ธาดาศักดิ์52011121013

Description
1. ประวัติส่วนตัว<br />ชื่อ – นามสกุล ธาดาศักดิ์ พงษ์เกษ<br />Mr.…

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 14 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ประวัติส่วนตัว<br />ชื่อ – นามสกุล ธาดาศักดิ์ พงษ์เกษ<br />Mr. TadasakPongkate<br />
 • 2. ชื่อเล่น บอย<br />วันเกิด 9 พฤษภาคม 2528<br />สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร<br />ที่อยู่ปัจจุบันอุบลราชธานี<br />เชื้อชาติ ไทย<br />สัญชาติ ไทย<br />
 • 3. ศาสนาพุทธ<br />จำนวนพี่น้อง 3 คน<br />เป็นบุตรคนที่ 3<br />นิสัยส่วนตัว ไม่ค่อยพูด เงียบขรึม เรียบๆง่ายๆ<br />กรุ๊ปเลือด B<br />ส่วนสูง 172 ซม.<br />น้ำหนัก 58 กก.<br />
 • 4. การศึกษา<br />- มัธยมศึกษา <br /> โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช<br />- อุดมศึกษา กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br /> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ <br /> สาขานฤมิตศิลป์ <br />
 • 5. เพลงโปรด<br />-Iron miden... -Ramones... -My Chemical Romance... -Avenged SevenFold... -Metallica... and Bullet For My Valentine...........<br />
 • 6. ภาพยนตร์เรื่องโปรด <br />-Spiderman -The Lord Of The Ring -DieHard-Prirate Of The Carribine-The Classic <br />
 • 7. สิ่งที่เกลียดมากที่สุด การโกหก<br />สีที่ชอบ ดำ<br />ผลไม้ที่ชอบ แตงโม<br />งานอดิเรก เลี้ยงปลา<br />
 • 8. กีฬาที่ชอบ ฟุตบอล วอลเลย์บอล<br />ของสะสม หนังสือ<br />สัตว์เลี้ยง ปลา<br />ที่อยู่  455 ม.2 ต.ดูนอำเภอ กันทรารมย์ศรีสะเกษ 33130<br />
 • 9. Tel. 086 – 6507184<br />Email beer_man_via-91@hotmail.com<br />Facebook name : Boycobain II<br />
 • 10. หนังที่ชอบ action , Drama<br />คติประจำใจอย่าอยู่อย่างหวาดกลัว<br />แนวเพลงที่ชอบ Rock / Metal,บลูส์-ร็อก,Hard Rock,พังก์ร็อก<br />The end<br />
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks