02- Koncept Moderne Strukturne Analize

Description
Strukturna geologija

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  STRUKTURNA GEOLOGIJA Koncept moderne Koncept moderne strukturne analizestrukturne analize Bruno Tomljenovi ć 2   DESKRIPTIVNA STRUKTURNA ANALIZA:analiza u okviru koje se određuju vrste primarnih i naročito sekundarnih, deformacijskih struktura u stijenama i/ili stijenskim tijelima, njihove morfološke značajke (oblik, veličina), orijentacija i prostorni raspored.a)Prepoznavanje i definiranje struktura i stukturnih elemenata,b)Mjerenje orijentacije i veličine što je moguće većeg broja strukturnih elemenata,c)Prikaz izmjerenih strukturnih elemenata na kartama i/ili na strukturnim dijagramima.Provodi se kroz sljedeće postupke:Time se omogućava: d)Prostorna analiza rasporeda i orijentacije strukturnih elemenata, e)Procjena geometrijskog reda (pravilnosti) sastavnih elemenata u promatranoj stijeni, stijenskom tijelu i/ili području istraživanja.  3 čine fizičke i geometrijske komponente strukture, stijene i/ili stijenskog tijela. S obzirom na veliku raznolikost primarnih i deformacijskih struktura, postoje brojni i po tipu vrlo različiti strukturni elementi, karakteristični za odgovarajući tip deformacijskih struktura. Općenito, međutim, razlikuju se: ã Fizički strukturni elementi , iã Geometrijski strukturni elementi. a) Strukturni elementi 4 ã Fizički strukturni elementi predstavljaju stvarne, materijalne elemente neke strukture, stijene i/ili stijenskog tijela, čija se orijentacija i veličina može direktno izmjeriti na izdanku (npr. slojevitost, klivaž, folijacija, lineacija i dr.) S1 folijacija S1 folijacija u slejtu s Medvednice -fizički strukturni element koji ukazuje na boranje slejta nakon formiranja S1 folijacije (iz Tomljenović, 2002).  5 S1 folijacija ã Geometrijski strukturni elementi predstavljaju zamišljene geometrijske elemente (pravce i/ili ravnine) neke strukture, koji nam pomažu u opisu njenih mofroloških značajki (npr. osi i osne plohe bora i dr.). Orijentacija i veličina ovih elemenata može se također izmjeriti na izdanku, ali obično uz pomoćpomagala kojim predočavamo taj element (npr. pomoću olovke, terenske bilježnice i dr.) AP4 osne plohe D4 koljeni č aste bore F4 osi bora 6 na terenu se provodi pomoću geološkog kompasa i mjerne vrpce . Ova mjerenja ponekad obavljamo i naknadno u kabinetu, mjerenjem strukturnih elemenata na orijentiranim uzorcima, petrografskim preparatima, satelitskim i aearofotosnimkama, te fotografijama s terena na kojima postoje označene geografske koordinate ili azimuti i mjerilo. b) Mjerenje orijentacije i veličine strukturnih elemenata Pri tom je, naravno, potrebno znati i zabilježiti točnu lokaciju na kojoj su izmjerni strukturni elemetni, prikupljeni uzorci ili na koju se odnose snimke koje se koriste za kabinetsku analizu i mjerenje. Za precizno bilježenje lokacija mjerenja u novije vrijeme koriste se GPS uređaji , odnosno terenska računala u kojima je ugrađen GPS uređaj . Geološki kompas GEKOM tvrtke Beithaupt/Kassel (http://www.breithaupt.de)  7 provodi se njihovim projiciranjem na topografske karte , čime nastaju strukturne i tektonske karte, odnosno geološke karte , kada se uz strukturne elemente prikažu i svi ostali, relevantni geološki podaci. c) Prikaz izmjerenih strukturnih elemenata Tektonska karta za područje sjeverne Hrvatske i istočne Slovenije (prema Tomljenović& Csontos, 2001).   8 Osim na kartama, strukturne elemente prikazujemo i u formi profila , blok dijagrama , shematskih crteža i skica . Strukturni profil u području Kutjevačke rijeke u istočnom dijelu Papuka (iz Balen et al., 2006). S1 i S2 označavaju dvije generacije folijacija, F2 osi i AP2 osne plohe bora prikazane na profilu i projecirane na stereogramima.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks