1.1 οικογένεια

Description
1. ΤΑΞΗ Α 1.1 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ã ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ…

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 8 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ΤΑΞΗ Α 1.1 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 • 2. ΣΤΟΧΟΙ • ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ • ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ • ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
 • 3. ΟΡΙΣΜΟΣ • ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΑΝΑΓΚΕΣ • ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΑΡΕΤΕΣ,ΑΞΙΕΣ • ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ • ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΡΙΕΣ
 • 4. ΣΚΟΠΟΣ • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ • ΣΩΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ • ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ
 • 6. ΜΟΡΦΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ
 • 7. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΡΟΤΡΟ: ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ:ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. ΜΕ ΤΟ ΑΡΟΤΡΟ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ (αφού η γυναίκα δεν μπορεί να οργώσει)
 • 8. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ (θέση γυναίκας στην Αθήνα και στην Σπάρτη) ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
 • 9. ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ:ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΗΜΕΡΑ
 • 10. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1) Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε μορφή οικογένειας: Πυρηνική: Μονογονεїκή: Χωρίς γάμο: Εκτεταμένη: 2) Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε μορφή συγγένειας: Συγγένεια εξ αίματος: Συγγένεια εξ αγχιστείας: Νομική συγγένεια: Πνευματική συγγένεια:
 • 11. 3) Nα αντιστοιχίσετε τους αριθμούς της α στήλης με τα γράμματα της β στήλης: ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΡΟΤΡΟ: ΜΕ ΤΟ ΑΡΟΤΡΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ : ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΣΗΜΕΡΑ : • ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ • Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ • ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ (αφού η γυναίκα δεν μπορεί να οργώσει) • ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ:ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. • ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ στην Αθήνα και στην Σπάρτη ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ • ΙΣΟΤΗΤΑ
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks