1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2. - PDF

Description
1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2, ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 22 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2, ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ : 1 ต ลาคม 2556 ส นส ดโครงการ 30 ก นยายน ตอบสนองย ทธศาสตร ของโรงเร ยน ข อท 7 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามแนว ทางการบร หารจ ดการโรงเร ยนส ความเป นเล ศ ตามแนวทาง TQA & OBECQA 6. ตอบสนองกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ ข อท 2 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 7. ตอบสนองมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานด าน การจ ดการศ กษา 7.1 มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาท ต วบ งช ท 1 ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และความค ดร เร มท เน น การพ ฒนาผ เร ยน ต วบ งช ท 2 ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและใช ข อม ลผลการ ประเม นหร อผลการว จ ยเป นฐานค ดท งด านว ชาการและการจ ดการ ต วบ งช ท 3 ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการศ กษาให บรรล เป าหมายตามท กาหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ ต วบ งช ท 4 ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให พร อมร บ การกระจายอานาจ ต วบ งช ท 5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผลการบร หาร การจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 6 ผ บร หารให คาแนะนา คาปร กษาทางว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพและเต มเวลา 7.2 มาตรฐานท 9 สถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งาน ตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ต วบ งช ท 1 สถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบ กาหนด ต วบ งช ท 2 สถานศ กษากาก บต ดตาม ด แล และข บเคล อน การดาเน นงานของสถานศ กษาให บรรล ผลสาเร จตามเป าหมาย ต วบ งช ท 3 ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาสถานศ กษา 8. หล กการและเหต ผล โรงเร ยนเช ยงคาว ทยาคม อาเภอเช ยงคา จ งหว ดพะเยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 36 สาน กงานการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เป น โรงเร ยนขนาดใหญ พ เศษ ม น กเร ยนท งหมด 2,756 คน คร และบ คลากรทางการศ กษา 115 คน พน กงานราชการ 3 คน ล กจ างประจา 7 คน คร อ ตราจ าง 12 คน คร ชาวต างประเทศ 7 คน ล กจ างช วคราว ( คร ธ รการ LABBOY เจ าหน าท สาน กงาน พน กงานโรเน ยว แม บ าน คนสวน ช าง เช อม ช างป น พน กงานข บรถ เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ย เจ าหน าท ผล ตน าด ม ) 28 คน รวม ท งหมด 172 คน จ ดการศ กษาในระด บช วงช นท 3 และ 4 เป นโรงเร ยนนาร องการใช หล กส ตร การศ กษาข นพ นฐาน 2551 ต งแต ป การศ กษา 2552 เป นโรงเร ยนท ได ร บการค ดเล อกให เป ด หล กส ตรห องเร ยนพ เศษว ทยาศาสตร จาก 1 ใน 207 โรงเร ยนท วประเทศ และโรงเร ยนได ร บ การค ดเล อกให เป นโรงเร ยนด ระด บจ งหว ด เพ อพ ฒนาส โรงเร ยนมาตรฐานสากล 1 ใน 500 โรงเร ยนท วประเทศ ซ งต องม การบร หารจ ดการด วยระบบค ณภาพ (Quality System Management) พ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อให น กเร ยน และโรงเร ยนก าวเข า ส มาตรฐานสากล สภาพการดาเน นงานในป งบประมาณ 2556 ท ผ านมาโรงเร ยนได ปร บร ปแบบการ บร หารงานเป นร ปแบบการบร หารด วยระบบค ณภาพ ครอบคล มท กกล มงาน และการพ ฒนา ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ตามต วช ว ดของโรงเร ยนมาตรฐานสากล ด งน นการ บร หารงานตามโครงสร างการบร หารงานของ ซ งประกอบด วยงานการเง นและ บ ญช งานพ สด และส นทร พย งานบร หารงานบ คคล และงานสารบรรณ จ งดาเน นการบร หารงาน ตามร ปแบบการบร หารจ ดการด วยระบบค ณภาพ (Quality System Management) และกล มงาน อานวยการเป นกล มงานท ต องต ดต อประสานงานท งหน วยงานภายในและหน วยงานภายนอก องค กรต างๆ การจ ดทาเอกสารบ ญช การเง น การเบ กจ ายงบประมาณโดยใช ระบบ GFMIS การ จ ดทาเอกสารจ ดซ อจ ดจ างงานพ สด การจ ดทาข อม ลสารสนเทศงานบ คลากร การพ ฒนาบ คลากร ในการบร หารงานจาเป นต องม ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ส าน กงานท ท นสม ยในการให บร การแก ผ ร บบร การอย างเพ ยงพอ เพ อให สามารถดาเน นงานได สะดวก รวดเร ว บรรล ว ตถ ประสงค และ เป าหมายท ต งไว อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลจ งได จ ดทาโครงการน ข นมา 9. ว ตถ ประสงค 9.1 เพ อให ม การบร หารจ ดการด วยระบบค ณภาพ (Quality System Management) ม งเน นผลงาน โดยการม ส วนร วมจากผ ท ม ส วนเก ยวข อง 9.2 เพ อให ม การบร หารจ ดการโดยใช เทคโนโลย (ICT) เข ามาช วยใน การดาเน นงาน เช น การร บ-ส งหน งส อราชการด วยระบบ G-mail โปรแกรมระบบงานสารบรรณ อ เล กทรอน กส E-office โปรแกรมการเบ กจ ายงบประมาณ GFMIS โปรแกรมการจ ดทาสล ป เง นเด อน โปรแกรมข อม ลสารสนเทศบ คลากร P-Obec โปรแกรมบร หารงานในโรงเร ยน IT-School การลงเวลาด วยการสแกนลายน วม อ โปรแกรมการจ ดทาเอกสารการจ ดซ อจ ดจ างงานพ สด ฯลฯ 9.3 เพ อให ม ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ สาน กงานท ท นสม ยในการให บร การแก ผ ร บบร การ อย างเพ ยงพอ สามารถดาเน นงานได บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ต งไว อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล 9.4 เพ อให ผ ร บบร การจากม ความพ งพอใจในการให บร การของงานใน 10. เป าหมาย 10.1 ด านผลผล ต ท กงานในโครงสร างการบร หารงานของม การบร หาร จ ดการด วยระบบค ณภาพ (Quality System Management) ม งเน นผลงาน โดยการม ส วนร วมจาก ผ ท ม ส วนเก ยวข อง ท กงานในโครงสร างการบร หารงานของ ม การบร หาร จ ดการโดยใช เทคโนโลย (ICT) เข ามาช วยในการดาเน นงาน เช น การร บ-ส งหน งส อราชการด วย ระบบ G-mail โปรแกรมระบบงานสารบรรณ อ เล กทรอน กส E-office โปรแกรมการเบ กจ าย งบประมาณ GFMIS โปรแกรมการจ ดทาสล ปเง นเด อน โปรแกรมข อม ลสารสนเทศบ คลากร P- Obec โปรแกรมบร หารงานในโรงเร ยน IT-School การลงเวลาด วยการสแกนลายน วม อ โปรแกรม การจ ดทาเอกสารการจ ดซ อจ ดจ างงานพ สด ฯลฯ ม ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ สาน กงานท ท นสม ยในการให บร การแก ผ ร บบร การอย างเพ ยงพอ สามารถดาเน นงานได บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ต งไว อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 10.2 ด านผลล พธ การดาเน นงานของบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ต งไว อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ผ ร บบร การร อยละ 95 ม ความพ งพอใจในการให บร การของงานใน 11. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 12. หน วยงานท เก ยวข องหร อให การสน บสน น กล มงานนโยบายและแผน 13. ก จกรรมและข นตอนการดาเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ ข นวางแผน (P) 1. ประช มสร ปผลการดาเน นงานของกล มงาน อานวยการในป งบประมาณ ว เคราะห สถานภาพนโยบายขององค การ ปร บ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายการพ ฒนา 3. จ ดทาโครงการเพ อพ จารณาขออน ม ต งบประมาณ ข นดาเน นการ (D) 1. มอบหมายงานแต งต งผ ร บผ ดชอบ 2. ดาเน นก จกรรมตามโครงการ ก จกรรม พ ฒนางานสาน กงานกล มงาน อานวยการ ก นยายน 2556 ก นยายน 2556 ต ลาคม 2556 ต ลาคม ก นยายน 2557 รองส รเชษฐ งานสาน กงานกล มงาน อานวยการ ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ ข นประเม นผล (C) 1. จ ดทาแบบสอบถามเพ อประเม นผลการ ให บร การ 2. สอบถามผ ใช บร การ ต ลาคม 255 ม นาคม 2557 ส งหาคม สร ปผลการสอบถามผ ใช บร การ ก นยายน สร ปผลการดาเน นงานของกล มงาน อานวยการในป งบประมาณ 2557 ข นปร บปร ง (A) 1. สร ปและรายงานผลการดาเน นงานของกล ม งานอานวยการในป งบประมาณ 2557 แก ผ ม ส วน เก ยวข อง และนาไปพ ฒนางานในป งบประมาณ ถ ดไป ก นยายน 2557 ก นยายน งบประมาณ 30,600 บาท เง นอ ดหน น งบดาเน นการ บาท งบลงท น บาท 14. สถานท ดาเน นการ โรงเร ยนเช ยงคาว ทยาคม 15. ผลท คาดว าจะได ร บ 15.1 ม การบร หารจ ดการด วยระบบค ณภาพ (Quality System Management) ม งเน นผลงาน โดยการม ส วนร วมจากผ ท ม ส วนเก ยวข อง 15.2 ม การบร หารจ ดการโดยใช เทคโนโลย (ICT) เข ามาช วยในการ ดาเน นงาน เช น การร บ-ส งหน งส อราชการด วยระบบ G-mail โปรแกรมระบบงานสารบรรณ อ เล กทรอน กส E-office โปรแกรมการเบ กจ ายงบประมาณ GFMIS โปรแกรมการจ ดทาสล ป เง นเด อน โปรแกรมข อม ลสารสนเทศบ คลากร P-Obec โปรแกรมบร หารงานในโรงเร ยน IT-School การลงเวลาด วยการสแกนลายน วม อ โปรแกรมการจ ดทาเอกสารการจ ดซ อจ ดจ างงานพ สด ฯลฯ 15.3 ม ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ส าน กงานท ท นสม ยในการให บร การแก ผ ร บบร การอย าง เพ ยงพอ สามารถดาเน นงานได บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ต งไว อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล 15.4 ผ ร บบร การจากม ความพ งพอใจในการให บร การของงานในกล ม งานอานวยการ 16. การว ดและประเม นผลโครงการ ต วบ งช ความส าเร จ ว ธ ประเม น เคร องม อท ใช ประเม น 1. โรงเร ยนผ านการประเม นค ณภาพ ก า ร จ ด ก า ร ศ ก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น การศ กษาจากหน วยงานต างๆ 1. ประเม นตนเอง 2. ประเม นจากหน วยงาน ภายนอก 1. แบบประม นผลการจ ด การศ กษาตามมาตรฐานการ จ ดการศ กษา 2. โรงเร ยนผ านการประเม นค ณภาพ การจ ดการศ กษาตามเกณฑ มาตรฐาน โรงเร ยนมาตรฐานสากล (World-class standard School) 3. ผ ร บ บ ร ก ารร อยละ 9 5 ม ควา ม พ งพอใจในการให บร การของงานใน 1. ประเม นตนเอง 2. ประเม นจากหน วยงาน ภายนอก 1. ประเม นจาก แบบสอบถาม 1. แบบประม นผลการจ ด การศ กษาตามมาตรฐานการ จ ดการศ กษาตามโรงเร ยน มาตรฐานสากล (Worldclass standard School) 1. แบบสอบถาม ลงช อ...ผ เสนอโครงการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ ( นายส รเชษฐ สร อยสว ง ) (นายธว ช ช มชอบ) รองผ อานวยการ ผ อานวยการโรงเร ยนเช ยงคาว ทยาคม แบบรายการเสนอความต องการพ สด แนบท ายโครงการ กล มงานอานวยการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ******************************** ช อโครงการ โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล งบประมาณท ได ร บจ ดสรรตามโครงการ 30,600 บาท ล กษณะงบประมาณ เง นงบท ใช / งบลงท น / เง นอ ดหน น / งบดาเน นการ เง นระดมทร พยากร งบบ คลากร เง นอ นๆ ก จกรรม พ ฒนางานสาน กงาน งบประมาณ 30,600 บาท ท รายว สด /คร ภ ณฑ / ค าใช สอย จานวน หน วย ราคา ต อหน วย รวม เป นเง น ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 1. บอร ดข อม ลคร 1 บอร ด 2,500 2, บอร ดกรรมการ 1 สถานศ กษา 1 บอร ด 2,000 1, บอร ดโครงสร างการ 1 บอร ด 4,000 4,000 1 บร หารงา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks