02_Modelul_relational.pptx

Description
Universitatea Al.I. Cuza Iași Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Departamentul de Contabilitate, Informatică economică și Statistică MODELUL RELAȚIONAL Noțiuni, restricții, schemă, conținut Marin Fotache Tutoriale video  02a Modelul relațional - structură https://1drv.ms/v/s!AgPvmBEDzTOSwQy760GNPzWQSHOk  02b Lucru cu PostgreSQL. Modelul relațional – restricția de do

Please download to get full document.

View again

of 67
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 67

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  MODELUL   RELA   ȚIONAL No țiuni, restri ții, s hemă, onținut Universitatea Al.I. Cuza  Iași Facultatea de Economie  și  Administrarea AfacerilorDepartamentul de Contabilitate,  Informatică economică șiStatistică Marin otache  Tutoriale video  02a Modelul relațional - structură https://1drv.ms/v/s!    AgPvmBEDzTOSwQy760GNPzWQSHOk  02b Lucru cu PostgreSQL. Modelul relațional –restricția de domeniu https://1drv.ms/v/s!    AgPvmBEDzTOSwQt8GPGVvFTm93U7  02c Modelul relațional - restricți ide domeniu, nenulitate, unicitate https://1drv.ms/v/s!    AgPvmBEDzTOSwQqM12vzBjbY8-2f   02d Modelul relațional - restricți a referențială https://1drv.ms/v/s!    AgPvmBEDzTOSwQlP7k0b9RXMDS4l  02e Modelul relațional – reguli de validare, (sub)schema BD https://1drv.ms/v/s!    AgPvmBEDzTOSwQgR8A8XdhSbqPgJ  Fondator  Edgar F. Codd(1923-2003)  Matematician   Angajat al IBM  1969: raport intern IBM  1970: un articol celebru publicat în Communications of the ACM http://www.seas.upenn.edu/~zives/03f/cis550/codd.pdf   Critic ă modelul ierarhic şi propune un model de date fundamentat matematic, bazat pe logica predicatelor   Trei piloni ai unui model de date  Structură (din ce este alcătuită o BD)  Integritate (ce restricţii pot fi definite pentru a asigura un cât mai mare grad de corectitudine a datelor din BD)  Manipulare (cum puteam actualiza şi “stoarce” de informaţii o BD)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks