หัวไร่ ปลายนา

Description
1. ท้องไร่ ปลายนา โดย..พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระมหาทองสมุทร…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 7 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ท้องไร่ ปลายนา โดย..พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระมหาทองสมุทร ธมฺ มาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 12 เห็นเถียงนา ควันไฟ เห็นไก่เขี่ย เป็นเอเรีย บ้านบ้าน นั้นคิดถึง เห็นสูงวัย หญิงชรา ข้าคณึง ให้คิดถึง โยมแม่ แกก่อไฟ ถึงจะจน ชีวิต ปริตต์น้อย แต่ไม่คอย รัฐเบน ประเคนให้ อยู่เดียวเดียว เดี่ยวโดด ไม่โกรธใคร เป็นชีวิต สดใส ไร้มารยา.
 • 2. เป็นนิรา-มิสสุข ที่สุดเยี่ยม ไร้สิ่งเทียม มาล่อใจ ให้ผวา เป็นสุขเย็น สุขยอด ปลอดมายา อยู่กับกา กับไก่ ไร้กังวล. หากถามว่า แล้วทาไม ถึงไปบวช หรือบวชสวด ได้ปัจจัย ยิ่งใหญ่ผล ขอตอบว่า ไม่ใช่ เพราะความจน มีเหตุผล จาเป็น จึงเผ่นลา เพราะฐานะ ความจน ทนต่อสู้ แต่ความรู้ ไม่จน ทนใฝ่หา จึงจาใจ ลาไก่เลี้ยง และเถียงนา ลามารดา ที่ข้ารัก จาจากจร ได้เข้าสู่ ร่มผ้า กาสาวพัสด์ เพื่อพึ่งวัด เกษียน เรียนคาสอน เพิ่มความรู้ ชูศักดิ์ศรี ที่อาวรณ์ เรียนคาสอน ขององค์ปราชญ์ พระศาสดา
 • 3. ยกฐานะ เด็กเลี้ยงควาย ให้กระเดื่อง ไมสิ้นเปลืือง เงินทอง ของมีค่า เพื่อตอบแทน อุดหนุน คุณมารดา พร้อมบิดา จึงลาท่าน จาจากจร จากวันนั้น ถึงวันนี้ หลายปีแล้ว เกินจะแจว ที่จะมา หาเสื่อหมอน แต่ในใจ อาลัยอยู่ อู่เคยนอน บ้านนาบ่อน ที่ฉันรัก และภักดี การปฏิบัติธรรม นาใจ ไม่ติดยึด ต้องประพฤติ อย่างต่อเนื่อง เรื่องวสี ถึงอาลัย มีบ้าง เป็นบางที แต่ไม่มี ค้างเติ่ง ไม่เหมิงมาง เมื่อมีภาพ สื่อจรุง กระทุ้งจิต ที่เพื่อนมิตร ช่วยอัพให้ ในบางครั้ง ก็เลยอิ่ม จรรเจิด เกิดพลัง เลยจึงนั่ง ประดิษฐ์คา พรรณนา
 • 4. ขอจบกลอน เถียงนา,ควัน กันไว้ก่อน อารมณ์กลอน มันฟุ้ง จะยุ่งหนา เดี๋ยวfacebook จะหมดพื้น พจนา ห้าห้าห้า กลอนพาที เท่านี้เอย...
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks