02 Spongieri.ppt

Description
Cercetarea Spongierilor Spongierii ? ã Cele mai primitive metazoare, fără ţesuturi adevărate, unele dintre celulele lor dispunând de un grad ridicat de independenţă ã Sunt fixaţi de substrat ã Solitari / coloniali ã Au elemente scheletice de natură anorganică / organică Spongierii ? ã Regn Animalia ã Diviziunea Parazoa ã Încrengătura Spongia (Porifera) Unde ? ã În mări, la toate latitudinile şi la toate adâncimile, majoritatea s

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 15

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  Cercetarea Spongierilor  Spongierii ? ã Celemaiprimitivemetazoare, fărăţesuturiadevărate, uneledintrecelulelelordispunânddeungradridicatde independenţă ã Sunt fixaţi desubstrat ã Solitari/coloniali ã Auelementescheleticede naturăanorganică / organică  Spongierii ? ã Regn Animalia ã Diviziunea Parazoa ã  Încreng ă turaSpongia (Porifera)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks