1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บช นประถมศ กษาตอนปลาย (ช นประถมศ กษาป ท 4-6) ประเภทค - PDF

Description
เกณฑ การแข งข นการใช โปรแกรม MS PowerPoint 2007 ระด บประถมศ กษาตอนปลาย (ช.นประถมศ กษาป ท 1 4-6) ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช.น 4 โรงเร ยนก าแพงเพชรพ ทยาคม 1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 37 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เกณฑ การแข งข นการใช โปรแกรม MS PowerPoint 2007 ระด บประถมศ กษาตอนปลาย (ช.นประถมศ กษาป ท 1 4-6) ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช.น 4 โรงเร ยนก าแพงเพชรพ ทยาคม 1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บช นประถมศ กษาตอนปลาย (ช นประถมศ กษาป ท 4-6) ประเภทค 2. ว ธ ด าเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น 2.1 ใช โปรแกรม MS PowerPoint แข งข นเน อหา เร อง มาร จ ก 10 ประเทศอาเซ ยนก นเถอะ 2.3 ทร พยากร ข อม ล ร ปภาพ จะจ ดเตร ยมให โดยคณะกรรมการ 2.4 ใช คอมพ วเตอร ส วนกลาง 2.5 ใช เวลา 2 ช วโมง 2.6 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 3.เกณฑ การแข งข น 3.1 ความสมบ รณ ถ กต องตรงตามห วข อท ก าหนด 20 คะแนน 3.2 ความน าสนใจเน อหา การส อความหมาย 20 คะแนน 3.3 การใช เทคน ค / Effect ของ PowerPoint 20 คะแนน 3.4 ความสวยงาม ส ส นของฉาก 10 คะแนน 3.5 ความเช อมโยงของเน อหา และภาพประกอบท เหมาะสม 10 คะแนน 3.6 ใช เทคน คการเปล ยนต วหน งส อและภาพ 10 คะแนน 3.7 ความค ดสร างสรรค 10 คะแนน 4.รางว ลท 1ได ร บ 4.1 รางว ลชนะเล ศ ท นการศ กษา 700 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ 4.2 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ท นการศ กษา 400 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ 4.3 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ท นการศ กษา 200 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ ต ดต อสอบถามเพ มเต มได ท งานบร การการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร หร อ ต อ 802 เกณฑ การแข งข นการสร างงานด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ระด บ ประถมศ กษาตอนปลาย (ช.นประถมศ กษาป ท 1 4-6) ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช.น 4 โรงเร ยนก าแพงเพชรพ ทยาคม 1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมการแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บช นประถมศ กษาตอนปลาย(ช นประถมศ กษาป ท 4-6) ประเภทเด ยว 2. ว ธ การด าเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น 2.1 โปรแกรมท ใช ในการแข งข น โปรแกรม Microsoft Word 2007 ซ งสถานท แข งข นได จ ดเตร ยม ไว ให แล ว 2.2 ผ เข าท าการแข งข นใช เคร องคอมพ วเตอร ท ทางผ จ ดการแข งข นเตร ยมไว ให เท าน น 2.3 ใช เวลาในการแข งข น 2 ช วโมง 2.4 แข งข นการท าแผนผ งความค ด เร อง ว นส าค ญทางศาสนา ด วยโปรแกรม Microsoft Word ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 3. เกณฑ การแข งข น 100 คะแนน 3.1 สร างและจ ดเก บเอกสาร 20 คะแนน 3.2 เน อหาม ความถ กต อง 20 คะแนน 3.3 ความค ดสร างสรรค ในการออกแบบ 20 คะแนน 3.4 การจ ดองค ประกอบของข อความ และร ปภาพ 20 คะแนน 3.5 ความสมบ รณ และความสวยงามของช นงาน 20 คะแนน 4. รางว ลท 1ได ร บ 4.1 รางว ลชนะเล ศ ท นการศ กษา 400 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ 4.2 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ท นการศ กษา 200 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ 4.3 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ท นการศ กษา 100 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ ต ดต อสอบถามเพ มเต มได ท งานบร การการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร หร อ ต อ 802 เกณฑ การแข งข นโปรแกรมตารางการท างานด วย MS Excel ระด บ ประถมศ กษา ณ ห องปฎ บ ต การคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช.น 4 โรงเร ยนก าแพงเพชรพ ทยาคม 1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บประถมศ กษาตอนปลาย(ช นประถมป ท 4-6) ประเภทเด ยว 2. ว ธ ด าเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น 2.1 โปรแกรมท ใช ในแข งข น MS Execl ซ งสถานท แข งข นได จ ดเตร ยมไว ให แล ว 2.2 ผ เข าท าการแข งข นใช เคร องคอมพ วเตอร ท ทางผ จ ดการการแข งข นเตร ยมไว ให เท าน นในการออกแบบ 2.3.ใช เวลาในการแข งข น 2 ช วโมง 2.4. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 3. เกณฑ การแข งข น 100 คะแนน 3.1 จ ดร ปแบบและความถ กต องของข อม ล 20 คะแนน 3.2 ท างานก บส ตรและฟ งก ช น 20 คะแนน 3.3 ท างานก บตารางและกราฟ 20 คะแนน 3.4 ใส ส สวยงาม 20 คะแนน 3.5 ความสมบ รณ ของผลงานและเวลาท ใช ในการท างาน 20 คะแนน 4. รางว ลท 1ได ร บ 4.1 รางว ลชนะเล ศ ท นการศ กษา 400 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ 4.2 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ท นการศ กษา 200 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ 4.3 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ท นการศ กษา 100 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ ต ดต อสอบถามเพ มเต มได ท งานบร การการเร ยนการสอนคอมพ วเตอร หร อ ต อ 802 เกณฑ การแข งข นออกแบบโปสเตอร ด วยโปรแกรม Photoshop ระด บ ช วงช.นประถมศ กษา ป ท 14 6 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช.น 4 โรงเร ยนก าแพงเพชรพ ทยาคม 1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมการแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บประถมศ กษาตอนปลาย(ช นประถม ป ท 4 6) ประเภทเด 1ยว 2. ว ธ ด าเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น 2.1 ไม อน ญาตให ต ดต งหร อต ออ ปกรณ ใด ๆ เข าก บเคร องคอมพ วเตอร ท เตร ยมไว ให 2.2 ใช โปรแกรม Photoshop และ เคร องคอมพ วเตอร ท จ ดเตร ยมไว ให เท าน น 2.3 ไม สามารถน าเข าไฟล ใด ๆ มาใช ในการช วยออกแบบผลงานได 2.4 ด าเน นการออกแบบผลงานตามห วข อท ก าหนด โดยจะแจ งให ทราบในว นแข งข น 2.5 ออกแบบผลงานขนาด A3 ส ง ผลงานเป นไฟล สก ล *.PSD และ *.JPG 2.6 ใช เวลาในการแข งข น 3 ช วโมง 2.7 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 3. เกณฑ การแข งข น 3.1 สอดคล องก บห วข อท ก าหนด 20 คะแนน 3.2 ความสมบ รณ สวยงามของผลงาน 20 คะแนน 3.3 ความค ดสร างสรรค 20 คะแนน 3.4 องค ประกอบศ ลป 20 คะแนน 3.5 ท กษะการออกแบบไฟล อาต (ด จากไฟล *.PSD) 20 คะแนน 4. รางว ลท 1ได ร บ รวม 100 คะแนน 4.1 รางว ลชนะเล ศ ท นการศ กษา 400 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ 4.2 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ท นการศ กษา 200 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ 4.3 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ท นการศ กษา 100 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ ต ดต อสอบถามเพ มเต มได ท งานบร การสอนคอมพ วเตอร โทร หร อ ต อ 802 เกณฑ การแข งข นออกแบบโปสเตอร ด วยโปรแกรม Paint ระด บ ช วงช.นประถมศ กษา ป ท ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช.น 4 โรงเร ยนก าแพงเพชรพ ทยาคม 1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมการแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บประถมศ กษา ป ท 1 3 ประเภทเด 1ยว 2. ว ธ ด าเน นการและรายละเอ ยดหล กเกณฑ การแข งข น 2.1 ไม อน ญาตให ต ดต งหร อต ออ ปกรณ ใด ๆ เข าก บเคร องคอมพ วเตอร ท เตร ยมไว ให 2.2 ใช โปรแกรม Paint และ เคร องคอมพ วเตอร ท จ ดเตร ยมไว ให เท าน น 2.3 ไม สามารถน าเข าไฟล ใด ๆ มาใช ในการช วยออกแบบผลงานได 2.4 ด าเน นการออกแบบผลงานตามห วข อท ก าหนด โดยจะแจ งให ทราบในว นแข งข น 2.5 ออกแบบผลงานโดยใช ร ปเรขาคณ ตให สอดคล องตามห วข อท ก าหนด 2.6 ใช เวลาในการแข งข น 3 ช วโมง 2.7 ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด 3. เกณฑ การแข งข น 3.1 สอดคล องก บห วข อท ก าหนด 20 คะแนน 3.2 ความสมบ รณ ผลงาน 20 คะแนน 3.3 ความค ดสร างสรรค 20 คะแนน 3.4 องค ประกอบศ ลป 20 คะแนน 3.5 ความสวยงาม 20 คะแนน 4. รางว ลท 1ได ร บ รวม 100 คะแนน 4.1 รางว ลชนะเล ศ ท นการศ กษา 400 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ 4.2 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ท นการศ กษา 200 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ 4.3 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ท นการศ กษา 100 บาท พร อมใบประกาศเก ยรต ค ณ ต ดต อสอบถามเพ มเต มได ท งานบร การสอนคอมพ วเตอร โทร หร อ ต อ 802 ว ธ การสม คร 1. โหลดใบสม ครและแบบฟอรมสร ปรายช อน กเร ยนท เข!าร วมการแข งข น (Download แบบฟอรม ได!ท 2. กรอกข!อม ลน กเร ยนท เข!าร วมการแข งข นลงในใบสม ครและแบบฟอรมสร ปรายช อน กเร ยน รายการท สม ครแต ละรายการตามแบบฟอรมท ก าหนด ใบสม คร (ไฟล Word) และแบบฟอรมสร ป (ไฟล Excel) ตามแบบฟอรมท ก าหนดให! (เพ อให!ได! ช อ สก ล ท ถ กต!องในการพ มพเก ยรต บ ตร) 3. จ ดส งไฟลเอกสารซ งประกอบด!วยใบสม ครและแบบฟอรมสร ปมาท 4. จ ดส งใบสม ครและแบบฟอรมสร ปฉบ บจร ง มาท คร โศภ ษฐ สวนปล ก โทร ห!อง คอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 4 โรงเร ยนก าแพงเพชรพ ทยาคม 5. ผ!เข!าร วมการแข งข นต!องส งใบสม คร และส งใบสร ปจ านวนน กเร ยนแต ละระด บช น ได!ต งแต บ ดน จนถ งว นท 20 ส งหาคม 2557 (ในเวลาราชการ) ใบสม ครการแขงข นคอมพ วเตอร ช งเง นรางว ลจากองคการบร หารสวนจ งหว ดก าแพงเพชร ประจ าป!การศ กษา 2557 แขงข นว นท 31 ส งหาคม 2557 ณ โรงเร ยนก าแพงเพชรพ ทยาคม อ. เม อง จ. ก าแพงเพชร รายการแขงข น...ระด บช น... โรงเร ยน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย... โทรศ พท...โทรสาร... รายช อผ 4เข4าแขงข น 1.ช อ...ก าล งศ กษาอย ช น... 2.ช อ...ก าล งศ กษาอย ช น... 3.ช อ...ก าล งศ กษาอย ช น... 4.ช อ...ก าล งศ กษาอย ช น... 5.ช อ...ก าล งศ กษาอย ช น... 6.ช อ...ก าล งศ กษาอย ช น... รายช ออาจารยผ 4ควบค ม... เบอรโทรศ พทเคล อนท (อาจารยผ!ควบค ม)... สงแบบตอบร บมาท และส งใบสม ครต วจร งมาท คร โศภ ษฐ สวนปล ก โทร ห!องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช น 4 แบบสร ปจ านวนน กเร ยนท สม ครเข4ารวมแขงข นความสามารถทางคอมพ วเตอร ช งท นการศ กษาจากองคการบร หารสวนจ งหว ดก าแพงเพชร ประจ าป!การศ กษา 2557 โรงเร ยน... ต าบล...อ าเภอ...จ งหว ดก าแพงเพชร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ท ประเภทการแขงข น ระด บช น จ านวนผ 4สม คร (คน) ระด บประถมศ กษาตอนต4น 1. โปรแกรมการวาดภาพด!วย paint ระด บประถมศ กษาตอนปลาย 2. โปรแกรมน าเสนองานด!วย MS PowerPoint 3. โปรแกรมการพ มพเอกสารด!วย MS Word 4. โปรแกรมตารางการท างานด!วย MS Excel 5. โปรแกรมวาดภาพกราฟYกด!วย Photoshop ระด บม ธยมศ กษาตอนต4น 6. โปรแกรมวาดภาพกราฟYกด!วย Photoshop 7. โปรแกรมสร!างงานแอน เมช นด!วย Flash 8. การสร!างภาพยนตร STOP MOTION ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 9. โปรแกรมออกแบบงาน 3 ม ต ด!วย Google Sketchup 10. โปรแกรมสร!างงานแอน เมช นด!วย Flash 11. การสร!างภาพยนตร STOP MOTION สร ปน กเร ยนเข4ารวมสอบแขงข น จ านวน...คน อาจารยผ 4ควบค ม ลงช อ... (... ) ต าแหน ง...
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks