گامهای بنیادین بازاریابی

Description
گامهای بنیادین بازاریابی اسلاید ویدئو آموزشی " گامهای بنیادین بازاریابی" که در کانال تلگرامی eBiz دکتر علیرضا مجاهدی به آدرس @alirezamojahedi منتشر شده است

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 6 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ‫بنیادین‬ ‫گامهای‬ ‫بازاریابی‬ ‫اسالید‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بازاریابی‬
 • 2. R Research – ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫تحقیقات‬
 • 3. 3 ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫تحقیقات‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬‫اکز‬‫ر‬‫م‬ ‫عمده‬ •‫با‬ ‫آن‬‫تفاوت‬‫و‬ ‫ل‬‫محصو‬‫عمر‬ ‫منحنی‬‫در‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫تحقیقات‬‫جایگاه‬R&D •‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫اطالعات‬‫منابع‬: •‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫مطالعاتی‬‫و‬‫تحقیقاتی‬‫مراکز‬(‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬‫عموم‬/‫ی‬ ‫تخصص‬)‫گانی‬‫ر‬‫باز‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫نظیر‬‫و‬‫گمرک‬‫و‬ ‫و‬‫اتحادیه‬... •‫و‬‫د‬‫ر‬‫ز‬‫کتاب‬‫نظیر‬ ‫اطالعاتی‬‫سیستمهای‬‫و‬‫پایگاهها‬‫کومپاس‬‫و‬... •‫اینترنت‬(‫های‬‫ر‬‫موتو‬،‫ی‬ ‫تخصص‬‫سایتهای‬،‫جستجو‬‫مها‬‫و‬‫فر‬‫و‬)... •‫جی‬‫ر‬‫خا‬‫و‬‫داخلی‬‫ی‬ ‫تخصص‬‫نمایشگاههای‬ •‫ی‬ ‫اختصاص‬‫تحقیقات‬ •‫ترندها‬
 • 4. ‫کنیم؟‬ ‫تحقیق‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬ •‫کالن‬ ‫اقتصاد‬‫سطح‬‫در‬ •‫خرد‬ ‫سطح‬‫در‬‫بنگاهی‬
 • 5. ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫انواع‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫ان‬‫ر‬‫خریدا‬‫شندگان‬‫و‬‫فر‬ ‫کامل‬ ‫قابت‬‫ر‬Perfect Competition ‫ی‬‫سبز‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫مثال‬ ‫یاد‬‫ز‬‫بسیار‬‫یاد‬‫ز‬‫بسیار‬ ‫ی‬‫انحصار‬ ‫قابت‬‫ر‬Monopolistic Competition ‫لبنیات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شوینده‬ ‫مثال‬ ‫یاد‬‫ز‬‫بسیار‬‫یاد‬‫ز‬ ‫فروش‬‫جانبه‬‫چند‬‫انحصار‬Oligopoly ‫ها‬‫ز‬‫سا‬‫نوشابه‬ ،‫ها‬‫ز‬‫سا‬‫هواپیما‬ ‫مثال‬ ‫یاد‬‫ز‬‫بسیار‬‫معدود‬ ‫خرید‬‫جانبه‬‫چند‬‫انحصار‬Oligopsony ‫قند‬‫چغندر‬ ،‫ان‬‫ز‬‫سا‬ ‫قطعه‬ ‫مثال‬ ‫معدود‬‫یاد‬‫ز‬‫بسیار‬ ‫فروش‬ ‫کامل‬‫انحصار‬Monopoly ‫دخانیات‬ ‫مثال‬ ‫یاد‬‫ز‬‫بسیار‬‫واحد‬ ‫خرید‬ ‫کامل‬‫انحصار‬Monopsony ‫چای‬‫برگ‬ ‫مثال‬(‫است‬ ‫دولت‬ ‫فقط‬‫خریدار‬) ‫واحد‬‫یاد‬‫ز‬‫بسیار‬ ‫فروش‬‫جانبه‬ ‫دو‬‫انحصار‬/‫خرید‬Dupoly‫یاد‬‫ز‬‫بسیار‬‫نفر‬ ‫دو‬ ‫خرید‬‫جانبه‬ ‫دو‬‫انحصار‬‫نفر‬ ‫دو‬‫یاد‬‫ز‬‫بسیار‬
 • 6. ‫کاال‬ ‫انواع‬ .1‫کاالی‬‫اصلی‬(‫نیاز‬ ‫برآوردن‬) .2‫مکمل‬ ‫کاالی‬(‫اصلی‬ ‫کاالی‬ ‫کنار‬ ‫در‬) .3‫کاالی‬‫جانشین‬(‫اصلی‬ ‫کاالی‬ ‫نبود‬ ‫در‬) .4‫پست‬ ‫کاالی‬(‫افزایش‬ ‫با‬ ‫تقاضا‬ ‫کاهش‬ ‫درآمد‬)
 • 7. ‫كاالها‬ ‫ساير‬ ‫قيمت‬ ‫تاثير‬ ‫كاالي‬‫جانشین‬:‫اگر‬‫كاهش‬‫قيمت‬‫كااليي‬،‫معین‬‫باعث‬‫كاهش‬‫مقدار‬‫تقاض‬‫ا‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫كاالي‬‫ديگر‬‫شود‬‫در‬‫اين‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫آن‬‫دو‬‫كاال‬‫ا‬‫ر‬‫كاالي‬‫جانشین‬‫يا‬‫قيب‬‫ر‬‫يكدي‬‫گر‬ ‫مينامند‬. ‫كاالي‬‫مكمل‬:‫اگر‬‫كاهش‬‫قيمت‬‫كااليي‬،‫معین‬‫موجب‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫تقاضا‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫كااليي‬ ‫ديگر‬‫شود‬‫ميگويند‬‫اين‬‫دو‬‫كاال‬‫مكمل‬‫يكديگر‬‫هستند‬.
 • 8. ‫داشت‬‫خواهد‬ ‫ي‬‫بيشتر‬‫مصرف‬ ‫كه‬ ‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ % 50 40 30 20 10 20% 20% 20% 20% 20% 10% 25% 35% 25% 5% ‫خانوار‬ ‫ها‬‫دهک‬‫دو‬ ‫خانوار‬‫آمد‬‫ر‬‫د‬‫ازکل‬‫صد‬‫ر‬‫د‬
 • 9. ‫كل‬‫از‬ ‫ها‬ ‫دهك‬ ‫سهم‬‫آمد‬‫ر‬‫د‬‫خانوار‬ % 50 40 30 20 10 20% 20% 20% 20% 20% 5% 9% 15% 22% 49% ‫خانوار‬ ‫ها‬‫دهک‬‫دو‬ ‫خانوار‬‫آمد‬‫ر‬‫د‬‫ازکل‬‫صد‬‫ر‬‫د‬
 • 10. ‫کنیم؟‬ ‫تحقیق‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬ •‫کیست؟‬ ‫ی‬‫مشتر‬: •‫کند؟‬ ‫می‬‫چه‬(‫امکانات‬‫و‬‫فتار‬‫ر‬) •‫خواهد؟‬ ‫می‬ ‫چه‬(‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬‫ترجیحات‬) •‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫تجزیه‬: •‫خرد؟‬ ‫می‬‫ی‬ ‫کس‬ ‫چه‬(Who) •‫میکند؟‬‫خرید‬‫یکبار‬ ‫مدت‬ ‫چه‬‫خرد؟‬ ‫می‬ ‫مانی‬‫ز‬‫چه‬(When) •‫میکند؟‬ ‫خرید‬‫کجا‬‫از‬(Where) •‫شود؟‬ ‫می‬‫ی‬‫خریدار‬‫ی‬‫چیز‬ ‫چه‬(What) •-‫میکند؟‬‫خرید‬‫چرا‬(Why) •‫کند؟‬ ‫می‬‫خرید‬‫چگونه‬(How)
 • 11. ‫کنیم؟‬ ‫تحقیق‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫چیز‬‫چه‬ •‫کیست؟‬ ‫قیب‬‫ر‬: •‫کیست؟‬(،‫ها‬ ‫ویژگی‬ ،‫انواع‬‫مشتریانشان‬‫کدامند‬(‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬‫و‬‫نظرات‬) •‫کند؟‬ ‫می‬ ‫چه‬(‫ها‬‫برنامه‬‫و‬ ‫ها‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬) •‫قبا‬‫ر‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫تجزیه‬: •‫قبا‬‫ر‬‫های‬ ‫ی‬‫استراتژ‬(‫حال‬‫شرایط‬‫و‬‫گذشته‬‫در‬) •‫میکنند؟‬‫شناسایی‬ ‫چگونه‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫مشتریان‬ •‫کدامند؟‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫در‬‫آنها‬‫نظر‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫بخشهای‬ •‫هدفها‬‫کنند؟‬‫می‬ ‫دنبال‬‫که‬‫سالتی‬‫ر‬‫و‬ •‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫آنها‬ ‫بودجه‬‫سیاستهای‬ •‫چیست؟‬‫آنان‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫آمیخته‬ •‫است؟‬‫چگونه‬‫آنان‬‫ادعاهای‬‫و‬‫ها‬‫ر‬‫شعا‬‫و‬‫تبلیغات‬ •‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫آنان‬‫ساختار‬‫و‬‫ضعف‬ ‫نقاط‬‫و‬ ‫ها‬ ‫توانمندی‬
 • 12. ‫فلسفه‬ ‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬ ‫بازاریابی‬ ‫تاکتیکهای‬ ‫بازاریابی‬ R STP I C Advertising Sales Promotion Public relations Personal selling Direct Marketing Product - ‫محصول‬ Price - ‫قیمت‬ Promotion - ‫ترویج‬ Place – ‫عرضه‬ ‫مکان‬ 4P MM Segmentation- Targeting - PositioningMarketing MixImplementationControl
 • 13. ‫دادید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫توجهی‬ ‫و‬ ‫حوصله‬ ‫از‬ ‫گزارم‬ ‫سپاس‬ Call to Action ‫باعث‬‫خوشحالی‬‫من‬‫خواهد‬‫بود‬‫اگر‬‫حتی‬‫یک‬‫نکته‬‫از‬‫این‬‫برنامه‬‫برای‬‫شما‬‫مف‬‫ید‬ ‫واقع‬‫شود‬.‫ایده‬‫هایتان‬‫را‬‫میتوانید‬‫از‬‫طریق‬‫فرومی‬‫که‬‫در‬‫سایتم‬‫برای‬‫این‬‫م‬‫نظور‬ ‫اختصاص‬‫یافته‬‫است‬‫با‬‫دیگران‬‫به‬‫بحث‬‫بگذارید‬ ‫با‬‫من‬‫در‬‫تماس‬‫باشید‬ www.Mojahedi.ir alirezamojahedi alirezamojahedi@gmail.com alireza@Mojahedi.ir (021) 88906868 alirezamojahedi
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks