หน าท 1 รวมค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น - PDF

Description
หน าท 1 สร ปรายการปร มาณงานและราคา งานก อสร าง : อาคารเร ยน 216 ล./55 สถานท ก อสร าง : โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม องตาก จ งหว ดตาก (โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน) ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 12 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน าท 1 สร ปรายการปร มาณงานและราคา งานก อสร าง : อาคารเร ยน 216 ล./55 สถานท ก อสร าง : โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม องตาก จ งหว ดตาก (โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน) ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก อสร างฯ ตามคาส งโรงเร ยนตากพ ทยาคม ท 96/2557 ส ง ณ ว นท 20 ก มภาพ นธ 2557 ประมาณราคาเม อว นท 4 ม นาคม 2557 ลาด บท รายการ จานวน หน วย ค าว สด ค าแรงงาน รวมค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น กล มงานท 1 1 งานโครงสร างว ศวกรรม รวม - 6,521, ,710, ,232, งานสถาป ตยกรรม รวม - 3,275, ,381, ,656, งานระบบส ขาภ บาล ด บเพล ง และป องก นอ คค ภ ย รวม - 127, , , งานระบบไฟฟ าและส อสาร รวม - 314, , , งานระบบปร บอากาศและระบายอากาศ รวม งานระบบล ฟท และบ นไดเล อน รวม งานระบบเคร องกลและระบบพ เศษอ นๆ รวม รวมค างานกล มท 1 10,238, ,172, ,411, กล มงานท 2 1 งานคร ภ ณฑ จ ดจ างหร อส งทา รวม - 135, , งานตกแต งภายในอาคาร รวม รวมค างานกล มท 2 135, , กล มงานท 3 1 งานภ ม ท ศน รวม งานผ งบร เวณและงานก อสร างประกอบอ นๆ รวม รวมค างานกล มท หมายเหต รวมค างานส วนท 1 ท งหมด 10,373, ,172, ,546,581.93 หน าท 2 งานก อสร าง : อาคารเร ยน 216 ล./55 สถานท ก อสร าง : โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม องตาก จ งหว ดตาก (โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน) ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก อสร างฯ ตามคาส งโรงเร ยนตากพ ทยาคม ท 96/2557 ส ง ณ ว นท 20 ก มภาพ นธ 2557 ประมาณราคาเม อว นท 4 ม นาคม 2557 ลาด บท รายการ จานวน สร ปรายการปร มาณงานและราคา หน วย ค าว สด ค าแรงงาน รวมค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน ส วนท 1 ค างานต นท น (คานวณในราคาท น) กล มงานท 1 งานโครงสร างว ศวกรรม 1.1 งานด น ห น ทราย และฐานราก - ข ดด นฐานรากและถมค น (แรงคน) ลบ.ม , , ทรายหยาบรองก นฐานราก 6.00 ลบ.ม , คอนกร ตหยาบรองก นฐานราก 1:3:5 ( Strength 180 ksc.) 3.72 ลบ.ม. 1, , , , ด นถม ลบ.ม , , , รวมงานข อ , , , งานตอกเสาเข ม - เสาเข ม คอร.ส เหล ยมต นขนาด 0.22 x 0.22 x ม ต น 5, , , , ค าสก ดห วเสาเข ม ต น , , ค าทดสอบด น ว ธ BORING TEST 1.00 จ ด 14, , , รวมงานข อ , , , งานแบบหล อคอนกร ต - ไม แบบท วไป อาคาร 3 ช น 1, ลบ.ฟ , , ไม คร าว 1, ลบ.ฟ , , ไม ค าย น ต น , , ค าแรงไม แบบ 5, ตร.ม , , ตะป ขนาดต างๆ 1, กก , , รวมงานข อ 1.3 1,520, , ,162, หมายเหต หน าท 3 งานก อสร าง : อาคารเร ยน 216 ล./55 สถานท ก อสร าง : โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม องตาก จ งหว ดตาก (โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน) ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก อสร างฯ ตามคาส งโรงเร ยนตากพ ทยาคม ท 96/2557 ส ง ณ ว นท 20 ก มภาพ นธ 2557 ประมาณราคาเม อว นท 4 ม นาคม 2557 ลาด บท รายการ จานวน สร ปรายการปร มาณงานและราคา หน วย ค าว สด ค าแรงงาน รวมค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน 1.4 งานคอนกร ตโครงสร าง - คอนกร ตโครงสร าง 1:2: ลบ.ม. 1, , , ,297, รวมงานข อ , , ,297, งานเหล กเสร มคอนกร ต - เหล กกลม SR 24 ø 6 มม ต น 23, , , , , เหล กกลม SR 24 ø 9 มม ต น 21, , , , , เหล กข ออ อย SR 40 ø 12 มม ต น 22, , , , , เหล กข ออ อย SR 40 ø 16 มม ต น 21, , , , , เหล กข ออ อย SR 40 ø 20 มม ต น 22, , , , , เหล กข ออ อย SR 40 ø 25 มม ต น 21, , , , , ลวดผ กเหล กโครงสร าง (เบอร 18) 2, กก , , ค าต ด,ด ดและผ ก เหล กเสร มคอนกร ต ต น รวมงานข อ 1.5 1,878, , ,149, งานพ นสาเร จร ป - พ นสาเร จร ปชน ดกลวง หนา 10 ซม. LL 300 กก./ตร.ม. 1, ตร.ม , , , คอนกร ตท บหน าพ นสาเร จร ป หนา 5 ซม. 1, ตร.ม , , , เหล กตะแกรง WIRE MESH Ø ม. 1, ตร.ม , , , รวมงานข อ , , , งานโครงหล งคาเหล ก - เหล กร ปต วซ ขนาด 100x50x20x2.3 มม ท อน , , เหล กร ปต วซ ขนาด 75x45x15x2.3 มม ท อน , , เหล กฉากขาเท าก น 50x50x3.2 มม ท อน , , แผ นเพลทเหล ก หนา 4 มม. (ขนาดตามแบบร ปรายการ) แผ น , , แผ นเพลทเหล ก หนา 4 มม. งอฉาก (ขนาดตามแบบร ปรายการ) แผ น , , Ectention Bolt ขนาด Ø 9 มม ต ว , , หมายเหต หน าท 4 งานก อสร าง : อาคารเร ยน 216 ล./55 สร ปรายการปร มาณงานและราคา สถานท ก อสร าง : โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม องตาก จ งหว ดตาก (โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน) ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก อสร างฯ ตามคาส งโรงเร ยนตากพ ทยาคม ท 96/2557 ส ง ณ ว นท 20 ก มภาพ นธ 2557 ประมาณราคาเม อว นท 4 ม นาคม 2557 ลาด บท รายการ จานวน หน วย ค าว สด ค าแรงงาน รวมค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน - Ectention Bolt ขนาด Ø 12 มม ต ว น อต ขนาด Ø 15 มม ต ว , , งานโครงหล งคาเหล ก (ต อ) - แปเหล กช บส งกะส สาเร จร ป 1, เมตร , , , ตะป เกล ยวย ดแป 4.00 กล อง , , ค าแรงต ดต ง, ต ด, เช อม โครงหล งคาเหล กร ปพรรณ 14, กก , , พ นส สน มโครงหล งคา 1, ตร.ม , , , รวมงานข อ , , , หมายเหต รวมค างานโครงการสร างว ศวกรรวมท งหมด รวม 6,521, ,710, ,232,144.33 หน าท 5 งานก อสร าง : อาคารเร ยน 216 ล./55 สร ปรายการปร มาณงานและราคา สถานท ก อสร าง : โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม องตาก จ งหว ดตาก (โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน) ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก อสร างฯ ตามคาส งโรงเร ยนตากพ ทยาคม ท 96/2557 ส ง ณ ว นท 20 ก มภาพ นธ 2557 ประมาณราคาเม อว นท 4 ม นาคม 2557 ลาด บท รายการ จานวน หน วย ค าว สด ค าแรงงาน รวมค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน 2 งานสถาป ตยกรรม 2.1 งานม งหล งคา - กระเบ องลอนค ส ประกายม ก ขนาด 0.50x1.20 ม. 2, แผ น , , ครอบส นโค ง แผ น , , ครอบตะเข แผ น , , ครอบโค งป ดปลาย 4.00 แผ น ครอบโค ง 3 ทาง 2.00 แผ น คล ปล อค กระเบ องลอนค (ยาว 20 ซม.) 5, ต ว , , ตะป เกล ยวย ดครอบกระเบ อง 1.00 กล อง อ ปกรณ ต ดต งครอบโค ง เมตร , , ค าแรงม งกระเบ องหล งคา 1, ตร.ม , , เช งชายสาเร จร ปไฟเบอร ซ เมนต บอร ด (ตามแบบร ป) เมตร , , , ไม ป ดก นกลอนค ไฟเบอร ซ เมนต บอร ด (ตามแบบร ป) เมตร , , , รวมงานข อ , , , งานฝ าเพดาน (C1) - ฝ าเพดานกระเบ องซ เมนต เส นใยแผ นเร ยบ หนา 6 มม ตร.ม , , , ต เว นร อง โครงคร าวเหล กช บส งกะส (C3) - ฝ าเพดานระแนงไฟเบอร ซ เมนต สาเร จร ป ขนาด 3 หนา 8 มม ตร.ม , , , ต เว นร อง โครงคร าวเหล กช บส งกะส (C) - เพดาน ค.ส.ล. ฉาบป นเร ยบ ตร.ม , , , (C4) - ฝ าเพดานย บซ มบอร ด หนา 9 มม. ฉาบเร ยบรอายต อ ตร.ม , , , โครงคร าวเหล กช บส งกะส หมายเหต หน าท 6 งานก อสร าง : อาคารเร ยน 216 ล./55 สถานท ก อสร าง : โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม องตาก จ งหว ดตาก (โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน) ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก อสร างฯ ตามคาส งโรงเร ยนตากพ ทยาคม ท 96/2557 ส ง ณ ว นท 20 ก มภาพ นธ 2557 ประมาณราคาเม อว นท 4 ม นาคม 2557 ลาด บท รายการ จานวน สร ปรายการปร มาณงานและราคา หน วย ค าว สด ค าแรงงาน รวมค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน - อ ดแต งยาแนวใต พ นสาเร จร ป 1, ตร.ม , , , บ วฝ าเพดานไฟเบอร ซ เมนต บอร ด 2 หนา 8 มม เมตร , , , ทาส พลาสต กฝ าเพดาน 3, เมตร , , , รวมงานข อ , , , งานพ น (F1) - ผ วพ นป กระเบ องเคล อบ ขนาด 12 x12 ตร.ม , , , (F2) - ห นข ดในท พร อมเส นแบ งแนว ตร.ม , , , (F3) - ผ วพ นข ดม นเร ยบ 1, ตร.ม , , , (F4) - พ นป บล อก หนา 6 มม. ส ซ เมนต ตร.ม , , , (F6) - ผ วพ นป กระเบ องพอร ซเลน ขอบต ด ขนาด 0.60x0.60 เมตร 1, ตร.ม , , , ขอบค นห นคอนกร ตทางเท า ยาว 1.00 เมตร ท อน , , , รวมงานข อ , , ,008, งานผน ง (ผ1) - ผน งก อคอนกร ตบล อก 7 ซม ตร.ม , , , (ผ2) - ผน งก อคอนกร ตบล อก 2 ช น (เต มหน าคาน) ตร.ม , , , (ผ3) - ผน งบ กระเบ องเคล อบ ขนาด 8 x8 ตร.ม , , , (ผ4) - ผน งก นห องน าสาเร จร ป พร อมอ ปกรณ (ผน ง+บานประต ) 4.00 ช ด 6, , , (ผ7) - ผน งก อคอนกร ตบล อกชน ดโปร งส เหล ยมจ ต ร ส (ตามแบบ) ตร.ม , , , (ผ10) - ผน งก อบล อกแก ว 5.00 ตร.ม. 1, , , (ผ11) - ผน งกระเบ องซ เมนต เส นใยแผ นเร ยบ หนา 8 มม ตร.ม , , , กร 2 ด าน โครงเคร าเหล กช บส งกะส ต เว นร อง หมายเหต รวมงานข อ , , ,281.00 หน าท 7 สร ปรายการปร มาณงานและราคา งานก อสร าง : อาคารเร ยน 216 ล./55 สถานท ก อสร าง : โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม องตาก จ งหว ดตาก (โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน) ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก อสร างฯ ตามคาส งโรงเร ยนตากพ ทยาคม ท 96/2557 ส ง ณ ว นท 20 ก มภาพ นธ 2557 ประมาณราคาเม อว นท 4 ม นาคม 2557 ค าว สด ค าแรงงาน รวมค าว สด ลาด บท รายการ จานวน หน วย ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน 2.5 งานบ วเช งผน ง รวมงานข อ ตร.ม หมายเหต 2.6 งานฉาบป น - ฉาบป นเร ยบผน ง 2, ตร.ม , , , ฉาบป นเร ยบโครงสร าง 2, ตร.ม , , , รวมงานข อ , , , งานประต หน าต างและช องแสง/ระบายอากาศ - ประต เหล กม วน D.0 พร อมอ ปกรณ 2.00 ช ด 23, , , ประต ห องเร ยน D.1 พร อมอ ปกรณ ช ด 6, , , ประต ห องเก บของ D.6 พร อมอ ปกรณ 2.00 ช ด 6, , , ประต ห องเก บของใต บ นได D ช ด 1, , , ประต ห องน าคร D.8 พร อมอ ปกรณ 2.00 ช ด 7, , , หน าต างห องเร ยน น ช ด 10, , , หน าต าง W ช ด 1, , , หน าต าง AL ช ด 12, , , หน าต าง AL ช ด 3, , , หน าต าง AL ช ด 5, , , หน าต าง AL ช ด 2, , , เสาเอ น + ท บหล ง ค.ส.ล ประต - หน าต าง เมตร , , , รวมงานข อ , , ,455.00 หน าท 8 งานก อสร าง : อาคารเร ยน 216 ล./55 สถานท ก อสร าง : โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม องตาก จ งหว ดตาก (โรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน) ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก อสร างฯ ตามคาส งโรงเร ยนตากพ ทยาคม ท 96/2557 ส ง ณ ว นท 20 ก มภาพ นธ 2557 ประมาณราคาเม อว นท 4 ม นาคม 2557 ลาด บท รายการ จานวน สร ปรายการปร มาณงานและราคา หน วย ค าว สด ค าแรงงาน รวมค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และค าแรงงาน 2.8 งานตกแต งผ วบ นได + บ นไดเหล ก - พ นชานพ กบ นได ผ วห นข ด ตร.ม , , , ข นบ นได ผ วห นข ด เมตร , , , จม กบ นไดอล ม เน ยมชน ด 6 ร อง เมตร , , , ราวบ นไดสแตนเลส Ø 1 1/2 หนา 1.5 มม เมตร , , ผน งราวบ นไดก อบล อค 7 ซม. ฉาบป นเร ยบทาส พร อมราวสแตนเลส เมตร , , รวมงานข อ , , , งานส ขภ ณฑ และอ ปกรณ ห องน า-ส วม - โถส วมช กโครกกระเบ องเคล อบน งราบ ส ขาว แบบม หม อน า 4.00 ช ด 3, , , , โถป สสาวะชายชน ดแขวนผน งส ขาว พร อมฟ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks