ฉันเหมือนใคร

Description
1. ฉันเหมือนใคร...กันเอ่ย?<br />คุณตา<br />คุณยาย<br />คุณย่า<br…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ฉันเหมือนใคร...กันเอ่ย?<br />คุณตา<br />คุณยาย<br />คุณย่า<br />คุณปู่<br />คุณพ่อ<br />คุณแม่<br />ฉันเองแหล่ะ<br />
 • 2. ฉันเหมือนใคร...กันเอ่ย?<br />คุณพ่อ<br />คุณแม่<br />รูปหน้า เหมือนพ่อ<br />จมูก เหมือนพ่อ <br />รูปหน้า เหมือนทั้งสองคนน่ะแหละ<br />อืดอาด เหมือนพ่อ แต่กะลังเป็นให้เหมือนแม่<br />ผม เหมือนแม่<br />ปาก เหมือนแม่<br />คิ้ว เหมือนแม่<br />ผิว เหมือนแม่<br />ตา เหมือนแม่<br />
 • 3. ฉันเหมือนใคร...กันเอ่ย?<br />คุณตา<br />คุณปู่<br />ไม่รู้เหมือนกัน ไว้นึกก่อนนะ!!!<br />ชอบอ่านหนังสือ เหมือนคุณตา<br />ชอบซ่อมแซมเครื่องใช้เหมือน คุณตา<br />คุณยาย<br />คุณย่า<br />ขี้เล่น เหมือนคุณยาย<br />หัวเราะเสียงดัง เหมือนคุณยาย <br />รักสัตว์ เหมือนคุณย่า<br />
 • 4. ฉันเหมือนใคร...กันเอ่ย?<br />สรุปแล้ว ที่เป็นจตุรณัฏฐ์ อยู่ญาติวงษ์<br />ทุกวันนี้ ก็ด้วยความความร่วมแรง<br />ร่วมใจ กันของทุกฝ่ายน่ะแหล่ะ ฉันเหมือนทุกคนเลย<br />
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks