สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ กลไกการบร หารจ ดการโครงการ แนวทางการสน บสน น กลไกและข นตอนในการบร - PDF

Description
สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ กลไกการบร หารจ ดการโครงการ แนวทางการสน บสน น กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ ผลการพ จารณาโครงการ ข อม ลและเอกสารท

Please download to get full document.

View again

of 70
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

History

Publish on:

Views: 50 | Pages: 70

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ กลไกการบร หารจ ดการโครงการ แนวทางการสน บสน น กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ ผลการพ จารณาโครงการ ข อม ลและเอกสารท ม การบ นท กในโปรแกรมบร หารโครงการ การเบ กจ ายงบประมาณโครงการ เอกสารประกอบการเบ กจ าย การตรวจเอกสารโครงการและการเบ กจ าย การก าก บการด าเน นงานและจ ดเก บเอกสาร การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการ 18 ส วนท 2 ระบบการเง นและบ ญช ระบบการเง น ระบบบ ญช 21 ส วนท 3 แบบฟอร มเอกสารโครงการ แบบฟอร มเอกสารโครงการ 24 ส วนท 4 โปรแกรมการบร หารโครงการ (ProMAPS) การเข าใช งานโปรแกรม การบ นท กโครงการ 47 ท มาและความสาค ญ จากการปฏ ร ปขบวนองค กรช มชนและ พอช. โดยม ย ทธศาสตร การด าเน นงานป พ.ศ ค อ องค กรช มชนเป นแกนหล ก พ นท เป นต วต ง และม แนวทางการปฏ ร ป ขบวนองค กรช มชนและ พอช. ด งน 1) แนวทางการปฏ ร ปของขบวนองค กรช มชน ม ท ศทางและเป าหมายหล กของ การเคล อนงานพ ฒนาร วมของขบวนองค กรช มชน ค อ ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง ม งหว งให เก ดการเปล ยนแปลงเช งโครงสร างของกระบวนงานพ ฒนาต าง ๆ ท ช มชนท องถ นสามารถเป น หล กในการค ดและจ ดการแก ไขป ญหาของตนเองในท กระด บพ นท ต งแต ต าบลจนถ งจ งหว ด โดยกระบวนการม ส วนร วมของคนในช มชนท องถ นและหน วยงานภาค ท เก ยวข องให การหน น 2) แนวทางการปฏ ร ป พอช. เช อมโยงและสอดคล องก บแนวทางการปฏ ร ปของ ขบวนองค กรช มชน โดยปร บโครงสร างองค กรและว ธ การท างาน ท งในส วนพ นท และส วนงาน กลาง ตลอดจนระบบการจ ดการงานต าง ๆ ซ งได ม การจ ดปร บให เก ดการถ ายโอนการจ ดการส พ นท เพ อการหน นเสร ม ม ความย ดหย น คล องต ว สามารถตอบสนองต อการบรรล เป าหมาย การปฏ ร ปขบวนองค กรช มชนท ใช พ นท เป นต วต งได ด งน น เพ อสน บสน นการพ ฒนาขบวนองค กรช มชนตามย ทธศาสตร องค กรช มชน เป นแกนหล ก พ นท เป นต วต ง สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน(พอช.) จ งได จ ดงบประมาณ สน บสน นการท างานไปท เคร อข ายองค กรช มชนระด บต าบลในแนวทางท ใช พ นท เป นต วต งและ องค กรช มชนเป นแกนหล กในกระบวนการพ ฒนา ท งการพ ฒนาระบบข อม ล การว เคราะห และ จ ดท าแผนพ ฒนาต าบล การจ ดต งและพ ฒนาสภาองค กรช มชนต าบล การประช มสภาองค กร ช มชนต าบล และการเช อมโยงงานพ ฒนาเช งประเด นในต าบล รวมท งเป นเคร องม อในการ ประสานแผนงาน/ทร พยากรก บองค กรปกครองส วนท องถ นและหน วยงานสน บสน นต างๆ ต อไป นอกจากน ได กระจายการบร หารจ ดการ สน บสน นการพ ฒนาและเช อมโยงขบวนองค กรช มชนใน ระด บจ งหว ดและภาคส การจ ดการตนเอง รวมถ งการสน บสน นภาคประชาส งคมเพ อน าไปส การ พ ฒนาความเข มแข งของช มชนท องถ น 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ สถาบ นฯ ได ม การแต งต งคณะอน กรรมการเสร มสร างความเข มแข งช มชน ประกอบด วย ผ ทรงค ณว ฒ ผ แทนหน วยงานร ฐ ผ แทนภาคประชาส งคม น กว ชาการ ผ แทนองค กร ปกครองท องถ น นายกส นน บาตเทศบาลแห งประเทศไทย ผ แทนขบวนองค กรช มชนจาก 11 ภาคและเจ าหน าท สถาบ นฯ โดยม ผ แทนจากคณะกรรมการสถาบ นฯ เป นประธานร วม 2 ท าน ซ งคณะอน กรรมการฯ ม อานาจหน าท ด งน 1) ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การในการด าเน นการเสร มสร างความเข มแข งของ ช มชนให เป นไปตามว ตถ ประสงค ของสถาบ นฯ 2) พ จารณาและให ความเห นชอบกรอบงบประมาณ แผนงาน/โครงการ เสร มสร างความเข มแข งช มชน 3) จ ดท าระบบต ดตามและประเม นผล การด าเน นงานของแผนงาน/โครงการ เสร มสร างความเข มแข งช มชนตามข อ 2) 4) เสนอให ผ อานวยการแต งต งคณะท างานต าง ๆ เพ อพ จารณาหร อปฏ บ ต หน าท ในรายละเอ ยดได ตามความจาเป น 5) ปฏ บ ต หน าท อ น ๆ ตามท คณะกรรมการสถาบ นฯ มอบหมาย 6) รายงานผลการดาเน นงานต อคณะกรรมการสถาบ นฯ ท กไตรมาส คณะอน กรรมการฯ ได ม การแต งต งคณะท างานเพ อเป นกลไกในการบร หารจ ดการและ ก าก บด แลการด าเน นงานในแต ละเมน งบประมาณ โดยม บทบาทหน าท ในการสน บสน นขบวน องค กรช มชน พ จารณากล นกรองแผนงาน/โครงการและว เคราะห ภาพรวมโครงการแต ละ ประเด น ผลล พธ ท เก ดข น เช อมโยง เปร ยบเท ยบและให ข อเสนอแนะในการสน บสน น งบประมาณ เพ อนาเสนอต อคณะอน กรรมการเสร มสร างความเข มแข งช มชน จานวน 6 คณะ ค อ 1) คณะทางานการสน บสน นเช งพ นท สภาองค กรช มชนและประชาส งคม 2) คณะทางานสน บสน นสว สด การช มชน 3) คณะทางานพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในขบวนองค กรช มชน 4) คณะทางานบ านม นคงเม อง 5) คณะทางานการจ ดการท ด นและท อย อาศ ยโดยช มชนท องถ น 6) คณะทางานพ ฒนาเศรษฐก จ ท นช มชน แก ป ญหาหน ส นและส นเช อ 2 องค ประกอบของคณะทางานแต ละคณะ ประกอบด วย ผ ทรงค ณว ฒ ผ แทนหน วยงาน ภาคร ฐ น กว ชาการ ผ แทนภาคประชาส งคม ผ แทนขบวนองค กรช มชนท ง 11 ภาคและ เจ าหน าท พอช. 1.2 แนวทางการสน บสน น สถาบ นฯ ได ม การจ ดเมน งบประมาณ ภายใต กรอบงบประมาณท ได ร บการจ ดสรร งบประมาณประจ าป ซ งม งเน นการสน บสน นการพ ฒนาขบวนองค กรช มชนในพ นท ระด บต าบล เป นส าค ญ และสน บสน นการเช อมโยงขบวนองค กรช มชนในระด บจ งหว ดและภาคตามแนวทาง ย ทธศาสตร องค กรช มชนเป นแกนหล ก พ นท เป นต วต ง โดยในส วนของเมน งบประมาณ การเสร มสร างความเข มแข งองค กรช มชนและสภาองค กรช มชน ม แนวทางการสน บสน น ด งน ประเด น แนวทางการสน บสน น 1. ระด บตาบล การสน บสน นการพ ฒนาระด บต าบลในการจ ดท าแผนพ ฒนาต าบล (1แผน 1 ตาบล) การพ ฒนาระบบข อม ล การจ ดต งและพ ฒนาสภาองค กรช มชนต าบล การประช มสภาองค กรช มชนตาบล และการเช อมโยงงานพ ฒนาเช งประเด นใน ตาบล 2. ระด บจ งหว ด การจ ดท าแผนพ ฒนารายจ งหว ด/การจ ดประช มเคร อข ายองค กรช มชน จ งหว ด/สภาองค กรช มชนจ งหว ด การจ ดท ารายงานพ ฒนาระด บจ งหว ด ประสานงาน เช อมโยงขบวนการและงานเลขาน การ เช น การจ ดประช ม การเบ กจ ายงบประมาณโครงการ การบ นท กข อม ล การสน บสน นการจ ดทาแผนพ ฒนาช มชนระด บจ งหว ด โดยเป นแผนพ ฒนา ท เช อมโยงจากแผนพ ฒนาต าบลส การจ ดท าแผนพ ฒนาช มชนระด บจ งหว ด อย างเป นร ปธรรม 3.ระด บภาค การเช อมโยงขบวนองค กรช มชน การจ ดเวท ย ทธศาสตร ภาค การ ด าเน นการงานของท มร วมระหว างขบวนองค กรช มชนภาคและส าน กงาน ภาค การประสานงานและงานเลขาน การ ต ดตามสร ปบทเร ยนการ ดาเน นงานระด บภาค การสน บสน นภาคประชาส งคม โดยล กษณะก จกรรมส มพ นธ และเช อมโยง ก บประเด นงานในพ นท ของขบวนองค กรช มชน 4. ส วนกลาง การสน บสน นภาคประชาส งคม เป นการเช อมโยงขบวนองค กรช มชนก บ ภาคประชาส งคม การสน บสน นการด าเน นการสภาองค กรช มชนและการจ ดประช มระด บชาต ของสภาองค กรช มชนตาบล การสน บสน นฟ นฟ ช มชนท ประสบภ ยพ บ ต 3 ประเด น แนวทางการสน บสน น การพ ฒนาข อม ลของขบวนองค กรช มชน : การบ นท กข อม ลองค กรช มชน ตามต วช ว ด ต ดตามข อม ลองค กรช มชน สน บสน นการพ ฒนาข อม ลระด บ จ งหว ด (จ งหว ดปฏ ร ปข อม ล) การต ดตามประเม นผล 5. เป าหมาย เก ดแผนพ ฒนาต าบลในท กพ นท ม การจดแจ งจ ดต งสภาองค กรช มชนต าบล จานวน 2,947 ตาบล เก ดการจ ดต งสภาองค กรช มชนตาบลใหม ไม น อยกว า 800 ตาบล 6. เง อนไข การสน บสน นการพ ฒนาสภาองค กรช มชนท จ ดต ง โดยต องด าเน นการตาม พรบ.สภาฯ มาตรา 19 ซ งก าหนดให สภาองค กรช มชนต าบลจ ดให ม การ ประช มอย างน อยป ละ 4 คร ง และมาตรา 21 ซ งเป นภารก จของสภาองค กร ช มชนตาบล ขยายการจดแจ งจ ดต งสภาองค กรช มชนต าบลให เก ดข นท กต าบลอย างเป น ขบวนการ ยกระด บเป นเคร อข ายการพ ฒนาประเทศด วยพล งขององค กร ช มชนและภาคประชาชนจากฐานรากและพ ฒนาค ณภาพของสภาองค กร ช มชนตาบลท จ ดต งแล ว 4 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ การเสนอโครงการ ขบวนองค กรช มชน สาน กงานภาค ส วนกลาง ระด บตาบล/จ งหว ด/ภาค : จ ดทาแผนงาน/โครงการ กลไกระด บจ งหว ด/ภาค : พ จารณากล นกรองและให ความ เห นชอบแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กองเลขา จ งหว ด บ นท กข อม ลโครงการ/องค กรใน ฐานข อม ล ตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของ โครงการ (ท ผ านการพ จารณาจากกลไก ระด บพ นท ) และได ม การบ นท กฐานข อม ล โครงการ/องค กร จ ดท าบ นท กสร ปข อม ลโครงการส งฝ าย เลขาน การฯ คณะท างานแต ละเมน งบประมาณ เพ อพ จารณา พร อมท งแนบสร ปรายงานผล การพ จารณากล นกรองของกลไกระด บพ นท จ ดทาจดหมายและแบบแสดงผลการอน ม ต โครงการและงบประมาณ - ข อม ลองค กรผ เสนอ ข อม ลโครงการ ก จกรรมโครงการ งบประมาณ ส งเอกสารการอน ม ต ให องค กรช มชน 5 ประช มคณะท างานแต ละเมน เพ อพ จารณา กล นกรองแผนงาน/โครงการ งบประมาณ เลขาน การคณะทางาน ประช มคณะอน กรรมการเสร มสร างความ เข มแข งฯ เพ อพ จารณาแผนงาน/โครงการ งบประมาณ สาน กนโยบายและแผน ขออน ม ต โครงการและงบประมาณท ผ าน การเห นชอบจากคณะทางาน/ คณะอน กรรมการฯ เลขาน การคณะทางาน/ สาน กนโยบายและแผน บ นท กข อม ลผลการอน ม ต ในฐานข อม ล เลขาน การคณะทางาน/ สาน กนโยบายและแผน 1.3.2 การเบ กจ ายงบประมาณและการต ดตามผล ขบวนองค กรช มชน สาน กงานภาค ส วนกลาง ระด บตาบล/จ งหว ด/ภาค : จ ดทาเอกสารเบ กจ าย (บ นท กความร วมม อ จดหมายขอเบ กเง น แผนการ ดาเน นงานโครงการ ช อ-เลขท บ ญช ธนาคาร) กองเลขาจ งหว ด : ตรวจสอบความถ กต อง ของเอกสารเบ กจ าย บ นท กข อม ลการเบ กจ ายในฐานข อม ล ดาเน นงานตามแผนงานโครงการ เวท ระด บตาบล/จ งหว ด : รายงานผลการ ดาเน นงานและตรวจร บโครงการ จ ดทาเอกสารเบ กจ ายงวดต อไปพร อมรายงาน ผลการดาเน นงาน ลงนามบ นท กความร วมม อระหว างจ งหว ด ก บ พอช. ตรวจสอบความถ กต องสมบ รณ ของ เอกสารเบ ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks