ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3) - PDF

Description
คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 46 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท ช ดเจน ท งน เพ อให เป นกรอบแนวทางในการด าเน นงาน อ กท งย งใช ประโยชน ในการก าก บ ต ดตามความก าวหน าของการด าเน นงาน และรายงานผลการปฏ บ ต ราชการเม อ จบป งบประมาณ ซ งจะท าให การด าเน นภารก จของส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงานบรรล เป าหมายตามท ได กาหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ฉบ บน ประกอบด วยสาระส าค ญ 4 ส วน ได แก ส วนท 1 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต การ ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การ ท ตอบสนองย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 รายละเอ ยด ต วช ว ด เป าหมายการให บร การหน วยงาน และผลผล ต/โครงการของส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส วนท 4 แผนฝ กอบรมส มมนา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน กงาน ปล ดกระทรวงแรงงาน สาน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ขอขอบค ณหน วยงานท เก ยวข อง และผ ประสานแผนท กท าน ท ได ม ส วนร วมในกระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 และหว งว าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 น จะเป นประโยชน ต อหน วยงานและเจ าหน าท ผ เก ยวข องในการน าแผนไปส การปฏ บ ต รวมท งได ใช ในการประสานความร วมม อ และประสานการด าเน นงานให เก ดประโยชน ส งส ด ต อองค กรและการบร หารจ ดการด านแรงงานต อไป (3) สำรบ ญ ส วนท 1 สำระสำค ญของแผนปฏ บ ต กำร ประจำป งบประมำณ พ.ศ.2558 ว ส ยท ศน พ นธก จ โครงสร างการบร หารราชการ อ ตรากาล ง ความเช อมโยงนโยบายร ฐบาลและย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ/แผนงาน เป าหมาย การให บร การกระทรวง/หน วยงาน และต วช ว ด ความเช อมโยงกลย ทธ หน วยงาน ก จกรรมหล ก และผลผล ต/โครงการ งบประมาณ การต ดตามและประเม นผล ส วนท 2 แผนปฏ บ ต กำรท ตอบสนองย ทธศำสตร กำรจ ดสรรงบประมำณรำยจ ำย ประจำป งบประมำณ พ.ศ.2558 โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน โครงการเสร มสร างธรรมาภ บาลและต อต านการท จร ตประพฤต ม ชอบ โครงการเพ มประส ทธ ภาพข อม ลด านแรงงานเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการให บร การด านแรงงานในจ งหว ดชายแดนภาคใต โครงการมหกรรมด านแรงงานเฉล มพระเก ยรต ผลผล ต ประชาชนว ยแรงงานในพ นท ได ร บบร การด านแรงงาน ผลผล ต ย ทธศาสตร แผน ข อเสนอ และระบบการบร หารจ ดการแรงงาน โครงการป องก นป ญหาการค ามน ษย ด านแรงงาน ผลผล ต การส งเสร มขยายตลาดและค มครองแรงงานไทยในต างประเทศ ส วนท 3 รำยละเอ ยดต วช ว ด เป ำหมำยกำรให บร กำรหน วยงำน และผลผล ต/โครงกำรของ สำน กงำนปล ดกระทรวงแรงงำน ประจำป งบประมำณ พ.ศ.2558 หน า ส วนท 4 แผนปฏ บ ต กำรฝ กอบรมส มมนำ ประจำป งบประมำณ พ.ศ.2558 แผนฝ กอบรมส มมนา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 (Gantt chart) สร ปแผนฝ กอบรมส มมนา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ตามรายการค าใช จ ายส มมนาและฝ กอบรมท ปรากฏในเอกสารงบประมาณ (5) ส วนท 1 สำระสำค ญ ของ แผนปฏ บ ต กำร ประจำป งบประมำณ พ.ศ.2558 สำน กงำนปล ดกระทรวงแรงงำน ส วนท 1 สำระสำค ญของแผนปฏ บ ต กำรประจำป แผนปฏ บ ต การประจ าป เป นเคร องม อส าค ญในการด าเน นภารก จขององค กรให สามารถ ข บเคล อนไปส เป าหมายอย างม ท ศทาง ม กรอบแนวทางการทางานท ช ดเจน เป นร ปธรรม เพ อให บรรล เป าหมาย การให บร การหน วยงาน และเป าหมายการให บร การกระทรวงตามท ก าหนดไว อ กท งย งใช ประโยชน ในการ ต ดตามความก าวหน าและประเม นผลการปฏ บ ต งานและผลการใช จ ายเง น เพ อควบค ม ก าก บ หร อแก ไขป ญหา ท อาจจะเก ดข นระหว างป งบประมาณ อ นจะท าให การปฏ บ ต งานของส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงานบรรล ผล สาเร จได อย างม ประส ทธ ภาพ 1. ว ส ยท ศน กระทรวงแรงงำน แรงงานม ศ กยภาพส งเพ อส งเสร มข ดความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จ ม ความม นคง และม ค ณภาพช ว ตท ด สำน กงำนปล ดกระทรวงแรงงำน เป นองค กรช นนาในการบร หารจ ดการย ทธศาสตร ด านแรงงาน สน บสน นและผล กด น ให เก ดการทางานร วมก นอย างบ รณาการ เพ อความสาเร จในการบร หารแรงงานของประเทศอย างม ประส ทธ ผล 2. พ นธก จ กระทรวงแรงงำน 1) พ ฒนากาล งแรงงานและผ ประกอบการให ม ศ กยภาพส งและสอดคล องต อความต องการของ ภาคเศรษฐก จ เพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นบนเวท โลก 2) ส งเสร มให กาล งแรงงานม ความม นคงในการท างานและม หล กประก นท ด 3) พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรและบ คลากรด านแรงงานให ม ประส ทธ ภาพ สำน กงำนปล ดกระทรวงแรงงำน 1) ว จ ยและพ ฒนาสารสนเทศ เศรษฐก จและส งคมด านแรงงาน 2) กาหนด ข บเคล อน ต ดตามและประเม นผลย ทธศาสตร ด านแรงงานเช งกลย ทธ 3) ส อสารและสร างการม ส วนร วมก บภาค เคร อข ายด านแรงงาน 4) สร างค าน ยมองค กรและพ ฒนาองค กร รวมถ งระบบบร หารงานบ คคลเช งร ก ท มำ สาน กงบประมาณ สาน กนายกร ฐมนตร เอกสารงบประมาณ ฉบ บท 3 งบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ เล มท 7 หน า 163 และหน า โครงสร ำงกำรบร หำรรำชกำร 3.1 รำชกำรบร หำรส วนกลำง ประกอบด วย - หน วยงานในส วนกลาง ได แก ส าน กบร หารกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กตรวจและประเม นผล สาน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กประสานความร วมม อระหว างประเทศ ส าน ก เศรษฐก จการแรงงาน และส าน กบร หารทร พยากรบ คคล ท งน ม หน วยงานท รายงานตรงต อปล ดกระทรวง แรงงาน ได แก กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กล มพ ฒนาระบบบร หาร ส าน กผ ประสานงาน คณะร ฐมนตร และร ฐสภา และศ นย ปฏ บ ต การต อต านท จร ตคอร ร ปช นกระทรวงแรงงาน 3 - สาน กงานแรงงานในต างประเทศ 13 ประเทศ 14 แห ง ได แก 1. สาน กงานแรงงานในประเทศซาอ ด อาระเบ ย (กร งร ยาด) 2. ฝ ายแรงงานประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งอาบ ดาบ สหร ฐอาหร บเอม เรตส 3. สาน กงานแรงงานในประเทศญ ป น 4. สาน กงานแรงงาน ณ เม องฮ องกง 5. สาน กงานแรงงาน ณ กร งมะน ลา (ส วนท 2) ไทเป ประเทศไต หว น 6. สาน กงานแรงงาน ณ กร งมะน ลา (ส วนท 2) สาขาเม องเกาสง ประเทศไต หว น 7. สาน กงานแรงงานในประเทศมาเลเซ ย 8. สาน กงานแรงงานในประเทศส งคโปร 9. สาน กงานแรงงานในประเทศบร ไน 10. ฝ ายแรงงานประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งเทลอาว ฟ ประเทศอ สราเอล 11. ฝ ายแรงงาน ประจาคณะท ตถาวร ประจาสหประชาชาต ณ นครเจน วา ประเทศสว สเซอร แลนด 12. ฝ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งโซล สาธารณร ฐเกาหล 13. ฝ ายแรงงานประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งเบอร ล น สหพ นธ สาธารณร ฐเยอรม น 14. ฝ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งตร โปล ประเทศล เบ ย 3.2 รำชกำรบร หำรส วนภ ม ภำค ได แก สาน กงานแรงงานจ งหว ด 76 จ งหว ด รายละเอ ยดปรากฏตามแผนผ งโครงสร างการแบ งส วนราชการของสาน กงานปล ดกระทรวงแรงงานใน ป จจ บ น หน า 5 4 แผนผ ง โครงสร ำงกำรแบ งส วนรำชกำรของสำน กงำนปล ดกระทรวงแรงงำนในป จจ บ น สำน กงำนปล ดกระทรวงแรงงำน สำน กบร หำรกลำง - กล มงานช วยอานวยการและงานสารบรรณ - กล มงานคล งและพ สด - กล มงานเผยแพร ประชาส มพ นธ - กล มงานกฎหมาย สำน กตรวจและประเม นผล - กล มงานตรวจราชการ - กล มสน บสน นเคร อข ายและประสานภ ม ภาค - ศ นย บร การประชาชนกระทรวงแรงงาน สำน กประสำนควำมร วมม อ ระหว ำงประเทศ - ก ล มว เทศส มพ นธ - กล มงานประสานความร วมม อระหว างประเทศ - กองอาเซ ยน* ส วนกลำง ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศ และกำรส อสำร - กล มงานบร หารคอมพ วเตอร และเคร อข าย - กล มงานวางแผนเทคโนโลย สารสนเทศ - กล มงานพ ฒนาระบบงานคอมพ วเตอร สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร - กล มพ ฒนาย ทธศาสตร - กล มแผนงานและงบประมาณ - กล มงานว เคราะห และประเม นผล สำน กบร หำรทร พยำกรบ คคล * - กล มงานวางแผนอ ตรากาล ง - กล มงานสรรหาและบรรจ แต งต ง - กล มงานบร หารค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน - กล มงานพ ฒนาบ คลากร - กล มงานว น ย หมายเหต * เป นหน วยงานท จ ดต งข นเป นการภายใน 5 กล มตรวจสอบภำยใน ระด บกระทรวง กล มพ ฒนำระบบบร หำร สำน กผ ประสำนงำนคณะร ฐมนตร และร ฐสภำ * ศ นย ปฏ บ ต กำรต อต ำนกำรท จร ต คอร ปช น * สำน กเศรษฐก จกำรแรงงำน * - กล มงานว จ ยและวางแผนกาล งแรงงาน - กล มงานเศรษฐก จแรงงานมหภาค - สาน กงานคณะกรรมการค าจ าง - สาน กงานสภาท ปร กษาเพ อพ ฒนาแรงงาน แห งชาต - ศ นย ข อม ลเศรษฐก จการแรงงาน ส วนภ ม ภำค สำน กงำนแรงงำนจ งหว ด 76 จ งหว ด ต ำงประเทศ สำน กงำนแรงงำนในต ำงประเทศ 13 ประเทศ 14 แห ง สำน กงำน/ฝ ำยแรงงำนในต ำงประเทศ 13 ประเทศ 14 แห ง ได แก 1. สาน กงานแรงงานในประเทศซาอ ด อาระเบ ย (กร งร ยาด) 2. ฝ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอ คราชท ต ณ กร งอาบ ดาบ สหร ฐอาหร บเอม เรตส 3. สาน กงานแรงงานในประเทศญ ป น 4. สาน กงานแรงงาน ณ เม องฮ องกง 5. สาน กงานแรงงาน ณ กร งมะน ลา (ส วนท 2) (ไทเป) 6. สาน กงานแรงงาน ณ กร งมะน ลา (ส วนท 2) สาขาเม องเกาสง 7. สาน กงานแรงงานในประเทศมาเลเซ ย 8. สาน กงานแรงงานในประเทศส งคโปร 9. สาน กงานแรงงานในประเทศบร ไน 10. ฝ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งเทลอาว ฟ ประเทศอ สราเอล 11. ฝ ายแรงงาน ประจาคณะท ตถาวรประจาสหประชาชาต ณ นครเจน วา ประเทศสว สเซอร แลนด 12. ฝ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งโซล สาธารณร ฐเกาหล 13. ฝ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งเบอร ล น สหพ นธ สาธารณร ฐ เยอรม น 14. ฝ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอ ครราชท ต ณ กร งตร โปล ประเทศล เบ ย 4. อ ตรำกำล ง (ข อม ล ณ ก นยายน 2557 ) ส าน กงานปล ดกระทรวงแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks