0 Regulament Craciun 2018

Description
concurs vechi

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 14

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  REGULAMENT DE ORGANIZAREProiect Național „Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei e!iția IIOr#ani$atori% &coala B'P'(a)!eu Iași * &coala Liteni Iași Proiectul e)te a+i$at ,n -AERI ./01 cu nr' .23/3 !in 02'/.'./014 Ane5a A4 Domeniul -ultural6Arti)tic4 -ulturi și -i+ili$ații II 7a#' 084 7o$' 3/0' A+i$ul +a 9i trecut 7e !i7lome'   Am ,nce7ut e57e!ierea !ocumentelor !e la 7roiectul Internațional !e Paște4 care +a !ura 7:n; 7e .< NOIEMBRIE ./014 con9orm re#ulamentului'  Înscrierea se va face în două etape.  ETAPA I DE ÎNSCRIERE ARE LOC PN! PE # DECE$%RIE &'#(.  Etapa II de înscriere va fi anun)ată u*terior. E)te o=li#atorie com7letarea ane5elor'Ane5a 04.4>43 )e trimit li)tate și com7letate ,n 7licul cu lucr;ri' ?iecare ca!ru !i!actic 7artici7ant e)te ru#at ); com7lete$e și c@e)tionarul – o=li#atoriu 6 !e la )9:r)itul re#ulamentului 7e care L LITACI și ,l 7uneți ,n coletul cu lucr;ri ' -@e)tionarul tre=uie ); 9ie com7letat !e m:n; și )emnat 'Punem accentul 7e cunoașterea 4 7romo+area și +alori9icarea tra!ițiilor noa)tre )tr;moșești !e -r;ciun4 Anul Nou și Bo=otea$;' I'E-TIUNEA -ON-UR ELE I – Gratuit-oncur)ul e)te GRATUIT* 9iecare ca!ru !i!actic 7oate ,n)crie ma5im . ele+i Partici7antii la -oncur) #ratuit 7rime)c !i7lomele cu re$ultatele ele+ilor ,n)criși ,n concur)'Nu )e 7rime)te nici un alt 9el !e !ocument )au a!e+erinț; )u7limentar;'0'-on!iii !e 7artici7are la concur) Partici7anii  la concurs sunt:- cadre didactice;- preşcolari de la orice nivel;- elevii claselor I- VIII;- elevii claselor IX-XII.Lucrările trimise vor respecta următoarele cerine !e ela=orare'-ON-URUL NACIONAL ,, NA&TEREA DOMNULUI – RENA&TEREA BU-URIEI ”   sedesfăşoară astfel:TOT! !#$I%&IL! % # TEM PRIN-IPAL   un moti+ reli#io) !in )9era );r=;torilorNașterii Domnului Fi)au tra!iii Fi o=iceiuri locale le#ate !e ;r=;torile !e Iarn;% 7ei)aHe !eiarn;4 Hocuri !e iarn;4 =ra!ul im7o!o=it !e -raciun tra!iii și o=iceiuri !e -r;ciun și AnulNou colin!;tori4 ur;tori4 m;Fti și ma)cai4 Hocul ca7rei4 al ur)uluiJ4 =ucuria )o)irii lui MoF-r;ciun4 iarna ca anotim7 al =ucuriei etc' I ' E-KIUNEA ELE I% -ON-UR 6 E-CIUNI0'-reaie 7la)tic; cla)ic;  ' pictură, desen (acuarelă, )uaşe, creion, ceracolor,*; format +,  sau orice format.  .'-reaie te@nolo#ic;a=ilit;i 7ractice%  colae simple sau mi/te (orice te0nică*, felicitări, mici decora1iuni, etc., din materiale diverse, inclusiv recicla2ile, format , + sau orice format. >'?elicit;ri  ' format 3 sau orice format; 3'-reaie te@nico6in9ormatic; : desen, )rafică pe calculator, 4o5er 4oint, 4aint etc.  sau orice format. <'?oto#ra9ie  mai ales 9oto#ra9ii E-(I  ' format   ' ce ilustrea6ă tra!itiile și o=iceiurile   )tr;mo)ești 4 co)tume 7o7ulare +ec@i4 șe$;tori4 @ora )atului4 etc ; f7nta ăr2ătoare sau activită1i e/traşcolare le)ate de #răciun, nul &ou 8i 9o2otea6ă (ser2ări, )rupuri de colindători, urători, 2ucuria venirii lui o8 #răciun, voluntariat, mascai, ocul caprei, ursului etc.*. <oto)rafiile pot fi listate, pe carton lucios = 07rtie ' al2 ne)ru sau color. 2'-reaie literar;  (pro6ă, poe6ie, eseu, compuneri, povestiri, scrisori catre os #raciun sau catre parintii plecai departe, etc* av7nd ca temă: frumusetea iernii, 2o)atia traditiilor, 2ucuria ocurilor de iarnă 8i a venirii lui o8 #răciun, etc. 1'Ori#ami  de #ărciun 8i nul &ou din diverse materiale, inclusiv recicla2ile, Te@nica   uillin# , etc. 'M;ști de nul &ou din orice fel de materiale. 8'Icoane 7e lemn4 )ticl;  sau orice suport 8i >n orice format. 0/'Orice 9el !e !ecorațiune  de #răciun 8i nul &ou confecionate inclusiv din materiale recicla2ile. 00'A9iș4 7o)ter4 mac@et;4 re=u)   )au a=)olut orice 9el !e creație care re)7ect; tematica !at;' -pot fi )i lucrari colecti+e  reali6ate de un )rup de elevi sau de colectivul clasei.-toate lucrările tre2uie ela2orate >n formatul ales >n sec1iune;-sunt acceptate toate te0nicile de lucru pe orice fel de suport (0artie, carton, etc.*;-toate lucrările de la sec1iunea , 3 (elevi* tre2uiesc printate al2 ne)ru sau color >n format ; -REAKIILE LITERARE  (elevi* vor fi te0noredactate >n format , scris la un r7nd, cu fontTimes &e5 ?oman, caractere dimensiunea @, mar)inile de @ cm, cu diacritice şi să nu depăşescă -+ pa)ini. Titlul va fi scris cu mauscule (Times &e5 ?oman, , 9old*, centrat; u2 titlu, >n st7n)a se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi ude1ul,numele cadrului didactic coordonator. &u se etic0etea6a pe spate creatiile literare . La două r7nduri su2 numele autorului se va scrie te/tul lucrării (Times &e5 ?oman,@* *-reatiile literare )e li)tea$a A3 Fi )e 7un ,n 7lic' RE ITA ELE I 7e )u7ort -D cu IN  cuprinde creatiile literare ale elevilor si profesorilor care doresc sa pu2lice. Pentru reali$area Re+i)tei e)te nece)ara o re)ur)a 9inanciara !e 0< lei'ELE I – Re+i)ta 6 44-R-IUNUL ZUT PRIN O-(I DE -OPIL    – nr' < ./0 - cadrele didactice care doresc 7u=licarea creațiilor literare ale ele+ilor ,ntr6un -D cuIN re+i)taJ  vor tre2ui să trimită lucrările 8i >n format electronic pe adresa:concurscraciuneleviABa0oo.com  ?iecare ca!ru !i!actic  care are elevi >nscri8i pentru revistă 7oate 7u=lica  8i el 7er)onal un articol ( orice material din tematica dată * sau eseu, poe6ie, etc. - să nu depă8ească @ pa)ini, !e+enin! autor !e articol IN' - este necesar ca pe fiecare lucrare de la sec1iunile -C, elevi, făra creatiile literare (>n partea dindreapta os, pe verso* să fie o etic0etă >n care se va specifica: tit*u* *ucrării+ nu,e*e -i prenu,e*ee*evu*ui+ c*asa+ -coa*a+   *oca*itatea -i ude/u*+ anu*+   nu,e*e cadru*ui didactic coordonator+ sec/iunea. ?iecare ca!ru !i!actic 7oate ,n)crie ,n concur) . lucrari ale ele+ilor in!i9erent !e )ectiune4 unele+ 7oate 7artici7a la mai multe )eciuni' @  ?I&A DE N-RIERE 7entru concur) ele+i tre=uie ,nre#i)trata4 )emnat; și ștam7ilat; !ec;tre !irectorul unitații4 )emnat; și !e c;tre ca!rul !i!actic coor!onator4 com7letat; ,n !u=lue5em7lar4 li)tat; a7oi 7u); ,n 7lic – criteriu eliminatoriuDeclarația tre=uie li)tat;4 com7letat; și )emnat; a7oi 7u); ,n 7lic – criteriu e*i,inatoriu0 II ' E-KIUNEA -ADRE DIDA-TI-E% IMPOZION INTERNATIONAL44 1ALEN2E 3OR$ATI1E ALE ACTI1IT!2ILOR E4TRAC5RRIC5LARE 6I DE  PARTENERIAT 7  Partici7area e)te cu 7u=licarea lucr;rii in -D cu IBN )au 9;r; 7u=licarea lucr;rii'Partici7antii la )im7o$ion – cu )au 9;r; 7u=licare 6 7ot in)crie #ratuit și < ele+i in concur)'Pentru =una !e)9;șurare a ace)tei acti+itati e)te nece)ar; o re)ur); 9inanciar; !e 1< lei 7entru )ectiunea cu 7u=licare )au 1/ lei 7entru )ecțiunea 9;r; 7u=licare'-@eltuielile 9inanciare )unt !e)tinate ti7;ririi !i7lomelor și !ocumentelor 7roiectului4 -D6urilor și ,ntre#ii lo#i)tici nece)are !e)9;șur;rii 7roiectului'-om7letați ?ișa !e n)criere a9erent; im7o$ionului 7reci$:n! !ac; e)te cu )au 9;r; 7u=licare'La trimiterea materialuli 7e email +; ru#;m ); 7reci$ați )ecțiunea la care +; ,n)crieți cu num;rul și titlul )ecțiunii'ecțiuni )im7o$ion%0'Rolul 9ormati+ al acti+it;ților e5tracurriculare.'Ino+ație și creati+itate !i!actic;>'De$+oltarea armonioa); a 7er)onalit;ții ele+ilor3'E#alitatea !e șan)e și 7re+enirea a=an!onului școlar 7rin acti+it;ți e5trașcolare<'E!ucația inclu$i+a – e!ucația +iitorului2'Mo!alit;ți !e 7re+enire a +iolenței și a=u$ului a)u7ra tinerilor1'Parteneriate școal; – comunitate ,n ca!rul !i+er)elor 7roiecte ; 7arteneriate !in 7roiecte internaționale Era)mu) etc* 'Acti+it;ți e5trașcolare – e5em7le !e =un; 7ractic; ?espectivele lucrări vor fi 7u=licate ,ntr6un -D cu IBN4  pe care >l va primi fiecare participant care doreste pu2licarea '-ADRE DIDA-TI-E IMPOZION INTERNATIONAL – cerinte !e ela=orare -om7letati ?ișa !e n)criere a9erent; im7o$ionului4 com7let:n! corect +arianta alea);% cu 7u=licare )au 9;r; 7u=licare'Partici7anții la )im7o$ion 7ot ,n)crie #ratuit și < ele+i ,n concur)' <iecare cadru didactic poate participa cu . lucrari 7ro7rii !e)ene 4 9elicit;ri 4 icoane 4 7oe$ii 4m;ști4 etc J !u7; mo!elul !e la )eciunile 060/ Fi un re9erat la )im7o$ion'  La sec1iunile concursului  -C cerin1ele sunt aceleaşi ca şi la elevi. 4entru cele doua lucrari cadrele didactice primesc Titlu !e E5celenț; )i Di7lom; !e merit'e acce7t; !oi coor!onatori 7entru un re9erat !ar 9iecare a)i#ura re)ur)a 9inanciara in mo!)e7arat4 am=ii +or 7rimi intrea#a !ocumentatie a 7roiectului 4 !i7lome 4 a!e+erinte )i -D cuIBN' +  Partici7anții la )im7o$ion ?R PUBLI-ARE 6 TRIMIT MAIL 7e a!re)a )im7o$ionului concurscraciunABa0oo.com  cu titlul% Partici7 la )im7o$ion 9;r; 7u=licare' Nu tre=uie atașament'Acti+it;țile e5trașcolare – )er=;ri4 )cenete4 etc – 7roiectele e!ucati+e4 le 7uteți 7u=lica ,ntre#i4 9;r; re$umat' La sec1iunea simpo6ion international, condi1iile de te0noredactare sunt următoarele: Re!actarea lucr;rilor re9eratelorJ%Lucrarile +or 9i re!actate ,n lim=a rom:n; )au ,n orice alt; lim=; !e circulație internațional;* en#le$;4 9rance$a 4 )7aniola 4 italian;4 ru);4 etc  se va face >n format , scris la un r7nd, cu mar)ini e)ale de @ cm (te/t aliniat  justified  *;  titlul va fi scris cu mauscule (Times &e5 ?oman, , 9old*, centrat;  la două r7nduri de titlu, in dreapta se va scrie autorul, institu1ia si localitatea (Times &e5?oman, @, 9old*;  la două r7nduri su2 numele autorului se va scrie te/tul lucrării cu diacritice (Times &e5?oman,@* *  lucrările primite şi care respectă (o2li)atoriu* criteriile men1ionate anterior vor aparea >n 7u=licația cu titlul4 44 ALENCE ?ORMATI E ALE A-TI ITCILOR ETRA-URRI-ULARE &I DE PARTENERIAT  a+:n! caracter internațional cu IBN'   2i2lio)rafia se va consemna la sf7rşitul lucrării, >n ordine alfa2etică, astfel: nume, prenume ' autor, anul, titlul, editura;  acolo unde nu aveti 2i2lio)rafie nu este o2li)atorie consemnarea acesteia.  vă ru8ă, să fo*osi/i se,ne*e diacritice corespun9ătoare *i,:ii ro,;ne  D  lucrarea tre2uie sa ai2a intre +-3 pa)ini.   pentru  pu:*icarea *ucrării  , aceasta va fi >nso1ită de un re9u,at    de o pa)ină, ma/im @.  lucrarea Fi re$umatul +or 9i tran)mi)e ,n 9ormat electronic4 ,n ataFament4 ,n !ou; 9iFiere)e7arate4 cu urm;toarele !enumiri% 6 *ucrare  (poate avea ma5im < 7a#ini *- re9u,at (ma/im -@ pa)ini* Partici7area e)te cu 7u=licarea lucr;rii )au 9;r; 7u=licarea lucr;rii' #ine nu dore8te pu2licarea lucrării >n #E cu I 9& nu mai trimite lucrarea nici pe email nici listată >n plic. 4unei >n plic numai prima pa)ină listată 8i preci6ai pe fi8ă ' fără pu2licare.  Re$umatul +a 9i trimi) )i in 9ormat li)tat in 7lic 6 o=li#atoriu im7reuna cu 9i)a !e in)criere ' -ei care a+eti 7roiecte e!ucati+e 4 !e +oluntariat 4 !i!actice )au orice 9el !e 7roiecte * )cenete47arteneriate 4 etc – le 7u=licati in intre#ime 9ara a mai 9ace re$umat ' Lucrarea )i re$umatul 7entru )im7o$ion +or 9i trimi)e ,n 9ormat electronic la urm;toarea a!re); !e mail% concurscraciunABa0oo.com  + in !oua 9i)iere )e7arate cu titlul% lucrare4 re$umat iarre$umatul Fi ,n 9ormat li)tat4 ,n 7licul cu lucr;ri'Atentie Nu trimiteți lucr;rile !ecat 7rin email la a!re)a in!icata' NU PUBLI-M lucrarile trimi)e 7rin etran)9er4 !ro7=o5 )au alte 9orme !eoarece ori nu aHun# la noi ori )e șter# automat ,nainte ca e!itura ); le 7reia – )a le !e)carce !e 7e mail 'Nu mai trimiteti lucrarile 7e a!re)a mea 7er)onala !e email4 ci trimiteți6le 7e a!re)a in!icat; mai )u)'Or#ani$atorii nu ,și a)um; re)7on)a=ilitatea 7entru conținutul știinti9ic al lucr;rilor )au 7entru cele care nu re)7ect; cerințele 7re$entului re#ulament'III' -ON?ERINCA NACIONAL 44-ultur;4 7iritualitate și I!entitate Național; ,n conte5tul Glo=ali$;rii-ON?ERINCA ETE DETINAT NUMAI PARTI-IPANCILOR LA IMPOZION -UAU ?R PUBLI-ARE 6 iar -D6ul cu IBN 6 e)te #ratuit' 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks