1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ PDF

Description
แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 31 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ ดชอบ ฝ ายประเม นผลองค กร โดยกองประเม นผลค ณภาพองค กร. โครงการท ตค าน ยม กปภ. (เพ อเป นต วแทนองค กร ในการปล กฝ งพฤต กรรม ของพน กงาน ให เป นไป ตามค าน ยมองค กร ม ง ม นเพ อปวงชน) จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 1. จ ดอบรมให ความร การเป น ท ตค าน ยม เพ อเพ มท กษะการ ส อสารและพ ฒนาบ คล กภาพ รวมท งซ กซ อมแนวทางการ ถ ายทอดค าน ยมองค กร และ พฤต กรรมตามค าน ยม 2. ท ตค าน ยมของ กปภ. จ ดท า Power point ต นแบบ เพ อใช ถ ายทอดค าน ยมองค กร และ พฤต กรรมตามค าน ยมให พน กงานท งส วนกลางและส วน ภ ม ภาค 3. จ ดอบรมผ ข บเคล อนค าน ยม ได แก ผ จ ดการ กปภ.สาขา 234 แห ง, ผช.ผอ.กปภ.ข. 10 แห ง และ ผอ.ฝ ายส วนกลาง ให ม ความร และท กษะในการ ถ ายทอด ส อสารค าน ยมองค กร ให สอดคล องก บว ตถ ประสงค / นโยบายของผ บร หาร การอบรมท ต ค าน ยม เป นไป ตามแผนท กาหนด ไตรมาส 3/ (เม.ย. ม.ย. 58) 1. อบรม การข บเคล อนพฤต กรรม ตามค าน ยมองค กร ให แก ผ ช วย ผ อานวยการ กปภ.ข. 10 แห ง และ ผ อานวยการฝ ายในส วนกลาง ว นท 3 เมษายน 1/18 ใช งบประมาณป (บาท) 14,900 14,900 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ ดชอบ. ฝ ายกฎหมาย โดยกองว น ยและส งเสร มจร ยธรรม. จ ดทาเว บไซต ของกองว น ย และส งเสร มจร ยธรรม (เพ อเผยแพร ปล กฝ ง ความร เก ยวก บการป องก น และปราบปรามการท จร ต รวมท งความร เก ยวก บการ ส งเสร มค ณธรรมและ จร ยธรรมของ กปภ.) จ ดทำเว บไซต กอง ว น ยและส งเสร ม จร ยธรรม แล วเสร จ ภำยในป งบประมาณ หน วยงานร บผ ดชอบ สาน กว ทยาการ กปภ.. โครงการปฐมน เทศ พน กงานใหม พน กงำนใหม เข ำ ร บกำรอบรม ปฐมน เทศ ภายใน ป งบประมาณ จ ดทาเว บไซต ของ กองว น ยและส งเสร มจร ยธรรม เพ อประชาส มพ นธ หร อส อสารให ความร ต างๆ ท เก ยวข องหน าท ท ร บผ ดชอบ จ ดหล กส ตรค ณธรรมจร ยธรรม สอดแทรกไว ในการอบรมปฐมน เทศ พน กงานใหม (เพ อปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และจ ตสาน กในการ ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต) แล วเสร จ ภายใน ป งบประมาณ พน กงาน บรรจ ใหม ท กคน ได ร บการอบรม ปฐมน เทศ ไตรมาส 3/ (เม.ย. ม.ย. 58) จ ดทา Website ของกองว น ยและ ส งเสร มจร ยธรรม แล วเสร จ (http://lawdiscipline.pwa.co.th) และขณะน อย ระหว างนาข อบ งค บ ระเบ ยบ หร อกฎหมายท เก ยวข อง แสดงบน Website คาดว าจะเป ดให พน กงานท วไปเข าชมได ภายในเด อน ส งหาคม จ ดอบรมหล กส ตรปฐมน เทศพน กงาน ก อนเร มปฏ บ ต งานป ระหว าง ว นท 2729 พ.ค. 58 ณ ห องประช ม อาคารประปาว ว ฒน สนญ.กปภ. จานวน 95 คน จ ดอบรมหล กส ตรปฐมน เทศพน กงาน ร นท 1/58 ระหว างว นท 1517 ม.ย. 58 ณ ห องประช มอาคาร ประปาว ว ฒน สนญ.กปภ. จานวน 146 คน 2/18 ใช งบประมาณป (บาท) งบ งบ ลงท น รายจ ายอ น รวม 441, , , ,362 แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา ไตรมาส 3 / (เม.ย. ม.ย. 58) หน วยงานร บผ ดชอบ ฝ ายอานวยการ โดยกองบร การกลาง (สาน กงานใหญ ), กปภ. เขต 110 และ กปภ.สาขา. โครงการตรวจส ขภาพ ร างกายประจาป (จ ดให ม สถานพยาบาล มาตรวจร างกายพน กงาน ท สาน กงาน เป นการ ลดค าใช จ ายจากการให สว สด การขององค กร) จำนวนโครงกำร ตรวจส ขภาพร างกาย ประจาป งบประมาณ 1. สรรหาสถานพยาบาลท จะมา ตรวจส ขภาพร างกายพน กงาน ประจาป 2. แจ งให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งาน ร บทราบ ช วงเวลาท จะม สถานพยาบาลเข ามาตรวจร างกาย ประจาป 3. จ ดสถานท อ นเหมาะสมในการ ตรวจร างกายประจาป 4. ป ละ 1 คร ง จานวน 1 โครงการ ภายใน ป งบประมาณ กปภ.ข.2 ได จ ดให ม การตรวจส ขภาพให พน กงานในส งก ด จานวน 110 คน ในช วงไตรมาส 3/ กปภ.ข.4 และ กปภ.สาขาไชยา บ านนาสาร, และบ านตาข น จ ดให ม การ ตรวจส ขภาพ ณ สาน กงานเขต จานวน 108 คน, ส ราษฎร ธาน (พ) (68 คน), กาญจนด ษฐ (27 คน), เกาะสม ย (43 คน), ท งสง (14 คน) และ นครศร ธรรมราช (6 คน) กปภ.ข.5 และ กปภ.สาขาในส งก ด เข าร บการตรวจส ขภาพประจ าป ก บ โรงพยาบาลกร งเทพหาดใหญ ต งแต ว นท 16 ม นาคม ถ งว นท 30 เมษายน (ตามบ นท ก กปภ.ข.5 ท มท 55520/1457 ลว. 3 ม.ค.58) กปภ.ข.6 กาหนดว นตรวจส ขภาพ ร างกายให พน กงาน ประจาป ว นท 28 เมษายน ณ ห องประช ม กปภ.ข.6 3/18 ใช งบประมาณป (บาท) 173, , , , , ,000 4/18 แผนงาน/ (ต อ) ว ธ การ/ระยะเวลา ไตรมาส 3 / (เม.ย. ม.ย. 58) กปภ.ข.7 และ กปภ.สาขาอ ดรธาน จ ด ให ร.พ.ค ายประจ กษ ศ ลปาคม มาตรวจ ร างกายพน กงานในส งก ด กปภ.ข.8 กาหนดให ว นท 28 พ.ค.58 เป นว นตรวจร างกายประจาป โดย รพ. สรรพส ทธ ประสงค มาให บร การตรวจ ส ขภาพแก พน กงาน ณ หอประช ม กปภ.ข.8 กปภ.สาขาในส งก ด กปภ.ข.8 กาหนดให ม การตรวจส ขภาพประจาป ได แก สาขาเดชอ ดม โดย โรงพยาบาลเดชอ ดม, สาขายโสธร โดยโรงพยาบาลยโสธร, และสาขานางรอง โดยโรงพยาบาลนางรอง กปภ.สาขากาแพงเพชร จ ดหา หน วย แพทย /พยาบาล มาตรวจส ขภาพร างกาย พน กงานประจาป ณ ห องประช ม กปภ. สาขากาแพงเพชร ใช งบประมาณป (บาท) 72,560 72,560 ย งไม ได ร บ แจ ง ค าบร การ (ประมาณ 60,000) 29,800 อย ระหว าง รอแจ ง ค าใช จ าย จาก รพ. 29,800 5/18 แผนงาน/ (ต อ) ว ธ การ/ระยะเวลา ไตรมาส 3 / (เม.ย. ม.ย. 58) กปภ.สาขาในส งก ด กปภ.ข.9 กาหนดให ม การตรวจส ขภาพประจาป ได แก สาขาน าน (14 คน) โดยโรงพยาบาลค ายส ร ยพงษ, สาขาเกาะคา โดย รพ.มะเร งลาปาง (19 คน), สาขาแม ขะจาน (12 คน), สาขาบ านโฮ ง, สาขาเว ยงเช ยงของ, สาขาเช ยงราย (29 คน) โดย รพ. มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง, สาขาฮอด (12 ราย), สาขาท าว งผา (13 คน) ใช งบประมาณป (บาท) 53,625 53,625 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ ดชอบ ฝ ายกฎหมาย โดยกองว น ยและส งเสร มจร ยธรรม. โครงการประเม นค ณธรรม และความโปร งใสในการ ดาเน นงานของหน วยงาน ภาคร ฐของ ป.ป.ช. (ITA) (กปภ.เข าร วมโครงการก บ ป.ป.ช. คร งแรก ประจาป งบประมาณ 2557) การซ กซ อมควำมเข ำใจให ท กหน วยงำนทรำบถ งมต ครม. เม อว นท 22 ธ นวาคม 2541 ในการค มครอง พยาน ผลคะแนนระด บ ค ณธรรมและควำม โปร งใสในกำร ดำเน นงำน ประจำป งบประมำณ ของ กปภ. (ป.ป.ช. ประกาศผล ช วงเด อน ม นาคมถ ง เมษายน 2559) กำรซ กซ อมควำม เข ำใจให ท ก หน วยงำน ท งส วนกลำงและ ส วนภ ม ภำคทรำบ ประจาป งบประมาณ ร วมลงนามบ นท กข อตกลงความ ร วมม อ (MOU) ก บ ป.ป.ช. และ สคร.ในโครงการประเม นค ณธรรม และความโปร งใสในการ ดาเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ เพ อว ดระด บค ณธรรมและความ โปร งใสการดาเน นงานของ กปภ. (ITA) ประจาป งบประมาณ จ ดทำบ นท กฯ ซ กซ อมควำม เข ำใจให ท กหน วยงำน ท งส วนกลำง และส วนภ ม ภำคทรำบถ งมต ครม. ท กำหนดให ท กส วนรำชกำร ถ อปฏ บ ต ในกำรค มครองพยำน หร อผ แจ งเบำะแส ระด บคะแนน/ ค า CPI อย ใน ระด บด ข นกว า ป งบประมาณ 2557 อย างต อเน อง ไตรมาส 3 / (เม.ย. ม.ย. 58) ผลคะแนนค า CPI ในการประเม น ค ณธรรมและความโปร งใสการดาเน นงาน (ITA) ของ กปภ. ประจาป งบประมาณ 2557 ได คะแนน การประเม นค ณธรรมและความโปร งใส การดาเน นงาน (ITA) ของ กปภ. ประจาป งบประมาณ กาล ง และกาหนดให ส งแบบ ประเม นภายใน 31 ส งหาคม ศปท.กปภ. ได นามาตรการให ความ ค มครองผ ร องหร อผ ให ข อม ลในการ ร องเร ยนกล าวโทษเจ าหน าท แสดงบน หน า Website ของ ศปท.กปภ. ต งแต เด อนม ถ นายน (https://anticor.pwa.co.th) 6/18 ใช งบประมาณป (บาท) แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ ดชอบ ฝ ายกฎหมาย โดยกองว น ยและส งเสร มจร ยธรรม. พ จารณาเพ มช องทางการ ประชาส มพ นธ ด านการ ป องก นและปราบปรามการ ท จร ตให ครอบคล ม จำนวนช องทำง ประชำส มพ นธ ท เพ มข น ภายใน ป งบประมาณ (เป ดโอกาสให ม บ คคลเข ามาเสนอ ความค ดเห น เสนอแนะ หร ออ นๆ) 1. เพ มช องทางการประชาส มพ นธ เก ยวก บการป องก นและต อต าน การท จร ต 2. เสร มสร างกระบวนการ ม ส วน ร วมของผ ร บบร การ โดยการ แต งต งคณะกรรมการ/ คณะทางานท มาจากหน วยงาน ต างๆ 3. สร างเคร อข ายพน กงานในการ ต อต านการท จร ต โดยการ สอดแทรกความร ท เก ยวก บการ ต อต านการท จร ตในการประช ม เสวนาในท กสาขาว ชาช พ ประช ม ไตรมาส เช น เสวนากฎหมาย เสวนาพ สด เสวนาน ก ประชาส มพ นธ เป นต น จานวน 1 ช องทาง (เพ มข นจาก ป งบประมาณ 2557) หน วยงานร บผ ดชอบ ฝ ายกฎหมาย โดยกองกฎระเบ ยบและอ ทธรณ ร องท กข. ปร บปร งข นตอนการ ปฏ บ ต งาน กฎ ระเบ ยบ คาส ง ท พบว าม ความเส ยง ในการท จร ต จำนวนเร องท ม กำร ปร บปร งฯ ภำยใน ป งบประมำณ การปร บปร ง แก ไข กฎ ระเบ ยบ คาส ง ท เก ยวก บการท จร ต ภายใน ป งบประมาณ อย างน อย จานวน 1 เร อง ภายในป งบ ประมาณ ไตรมาส 3 / (เม.ย. ม.ย. 58) การเพ มช องทางประชาส มพ นธ ม ด งน 1. จ ดทา Website ศ นย ป องก นและ ปราบปรามการท จร ต กปภ. (https://anticor.pwa.co.th) 2. จ ดทา Website กองว น ยและส งเสร ม จร ยธรรม (http://lawdiscipline.pwa.co.th) 7/18 ใช งบประมาณป (บาท) อย ระหว าง แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรม ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ ดชอบ ฝ ายกฎหมาย โดย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks