หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา - PDF

Description
ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา โปรแกรมประย กต ด านการควบค มส นค า Programming Application for

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 8 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา โปรแกรมประย กต ด านการควบค มส นค า Programming Application for Inventory Control 2. จ านวนหน วยก ต 3(2-2) หน วยก ต 3. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 4. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย 5. ภาคการศ กษา/ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษาท ๒/๕๖ 6. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) ไม ม 7. รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) ไม ม 8. สถานท เร ยน อาคาร ๓ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร 9. ว นท จ ดท าหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด มคอ. 3 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1. จ ดม งหมายของรายว ชา 1) การจ ดการคล งส นค า ความส าค ญ, การจ าแนกประเภท, ป จจ ยพ จารณาในการวางแผนจ ดต ง, กลย ทธ การจ ด องค การ, ส งอ านวยความสะดวกในการจ ดการคล งส นค า, การวางแผนการด าเน นงาน และ ระบบบอกต าแหน งเก บส นค าของคล งส นค า 2) เทคโนโลย สารสนเทศส าหร บคล งส นค า 3) การใช งานโปรแกรม Joomla เบ องต นในการจ ดการคล งส นค า 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา 1. เพ อให น กศ กษาม ฐานความร ในการศ กษาว ชาอ น ๆ ในสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 2. เพ อให น กศ กษาสามารถประย กต ความร ในว ชาน เพ อแก ป ญหาต าง ๆ ท เก ดข นในช ว ตประจ าว น 1. ค าอธ บายรายว ชา รายว ชา หมวดท 3 ล กษณะและการด าเน นการ ศ กษาเก ยวก บการจ ดช อ การร บ การจ ดส งส นค า การควบค มคล งส นค าคงคล งการต ดบ ญช ส นค า การว เคราะห การขยายและการย ดครองตลาด ฝ กเข ยนโปรแกรมและการน าโปรแกรมส าเร จร ปมา ประย กต ใช ก บงานด านควบค มส นค า 2. จ านวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา บรรยาย การฝ ก 30 ชม. ต อภาค การศ กษา สอนเสร ม สอนเสร มเพ อทดแทน คาบเร ยนท ไม สามารถ ท าการเร ยนการสอนได ปฏ บ ต /งาน ภาคสนาม/การฝ กงาน 30 ชม. ต อภาค การศ กษา การศ กษาด วยตนเอง 4 ชม. ต อส ปดาห 3. จ านวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให ค าปร กษาและแนะน าทางว ชาการแก น กศ กษาเป น รายบ คคล - อาจารย ประจ ารายว ชา ให ค าปร กษาได ตลอดเวลาตามความเหมาะสม - อาจารย จ ดเวลาให ค าปร กษาเป นรายบ คคล หร อ รายกล มตามความต องการ 2 มคอ. 3 หมวดท 4 การพ ฒนาการของน กศ กษา 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา (1) ตระหน กในค ณค า ค ณธรรม จร ยธรรม เส ยสละ และซ อส ตย ส จร ต (2) ม ว น ย ตรงต อเวลา ความร บผ ดชอบต อตนเอง และส งคม (3) ม ภาวะความเป นผ น าและผ ตาม สามารถท างานเป นท ม สามารถแก ไขข อข ดแย ง และล าด บ ความส าค ญ (4) เคารพส ทธ ร บฟ งความค ดเห นของผ อ น รวมท งเคารพในค ณค า และศ กด ศร ของความเป นมน ษย (5) เคารพกฎระเบ ยบ ข อบ งค บต าง ๆ ขององค กร และส งคม (6) สามารถว เคราะห ผลกระทบจากการใช คอมพ วเตอร ต อบ คคลองค กร และส งคม (7) ม จรรยาบรรณทางว ชาการ และว ชาช พ 1.2 ว ธ การสอน สอดแทรก คต ธรรม แนวค ดในการค านวณ การออกแบบร ปแบบต าง ๆ เข าไปในการบรรยาย พร อม ยกต วอย างพฤต กรรมท ด และ ไม ด ประกอบ 1.3 ว ธ การประเม นผล ส งเกตจากการท างานและพฤต กรรมต าง ๆ ท งในช นเร ยนและนอกช นเร ยน 2. ความร 2.1 ความร ท ต องได ร บ (1) ม ความร ความเข าใจเก ยวก บหล กการ และทฤษฎ ท ส าค ญในเน อหาท ศ กษา (2) สามารถว เคราะห ป ญหา เข าใจ และอธ บายความต องการทางคอมพ วเตอร รวมท งประย กต ความร ท กษะ และการใช เคร องม อท เหมาะสมก บการแก ไขป ญหา (3) สามารถว เคราะห ออกแบบ ต ดต ง ปร บปร งและ/หร อประเม นองค ประกอบต าง ๆ ของระบบ คอมพ วเตอร ให ได ตรงตามข อก าหนด (4) สามารถต ดตามความก าวหน าทางว ชาการ และว ว ฒนาการคอมพ วเตอร รวมท งการน าไป ประย กต (5) ร เข าใจ และสนใจพ ฒนาความร ความช านาญทางคอมพ วเตอร อย างต อเน อง (6) ม ความร ในแนวกว างของสาขาว ชาท ศ กษาเพ อให เล งเห นการเปล ยนแปลง และเข าใจผลกระทบ ของเทคโนโลย ใหม ๆ ท เก ยวข อง (7) ม ประสบการณ ในการพ ฒนาและ/หร อการประย กต ซอฟต แวร ท ใช งานได จร ง (8) สามารถบ รณาการความร ในท ศ กษาก บความร ในศาสตร อ น ๆ ท เก ยวข อง 2.2 ว ธ การสอน บรรยายจาก Power Point พร อมยกต วอย างประกอบ เสร มด วยการสนทนาโต ตอบแลกเปล ยน ความค ด แนวค ด เพ อว ดความเข าใจและเสร มสร างความร ใหม ๆ นอกเหน อจากว ชาการในช นเร ยน 2.3 ว ธ การประเม นผล แบบฝ กห ดทบทวน และ สอบกลางภาคเพ อว ดความเข าใจของน กศ กษาว าม ความเข าใจในความร และ เน อหาท เร ยนมากน อยเพ ยงใด 3 มคอ ท กษะทางป ญญา 3.1 ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา (1) ค ดอย างม ว จารณญาณ และอย างเป นระบบ (2) สามารถส บค นต ความ และประเม นสารสนเทศเพ อใช ในการแก ไขป ญหาอย างสร างสรรค (3) สามารถรวบรวม ศ กษา ว เคราะห และสร ปประเด นป ญหาและความต องการ (4) สามารถประย กต ความร และท กษะก บการแก ไขป ญหาทางคอมพ วเตอร ได อย างเหมาะสม 3.2 ว ธ การสอน ให น กศ กษาจ ดท า Joomla เพ อสร ปบทเร ยนในแต ละคาบพร อมก บรายงานจะช วยเพ มท กษะทางป ญญาได 3.3 ว ธ การประเม นผล ให คะแนนโดยว ดจากการเข ยน Joomla และรายงาน ว าม ศ กยภาพในการท างานเพ ยงใด 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา (1) สามารถส อสารท งภาษาไทย และภาษาต างประเทศก บกล มคนหลากหลาย ได อย างม ประส ทธ ภาพ (2) สามารถให ความช วยเหล อและอ านวยความสะดวกในการแก ป ญหาสถานการณ ต าง ๆ ท งนะ บทบาทของผ น า หร อในบทบาทของผ ร วมท มท างาน (3) สามารถใช ความร ในศาสตร มาช น าส งคมในประเด นท เหมาะสม (4) ม ความร บผ ดชอบในการกระท าของตนเอง และร บผ ดชอบงานในกล ม (5) สามารถเป นผ ร เร มแสดงประเด นในการแก ไขสถานการณ ท งส วนต ว และส วนรวม พร อมท งแสดง จ ดย นอย างพอเหมาะท งของตนเองและของกล ม (6) ม ความร บผ ดชอบการพ ฒนาการท งของตนเอง และทางว ชาช พอย างต อเน อง 4.2 ว ธ การสอน ให น กศ กษาจ ดกล มท าการสร างโปรแกรมจากโจทย ท ก าหนดให พร อม ท งน าเสนอรายละเอ ยดรายงาน ตามหน าจอต าง ๆ 4.3 ว ธ การประเม นผล ว ดจากการตอบค าถามต าง ๆ ในการท ได ร บมอบหมายไป 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา (1) ม ท กษะในการใช เคร องม อท จ าเป นท ม อย ในป จจ บ นต อการท างานท เก ยวก บคอมพ วเตอร (2) สามารถแนะน าประเด นการแก ไขป ญหาโดยใช สารสนเทศทางคณ ตศาสตร หร อการแสดงการ ประย กต ใช งานต อป ญหาท เก ยวข องอย างสร างสรรค (3) สามารถส อสารอย างม ประส ทธ ภาพท งปากเปล า และการเข ยน พร อมท งเล อกใช ร ปแบบของส อ การน าเสนอได อย างเหมาะสม (4) สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศได อย างเหมาะสม 5.2 ว ธ การสอน ให น กศ กษาเข ยน joomla โดยใช ความร จากบทเร ยนในแต ละคาบ 5.3 ว ธ การประเม นผล ให คะแนนโดยว ดจากการเข ยนสร ปโปรแกรม joomla ท เร ยนในแต ละคาบจาก Blog 4 มคอ. 3 หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 1. แผนการสอน ส ปดาห ท ห วข อ/รายละเอ ยด 1 บทท 1 บทน าของการจ ดการ คล งส นค า - ขอบเขตและความม งหมายของการ จ ดการคล งส นค า - ความหมายของการจ ดการคล งส นค า - โครงสร างของการจ ดการคล งส นค า - ว ว ฒนาการของคล งส นค า 2 บทท 2 ความส าค ญของการคล งส นค า - ความส าค ญของคล งส นค า - ล กษณะส าค ญของคล งส นค า - ป จจ ยในการพ จารณาในการจ ดการ คล งส นค า - ประโยชน ของการจ ดการคล งส นค า - ความส มพ นธ การคล งส นค าก บ ก จกรรมอ น - ความส าค ญเช งกลย ทธ ของการ คล งส นค า 4 1. แนะน าเน อหาว ชา ว ตถ ประสงค การเร ยนการ สอน การเกณฑ การ ประเม นผลและหน งส อท ใช ประกอบการเร ยน 2. ใช ส อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดย กล าวถ งภาพรวมของการ จ ดการคล งส นค า 3. ให นศ.แสดงความค ดเห น และให ค นคว าข อม ลจากห วข อ หร อโจทย ท ก าหนดและ ตอบข อซ กถามและให ค าแนะน าแก นศ. ในเร อง ต างๆ 4 1. ใช Power Point เร ยนร 2. ให น กศ กษาค ดว เคราะห โดยการท ากรณ ศ กษาและ ตอบโจทย ท ก าหนด 5 ส ปดาห ท ห วข อ/รายละเอ ยด 3 บทท 3 การจ าแนกประเภทของ คล งส นค า - กล มคล งส นค าสาธารณะ - กล มคล งส นค าส วนบ คคล - กล มคล งเก บพ สด - เปร ยบเท ยบคล งส นค าสาธารณะและ คล งส นค าเอกชน 4 บทท 4 ป จจ ยพ จารณาในการวางแผน จ ดต ง - ป จจ ยความต องการของตลาด - ป จจ ยทร พยากร - ป จจ ยกฎหมาย - ป จจ ยอ นๆ 5 บทท 5 กลย ทธ การจ ดองค การ - ล กษณะท วไปของการจ ดองค การ - หล กการในการจ ดองค การ - หล กพ นฐานในการแบ งแผนกงาน - ร ปแบบโครงสร างองค กร 4 1. ใช PowerPoint 2. ให น กศ กษาค ดว เคราะห โดยการท ากรณ ศ กษาและ ตอบค าถามจากโจทย ท ก าหนด 4 1. ใช PowerPoint 2. ให น กศ กษาเข ยนเพ อ ว เคราะห ป จจ ยเก ยวก บการ วางแผนการจ ดต ง 4 1. ใช PowerPoint 2. ให น กศ กษาค นคว าหา ต วอย างร ปแบบโครงสร าง องค กรต างๆ แล วว เคราะห ตามหล กเกณฑ ท ได เร ยนมา 3. ให น กศ กษาแบ งกล มเพ อ ฝ กเข ยนผ งโครงสร างของ องค กร ในการแบ งส วนงาน ต างๆ แล วให ต วแทนกล ม ออกมาน าเสนอหน าห อง มคอ. 3 6 ส ปดาห ท ห วข อ/รายละเอ ยด 6 บทท 6 ส งอ านวยความสะดวกในการ จ ดการคล งส นค า - แบบของส งอ านวยความสะดวกในการ เก บร กษา - เน อท เก บร กษาภายในอาคารส นค า - เน อท เก บร กษากลางแจ ง 7 บทท 7 การวางแผนการด าเน นงาน คล งส นค า - ความส าค ญของการวางแผน - ป จจ ยพ จารณาในการวางแผน - การก าหนดองค ประกอบของเน อท เก บ ร กษา - การก าหนดท ศทางเก บร กษา - การก าหนดต าแหน งของส นค า 4 1. ใช PowerPoint 2. ให น กศ กษาค ดว เคราะห โดยการท ากรณ ศ กษาและ ตอบค าถามจากโจทย ท ก าหนด 4 1. ใช PowerPoint 2. ให น กศ กษาค ดว เคราะห โดยการท ากรณ ศ กษาและ ตอบค าถามจากโจทย ท ก าหนด มคอ. 3 8 สอบกลางภาค 4 9 บทท 8 ระบบบอกต าแหน งเก บส นค า -
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks