ใบงานสำรวจตนเอง_m6

Description
1. ใบงาน แบบสารวจและประวัติของ นาย วิทวัส มัจฉาชีพ ชั้น ม 6/15…

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 4 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  • 1. ใบงาน แบบสารวจและประวัติของ นาย วิทวัส มัจฉาชีพ ชั้น ม 6/15 เลขที่ 7 รูปภาพนักเรียน (ภาพดิจิตอล ขนาดโตพอสมควรและขอให้สุภาพ ) 1. ชื่อ-สกุล นาย วิทวัส มัจฉาชีพ เลขประจาตัว 44554 เลขที่ 7 ชื่อเล่น เอฟ กรุ๊ปเลือด B ที่อยู่ 92/201 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0882690329 ภูมิลาเนาเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จังหวัด ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) botasky.sw@gmail.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) วิท วัส ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) 2559_615_wittawat ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Wittawat wcc
  • 2. แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map Central festival รพ.เทพปัญญา ตลาดรวมโชค
  • 3. 2. ชื่อบิดา นาย ปิยะวัฒน์ มัจฉาชีพ โทรศัพท์ 0877865455 ชื่อมารดา นาง ยุพิน เศษห้า โทรศัพท์ 0866242097 3. ชื่อผู้ปกครอง นาง ยุพิน เศษห้า โทรศัพท์ 0866242097 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มารดา อาชีพ แม่บ้าน 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint / photoshop โปรแกรมที่ถนัด Photoshop Lightroom โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน Sony vegas 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต อยู่กับเพื่อนและครอบครัว อย่างมีคามสุข คติธรรมประจาใจ ถึงแม้ผมจะมองไม่เห็นมัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เชื่อในมัน สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน ที่พักผ่อนตอนเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 2.65 จากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 2.43 9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ - 10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจาก) - 11คณะที่อยากเรียนและอาชีพที่ตั้งใจไว้ อาชีพที่ทาแล้วมีความสุขและมีตัง
  • We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks