0_prietenul_meu.docx_martinel-1

Description
prietenul_meu.docx_martinel

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 15

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    PRIETENUL MEU, MARTINEL    NIVEL : I grupa mic ă   TEMA ANUAL Ă :”C ÂND, CUM Ş I DE CE SE ÎNTÂMPL Ă ? ”   TEMA PROIECTULUI : ” PRIETENII MEI,NECUV ÂNTĂTOARELE”   SUBTEMA : ” ANIMALE DIN PĂDURE”   TEMA ZILEI : ” PRIETENUL MEU,MARTINEL ”   MIJLOC DE REALIZARE : activitate integra tă   COMPONENTELE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:      DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE      DOMENIUL OM SI SOCIETATE    ACTIVITĂŢI LIBER ALESE  DURATA : 4h (ADP+ALA 1+ADE+ALA 2) SCOPUL ACTIVITĂŢII: Familiarizarea copiilor cu diferite cunoştinţe ce vizează animalele sălbatice.   I.   ADP- Activităţi de dezvoltare personală      RUTINE: .   ÎD: “   Bună dimineaţa, prieteni ai animalelor!. ”   Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii, ne pregatim pentru activitati…      TRANZIŢII : “Ursuleţii s - au trezit!” –     joc cu text şi cânt   TRANZIŢII :   “ In pădure pe cărare” - joc muzical  II. Jocuri şi activităţi alese ( ALA 1)      BIBLIOTECĂ:  –    “Citim imagini şi cărţi cu animale sălbatice!”      CONSTRUCŢII: - „   Căsuţe pentru animalele din pădure”    ARTĂ: Ursuleţul Martinel - desen după contur    III.   Activităţi pe domenii experienţiale –   ADE - (DLC+DOS):“ Prietenul meu,Martinel”    –    activitate integrată      DLC (domeniul limbă şi comunicare)    –    “ Ursul păcălit de vulpe” după Ion Creangă -  povestire după imagini      DOS: ( domeniul om şi societate)  –    “Ursuleţul Martinel” –    aplicaţie    IV.   Jocuri şi activităţi recreative (ALA2):   -    joc de miş care „Fugi,vulpiţă, fugi   că te prinde Moş Martin”   Finalitatea zilei La finalul zilei, copiii vor expune lucrările lor şi le vor prezenta părinţilor  . SCENARIUL ZILEI În cadrul Întâlnirii de dimineaţă de va face prezenţa,se va completa calendarul naturii,apoi folosind tranziţia “Ursuleţii s - au trezit!” –   joc cu text şi cânt ,copiii vor alege ce ntrul de interes la care vor lucra,după care se va trece la desfăşurarea activităţilor pe domenii experenţiale DLC+DOS,iar la filalul zilei desfăşurarea jocului de la activităţile liber alese 2.       ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ TEMA ZILEI: “Prietenul meu,Martinel”  TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de deprinderi ETAPELE ACTIVITĂŢII:  - SALUTUL: : “   Bună dimineaţa, prieteni ai animalelor!. ”  - PREZENŢA COPIILOR: Verifi carea prezenţei - COMPLETAREA CALENDARULUI NATURII - NOUTĂŢI/ EVENIMENTE/ ŞTIREA ZILEI: Prezentarea musafirilor, scurte istorisiri ale copiilor despre animalele sălbatice cunoscute de ei de la grădina zoologică sau din poveşti.   - ACTIVITATE DE GRUP:   O scurtă poveste a educatoarei despre cum trebuie să ne comportăm cu animalele sălbatice.   OBIECTIV GENERAL:   Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari.   OBIECTIVE OPERAŢIONALE: - să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;  - să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg cunoscându -i numele; - să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându -le  prin simboluri adecvate. STRATEGII DIDACTICE:    METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, negocierea, jocul, problematizarea.      ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriz a, mânuirea materialelor, dansul.      RESURSE MATERIALE:  calendarul naturii, jetoane cu caracteristici ale vremii.    FORME DE ORGANIZARE:  frontal, individul, în perechi.  BIBLIOGRAFIE:    „ Curriculum pentru învăţământ preşcolar” - MECI 2008    Breban Silvia, Fulga Mihaela- „ Metode interactive de grup” - Editura Arves, 2007 TEMA ZILEI: “Prietenul meu,Martinel”  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks