บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น - PDF

Description
1 บทท 1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นงานด านการออกแบบและตกแต งภาพโดยใช คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทอย างมากก บ การสร างสรรค ผลงาน ซ งไม จ าก ดแต เฉพาะก บบ คคลในวงแคบเช นในอด ตเท าน น แต ย งสามารถน ามา ประย

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 25 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 บทท 1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นงานด านการออกแบบและตกแต งภาพโดยใช คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทอย างมากก บ การสร างสรรค ผลงาน ซ งไม จ าก ดแต เฉพาะก บบ คคลในวงแคบเช นในอด ตเท าน น แต ย งสามารถน ามา ประย กต ใช ก บงานด านต างๆ เช น การตกแต งภาพ การสร างสรรค ภาพ การเพ มล กเล นให ก บช นงานต างๆ ซ ง Photoshop เป นโปรแกรมสร างงานกราฟ ก ตกแต งร ปภาพและผล ตส อส งพ มพ ท ได ร บความน ยมเป น อ นด บต นๆอ กท งย งออกแบบงานกราฟ กสวยๆข นมาได ด วยตนเองภายในเวลาอ นรวดเร ว โปรแกรม Adobe Photoshop เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บสร างงานทางด านกราฟ กท บ คลากรใน หลายสาขาอาช พให ความสนใจและน ยมใช ก นอย างแพร หลายในป จจ บ น เน องจากโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถสร างงานด านกราฟ กออกมาได หลายร ปแบบ เช น การสร างแบบต วอ กษรล กษณะต าง ๆ รวมท งการตกแต งภาพด จ ตอล เป นต น นอกจากน โปรแกรม Adobe Photoshop ย งม Plug-in ท ช วยใน การสร าง Effect ต าง ๆ ท าให ได ช นงานท ไม ซ าก น ท งย งสามารถสร างความโดดเด นให แก ช นงานอ กด วย ผ จ ดท าโครงการเล งเห นความส าค ญในการอบรมการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ประเภทต าง ๆ ส าหร บบ คคลท วไปท สนใจ จ งได จ ดท าโครงการโปรแกรม Adobe Photoshop เพ อพ ฒนาท กษะการใช งาน โปรแกรมกราฟ กแก บ คคลท วไปท สนใจ และสามารถน าความร ท ไปประย กต ใช ในงานด านต างๆ ของ หน วยงานของตนได ว ตถ ประสงค ในการทาโครงงาน 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น 2. เพ อให ผ ท ต องการศ กษาม ความสะดวก สบาย 3. เพ อให ผ ท ม สนใจท ต องการศ กษาเร ยนร การใช งานโปรแกรม Photoshop 4.น ามาประย กต ใช เพ อความสะดวกรวดเร วของผ ใช และผ ท จะศ กษาเร ยนร ในการแต งภาพ ขอบเขตของการทาโครงงาน ขอบเขตการศ กษาค นคว า เพ อศ กษาการท างานของโปรแกรม Photoshopเพ อน ามาประย กต ให เป นท น าสนใจมากข น เพ อพ ฒนาความร และจะม การพ ฒนาการอย างต อเน องในหลายๆ ร ปแบบ 2 ระยะเวลาในการทาโครงงาน ม ถ นายน 2557 ต ลาคม 2557 โปรแกรมท ใช 1.โปรแกรม Photoshop 2.Microsoft office Powerpoint ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. การท าเป นส อผสมผสานประกอบก บการเร ยนการสอนและการประกอบอาช พ 2. ผ ท ต องการศ กษาม ความสะดวก สบาย 3. คาดว าผ ท ม สนใจท ต องการศ กษาเร ยนร การใช งานโปรแกรม PhotoScape 4.น าส งท ได เร ยนร มาน ามาประย กต ให เก ดประโยชน ต อตนเองและผ อ น 3 คาน ยามศ พท โปรแกรม Photoshop(โฟโต ช อบ) เป นโปรแกรมแต งร ปภาพท ใช งานง ายและม เคร องม อส าหร บแต งภาพครบคร นท ส าค ญเป นโปรแกรมฟร อ กด วยโปรแกรมม ขนาดเล กไม ก น ทร พยากรของเคร องเหม อนโปรแกรมแต งภาพอ นๆเป นโปรแกรมท ม ต นก าเน ดจากประเทศ เกาหล ซ งหว งว าในอนาคตเราจะได ใช โปรแกรมด ๆท ม ต นก าเน ดมาจากประเทศไทยก นบ างเวอร ช นแรกๆผ พ ฒนาโปรแกรมพ ฒนาเป นภาษาเกาหล ค ะแต ขณะน ม เมน ภาษาอ นๆอ กมากมาย รวมถ งภาษาไทยด วยจ งท าให การใช งานง ายข นหน าตาโปรแกรมม ล กษณะด งน เม อเป ดโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ข นมาจะเห นหน าของ Adobe Photoshop CS3 จากเด ม ๆ เป นอย าง มาก หน าตาของพาเลตต าง ๆ ก ไม เหม อนเด ม แต ย งคงร ปแบบของ Adobe Photoshop ไว ใน กล องเคร องม อม เคร องม อใหม ๆ เพ มมากข นน การปร บร ปแบบให สวยงามและเพ มความสะดวกในการใช งานมากย งข น 4 ค อ แถบด านบนส ดของว นโดว ใช แสดงช อของโปรแกรมและช อไฟล ท กาล งจะสร างข นมา อย ในม ม ด านซ ายม อ พร อมก บป มควบค มการทางานของว นโดว สาหร บทาการพ ก / ขยายว นโดว และป ดโปรแกรมอย ทางม มด านขวาม อ 5 เป นเมน หล กท ใช ส งการของโปรแกรม ประกอบด วยคาส งต าง ๆ ท ใช จ ดการก บไฟล ภาพ ทางานก บ ภาพ และปร บค าต าง ๆ โดยเมน น ม เมน ย อย ๆ ให เล อกใช งาน File เมน สาหร บจ ดการไฟล ภาพ การพ มพ และการทางานอ ตโนม ต Edit เมน คาส งท ใช แก ไขร ปภาพและปร บการทางานของโปรแกรม Image Layer Select Filter เมน สาหร บปรบแต งส แสงเงา และขนาดของภาพ เมน จ ดการก บเลเยอร เมน สาหร บการจ ดการก บ Selection เมน สาหร บใส ฟ ลเตอร ให ร ปภาพ View เมน สาหร บใช ปร บแต งเคร องม อน บ ว ดระยะ และคานวณพ นท Window เมน คาส งในการจ ดการพาเลตและแถบเคร องม อต าง ๆ Help เมน สาหร บเป ด ข อม ล ช วยเหล อและแนะนาในการทางานต าง ๆ เป นส วนท ใช ในการปร บแต งการทางานของเคร องม อต าง ๆ รายละเอ ยดในออปช นบาร จะเปล ยน ไปตามเคร องม อท เล อกใช เช น Pen Tool เป นการวาดภาพด วยปากกา ไม ว าจะเป นการวาดอ สระหร อ ม ร ปร าง ร ปทรงต าง ๆ มาให เล อก เป นต น Option Bar เม อเล อกเคร องม อ Pen Tool เม อเล อกเคร องม อท ต องการใช งานจาก แถบต วเล อกแล ว จะได แถบเมน ย อยของเคร องม อท เล อก ด งต วอย าง 6 Option Bar เม อเล อกเคร องม อ Brush Tool ประกอบด วยเคร องม อต าง ๆ ท จาเป นสาหร บการทางานใน Photoshop เน องจากม เคร องม อเป น จานวนมาก จ งม การรวบรวมเคร องม อบางอย างท ทางานในล กษณะเด ยวก น ไว ในป มเด ยวก น โดยม จะม ส ญล กษณ ร ปสามเหล ยมส ดาอย ท ม มขวาล าง เพ อบอกว าย งม เคร องม อ นซ อนอย อ ก 7 Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดทาสไลด เพ อนาไปเสนอหร อฉายให บ คคลท วไปได ด ใน ป จจ บ นโปรแกรมPowerPoint ได เข ามาม บทบาทก บการนาเสนอเป นอย างมากไม ว าจะใช นาเสนองาน การประช มส มมนา ตลอดจนถ งแวดวงการศ กษาก นามาใช อย างแพร หลาย เช น อาจารย ใช เป นส อช วยสอน น กศ กษาใช สาหร บนาเสนองานก บอาจารย เป นต น จ ดเด นของโปรแกรมPowerPoint ก ค อสามารถสร างงานท จะนาเสนอได อย างง ายดาย สามารถใส ภาพ เส ยงตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด จ งเป นส อท นาเสนอ ข อม ลได แบบม ลต ม เด ย ทาให งานนาเสนอด วย โปรแกรมMicrosoft PowerPoint ของค ณน าชม น าฟ ง และม ความน าสนใจมากข น ส วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint พ นท การทางานหล กของPowerPoint จะม องค ประกอบต างๆ เช น พ นท การสร างสไลด เคร องม อสร าง/แก ไข และส วนประกอบอ นๆ ด งน ป ม Microsoft Office Button : ใช สาหร บเร ยกเมน การใช งานพ นฐานของโปรแกรม แถบ Quick Access Toolbar : แถบคาส งด วน เก บป มคาส งท ใช งานบ อยๆ เอาไว แถบ Title bar : แสดงช อโปรแกรม และช อไฟล งานนาเสนอท ทางานอย แท บContextual tabs : แท บคาส งพ เศษท จะแสดงเม อม การใช คาส งบางอย าง เช น แทรก ภาพ หร อตาราง เป นต น แถบ Ribbon : แสดงแท บคาส งท แบ งเป นกล มๆ เช น Home, Insert ฯลฯ 8 แถบ Status bar : แถบแสดงสถานะการทางานต างๆ เช น จานวนสไลด, ช อเทมเพลต, ภาษาของแป นพ มพ, ป มเปล ยนม มมองสไลด และเปอร เซ นต การปร บย อ-ขยายม มมอง เป นต น Raw ค อ ไฟล ภาพชน ดหน งท ไม ผ านกระบวนการหลาย ๆอย างในอ ปกรณ เร ยกได ว า เซ นเซอร เห นภาพอย างไรก จะถ ายทอดข อม ลมาเป น RAW อย างน น ต างจากไฟล ภาพชน ดอ น ๆ ซ งเม อเราทาการกดซ ตเตอร เพ อทาการถ ายภาพข อม ลภาพถ กส งออกมาจากเซ นเซอร ร บภาพแล ว ก จะเข าส กระบวนการต าง ๆภายในกล อง เช น การบ บอ ดข อม ล, การเพ มความคมช ด, การเร ง ส ส น ฯลฯซ งในระหว างข นตอนเหล าน จะเก ดการส ญเส ยรายละเอ ยดบางอย างในข อม ลภาพไป ด งน นช างภาพจ งน ยมถ ายภาพโดยใช ไฟล RAW เพราะจะย งคงค ณภาพด งเด มไว ได มากท ส ดม ประส ทธ ภาพส งส ดสาหร บการนามาตกแต งแก ไข ย อ ขยาย ได มากกว า ข อเส ยของไฟล RAW 1.ม กก นพ นท ในการจ ดเก บมากกว ากว าไฟล ภาพชน ดอ น เน องจากไม ม การบ บอ ดไฟล หร อ หากม ก น อยมาก 2.ต องใช โปรแกรมเฉพาะของต วม นในการเป ดเพ อทาการปร บเปล ยนแก ไข หร อใช โปรแกรม อย าง Photoshop ท ต องม plugin สาหร บภาพจากกล องแต ละร นด งน นความย ดหย นในการใช งาน ก จะน อยกว าJPEGหร อ TIFF ท สามารถเป ดได จากโปรแกรมท วๆไป 3.ร านท ให บร การล าง อ ด ภาพ จากไฟล Raw ม น อยมาก 9 บทท 2 เอกสารและโครงงานท เก ยวข อง ในการจ ดทาโครงงานคอมพ วเตอร เร อง การแต งภาพด วย PhotoShop เพ อเป นประโยชน ต อการศ กษา คณะผ จ ดทาได ศ กษาข อม ล เอกสารท เก ยวข องม ด งน 1.ข อม ลเบ องต น เก ยวก บโปรแกรม Photoshop cs3 2.ข อม ลเบ องต นเก ยวก บการทาส อนาเสนอข อม ล โปรแกรมMicrosoft office powerpoint 1.ข อม ลเบ องต นเก ยวก บโปรแกรมPHOTOSHOPCS3 ความหมายของ Photoshop CS3 Adobe Photoshop CS3 เป นโปรแกรมทางด านกราฟ ก ท ค ดค นโดยบร ษ ท Adobe ท ใช ก นใน อ ตสาหกรรมการพ มพ ระด บโลก และเป นท ร จ กก นด ในกล มน กออกแบบส อส งพ มพ ท วไป และสามารถ แลกเปล ยนไฟล ต างๆ และนาไปใช งานร วมก บโปรแกรมอ นๆได โปรแกรม Adobe Photoshop เร มออกมา เวอร ช นแรกค อ Photoshop 2 และม การพ ฒนามาเป นเวอร ช น8หร อ Photoshop csและต อมาได พ ฒนามาเป น Photoshop cs3 โดยได พ ฒนาข ดความสามารถในการใช งานในล กษณะต างๆ ให ม ประส ทธ ภาพมากข น รวมถ งเวอร ช นท เปล ยนไปของ Adobe Photoshop cs3 ได ม การพ ฒนา User Interface หร อหน าตาของต ว โปรแกรม ท ต องม เปล ยนแปลงไป Single Column Toolbar หร อส วนของเมน จะเปล ยนไปจากเวอร ช นCS2 ท ม 2 แถวและใน Photoshop cs3 ลดลงเหล อ แถวเด ยว และในส วนอ นๆเช น Camera Raw ค อฟ เจอร ในการ ตกแต งภาพจากกล องด จ ตอล ท ย งคงร กษาค ณภาพของภาพไว 100% ซ งสามารถใช งานได ด กว าโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 ค ณสมบ ต ของ Photoshop CS3 1. แก ไขภาพถ ายท บกพร องหร อม ตาหน เช น ปร บส ท เพ ยน ปร บแสงเงาท สว างหร อม ดเก นไป ลบแสงแฟลช ท สะท อนในดวงตา 2. ตกแต งภาพ เช น ต ดส วนท ไม ต องการออกไป ลบองค ประกอบท รกร งร ง ปร บภาพให เบลอหร อคมช ด ปร บผ วกายนางแบบให ขาวนวลหร อขจ ดไฝฝ าต างๆ ขจ ดเม ดส ท เก ดในภาพท สแกนในส งพ มพ 3. ด ดแปลงภาพเช น ทาภาพใหม ให กลายเป นภาพส ซ เป ยแบบโบราณหร อแปลงภาพเก าๆ ท เป นขาวดาให กลายเป นภาพส เปล ยนภาพคนให อ วนข น-ผอมลงหร อเด ก-แก กว าท เป นจร ง 10 4. ต ดต อภาพ เช นย ายต วคนจากภาพถ ายชายทะเลไปย นบนภ เขาห มะ 5. ใส เอ ฟเฟ คพ เศษให ภาพเช นทาให เหม อนการมองผ านกระจกชน ดและลายต างๆ หร อเหม อนเงาสะท อนใน น า เปล ยนภาพถ ายให ด คล ายภาพวาดด วยเคร องม อหลากหลายชน ด ใส ประกายแสงเงาหร อเงาให ว ตถ 6. สร างภาพกราฟ คซ งผสมผสานภาพถ าย ข อความและภาพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks