0 Optional Povesti Si Teatru in Limba Engleza

Description
opyional engleza

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Scoala Generala nr. 1 Brahasesti, Jud Galati.PROGRAMA PENTRU CURSU OPT!ONA TEATRU !N !MBA ENGE#A$ CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII – CLASELE a III-a, a IV-a  An scolar %&1' ( %&1)  !. ARGUMENT Am ales opţionalul  Poveşti  şi Teatru în limba engleză    pentru a sensi!ili ea # opiii $e %&rsta şolar# mi# 'aţa $e in%#ţarea lim!ii en(le e )ntr-un mo$ reati% şi %esel,  pornin$ $e la stu$ierea te*tului sris si terminan$ u punerea lui )n sen#+ n aest sop, au 'ost alese te*te e pot 'i u uşurinţ# resrise a senete $e teatru+Ati%it#ţile $es'#şurate )n a$rul aestui opţional ontri!uie la $e %oltarea (&n$irii repro$uti%e şi reati%e, a ima(inaţiei, in%enti%it#ţii şi spontaneit#ţii+ rin aeste ati%itaţi re#m un a$ru 'a%ora!il e*prim#rii personalit#ţii 'ie#rui ele%, stimul#rii spiritului $e e.ip#, )i a/ut#m s# se a$apte e la erinţele senei, a'irman$ o atitu$ine $e(a/at#, lipsit# $e emoţii şi )i e$u#m a spetatori+ Din puntul $e %e$ere al )n%#ţ#rii, aest opţional %a a$ue ele%ilor un $u!lu aşti(0 ei nu %or )n%#ţa numai u%inte si e*presii noi )n lim!a en(le #, $ar %or $o!an$i o mai mare inre$ere )n sine a %or!itori ai lim!ii en(le e+ ro'esor0 Stanu 1eor(e  !!. OB!ECT!*E CA+RU 2+ De %oltarea apaitaţii $e reeptare a mesa/ului sris3+ De %oltarea apait#ţii $e reeptare a mesa/ului oral4+ De %oltarea apait#ţii $e e*primare oral#5+ De %oltarea apait#ţii interpretati%e şi ima(inati%e6+ De %oltarea unor repre ent#ri ulturale şi a interesului pentru stu$iul lim!ii en(le e şi al i%ili aţiei an(lo-sa*one !!!. OB!ECT!*E +E REER!N- /! E0EMPE +E ACT!*!T-! +E N*-ARE1. +e23oltarea ca4acit56ii de rece4tare a 7esa8ului scris. O9iecti3e de re:erin65; 2+2 S# )nţelea(# semni'iaţia (lo!al# a mesa/ului sris2+3 Sa intelea(a in'ormatii .eie $intr-un te*t2+4 S# iteas# 'luent un surt te*t  Acti3it56i de <n356are; - e*eriţii $e on'irmare a reept#rii prin r#spunsul la )ntre!#ri- onursuri u )ntre!#ri- propo iţii $e tipul a$e%#rat-'als- e*eriţii $e itire 7pe roluri, )n (rup, in$i%i$ual8 %. +e23otarea ca4acit56ii de rece4tare a 7esa8ului oral. O9iecti3e de re:erin65 3+2 S# $esprin$# sensul (lo!al al unui surtmesa/ au$iat+3+3 Sa reaţione e a$e%at la $i'erite tipuri$e mesa/e+  Acti3it56i de <n356are - e*eriţii $e )neruire, !i'are, mimare- reaţii %er!ale9non%er!ale la surte mesa/e au$iate- /o $e rol =. +e23oltarea ca4acit56ii de e>4ri7are oral5 O9iecti3e de re:erin65 4+2 S# repro$u# surte mesa/e, p#rţi ale unui mesa/4+3 S# inte(re e u%inte şi e*presii noi )n enunţuri proprii4+4 S# emit# enunţuri surte )n situaţii $e interaţiune  Acti3it56i de <n356are - e*eriţii $e repetare $up# mo$el- /o-onurs pentru al#tuirea $e enunţuri orete u u%inte noi- /o $e rol  ?. +e23oltarea ca4acit56ii inter4retati3e @i i7ainati3e. O9iecti3e de re:erin65 5+2 S# e*teriori e e tr#irile interioare ale  persona/elor prin (esti#, mimi#, tim!rul %oii, mişare seni#5+3 S# se mani'este spontan, $e in%olt )n interpretarea persona/elor   Acti3it56i de <n356are - /o-mim#- /o $e rol, interpretarea unor roluri surte )n manier# proprie- $isuţii )n (rup pe mar(inea unor mesa/e au$iate . +e23otarea unor re4re2ent5ri culturale @i a interesului 4entru studiul li79ii enle2e @i al ci3ili2a6iei anlo(sa>one. O9iecti3e de re:erin65 6+2 S# $emonstre e interes pentru unoaşterea unor one şi realit#ţi $in spaţiul an(lo-sa*on  Acti3it56i de <n356are(  reali area planului unui oraş- onurs u )ntre!#ri !*. *AOR! /! AT!TU+!N! - atitu$inea $es.is# 'aţ# $e eilalţi- respetul 'aţ# $e sine şi 'aţ# $e eilalţi- $isponi!ilitatea $e a lura )n e.ip# şi $e a ola!ora u ole(ii- atitu$inea $e(a/at# )n 'olosirea lim!ii en(le e in situaţii $in realitatea oti$ian# *. CON-!NUTUR!E N*-R!! :eme0- Mi;o t.e Mon;e< 7animals, li'e in t.e rain'orest, 'amil< relations.ips8- Sam=s Seret Zoo- M< >a%ourite Da< 7'esti%als an$ ele!rations in 1reat ?ritain an$ aroun$ t.e @orl$8- :.e Stor< o' Santa- Dinosaur Di( 7stran(e e%ents8- :.e >irst Marat.on 7sports, anient e%ents8- :.e Lu;< En%elope 7$ail< li'e8- :.e Lo. ess Monster 7Sotlan$, a$%enture stories8- :.e :i$e :urns 7li'e in t.e oeans8
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks