ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑ - PDF

Description
สร ปผลก จกรรมแข งข น โรงเร ยนพญาไท สพป. กร งเทพมหานคร งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ประจาป การศ กษา 2557 ระหว าง ว นท เด อน พฤศจ กายน พ.ศ ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 17 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลก จกรรมแข งข น โรงเร ยนพญาไท สพป. กร งเทพมหานคร งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ประจาป การศ กษา 2557 ระหว าง ว นท เด อน พฤศจ กายน พ.ศ ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กหญ งส พ ชฌาย เต าแก ว 1. นางว ณณ ตา นนท ตานอก 2 ภาษาไทย การแข งข นการเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.1-ป ทอง เด กหญ งร งพร เน ยมข นทด 1. นางสาวส ชาดา โลบ ญ 3 ภาษาไทย การแข งข นการเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด กชายวร นทร ทองค า 1. นางสาวว ชฌญาดา เท ยนขาว 4 ภาษาไทย การแข งข นการท องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป ทอง 5 1. เด กหญ งป ณณ ศา เท ยงส นต ธรรม 1. นางสาวส วรรณา แย มอร ณ 5 ภาษาไทย การแข งข นการแต งบทร อยกรอง กาพย ยาน ๑๑ ป.4-ป ทอง 5 1. เด กหญ งช ต กาญจน สนแย ม 2. เด กหญ งวร นทร ทองค า 1. นางว ณณ ตา นนท ตานอก 2. นางภาว ณ ประสพศ กด 6 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด กหญ งท พย ตะว น พามต 2. เด กหญ งพ มพ ว ภา ศ รอน ว ฒน 3. เด กหญ งร นรดา ม แก ว 1. นางสาวธ ดาว ลย เสตะจ นทน 2. นางสาวจ ราภรณ คงศร 7 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ป.4-ป ทอง ชนะเล ศ 1. เด กชายภ ด ศ ศ ร ร ตน มงคล 2. เด กหญ งศ ภ สรา มห นตช ยสก ล 3. เด กหญ งสวร นทร ปร ญาน ภาพ 1. นางสาวศศ ธร เข ยวกอ 2. นางณ ฐรดา โขนงน ช 8 ว ทยาศาสตร การแข งข นการแสดงทางว ทยาศาสตร (Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กหญ งปณ ตา พ ดดวง 2. เด กหญ งพรไพล น เธ ยรช บ ญ 3. เด กหญ งศร ร ตน ส บน สนธ 1. นางเสาวล กษณ ณ ระนอง 2. นางสาวอ จฉรา โพธ ส วรรณ 9 ว ทยาศาสตร การประกวดผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ป.1-ป ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กชายน รว ทธ เกษตรเกร ยงไกร 2. เด กชายศ กด ส ทธ ศ ร แสงเจร ญ 1. นางสาวอ จฉรา โพธ ส วรรณ 2. นางสาวศศ ธร เข ยวกอ 10 ว ทยาศาสตร การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนไกล ป.4-ป ทอง 4 1. เด กชายฐ ต พ ฒน สงปาน 2. เด กชายพลว ต ทองคง 1. นายอานนท ทองคง 2. นางสาวกาญจนา เชาวล ต 11 ว ทยาศาสตร การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนนาน ป.4-ป ทอง ชนะเล ศ 1. เด กชายภรพล บ ญญ ต ศ ลป 2. เด กชายพ ตรพ บ ล เฉล มร ตน 1. นายอานนท ทองคง 2. นางสาวกาญจนา เชาวล ต 12 ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 13 ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม การประกวดเล าน ทานค ณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กหญ งภ ทรลดา ศ ร ร ตน มงคล 1. นางจาร ว ฒน บ วช น การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเล ศ 1. เด กชายวช รว ทย พ มพ สว สด 2. เด กหญ งเบญญาภา อต ชาต ภ สสร 1. นางแววนภา กาญจนาวด 2. นางมาน ตา อ ชช น 14 ส ขศ กษา และพลศ กษา การแข งข นแอโรบ ก ป.1-ป ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กหญ งก งสดาล มณ อ นทร 2. เด กชายจ กรภ ทร ว งแดง 3. เด กหญ งจ นทนา ฉ มมงคล 4. เด กหญ งจ ดาภา ใจแดง 5. เด กหญ งนาราภ ทร โอภาสจร งสม 6. เด กหญ งป ณฑ ตา เอ ยมศร 7. เด กหญ งพ ยดา ช างทอง 8. เด กหญ งภ รญา โคตรเว ยง 9. เด กหญ งรม ดา เจ ยมเจร ญ 10. เด กหญ งวร ชยา โกก ละน นท 11. เด กหญ งศศ ธร วงละคร 12. เด กหญ งส ตางค เอ ยมฤกษ ช ย 13. เด กหญ งออยอาร ยา นาทองบ อ 14. เด กหญ งอ มพ การ เฟ องเง น 15. เด กหญ งเมธาว จ ต รกร 1. นางนภาพร ส ม ตาน 2. นางธน นท ธร ช แก ว 3. นายชาต ว ฒ ประสพศ กด 4. นายณ ฐน ช การว ธ 15 ศ ลปะ-ท ศนศ ลป การแข งข นการสร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กหญ งณ ฐชยา น กรยานนท 2. เด กหญ งส กฤตา สมพรบรรจง 1. นางศศ ญาภรณ พรวนต นไทร 16 ศ ลปะ-ท ศนศ ลป การแข งข นประต มากรรม ป.4-ป.6 8 ทอง เด กหญ งกาญจนาพร บ ญศ ร 2. เด กชายฐปนนท หน จ นทร 3. เด กชายพ ตรพ บ ล เฉล มร ตน 1. นายพอชาย พ งไชย 2. นางน นทวด มงคลล กษณ 17 ศ ลปะ-ดนตร การประกวดข บขานประสานเส ยง ป.1-ป ทอง ชนะเล ศ 1. เด กหญ งกมลชนก พ ลศ ลป 2. เด กชายคงส ทธ ตร แก ว 3. เด กชายจรรยวรรษ จ รมณ วงศ 4. เด กหญ งจ ร ชยา น าเจร ญ 5. เด กหญ งจ ร ฐ พร ว ว ฒนานนท 6. เด กหญ งช ต กาญจน สนแย ม 7. เด กหญ งณหท ย สาระ 8. เด กชายตร ยธรรม แสงเด อน 9. เด กหญ งนพปพร ว ช ตพ นธ 10. เด กหญ งนล นน ภา ก ศ ร 11. เด กหญ งปรว ร ข นส วรรณ 12. เด กหญ งป ณณร ตน พ ชราจ ระศ กด 13. เด กหญ งพรน ชชา แสวงด 14. เด กหญ งภว ตรา หารต บเหล ก 15. เด กหญ งภ ทรา ภาซ 16. เด กหญ งภารดา ชาคะพา 17. เด กหญ งภ รมณ ก ล พศ ตม พงศ 18. เด กหญ งมท นา ป ญญายงค 19. เด กหญ งมน สว ทองเช ด 20. เด กหญ งมย ร แช มช อย 21. เด กหญ งมศาร ศม ศ รวรเก ยรต 22. เด กชายยศธนะ บ ญโยประการ 23. เด กหญ งวรางคณา วงษ วรเทวา 24. เด กหญ งว ชรากร ศร ส งข 25. เด กหญ งว ชร ฎา เวชว ฐาน 26. เด กหญ งศร ตา แป ะสม น 1. นายพอชาย พ งไชย 2. นายว ฒ ชาต ล อขจร 27. เด กหญ งศศ พ มล นล นจ รพ ฒน 28. เด กหญ งอาท ตยา ต มเจร ญไพศาล 29. เด กหญ งอาร ร ตน วาร เจร ญ 30. เด กชายเจษฎาพร ศ ร โยธา 31. เด กหญ งเนตรนภา เคร อเพ ชร 32. เด กชายไกลก งวล โพธ สว สด 18 ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง เด กหญ งจ นทร ร ตน เผ อนโภคา 1. นางจาร ว ฒน บ วช น 19 ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเล ศ 1. เด กหญ งเตย ศรล มพ 1. นางจ รชยา จาระน ย 20 ภาษาต างประเทศ การแข งข นก จกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กชายต น ศรล มพ 1. นางกาญจนา ศ ร โชต 21 ภาษาต างประเทศ การแข งข นตอบป ญหาอาเซ ยน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กหญ งธ ญญาพร ส วรรณเร องศร 2. เด กหญ งว ร นทร ย มเสมอจ ต 1. นางพ ชราภรณ ท ศนส วรรณ 22 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นการผ กเง อน เด นทรงต วและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเล ศ 1. เด กหญ งณ ฎฐส ร งามส ร เดชาวงศ 2. เด กชายถ รว ฒน ขาวเร อง 3. เด กชายธนว ฒน ช โต 4. เด กหญ งนวพร ชมาน นท 5. เด กชายภครพล อ นทว ง 6. เด กชายวรว ฒน ช แก ว 1. นางดวงเด อน เง นบาท 2. นายนารถ น นทก จ 3. นายอาคม ส มทอง 23 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นก จกรรมสภาน กเร ยน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กชายธนกร ธ ารงส พพ ตก ล 2. เด กหญ งนภสร ว ไลร ตนาภรณ 3. เด กหญ งพรนภ ส ป ยวรรณส ทธ 4. เด กหญ งพ มพ กมล จอมย ม 5. เด กหญ งฟ รเดาซ น แม 6. เด กชายศ ภณ ฐ ว รส นทร 7. เด กหญ งสาธ น เจนวงศ ไพศาล 8. เด กหญ งอาท ตยา ต มเจร ญไพศาล 1. นายพอชาย พ งไชย 2. นางธน นท ธร ช แก ว 3. นางล กขณา กล นเฟ อง 24 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การประกวดหน งส อเล มเล ก ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด กหญ งณ ฐชยา แซ ล 2. เด กหญ งส พ ตรา ศร ภ งา 3. เด กหญ งอมาร ตน กระจ างร ตน 1. นางสาวว ชฌาญาดา เท ยน ขาว 25 คอมพ วเตอร การสร างเกมสร างสรรค จากคอมพ วเตอร ป.4-ป ทอง ชนะเล ศ 1. เด กชายภณภ ทร สม ทรผ อง 2. เด กชายศ ภกฤต ไชยนอก 1. นายน ว ต บ ญมาน นท 2. นางเต อนใจ วสเกษม 26 คอมพ วเตอร การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ป.4-ป ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กชายกรกฏ ภ มมาล 2. เด กหญ งสล ลท พย ขจรศร ก ตต 1. นางสาวศ วพร พ นศร 2. นางเต อนใจ วสเกษม 27 คอมพ วเตอร การสร าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กชายพฤต ธ ระพ นธ 2. เด กชายอรรถกร ศรนารายณ 1. นางสาวศ วพร พ นศร 2. นางเต อนใจ วสเกษม 28 การงานอาช พ การแข งข นท าอาหาร น าพร ก ผ กสด เคร องเค ยง ป.4-ป.6 93 ทอง 8 1. เด กหญ งณ ฐจ รา ทองส กงาม 2. เด กหญ งพรช ตา แสวงส ข 3. เด กหญ งวร ศรา แพงก นยา 1. นางสายพ ณ เพ ชรอ นทร 2. นางส วภรณ ส ร ก ลส งห 29 ปฐมว ย การเล าน ทานประกอบท าทาง ปฐมว ย ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กหญ งภ ทรยล ยงเสมอ 1. นางร งร ศม ประท มว น 30 ปฐมว ย การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย 98 ทอง ชนะเล ศ 1. เด กหญ งธว ลร ตน ศร ว ฒ เจร ญ 2. เด กหญ งพ มพ นภ ส นพวาร 3. เด กหญ งเบญญาภา ไตรร ตนวาน ช 1. นางสาวน ภาพร เจร ญพ กตร 2. นางสาวส วาร หอมรองบน 31 ปฐมว ย การวาดภาพระบายส ด วยส เท ยน ปฐมว ย 94 ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กหญ งท ศน ย วรรณ พลดงนอก 1. นางสาวพ มพ พรรณ หล าน อย 32 เร ยนร วม - ภาษาไทย การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทาง สต ป ญญา ป.1-ป.6 33 เร ยนร วม - ศ ลปะ การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ความ บกพร องทางการได ย น ป.1-ป.6 34 เร ยนร วม - ศ ลปะ การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนออท สต ก ป.1- ป.6 35 เร ยนร วม - ศ ลปะ การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเล ศ 1. เด กชายธนกร ประไพว ทย 1. นางกชพรรณ มณฑาลพ ทอง ชนะเล ศ 1. เด กหญ งวล ยร ชช ก จธ รก ล 1. นางสาวส มาล เร องแก ว 86 ทอง 4 1. เด กชายปร ชญา แทนไกรสร 1. นางสาวส มาล เร องแก ว ทอง ชนะเล ศ 1. เด กชายธ ท ช ทองม 1. นางสาวรพ พรรณ ภ ถาวร 36 เร ยนร วม - การงาน อาช พและเทคโนโลย การแข งข นการท าอาหาร ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทาง สต ป ญญา ป.1-ป ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กชายก รต อภ ว นท สนอง 2. เด กชายนนท ปว ธ ผ องกมล 3. เด กชายบ ญทว ส ทธ ก ล 1. นางสาวส มาล เร องแก ว 2. นางก หลาบ จ ตหาญ 37 เร ยนร วม - การงาน อาช พและเทคโนโลย การแข งข นการประด ษฐ งานใบตองประเภทบายศร ปากชาม ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเล ศ 1. เด กชายก รต อภ ว นท สนอง 2. เด กหญ งณ ลลก ณฐ ส ทธ วราเวชก ล 3. เด กชายธ ท ช ทองม 1. นายศ ภร ตน แนวเน ยม 2. นางสาวศร อ มพร ปานพรม 38 เร ยนร วม - การงาน อาช พและเทคโนโลย การแข งข นการร อยมาล ยดอกไม สด ประเภทน กเร ยนท ม ความ บกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป ทอง ชนะเล ศ 1. เด กหญ งณ ลลก ณฐ ส ทธ วราเวชก ล 2. เด กชายธนกร ประไพว ทย 3. เด กชายธ ท ช ทองม 1. นายศ ภร ตน แนวเน ยม 2. นางสาวช ต กาญจน ศ กรโยธ น 39 เร ยนร วม - การงาน อาช พและเทคโนโลย การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรม Paint ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา ไม ก าหนดช วงช น 81 ทอง รองชนะเล ศ 1. เด กชายธาตร เล ศสก ลไพศาล 2. เด กหญ งน ทธกานต เกษสก ล 1. นางสาวศร สมร เพ ญไพบ ลย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks