01-generalitati mediu

Description
mediu

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI DESPRE ECOSISTEME,FACTORI DE MEDIU, PROTECŢIA MEDIULUI Spaţiul planetei noastre în care este posibilă în permanenţă viaţa senumeşte biosferă. În componenţa acesteia intră următoarele: - litosfera  - învelişul solid al Pământului; - hidrosfera  - mediul lichid al Pământului sau !ceanul Planetar; - atmosfera  - ona #a oasă omo#enă a Pământului situatădeasupra primelor două.$aportată la dimensiunile Pământului biosfera repre intă o peliculăsubţire a cărei #rosime este de câţiva eci de %ilometri. &ompo iţia actuală a biosferei a fost determinată în principal deactivitatea or#anismelor vii autotrofe cele care reali ea ă fenomenul defotosinte ă. În acest fel a avut loc sărăcirea atmosferei în dio'id de carbon şicreşterea concomitentă a concentraţiei de o'i#en.(ediul de viaţă al unui or#anism viu din biosferă se mai numeşte şiecosistem. )cesta ca ansamblu* comple' natural este constituit din douăcomponente: biotop şi bioceno ă +fi#.,.,,   i#.,.,. Structura şi relaţiile dintre componentele unui ecosistem./ ,  / 0  1 or#anisme +elemente ale bioceno ei; ) 1 acţiuni; & 1 coacţiuni; $ 1 reacţiuni.  2iotopul repre intă spaţiul în care trăieşte un or#anism ve#etal sauanimal alături de factorii de mediu care acţionea ă asupra lui. Practic biotopulcuprinde toate elementele abiotice ale ecosistemului.2ioceno a este componenta vie (biotică) a ecosistemului. )ceastacuprinde o comunitate unitară şi comple'ă de plante şi fiinţe vii.3n funcţie de nivelul impactului activităţii umane, ecosistemele sunt:a. naturale : ecosistemele în care efectele activităţilor umane suntfoarte foarte puţin resimţite +adâncul mărilor şi oceanelor pădurileecuatoriale onele polare;b. modificate : ecosisteme în care se resimt într-o oarecare măsurăefectele indirecte ale activităţii umane cel mai adesea ca impactantropomorf indirect;c. amenajate : ecosisteme care se află în atenţia omului în vedereaobţinerii hranei materiilor prime ve#etale şi animale. !mul intervinepermanent prin selecţia elementelor şi re#larea populaţieibioceno ei.4upă natura biotopului  e'istă ecosisteme acvatice şi ecosistemeterestre.,./cosistemele acvatice:a.oceanice;b.continentale. a. Ecosistemele acvatice oceanice +de e'.: ecosistemul estuarelorecosistemul man#rovelor etc. se #ăsesc situate în oceanele şi mărilePământului. Popularea cu or#anisme vii pe adâncime are loc astfel: - ona eufotică: adâncime 5 ,66 m; pătrunde lumina solară +are locprocesul de fotosinte ă; se #ăsesc toate or#anismele vii autotrofe+al#e şi fitoplancton; - ona disfotică: adâncime 7,66 m; nu pătrunde lumina solară+lipsesc or#anismele ve#etale autotrofe; se #ăsesc nevertebratecare se hrănesc cu substanţe or#anice din straturile superioare. b. Ecosistemele acvatice continentale sau ecosisteme limnicole, cuprindapele terestre cur#ătoare lacurile şi apele stătătoare.0./cosistemele terestre sunt constituite din comunităţile de or#anismecare ocupă biotopurile formate pe suprafaţa uscatului. Principalelecaracteristici ale acestora sunt următoarele: - sunt alcătuite din: sol +şi substratul pedo#enetic fa ă #a oasă+aerul şi una lichidă +apa din substrat şi cea din precipitaţii. - repre intă componenta principală a mediului de viaţă al omului; - repartiţia ecosistemelor terestre este determinată în principal de latitudine, climă şi de relaţia temperatură-precipitaţii  ./cosistemele îndeosebi cele terestre pe ba a unei structuri apro'imatividentice pot fi #rupate în biomuri +biomul supralitoralului biomul pădurilor0  biomul câmpiilor aride biomul câmpiilor umede. În cate#oria ecosistemelor terestre pot fi cuprinse şi ecosistemele urbanerurale şi a#roecosistemele. Între elementele bioceno ei şi cele ale biotopului e'istă 8 cate#orii dele#ături +reciproce +fi#.,.,: - acţiuni A  - #enerate de factorii abiotici +#eo#rafici mecanici fi icichimici ai mediului; - reacţiuni R  - răspunsurile corespun ătoare ale or#anismelor vii dinbioceno ă; - coacţiuni C  - relaţiile dintre or#anismele din aceeaşi specie sauspecii diferite.Prin urmare ecosistemul repre intă re ultatul interacţiunii dintreelementele vii şi cele anor#anice sau fi ice dintr-un anumit mediu de viaţă şiteritoriu #eo#rafic. )cţiunea factorilor abiotici +de natura climatică, fizică, chimică etc. asupraunui or#anism viu determină: - nivelul natalităţii*mortalităţii; - răspândirea teritorială şi densitatea populaţiilor; - favori area apariţiei modificărilor adaptive.9otalitatea ecosistemelor repre intă mediul înconurător sinta#mă multmai folosită în literatura de specialitate.Pe de altă parte mediul înconjurător poate fi definit ca fiind totalitatea factorilor naturali şi antropici   +creaţi în activităţile umane care asi#urămenţinerea echilibrului ecologic   determinând totodată condiţiile de viaţă pentruom şi cele de de voltare ale societăţii. Echilibrul ecologic se defineşte prin e'istenţa unor raporturi optime întrefiinţele vii şi mediul înconurător. tiinţa care studia ă aceste raporturi fără arecomanda măsuri tehnice pentru ameliorarea mediului se numeşte ecologie  +ocomponentă a biolo#iei .   actorii naturali ai mediului înconurător sunt: apa aerul solul precum şiprocesele şi fenomenele naturale #enerate de interacţiunea lor. actorii antropici sunt #eneraţi de activităţile umane: industrialea#ro ootehnice construcţii transporturi casnice*#ospo#ăreşti etc.&ontinuitatea vieţii pe Pământ depinde în mare măsură de asi#urareacalităţii factorilor +naturali de mediu activitate numită şi  protecţia mediului  .4iminuarea calităţii factorilor de mediu de către elemente sau fenomeneperturbatoare se numeşte poluare./lementele* fenomenele perturbatoare se mai numesc şi +a#enţi poluanţiiar aceştia pot fi de ori#ine naturală  sau antropică . )cţiunea acestora sesituea ă în limitele: - minimă 1 un simplu disconfort pentru populaţia bioceno ei;8  - ma'imă 1 #rave de echilibre ecolo#ice +acţiune to'ică asupraor#anismelor şi*sau de#radarea componentelor abiotice alemediului.Protecţia mediului urmăreşte în principal: a.studierea interdependenţei dintre mediu şi:  fenomenele* procesele naturale şi artificiale +de e'empluprecipitaţiile de#radarea stratului de o on încăl irea #lobală a9errei deplasarea apei subterane de#radarea solului prinero iune etc.;  fiinţele vii.b.luarea de măsuri în vederea ocrotirii şi conservării mediului.!crotirea mediului înconurător 1 desfăşurarea de acţiuni +maoritateale#iferate care scot din incidenţa omului speciile rare +pe cale de dispariţieprecum şi spaţiile #eo#rafice cu valoare naturală deosebită.&onservarea mediului înconurător se poate reali a prin: - utili area raţională şi eficientă a resurselor mediului; - adoptarea celor mai potrivite forme şi tehnolo#ii de prelucrare+ecotehnolo#ii; - efectuarea de lucrări pentru limitarea şi prevenirea efectelor dăunătoare ale unor fenomene naturale +inundaţii alunecări deteren ero iune etc..! protecţie eficientă a mediului presupune cunoaşterea următoarelor aspecte:  condiţiile de viaţă din cadrul fiecărui factor de mediu;  sursele de poluare +poluanţii modul de dispersie efectele asupramediului;  măsurile de prevenire şi combatere a poluării.&au ele principale ale poluării antropice sunt:  de voltarea intensă a industriei transporturilor şi a#riculturii;  creşterea demo#rafică verti#inoasă +îndeosebi în secolele <3< şi<< şi sporirea necesităţilor de confort;  apariţia centrelor urbane suprapopulate;  utili area haotică a resurselor naturale;  acumularea în mediu de substanţe neutili abile;  apariţia de substanţe* materiale noi pentru care ritmul de consumşi reciclare de către or#anisme este mult inferior ritmului de#enerare.Poluarea afectea ă toţi factorii de mediu +aer apă sol manifestându-se în diferite moduri +tipuri. Clasifia! a tipu!ilo! # polua! se face după mai multe criterii cum ar fi:=
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks