ใบงานท 1 หน วยท 1 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย การใช งานเบ องต น - PDF

Description
ใบงานท 1 หน วยท 1 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย การใช งานเบ องต น 1. ให น กศ กษาทาแบบฝ กห ดท ายบทท 1 ตอนท 5 2. ให น กศ กษาออกแบบข อม ลตามต วอย างต อไปน ให น กศ กษาแก ข อม ลในตาราง ด งน

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 14 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบงานท 1 หน วยท 1 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย การใช งานเบ องต น 1. ให น กศ กษาทาแบบฝ กห ดท ายบทท 1 ตอนท 5 2. ให น กศ กษาออกแบบข อม ลตามต วอย างต อไปน ให น กศ กษาแก ข อม ลในตาราง ด งน เซลล B12 แก ข อม ลเป น ค ณแม ม อใหม เซลล C12 แก ข อม ลเป น 120 เซลล D12 แก ข อม ลเป น 150 เซลล B6 แก ข อม ลเป น PC หรรษา เซลล B18 แก ข อม ลเป น ตะล ยอวกาศ เซลล B19 แก ข อม ลเป น ภาษาอ งกฤษว นละคา เซลล C8 แก ข อม ลเป น 90 เซลล D8 แก ข อม ลเป น 400 เซลล B17 แก ข อม ลเป น เพ อนบ านของเรา เซลล B20 แก ข อม ลเป น การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เซลล C20 แก ข อม ลเป น 120 เซลล D20 แก ข อม ลเป น 150 ใบงานท 2 หน วยท 1 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย การใช งานเบ องต น 1. ให น กศ กษาทาแบบฝ กห ดท ายบทท 2 ตอนท 3 ใบงานท 3 หน วยท 1 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย การใช งานเบ องต น 1. ให น กศ กษาออกแบบตารางข อม ลด งน โดยให ต งช อ Tab ว า ส นค า และใส ส Tab เป นส ม วง 2. ให น กศ กษาออกแบบตารางข อม ลด งน โดยให ต งช อ Tab ว า หน งส อ และใส ส Tab เป นส เหล อง 3. ให น กศ กษาเปล ยนช อแท บ และใส ส แท บด งน Sheet 3 เปล ยนเป น เคร องใช ไฟฟ า แท บส แดง Sheet 4 เปล ยนเป น กระถาง แท บส เข ยว Sheet 5 เปล ยนเป น อ ปกรณ แท บส ชมพ ใบงานท 2 หน วยท 1 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย การใช งานเบ องต น 1. ให น กศ กษาทาแบบฝ กห ดท ายบทท 4 ตอนท 3 ใบงานท 5 หน วยท 1 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย การใช งานเบ องต น 1. ให น กศ กษาออกแบบปฏ ท นของป 2555 โดยกาหนดให ด งน a. เร มว นท 1 มกราคม 2555 ในว นอาท ตย b. ให 1 หน ากระดาษ ม 6 เด อน c. ตกแต งข อม ลให สวยงาม d. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December ใบงานท 6 หน วยท 2 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย ฟ งก ช นการคานวณและกราฟ 1. ให น กศ กษาทดสอบการใช ส ตรการคานวณ ตามแบบฝ กห ดท ายบทท 5 ตอนท 2 ใบงานท 7 หน วยท 2 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย ฟ งก ช นการคานวณและกราฟ 1. ให น กศ กษาสร างตารางการค านวณ พร อมค านวณค าโดยใช การค านวณแบบ Absolute Addressing และ ต งช อแท บงานว า Loan ด งต อไปน 2. ให น กศ กษาสร างตารางการค านวณ พร อมค านวณค าโดยใช การค านวณแบบ Absolute Addressing และ ต งช อแท บงานว า Wage 1 ด งต อไปน 3. ให น กศ กษาสร ปค าแรง โดยใช ค าในช องของค าแรงส ทธ ใช การอ างอ งค าข าม Worksheet ด งต าราง ต อไปน ใบงานท 8 หน วยท 2 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย ฟ งก ช นการคานวณและกราฟ 3. ให น กศ กษาคานวณค าตามตารางด งต อไปน 4. ให น กศ กษาคานวณค าในตารางต อไปน การคานวณค านายหน าม ข อกาหนดด งน - ถ ายอดขายไม เก น 10,000 บาท ค ดค านายหน าให 10% - ถ ายอดขายต งแต 10,001 30,000 บาท ค ดค านายหน าให 20% - ถ ายอดขายเก น 30,000 บาท ค ดค านายหน าให 30% 5. ให น กศ กษาคานวณค าในตารางต อไปน การคานวณโบน สม ข อกาหนดด งน - ถ ายอดขายต งแต 0-10,000 ค ดโบน สให 5% - ถ ายอดขายต งแต 10,001-20,000 ค ดโบน สให 10% - ถ ายอดขายต งแต 20,001-50,000 ค ดโบน สให 20% - ถ ายอดขายเก น 50,000 ค ดโบน สให 25% 6. ให น กศ กษาคานวณค าในตารางต อไปน การคานวณคะแนนม ข อกาหนดด งน - คะแนน 0-49 ได เกรด 0 - คะแนน ได เกรด คะแนน ได เกรด คะแนน ได เกรด คะแนน ได เกรด คะแนน ได เกรด คะแนน ได เกรด คะแนน ได เกรด 4.0 ใบงานท 9 หน วยท 2 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย ฟ งก ช นการคานวณและกราฟ 1. จากข อม ลด งตาราง จงสร างกราฟด งต อไปน a. จงสร างกราฟวงกลมเปร ยบเท ยบข อม ลจานวนน กท องเท ยวของว ดพระธาต ลาปางหลวง b. จงสร างกราฟวงกลมเปร ยบเท ยบข อม ลจานวนน กท องเท ยวของว ดเจด ย ซาว c. จงสร างกราฟวงกลมเปร ยบเท ยบข อม ลจานวนน กท องเท ยวของว ดพระแก วดอนเต าฯ d. จงสร างกราฟโดน ทเปร ยบเท ยบข อม ลจานวนน กท องเท ยวของน าตกแจ ซ อน e. จงสร างกราฟโดน ทเปร ยบเท ยบข อม ลจานวนน กท องเท ยวของน าตกว งแก ว f. จงสร างกราฟแท งเปร ยบเท ยบข อม ลจานวนน กท องเท ยวในแต ละเด อน g. จงสร างกราฟเส นเปร ยบเท ยบข อม ลจานวนน กท องเท ยวท งหมดในแต ละเด อน h. จงสร างกราฟเส นเปร ยบเท ยบข อม ลจานวนน กท องเท ยวท งหมดของแต ละท i. นาข อม ลท ได มาจ ดเร ยนใน Microsoft Word ใบงานท 6 หน วยท 2 ช อว ชา โปรแกรมตารางงาน รห ส ช อหน วย ฟ งก ช นการคานวณและกราฟ 1. ให น กศ กษาสร างตารางการบร หารข อม ล ตามแบบฝ กห ดท ายบทท 9 ตอนท 3 การบ านบทท 1 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. เม อกดแป นค ย บอร ด PageUp ผลล พธ ท ได จะเป นอย างไร 2. เม อกดแป นค ย บอร ด Ctrl + PageUp ผลล พธ ท ได แตกต างก บการกดแป นค ย บอร ด Ctrl + PageDown อย างไร 3. การเล อกเซลล เพ อป อนข อม ลม ก ว ธ อะไรบ าง จงอธ บาย 4. ค ย ล ด Ctrl + G ใช สาหร บทาอะไร 5. ถ าต องการยกเล ก AutoComplete ควรทาอย างไร การบ านบทท 2 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. การเล อกเซลล หร อกล มเซลล ทาได ก ว ธ อะไรบ าง 2. การเล อกเซลล ในตารางท ไม อย ต ดก น จะต องใช ป มใดช วย 3. การย ายข อม ลในเซลล ทาได ก ว ธ อะไรบ าง 4. ถ าต องการลบช อกล มเซลล ท ต งไว ทาได หร อไม อย างไร 5. การปร บความกว างและความส งของแถวทาได ก ว ธ อะไรบ าง การบ านบทท 3 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. Format Cells ค ออะไร 2. ร ปแบบการแสดงเลขม อะไรบ าง จงอธ บาย 3. ถ าต องการกาหนดร ปแบบเป นเศษส วนจะต องเล อกร ปแบบใด 4. Merge and Center จ ดอย ในกล มใด 5. เราสามารถยกเล กเส นประท ข ดระหว างเซลล ได หร อไม อย างไร การบ านบทท 6 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. ส วนประกอบของฟ งก ช นม อะไรบ าง จงอธ บาย 2. ถ าต องการหาผลรวมของข อม ลควรจะใช ฟ งก ช นใด และม ร ปแบบการเข ยนอย างไร 3. จงอธ บายความหมายของ =MAX(C2:C12) 4. ถ าต องการหาผลรวมของ B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 ร ปแบบฟ งก ช นควรจะเป นอย างไร 5. ให น กศ กษาเข ยนฟ งก ช นท ใช ในการคานวณพร อมร ปแบบ และความหมายของฟ งก ช น (คนละ 10 ฟ งก ช น) การบ านบทท 6.1 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. จงอธ บายความหมายของ =COUNTIF(A2:J6,12) 2. ถ าต องการน บจานวนแบบม เง อนไข(COUNTIF) ซ งต องการให น บจานวนของ A ในเซลล C3 ถ ง เซลล C15 จะเข ยนฟ งก ช นอย างไร 3. ค า True ในฟ งก ช น VLOOKUP ม ความหมายว าอย างไร 4. ค า False ในฟ งก ช น VLOOKUP ม ความหมายว าอย างไร 5. จงอธ บายความหมายของ =VLOOKUP(D2,Grade,3,FLASE) การบ านบทท 7 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. ให น กศ กษาถ ายเอกสารส วนประกอบของกราฟหน า 150 ตอนท 3 2. ให น กศ กษายกต วอย างชน ดของกราฟ มา 5 ประเภท พร อมบอกล กษณะการใช งาน 3. การสร างกราฟสามารถสร างเป นแบบ 3 ม ต ได หร อไม อย างไร การบ านบทท 8 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. ให น กศ กษาถ ายเอกสารร ปหน า ตอนท 3 ข อ 1-2 และนาไปต ดในสม ดให เร ยบร อย การบ านบทท 9 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. AutoFilter ใช สาหร บทาอะไร 2. การจ ดข อม ลโดยการสร าง Group ม ประโยชน อย างไร 3. คาส งสาหร บการทางานก บข อม ลในตาราง จะอย ท แถบเคร องม อใด 4. Fillter ค ออะไร 5. ให บอกความแตกต างของการเร ยงลาด บแบบ A to Z และ Z to A การบ านบทท 10 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. แมโคร (Macro) ม ประโยชน อย างไร 2. คาส งการเร ยกใช งาน แมโคร (Macro) จะอย ท แท บเคร องม อใด 3. เราสามารถสร างป มคาส ง แมโคร (Macro) ไว บนแถบเคร องม อด วนได หร อไม อย างไร 4. ถ าต องการลบแมโคร (Macro) สามารถทาได หร อไม อย างไร 5. การบ นท กข อม ลท ม แมโคร (Macro) จะต องทาอย างไร การบ านบทท 11 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. Pivot Table ม ประโยชน อย างไร 2. คาส งเร ยกใช งาน Pivot Table อย ในแท บเคร องม อใด 3. กาหนดให Pivot Table ใช หลายฟ ลด ในการสร ปข อม ลได หร อไม อย างไร 4. ร ปแบบการคานวณใน Pivot Table ม อะไรบ างจงอธ บาย 5. เราสามารถสร างกราฟจาก Pivot Table ได หร อไม อย างไร การบ านบทท 12 คาช แจง ให น กศ กษาตอบคาถามต อไปน ตามความเข าใจ 1. เราสามารถส งช ตงานผ านอ เมล ได หร อไม อย างไร 2. การเช อมโยงม ก แบบ อะไรบ าง 3. ในห วข อ Save จงบอกความแตกต างของ Entire Workbook และ Selection : Sheet 4. จงบอกว ธ การสร าง Link เพ อเช อมโยงข อม ล 5. ถ าต องการเผยแพร ข อม ลใน Excel เป นเว บเพจบนเคร อข ายอ นเทอร เน ต จะม ข นตอนการทาอย างไร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks