03_Introducere_in_proiectareaBD.pptx

Description
Universitatea Al.I. Cuza Iași Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Departamentul de Contabilitate, Informatică economică și Statistică PROIECTAREA BAZELOR DE DATE Modelare, diagrame, (un pic de) normalizare Marin Fotache Tipuri de modelări în analiza/proiectarea SI  Modelarea datelor: abstractizări (descrieri) ale conţinutului BD (Diagrame E-R, ORM, EER, IDEF1X, UML (diagrama de clase))  Modelarea procese

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 25

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  PROIECTAREA   BAZELOR   DE DATE Modelare, diagrame, un pic de) normalizare Universitatea Al.I. Cuza  Iași Facultatea de Economie  și  Administrarea AfacerilorDepartamentul de Contabilitate,  Informatică economică șiStatistică Marin Fotache  Tipuri   de model   ări în analiza    /   proiectarea   SI  Modelarea datelor  : abstractiz ări (descrieri)ale conţinutului BD (Diagrame E -R, ORM, EER, IDEF1X, UML(diagramade clase))  Modelarea proceselor  : abstractiz ări (descrieri) ale activiţăţilor şi funcţiunilor dintr  -un SI (Diagrame Use Case, Diagrame de Activităţi, Diagrame de Fluxuri de Date  Metamodelare : abstractiz ări (descrieri) ale modelelor înseşi  Modelarea datelor   Unsetdemetode şi instrumentepentrudescrierea cerinţelorinformaţionale dintr-oorganiza ţ  ie  Destinatari: ◦ Utilizatorii aplicaţiei (sistemului) : formulea ză cerinţele şi verifică modul de implementare a cerinţelor  ◦ Dezvoltatorii aplicaţiei (informaticieni) care proiectează şi implementează BD şi celelalte module  Modelarea datelor este parte integrant ă din modelarea sistemelor informaţionale  Ciclul de via   ţă al datelor într    -   o organiza   ţie Sursa: Ponniah 2007 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks