล 2. บอกส และส ญล กษณ ท ใช ก บแผนภ ม 3. แสดงค าของข อม ลท อย ในแผนภ ม 4. แสดงช อของแผนภ ม 5. บอกรายละเอ ยดแกนของแผนถ ม ชน ดของแผนภ ม ใดเหมาะก บการแสดงข อม ลด านเวลาและระยะทาง 1. แผนภ ม แท งแนวต ง 2. แผนภ ม แท งแนวนอน 3. แผนภ ม เส น 4. แผนภ ม วงกลม 5. แผนภ ม พ นผ ว 89. แผนภ ม ชน ดวงกลมเหมาะก บการแสดงข อม ลแบบใด 1. ข อม ลในเช งปร มาณ 2. แนวโน มของข อม ลในระยะเวลาหน ง 3. แนวโน มและผลรวมของข อม ลท งหมด 4. ข อม ลของแผนภ ม ท ม พ นผ วต อเน อง 5. ข อม ลท แสดงความส มพ นธ ระหว างข อม ลแต ละค าก บผลรวมท งหมด 90. ข อใดค อแผนภ ม ชน ดกราฟพ นท ข อใดผลล พธ ท ได จากการคานวณ 5*2+(8/2) จากตาราง จงตอบคาถามข อ ข อ.92 ข อ การคานวณยอดขายรวมของไตรมาสท 1 ข อใดถ กต อง 1. =B1+B2+B3+b4 2. =sum(b1:b4) 3. =sum(b1&b4) 4. =sum(b3:e3) 5. =B3+B4+B5+B6 93. การคานวณยอดขายส งส ดของไตรมาสท 3 ข อใดถ กต อง 1. =max(b1:b4) 2. =min(b1:b4) 3. =sum(d3:d6) 4. =max(d3:d6) 5. =max(d3:d7) 94. ต องการคานวณยอดขายรวมของส นค าแต ละชน ดท ม ยอดขายรวมเก น 150,000 บาท ต องใช ฟ งก ช นใด 1. =if(f3 150000, เก น, ไม เก น ) 2. =if(f3 150000, เก น, ไม เก น ) 3. =if(f3:f6) 4. =average(f3:f6) 5. =average(f3 150000) 95. ถ าต องการเร ยงลาด บยอดขายส นค าจากมากไปหาน อย ต องเร ยกใช แท บใด 1. แท บหน าแรก 2. แท บแทรก 3. แท บส ตร 4. แท บข อม ล 5. แท บม มมอง เฉลยแบบทดสอบ อ.ก หลาบ ธรฤทธ ว ทยาล ยเทคน คพ ทล ง จ.พ ทล ง อ.ประเสร ฐ ภ ทรธาดา ว ทยาล ยเทคน คระนอง จ.ระนอง 26 การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล 96. ข นตอนใดในการเตร ยมงานนาเสนอควรกระทาเป นอ นด บแรก 1. ลงรายละเอ ยดเน อหา 2. การวางโครงร าง 3. การใส ข อความ ร ปภาพ 4. การปร บแต งสไลด 5. เตร ยมเอกสารประกอบการบรรยาย 97. PowerPoint เป นโปรแกรมสาหร บใช งานด านใด 1. เป นโปรแกรมท ใช ในงานม ลต ม เด ย 2. เป นโปรแกรมสาหร บใช สร างเว บเพจ 3. เป นโปรแกรมท ใช ทาเอกสารร ปแบบต าง 4. เป นโปรแกรมท ใช ทาตารางคานวณสถ ต ต างๆ 5. เป นโปรแกรมท ใช นาเสนอข อม ลเป นแผ นสไลด 98. ข อใดใช แสดงรายละเอ ยดของสถานะการพ มพ งาน 1. แถบช อเร อง 2. แถบเคร องม อมาตรฐาน 3. แถบสถานะ 4. แถบเมน 5. แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ 99. AutoContent Wizard เป นการสร างงานนาเสนอแบบใด 1. สร างงานนาเสนอโดยการแทรกเส ยงอ ตโนม ต 2. งานนาเสนอเปล า 3. ออกแบบจากแม แบบ 4. ต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต 5. สร างงานนาเสนอแบบส ม 100. ความยาวของการต งช อไฟล ส งส ดจากโปรแกรม PowerPoint ต องไม เก นก ต วอ กษร ไฟล นามสก ลของงานน าเสนอท สร างจากโปรแกรม PowerPoint ค อข อใด 1..doc 2..ppt 3..pdf 4..txt 5..exe 102. ว ธ การป ดงานนาเสนอท สร างอย างถ กต องค อข อใด 1. กดค ย F1 2. คล กเมาส ท ม มมอง ออก 3. กดค ย Ctrl+A 4. กดแป น Ctrl + C, Ctrl + V) 5. คล กเมาส ท แฟ ม จบการทางาน 103. ข อใดค อค ณสมบ ต เด นของม มมองต วเร ยงลาด บภาพน ง 1. ม มมองแสดงจานวนสไลด ท งหมดในงานนาเสนอได 2. ม มมองท ใช ในการปร บแต งองค ประกอบต างๆ 3. ม มมองแสดงรายละเอ ยดการบ นท กย อ 4. ม มมองท ใช แสดงงานนาเสนอให ก บผ ชม 5. ม มมองท แสดงข อความเพ ยงอย างเด ยว 104. ถ าต องการเพ มเต มแก ไขในส วนเน อหาและห วข อของสไลด ควรกาหนดในส วนใด 1. ม มมองการนาเสนอภาพน ง 2. ม มมอง ต นแบบ 3. ม มมองปกต 4. ม มมองบ นท กย อ 5. ม มมอง Slide Show 105. คาว า ม มมอง ของโปรแกรม PowerPoint หมายถ งข อใด 1. เคร องม อท ใช งานเป นประจา 2. เมน ท เก บรวบรวมคาส งท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks