- 1 - ใบงาน ใบงาน ท 1 - PDF

Description
- 1 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 1 เร อง โปรแกรม Microsoft

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 9 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- 1 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 1 เร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Word ท าการพ มพ ข อความ คอมพ วเตอร ค ออะไร คอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทท ส าค ญย งต อส งคมของมน ษย เราในป จจ บ น แทบท กวงการล วนน า คอมพ วเตอร เข าไปเก ยวข องก บการใช งาน จนกล าวได ว าคอมพ วเตอร เป นป จจ ยท ส าค ญอย างย งต อการด าเน นช ว ต และการท างานในช ว ตประจ าว น ฉะน นการเร ยนร เพ อท าความร จ กก บคอมพ วเตอร จ งถ อเป นส งท ม ความจ าเป นเป น อย างย ง 3. ท าการบ นท กแฟ มข อม ลช อ EX01 ก าหนดนามสก ลค อ DOC 4. ท าการป ดไฟล เอกสารและป ดโปรแกรม 5. เข าใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 อ กคร ง จากน นเป ดแฟ มข อม ลช อ TEST1. DOC 6. ท าการแก ไขข อม ลโดยการแทรกข อความเพ มเต ม ความหมายของคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร มาจากภาษาละต นว า Computare ซ งหมายถ ง การน บ หร อ การค านวณ พจนาน กรม ฉบ บ ราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ให ความหมายของคอมพ วเตอร ไว ว า เคร องอ เล กทรอน กส แบบอ ตโนม ต ท าหน าท เหม อนสมองกล ใช ส าหร บแก ป ญหาต างๆ ท ง ายและซ บซ อนโดยว ธ ทางคณ ตศาสตร 7. จากข อท 6 เม อแก ไขเร ยบร อยแล วให ท าการ บ นท กแฟ มข อม ลหล งจากท าการแก ไขแล วโดยใช ช อแฟ มข อม ลเด ม 8. ท าการป ดไฟล เอกสารและออกจากโปรแกรม 9. บ นท กไฟล EX01 ส งงานเข า Folder Thippawan Wordpro - 2 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 2 เวลา ว นศ กร ท 29 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 2 เร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : 1. ก าหนดให น กเร ยนบอกช อและหน าท ของเคร องม อต อไปน ป ม ช อป มและหน าท บ นท กไฟล EX02 และส งเข า Folder Thippawan Wordpro - 4 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 3 เวลา ว นศ กร ท 5 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 3 เร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : 1. ก าหนดให น กเร ยนเข ยนข นตอนการใช งานเคร องม อพ นฐานท จ าเป น ด งต อไปน การแสดงหร อซ อนแถบเคร องม อ การแสดงหร อซ อนป มบนแถบเคร องม อ การย อและขยายเอกสาร การแสดงเอกสารในร ปแบบต าง ๆ การแสดงเอกสารในร ปแบบพ เศษอ น ๆ การแสดงร ปขนาดย อ การแสดงต วอย างก อนพ มพ การซ อนหร อแสดงไม บรรท ด การเปล ยนหน วยว ดบนไม บรรท ด 2. บ นท กไฟล EX03 และส งเข า Folder Thippawan Wordpro - 5 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การจ ดแต งเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 4 เวลา ว นศ กร ท 12 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 4 ให น กเร ยนจ ดแต งเอกสารตามต วอย าง และบ นท กไฟล EX04 ส ง Folder Thippawan wordpro ความร กก บน าเปล า วามร กก เหม อนก บน าเปล า ถ งจะไม ม รสชาต แต ก ขาดไม ได วามร กก เหม อนก บน าเปล า ท าให เราม ช ว ตอย ได วามร กก เหม อนก บน าเปล า บางคร งเราก ต องการมากแต บางคร งม นก น าเบ อ วามร กก เหม อนก บน าเปล า ม นท าให เราร ส กสดช นและม ก าล งใจจะท าอะไรต อ วามร กก เหม อนก บน าเปล า ม นอาจจะด เหม อนไม ม อะไร แต ม นกล บม อ ทธ พลต อช ว ตเรามาก ความร กก เหม อนน าเปล า น อยไปก กระหาย มากไปก เอ ยน ความร กก เหม อนก บน าเปล า ย งห างเห นม นนาเท าไร ย งกระหายม นมากเท าน น ใครจะ ข ดขวาง ความร ก คงจะไม ส าเร จอย างท ค ด ใครจะ ต ดใจ จากความร ก คงจะท าไม ได เช นก น หร อใครท ค ดจะ ล ม ความร กล ะก ไม ม ทาง เหม อนก บน าเปล า ค ณล มน าเปล าได หร อ อย าเข าใจว า ความร กค อน าหวาน หร อน าอ ดลมซ า ๆ ม นจะเป นเพ ยงแค น าเปล าเท าน น ถ าม นเป นร กแท แม น าเปล า จะซาบซ า ไม เท ยบเท าน าหวาน หร อน าอ ดลม แม น าเปล าจะไร น าตาลซ งเป นต วกระต นให เก ดพล ง แต น าเปล า ม นแทบไม ม ผลข างเค ยงเลย ม นร กษาค ณค าเอาไว ได ด กว าน าใด ๆ น าเปล า เจอก บเกล อ ม นก จะละลายเกล อ เหม อนก บร กแท คนท ค ณร กจร ง ๆ เม อค ณเจอก บความท กข เขาก จะพยายามร บความท กข จากค ณไว ให มากท ส ด - 6 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การจ ดแต งเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 5 เวลา ว นศ กร ท 18 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 เร อง การจ ดแต งเอกสาร 1. ให น กเร ยนหาเร องท น กเร ยนชอบและสนใจ (ส ตว เล ยง สถานท ท องเท ยว ประว ต บ คคลส าค ญ) มาพ มพ จ ดแต ง เอกสารเป นร ปแบบคอล มน 2. บ นท กไฟล EX05 ส ง Folder Thippawan wordpro ท 5 - 7 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การท างานเก ยวก บตาราง จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 6 เวลา ว นศ กร ท 12 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 6 เร อง การท างานเก ยวก บตาราง 1. ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 4 คน ออกแบบใบส งซ อ ของร านเพ อนชายบ ต ค โดยม ข อความด งน - เส อเช ตชายส ขาว Size S จ านวน 100 ต ว ราคาต วละ 190 บาท - เส อเช ตชายส ขาว Size M จ านวน 150 ต ว ราคาต วละ 210 บาท - เส อเช ตชายส ขาว Size L จ านวน 150 ต ว ราคาต วละ 230 บาท - เส อเช ตชายส ขาว Size XL จ านวน 100 ต ว ราคาต วละ 250 บาท - กางเกงชายส ด า Size S จ านวน 100 ต ว ราคาต วละ 190 บาท - กางเกงชายส ด า Size M จ านวน 150 ต ว ราคาต วละ 210 บาท - กางเกงชายส ด า Size L จ านวน 150 ต ว ราคาต วละ 230 บาท - กางเกงชายส ด า Size XL จ านวน 100 ต ว ราคาต วละ 250 บาท 2. เข ยนสร ปความร ข นตอนการสร างตาราง 3. น าเสนอข อม ล 4. บ นท กไฟล EX06 ส ง Folder Thippawan wordpro - 8 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การท างานเก ยวก บตาราง จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 7 เวลา ว นศ กร ท 3 ธ นวาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 เร อง การท างานเก ยวก บตาราง 1. ให น กเร ยนสร างตารางด งต อไปน ท 7 รายการ งบหน ารายจ ายตามแผนงาน/ งาน/ โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2549 แหล งค าใช จ าย งปม. บกศ. เง น อ ดหน น รวม หมาย เหต สนอง นโยบาย กรมฯ ข อ แผนงานป องก นและแก ไขป ญหา เอดส 1. โครงการอบรมน กเร ยน น กเร ยน 3, ,600 - แกนน าด านการป องก นโรคเอดส 2. โครงการจ ดท าส อเพ อการรณรงค 2, ,000 - และป องก นเอดส รวม - 5,600-5,600 ธรรมน ญ สถานศ กษ า 2. เข ยนสร ปความร ข นตอนการสร างตาราง 3. บ นท กไฟล EX06 ส ง Folder Thippawan wordpro - 9 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 9 เวลา ว นศ กร ท 17 ธ นวาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 8 เร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร 1. ให น กเร ยน แทรกร ปภาพส ตว ท ชอบโดยใช ค าส ง Insert Clip Art 2. อธ บายล กษณะ โดยหาข อม ลใน Internet (เช น ถ นท อย อาศ ย อาหารท ชอบ ช อภาษาอ งกฤษ) 3. บ นท กไฟล EX08 ส ง Folder Thippawan wordpro ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 10 เวลา ว นศ กร ท 24 ธ นวาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 9 เร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต ด งน 1. จ ดหาต วอย างเอกสารท ม ภาพประกอบ 2. ท าเอกสารตามต วอย าง 3. จ ดท าปกหน งส อตามต วอย างท ก าหนดให โดยประย กต ใช ความร เร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความ ในเอกสาร 4. น าเสนอผลงาน 5. เข ยนสร ปความร ท ได ร บจากการท าก จกรรม) 6. บ นท กไฟล EX09 ส ง Folder Thippawan wordpro ต วอย างการใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร (การออกแบบปกหน งส อ) ค ม อ Microsoft Office ใช โปรแกรม Word 2003 ให เต มความสามารถ! สร างและจ ดร ปแบบเอสารอย างม ออาช พ ใส ร ปภาพ แผนผ ง ตาราง ร ปคล ปอาร ต จ ดการเอกสารข นก าวหน า, ท าสารบ ญ, ท าด ชน, เช งอรรถ, (Footnote), Cross-reference, อธ บายร ป (Caption) ระบบอ ตโนม ต, มาโคร, ฟอร ม, ป อนข อม ลด วย เส ยงและลายม อ ตรวจสอบต วสะกด (Spell check) สร างจดหมายเว ยน (Mail merge) และใช ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การวาดภาพและอ กษรประด ษฐ จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 12 เวลา ว นศ กร ท 7 มกราคม 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 10 เร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. หาต วอย างผ งองค กรแบบต าง ๆ หร อส ญล กษณ 2. สร างและออกแบบผ งองค กรตามต วอย าง 3. ท าการออกแบบส ญล กษณ ตามต วอย าง 4. น าเสนอผลงาน 5. เข ยนสร ปความร ท ได ร บจาการท าก จกรรม 6. บ นท กไฟล EX10 ส ง Folder Thippawan wordpro ต วอย างการออกแบบส ญล กษณ โดยใช Word Art ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การวาดภาพและอ กษรประด ษฐ จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 13 เวลา ว นศ กร ท 14 มกราคม 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 11 เร อง การวาดภาพและอ กษรประด ษฐ ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 7. หาต วอย างโบว ช วร ส นค า งานบ ญ งานท องเท ยว 8. ออกแบบโบว ช วร ตามต วอย าง 9. น าเสนอผลงาน 10. เข ยนสร ปความร ท ได ร บจากการท าก จกรรม ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การจ ดการด านการพ มพ เอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 14 เวลา ว นศ กร ท 21 มกราคม 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 12 เร อง การจ ดการด านการพ มพ เอกสาร ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. จ ดหาเน อเร องท น กเร ยนสนใจ 2. จ ดท าแผ นพ บ 1 แผ น 2 หน า 3 คอล มน 3. ก าหนดส งพ มพ หน าเอกสารให พอด ก บขนาดกระดาษ A4 4. น าเสนอผลงาน 5. บ นท กส งไฟล EX12 ส ง Folder Thippawan wordpro ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การรายงานและการอ างอ ง จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 15 เวลา ว นศ กร ท 28 มกราคม 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 13 เร อง การรายงานและการอ างอ ง ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. จ บค ก นหาต วอย างหน งส อราชการ เช น ค าส ง ประกาศ 2. จ ดพ มพ หน งส อราชการและใช เคร องม อเข ยนลายม อบน Writing Pad เป นลายเซ นต 3. Print น าเสนอผลงาน 4. เข ยนสร ปความร ท ได ร บจากการท าก จกรรม 5. บ นท กส งไฟล EX13 ส ง Folder Thippawan wordpro ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การประย กต ใช งานเอกสาร
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks