ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 - PDF

Description
ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 17 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท 1 ป ศ กษา 2558 คร ผ สอน นายสมศ กด พ ฒนาว ว ฒนพร นายไชยว ฒน นวลเจร ญ คาอธ บายรายว ชา ศ กษาบทบาทของและประโยชน ในใช เป นเคร องม อใน ทางานด านต าง ๆ ส วนประกอบของ ทางานของ ใช เคร อง และด แลร กษาเคร อง ปฏ บ ต ใช โปรแกรมสาเร จร ปในสร างงานเอกสารข อม ลด านต าง ๆ ส บค นข อม ล สารสนเทศและต ดต อส อสารได อย างเหมาะสมถ กต อง ในร ปแบบท เหมาะสมเป นประโยชน เพ อให ตระหน กเห นค ณค าของเทคโนโลย สารสนเทศต อตนเองและต อส งคมในโลก ม ความร บผ ดชอบพ ฒนาท กษะกระบวนค ดว เคราะห ข อม ลข าวสาร และแนวค ดท แตกต าง ซ งส งผ านส อทางเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อแนวทางในทางานและประกอบอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพและม ค ณธรรม /ผลเร ยนร 1. ง 3.1 ม1/1 อธ บายหล กทางาน บทบาทและประโยชน ของ โครงสร างรายว ชา หน วย มาตรฐาน 1 ง 3.1 ม1/1 บทบาทและ ความสาค ญของ - ความร เบ องต นเก ยวก บ - ความหมายของ - ล กษณะเด นของ - และเทคโนโลย สารสนเทศ - ว ว ฒนาก อนจะมาเป น - ประเภทของ - ด แลร กษาเคร อง เร ยนร มห ศจรรย แห ง 2 20 หน วย มาตรฐาน 2 ง 3.1 ม1/1 หล กทางานของ เคร อง - องค ประกอบของระบบ - ความหมายขององค ประกอบแต ละชน ด - องค ประกอบของระบบ - พ นฐานทางานของ - วงรอบทางานของซ พ ย โดยท วไป เร ยนร ทางาน อย างไร ง 3.1 ม1/1 ประโยชน ของ ต อ สร างงานและ ทางาน - ประโยชน ของ - ก บใช งานใน ภาคร ฐ - ก บใช งานทาง ธ รก จ - ก บงานสายบ น - ก บงานทางด าน ศ กษา - ก บธ รก จนาเข า และส งออกส นค า - ก บธ รก จธนาคาร - ก บงานด าน ว ทยาศาสตร และแพทย 4 - ใช Window 7 เบ องต น - ใช งานข นพ นฐาน - จ ดไฟล และโฟลเดอร - เทคน คเข ยนแผ นซ ด - เทคน คด แลร กษาฮาร ดด สก และแบ คอ พข อม ล ใช ประโยชน จาก สร างสรรค งานโดย หน วย มาตรฐาน - ใช โปรแกรม Microsoft Word 2010 ในสร างและ ทางาน - ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word สร างเอกสาร - จ ดร ปแบบเอกสาร - จ ดแบบย อหน าและข อความ - สร างตารางเก บข อม ล - ตกแต งเอกสารด วยร ปภาพ และกราฟฟ ก - สร างซองจดหมายและป ายเล เบล - สร างจดหมายเว ยน - สร างรายงานและเอกสาร ประเภทต าง ๆ - จ ดไฟล และพ มพ เร ยนร จ ดก จกรรมเร ยนร - น กเร ยนค นคว าหน งส อ เอกสารหร อค ม อจากแหล งเร ยนร ต าง ๆ เช น อ นเทอร เน ต ห องสม ด และ เอกสารส งพ มพ อ น ๆ เพ อจ ดทารายงานด วย - ฝ กใช โปรแกรมจากเคร องอย างเป นข นตอนตามแบบฝ ก - ปฏ บ ต งานจากเคร องอย างเป นข นตอนตามใบงาน - นาเสนอผลงาน - ร วมก นอภ ปรายและสร ปช นงาน ว ดและประเม นผล 6.1.ประเม นผลส มฤทธ รายว ชา เต ม 100 อ ตราส วนระหว างภาคและปลายภาค 80 : 20 ท กาหนดเวลา ว ธ หน วย เร ยนร 1 ก อนกลางภาค -ช นงาน/ภาระงาน ใบงานท 1 สารวจเคร อง - ใบงานท 2 เทคน คเข ยนแผ นซ ด - ใบงานท 3 สร างเอกสาร - ใบงานท 4 จ ดร ปแบบเอกสาร - ใบงานท 5 สร างรายงานและเอกสาร ต าง ๆ - รายงานเร องส วนประกอบของ และหล กทางานของเคร อง 2 กลางภาค -สอบกลางภาค หล งกลางภาค -ช นงาน/ภาระงาน ใบงานท 6 จ ดย อหน าและข อความ - ใบงานท 7 สร างตารางเก บข อม ล - ใบงานท 8 ตกแต งเอกสารด วยร ปภาพ และกราฟฟ ก - ใบงานท 9 สร างจดหมายเว ยน ซอง จดหมายและป ายเลเบล - ใบงานท 10 จ ดไฟล และพ มพ 4 ปลายภาค -สอบปลายภาค ประเม นประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค 2.1. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 2.2. ซ อส ตย ส จร ต 2.3. ม ว น ย 2.4. ใฝ เร ยนร 2.5. อย อย างพอเพ ยง 2.6. ม งม นในท างาน 2.7. ร กความเป นไทย 2.8. ม จ ตสาธารณะ 2.9. ม ศ กยภาพเป นพลโลก 3. ประเม นอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน 3.1. อ านข อม ล บทความเข าใจได 3.2. อ านแล วสร ปใจความสาค ญ แล วตอบคาถามได 3.3. ค ดว เคราะห แล วสามารถสร ป อภ ปราย แสดงความค ดเห นได 3.4. เข ยนข อความ หร อบรรยายส งท กาหนดได เกณฑ ประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค และอ านค ดว เคราะห เข ยน ระด บค ณภาพ ไม ผ านเกณฑ ผ านเกณฑ ด ด เย ยม 4. สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ( ประเม นในภาพรวม ) 4.1. ความสามารถในส อสาร 4.2. ความสามารถในค ด 4.3. ความสามารถในแก ป ญหา 4.4. ความสามารถในใช ท กษะช ว ต 4.5. ความสามารถในใช เทคโนโลย ส อ/แหล งเร ยนร - ค ม อ Window 7 - ค ม อ Microsoft Word ใบความร - ใบงาน - อ นเทอร เน ต (นายสมศ กด พ ฒนาว ว ฒนพร) คร ผ สอน (นางประท ม ปานช น) ห วหน ากล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย (นางส ร ร ตน สะส นทร) รองผ อานวยกล มบร หารว ชา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks