การพัฒนาแนวคิด

Description
1. การพัฒนาแนวคิด เรื่อง “ ยีนและโครโมโซม ”…

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 5 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. การพัฒนาแนวคิด เรื่อง “ ยีนและโครโมโซม ” ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนการสอนตาม ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ร่วมกับการสอนแบบอุปมาอุปมัย (Analogy) นำเสนอโดย นางสาวพอรินทร์ พุกพูนธนพัฒน์
 • 2. วิชาชีววิทยาเรื่อง พันธุศาสตร์ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 • 3. เรื่อง พันธุศาสตร์ นั้น เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้โดยตรง จึงยากต่อการเข้าใจ ไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรมและโครโมโซม และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของโครโมโซมกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จดจำเนื้อหาตามที่ครูสอน ขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับยีนและโครโมโซมในเป็นแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนั้น
 • 4. ปรับแนวคิดคลาดเคลื่อน นั้นไม่ใช่การบังคับให้ผู้เรียนยอมรับแนวคิดใหม่ แต่สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการปรับแนวคิดเดิมให้สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ (Hawson, 1992) การสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
 • 5. การสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ ( Constructivism) ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดภาวะไม่สมดุลทางปัญญา นำเอาความรู้เดิมมาเชื่อมโยงเพื่อหาคำตอบ ซึม ซับข้อมูลใหม่เชื่อมโยงกับความรู้เดิม แล้วกลับมาสมดุลอีกครั้ง
 • 6. ผู้วิจัยจึงสนใจทำการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับแนวคิดในเรื่องยีนและโครโมโซมเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่ผู้เรียนในการเรียนเรื่องอื่นๆพันธุศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ร่วมกับเทคนิคการอุปมาอุปนัย (analogy)
 • 7. นิยามศัพท์เฉพาะ 1. การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) หมายถึง การ สร้างสถานการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดใ หม่ โดยการมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม รอบตัวผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับข้อมูลใหม่ เกิดเป็นความรู้ใหม่  
 • 8. 2. เทคนิคการสอนแบบอุปมาอุปมัย หมายถึง การสอนโดยเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคยโดยการใช้โมเดล กับสิ่งใหม่หรือแนวคิดใหม่   3. แนวคิดเรื่อง ยีนและโครโมโซม หมายถึง ความหมายของยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โครงสร้างของดีเอ็นเอ ลักษณะของสารพันธุกรรม นิยามศัพท์เฉพาะ
 • 9. คำถามการวิจัย การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ร่วมกับ เทคนิคการสอนแบบอุปมาอุปมัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาชีววิทยาสามารถปรับแนวคิดคลาดเคลื่อนในเรื่องยีนและโครโมโซมได้หรือไม่ และพัฒนาแนวคิดได้อย่างไร
 • 10. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนตาม ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ร่วมกับ เทคนิคการสอนแบบอุปมาอุปมัย (Analogy) ในวิชาชีววิทยาที่สามารถปรับแนวคิดคลาดเคลื่อนในเรื่องยีนและโครโมโซม
 • 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย ผลจากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในออกแบบการจัดการเรียนการสอนตาม ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ร่วมกับ เทคนิคการสอนแบบอุปมาอุปมัย (Analogy) ในวิชา ชีววิทยาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือวิชาวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ได้
 • 12. ความสำคัญของงานวิจัย เพื่อ ประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆใ นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบอุปมาอุปมัย (Analogy)
 • 13. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการแห่งหนึ่ง ที่เรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 45 คน กลุ่มที่ศึกษา
 • 14. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย เนื้อหา <ul><li>ครอบคลุม แนวคิดเรื่อง </li></ul><ul><ul><li>- กรดนิวคลีอิก </li></ul></ul><ul><li>  - กฎชากาฟฟ์ </li></ul><ul><li>  - แบบจำลอง DNA </li></ul><ul><li>  - สมบัติของสารพันธุกรรม </li></ul><ul><li>  - โครโมโซม </li></ul>
 • 15. ตรวจเอกสาร ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เทคนิคการสอนแบบอุปมาอุปมัย ( analogy) แนวคิด
 • 16. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
 • 17. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวของเรา กับ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทั้งใกล้และไกล เชื่อมโยง ประสบการณ์เดิม ประสบการณ์ใหม่ ความรู้
 • 18. ภาวะไม่สมดุล (diseqilibrium) มีประสบการณ์เดิม ประสบการณ์ใหม่ ตัวอะไรเนี่ย ปรับสมดุลทางปัญญา ภาวะสมดุล ( eqilibrium)
 • 20. แนวคิด / ความรู้
 • 21. วิธีการสอนตาม ทฤษฏีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • 25. ท่อน้ำ ปั๊มน้ำ แรงดันน้ำ ทางแคบ สายไฟ แบตเตอรี่ ความต่างศักย์ ความต้านทาน
 • 29. <ul><li>การสัมภาษณ์โดยใช้ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>การสัมภาษณ์โดยใช้เหตุการณ์ </li></ul><ul><li>การวาดรูป (Drawing) </li></ul><ul><li>แผนผังแนวคิด (Concept Mapping) </li></ul><ul><li>แบบทดสอบชนิดปรนัยทั้งคำตอบและเหตุผล (the two-tiered multiple choice test) </li></ul><ul><li>แบบทดสอบแบบคำถามปลายเปิดหรือแบบทดสอบแบบอัตนัย (Essay items) </li></ul>
 • 35. <ul><li>4. กำหนดกรอบแนวคิด </li></ul><ul><ul><li>- กรดนิวคลีอิก </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>- กฎชากาฟฟ์ </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>- แบบจำลอง DNA </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>- สมบัติของสารพันธุกรรม </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>- โครโมโซม </li></ul></ul>
 • 37. 3. สร้างเครื่องมือวัดแนวคิดเรื่อง “ ยีนและโครโมโซม ” ข้อ แนวคิด 1 <ul><ul><li>กรดนิวคลีอิก   </li></ul></ul>2 กฎชากาฟฟ์ 3 แบบจำลอง DNA 4 สมบัติของสารพันธุกรรม 5 สมบัติของสารพันธุกรรม 6 โครโมโซม
 • 38. 3. สร้างเครื่องมือวัดแนวคิดเรื่อง “ ยีนและโครโมโซม ”
 • 39. 3. สร้างเครื่องมือวัดแนวคิดเรื่อง “ ยีนและโครโมโซม ”
 • 40. 7. นำแบบวัดแนวคิดให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความตรง
 • 41. นำแบบวัดแนวคิดเรื่อง “ยีนและโครโมโซม” กับใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเทคนิคการสอนแบบอุปมาอุปมัยแล้ว
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks