0_sistemul_respirator.pdf

Description
Sistemul respirator Aerul pe care îl respirați conține oxigen.Oxigenul circulă prin Cerințe: sistemul respirator, unde acesta este schimbat cu dioxidul de 1. Citiți descrierea de lângă fiecare formă geometrică a aparatului carbon din plămâni. Dioxidul de carbon călătorește înapoi pe respirator . Determinați care locație de pe grilă este descrisă. același traseu și este expirat prin gură și nas.

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   Sistemul respirator    Aerul pe care îl respirați conține oxigen.Oxigenul circulă prin sistemul respirator, unde acesta este schimbat cu dioxidul de carbon din plămâni. Dioxidul de carbon călătorește înapoi pe același traseu și este expirat prin gură și nas. Știi mai mult? : Diafragma este un mușchi mare, la fundul cavității toracice. Ce rol joacă diafragma în respirație?  Aerul trece prin multe ramuri mai mici din tuburile bronhice. Cerințe : 1. Citiți descrierea de lângă fiecare formă geometrică a aparatului respirator . Determinați care locație de pe grilă este descrisă. 2. Scrie coordonatele corecte. Prima a fost făcută ca exemplu ( Unele semne pot avea două perechi de coordonate, în timp ce altele pot fi utilizate de mai multe ori.) 3. Pe partea din spate a acestei pagini, scrie descrierile în ordine.  Aer se deplaseaza in jos in cele două tuburi bronhice, fiecare conducând la un plămân.Dioxidul de carbon trece din sacii de aer în tuburile bronhice. Aer intră în nas în timp ce inhalăm.Fluxul de aer intră în sacii de aer de la sfârșitul ramurilor mici.  Aerul intră în trahee . Oxigen părăsește sacii de aer și intră în sânge, în timp ce dioxidul de carbon, care a fost preluat din organism intră in plămâni.Dioxid de carbon părăsește corpul, atunci când expirați. CO 2 13121110987654321ABCDEFGHIJK(H, 4)  Răspunsuri Știi mai mult? : Circulația aerului în plămâni rezultă în principal din contractiile diafragmei. Când aerul intră pe nas sau gură,diafragma se mărește ; când se relaxează, pieptul se micșorează, împingând aerul afară. (H, 4)(D, 2)(E, 9)(E, 10)(E, 10)(D, 2)(F, 6)(D, 2)(F, 4)(G, 4)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks