ฉันเหมือนใคร

Description
1. คะแนนคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ วิชาสุขศึกษา…

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 7 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. คะแนนคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ วิชาสุขศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ม. ครั้งที่ 1 เลขที่ ชื่อ น.น สูง BMIลุกนั่ง เพิดันพื้น เพิอ่อนตัว เพิ่ม วิ่ง เพิ่มรวมผลการประเมิน/เดือน/ปีเกิด ่ม ่ม วั 1 เด็กหญิงวราพร โคมทองสถิตย์ ### 31 5 33 4 5 3 ###4 ### ### 8 ดี 24 09### 2 เด็กหญิงกนกพลอย อาทิ50 1.6 ### 21 2 25 3 9 4 ###4 ฎฐานุคติ 7 ดี 22 09### ### ### 11 2 20 2 12 5 3 เด็กหญิงกัลยารัตน์ สร้อยมณี ### 7.1 2 6 พอใช้ 24 09### 4 เด็กหญิงกุลธิดา ราษฎร์ศิริ ### 45 ### 26 4 32 4 4 3 ###4 8 ดี 06 08### 5 เด็กชายจาณุกฤษฏิ์ กุลธราธีรวัฒน์### 34 4 31 3 7 4 ###5 43 ### 8 ดี 06 06### 52 าณ ### 35 4 32 4 5 3 ###2 6 เด็กชายจิรพัฒน์ ปัญญาปฏิภ### 7 ดี 24 05### 7 เด็กหญิงชนม์ชนก สินธุวงษ์ภูษา ### 15 2 24 3 16 5 65 ### ###3 7 ดี 23 02### 8 เด็กหญิงชบา หวังศิริเลิศ40 ### ### 12 2 23 2 8 4 ###3 6 พอใช้ 03 03### 9 เด็กหญิงชมพูภัส รุจาธนนันท์ 47 ### ### 16 2 12 2 6 3 ###2 5 พอใช้ 19 09### 10 เด็กชายณฐพล ศรีปาลวิทย์ ### 40 ### 40 5 36 4 0 2 ###5 8 ดี 14 07### 80 ฒน์ ### 14 2 27 3 6 3 11 เด็กหญิงณรัญรัตน์ เมธีวัชรพั### 4.4 5 7 ดี 13 03### วรรณ ### 23 3 26 3 12 เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงสุ50 ### 4 3 ###2 6 พอใช้ 23 03### 13 เด็กหญิงณัฐชยา สันทนาคณิต ### 23 3 24 3 9 4 ###4 35 ### 7 ดี 07 05### 14 เด็กหญิงณัฐมน ฐิติพานิชยางกูร ### 26 4 22 2 8 4 ###3 65 ### 7 ดี 04 08### 15 เด็กหญิงณัฐริกา เพชรคง64 ### ### 11 2 24 3 5 3 ###3 6 พอใช้ 26 10### 16 64 ### เด็กหญิงณิชากานต์ นาครัตน์ ### 15 2 21 2 7 4 ###4 6 พอใช้ 28 06### 17 เด็กชายธนะชัย ตรีรัตน์ดิลกกุล ### 34 4 17 2 -5 2 ###3 60 ### 6 พอใช้ 26 08### 18 เด็กชายธาวิต พันธุมณี 50 ### ### 30 3 29 3 20 5 ###5 8 ดี 14 09### 19 เด็กหญิงนภันต์ภัทร์ ตั้งปนิธานดี ### 27 4 30 4 5 3 ###4 43 ### 8 ดี 02 06### 20 เด็กหญิงนำ้าฝน ผาติสวัสดิ์ ### 47 ### 25 3 26 3 1 2 ###5 7 ดี 30 08### 21 เด็กชายนิติกร บุญประคอง ### 53 ### 35 4 33 4 17 5 ###4 9 ดีมาก 23 03### 22 เด็กหญิงนิศารัตน์ ลอยลม ### 43 ### 30 4 30 4 7 4 ###5 9 ดีมาก 29 12### 23 เด็กหญิงเบญจมาพร อยู่แสง### 39 ### 17 2 25 3 11 4 ###4 7 ดี 26 08### 24 เด็กชายปรีดา ศรีประทุมรักษ์### 59 ### 36 4 32 4 18 5 ###5 9 ดีมาก 17 12### 25 เด็กหญิงปวรา นิศากร 36 ### ### 42 5 28 4 6 3 ###4 8 ดี 19 10### 26 เด็กหญิงปุญญิศา ชนะกิจศักดิกุล ### 26 4 24 3 11 4 ###3 48 1.5 7 ดี 02 07### 27 เด็กหญิงฐิตากร ภู่รุ่งฤทธิ์ ### 43 ### 26 4 22 2 1 2 5.2 4 6 พอใช้ 08 03### 28 เด็กชายพงศภัค อัครมงคลชัย ### 40 5 35 4 15 5 60 ### 5.4 3 9 ดีมาก 23 07 29 เด็กหญิงพรปวีณ์ นกสุข 45 ### ### 21 2 23 2 12 5 ###4 7 ดี 02 04### 30 เด็กหญิงพฤกษา ปฐมวารี ###36 ### 31 5 35 5 4 3 ###3 8 ดี 16 11### 31 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เกตุสวน ### 15 2 21 2 6 3 ###3 68 ### 5 พอใช้ 03 09### 32 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ศิลาเงิน ### 45 ### 29 4 30 4 12 5 ###4 9 ดีมาก 16 10### 33 เด็กหญิงพิมพ์อร โสตผัน ### 39 ### 27 4 22 2 3 3 ###4 7 ดี 22 01### 34 เด็กชายพิสิษฐ์ ดำาริสระน้39 ### อย ### 36 4 30 3 2 3 ###4 7 ดี 12 12### 35 เด็กหญิงภริตา นิธิพิเชฐ 34 ### ### 21 2 24 3 7 4 ###3 6 พอใช้ 09 07### 36 เด็กชายภาคิน เจริญทรัพย์ถาวร ### 40 5 32 4 2 3 ###4 52 ### 8 ดี 12 09### 37 เด็กหญิงภาวิณี ศรีเจริญสุขภาค ### 9 2 26 3 4 3 ###3 50 ### 6 พอใช้ 10 12### 38 เด็กหญิงภาวินี สุภาวิมล 44 ### ### 17 2 25 3 15 5 ###3 7 ดี 17 02### 39 เด็กชายภูมิพัฒน์ ลิมปาภรณ์### 56 ### 31 3 20 2 19 5 ###4 7 ดี 27 04### 40 เด็กชายภูรินทร์ เพียรจงกล ### 37 ### 16 2 28 3 11 5 ###3 7 ดี 14 01### 41 เด็กหญิงมณิสรา ทองใบใหญ่1.5 ### 26 4 39 4 2 6 3 ###4 7 ดี 05 11### มเพชร ### 19 2 19 2 42 เด็กหญิงมัณฑนา ณ ป้อ75 ### 9 4 ###3 6 พอใช้ 24 04### 43 เด็กหญิงมานิดา จักราพงษ์ ### 44 ### 23 3 17 2 2 2 ###3 5 พอใช้ 06 06### 44 เด็กหญิงวรินธร ชมมณี 46 ### ### 24 3 27 3 11 4 ###3 7 ดี 05 12### 45 เด็กหญิงวิภาวี ลิ้มเกษตรสกุล ### 28 4 27 3 10 4 ###5 42 ### 8 ดี 20 11### 46 เด็กหญิงศศพินทุ์ สายสนั่น ณ อยุธยา 19 2 22 2 9 4 ###3 40 ### ### 6 พอใช้ 10 10### 61 ร ### 12 2 32 4 5 3 ###4 47 เด็กหญิงศศิธร จุฑมาตยางกู### 7 ดี 05 12### 48 เด็กชายศศิน อิ่มลา 66 ### ### 37 4 28 3 0 2 ###4 7 ดี 26 06### 49 เด็กหญิงศิรดา ไทยสมบู41 ### รณ์ ### 17 2 21 2 8 4 ###5 7 ดี 28 04### 50 เด็กหญิงศุภากร อู่อรุณ 34 ### ### 30 4 30 4 -9 2 ###5 8 ดี 13 12### 51 เด็กหญิงศุภิศรา ประสิทธิโศภิ1.5 ### 30 4 32 4 9 4 ###4 40 น 8 ดี 23 05### 52 เด็กชายสถาพร พฤกษพงศ์ ###70 ### 20 2 14 2 10 4 ###2 5 พอใช้ 25 07### 45 ข ### 34 5 30 4 16 5 ###5 10 ดีมาก 22 01### 53 เด็กหญิงสุกฤตา อังกูรมหาสุ### 54 เด็กหญิงสุภัสรา พยุหะ 51 ### ### 23 3 26 3 -5 2 ###3 6 พอใช้ 14 02### 55 เด็กหญิงอธิชา พิทักษ์ 59 ### ### 16 2 23 2 12 5 ###3 6 พอใช้ 07 02### 56 เด็กหญิงอภิชญา ชัยมุงคุณ ### 38 ### 27 4 24 3 5 3 5.4 4 7 ดี 02 10### 57 เด็กหญิงอรวรา มหาวงค์51 ### ### 29 4 31 4 10 4 ###4 8 ดี 10 07### 58 เด็กหญิงอริสรา อ่วมตานี45 1.5 ### 20 2 24 3 5 3 6.1 3 6 พอใช้ 04 12###
 • 2. 59 เด็กหญิงอิงดาว สวัสดิรักษา ### 47 ### 24 3 30 4 6 3 ###5 8 ดี 06 11### 60 เด็กชายพงศกร ศิริสมภาค ### 56 ### 20 2 27 2 11 5 ###4 7 ดี 02 07###
 • 3. ศึกษาและพลศึกษา พ 21103 าย ม.1/1
 • 4. คะแนนคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ วิชาสุขศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ม. ครั้งที่ 1 เลขที่ ชื่อ น.น สูง BMIลุกนั่ง เพิ่ม พื้น เพิอ่อนตัว เพิ่ม วิ่ง ดัน ่ม ผลการประเมิ/เดือน/ปีเกิด เพิ่มรวม วัน น ###1.6### 18 2 18 2 12 5 7.19 1 เด็กหญิงกัลยกร ประสาทอาภรณ์ 2 6 พอใช้ 0604### 2 เด็กหญิงกิตติรัทยา อินทรคง ### 22 3 19 2 13 5 6.29 53 ### 3 7 ดี 3004### 3 เด็กหญิงกุศลิน ปินตา 47 ### ### 2 2 24 3 7 4 3 6 พอใช้ 3007### 4 เด็กชายคมสันต์ คงคะชาติ ### 41 ### 34 4 16 2 10 4 4.27 4 7 ดี 2301### 5 เด็กชายจตุรณัฏฐ์ อยู่ญาติว### 0.2 22 2 36 งษ์ -8 2 6.18 2 3 ต้องปรับปรุง 1907### 6 เด็กหญิงจิดาภา เปรี้ยววงศ์ทอง ### 17 2 26 3 14 5 5.54 46 ### 4 7 ดี 1101### 7 เด็กหญิงจีรณา จัยสิน ### ### 8 2 19 2 13 5 ### 5 พอใช้ 2409### 8 เด็กชายเจตนิพัทธ์ บากบั่น ### ### ### 29 3 21 2 3 3 7.01 2 5 พอใช้ 02 ## # ### 9 เด็กหญิงชญานิศ พงศ์ส39 ###ุประดิษฐ์ ### 26 4 24 3 11 4 5.23 4 8 ดี 0708### 10 เด็กหญิงชนกฤทัย นิลแก้ว ### 37 ### 21 2 30 4 10 4 4.55 5 8 ดี 2808### 11 เด็กหญิงชาลิสา บรอมฟิลด์### 43 ### 28 4 30 4 2 2 5.02 5 8 ดี 1601### 12 เด็กหญิงชิดชนก สูงสมสกุล 35 ### ### 15 2 26 3 5 3 6.18 3 6 พอใช้ 1004### 13 เด็กหญิงญาณิศา ขจรรัตน์ ### 51 ### 29 4 28 4 16 5 5.02 5 9 ดีมาก 2208### 14 เด็กหญิงฐานิดา ฉวีวงศ์48 1.6### 17 2 23 2 14 5 5 พอใช้ 17 ## # ### 15 เด็กหญิงณัฐชยา ศุทธกิ37 ### จ ### 20 2 21 2 17 5 5 พอใช้ 0106### 16 เด็กหญิงณัฐชยา ชิณวงศ์ ### 45 ### 20 2 18 2 15 5 7.24 2 6 พอใช้ 0307### 17 เด็กหญิงณัฐนิชา สนองวงศ์### 40 ### 21 2 14 2 10 4 7.25 2 5 พอใช้ 2007### 18 เด็กชายทนง ศิริประพฤทธิ์ 1.5### 34 4 15 2 20 5 5.32 47 3 7 ดี 0809### 19 เด็กชายทัชชธิติ ดิษฐปาน ### 50 ### 20 2 11 2 12 5 7.56 2 6 พอใช้ 1109### 20 เด็กชายธนเทพ มโนการ 8 ###3 ### 24 2 25 2 3.5 3 4.71 4 6 พอใช้ 2709### 21 เด็กหญิงธนัชพร พฤกษเกษร ### 26 4 20 2 52 ### 20 5 5.22 4 8 ดี 0809### 22 เด็กหญิงธนัชภรณ์ คำามณี ### 43 ### 22 3 28 4 14 5 4.54 5 9 ดีมาก 3003### 23 เด็กชายธัญญ์ ธัญญมงคลพงศ์ ### 31 3 9 2 69 ### 1 3 4.53 4 6 พอใช้ 2507### 24 เด็กชายธันวา บุญสูงเนิน ### 50 ### 34 4 25 2 20 5 4.47 4 8 ดี 0112### 25 เด็กชายธีรวัชร โชครวมชัย ### 48 ### 23 2 13 2 0 2 4 5 6 พอใช้ 2103### 26 เด็กหญิงนภัสสร เกษศรี38 ### ### 18 2 30 4 14 5 5.43 4 8 ดี 1803### 27 เด็กหญิงนวมณ ธารากุลประทีป ### 24 3 24 3 10 4 5.08 41 ### 5 8 ดี 1901### 28 เด็กชายนวัต เทียนหิรัญ ## ### 15 2 10 2 # ### -5 2 5.14 4 5 พอใช้ 1409### 29 เด็กหญิงนันท์นพิน เซ็น41 ### นิล ### 13 2 23 2 16 5 4.45 5 7 ดี 2005### 30 เด็กชายนันทภพ บุณยานันต์ 44 ### ### 26 2 21 2 10 4 4.57 4 6 พอใช้ 31 เด็กหญิงเนตรนัดดา มะลิคำา 1.6### 52 22 2 10 4 6.02 3 5 พอใช้ 07 ## # ### 32 เด็กหญิงเบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ 47 ### ### 29 4 27 3 12 5 4.29 5 9 ดีมาก 08 ## # ### 33 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทองเลิศ1.5### 26 4 29 4 37 5 3 4.32 5 8 ดี 1308### 34 เด็กชายพงศกร กาญจนกวิน 54 ### ### 50 5 17 2 6 4 3.57 5 8 ดี 08 ## # ### 35 เด็กชายพรต พันแสง 43 ### ### 34 4 12 2 5 3 3.59 5 7 ดี 1508### 36 เด็กชายพระชล ปิยะพัน33 ### ธ์ ### 37 4 22 2 -9 2 5.11 4 6 พอใช้ 2008### 37 เด็กหญิงพิชชาภา พงษ์55 ### โพธิ์ ### 24 3 23 2 10 4 5.07 5 7 ดี 1501### 38 าดากุล ### 27 4 26 3 เด็กหญิงพิชามญชุ์ นิติธ40 ### 18 5 5.11 4 8 ดี 1302### 39 เด็กหญิงภรภัทร วัฒนากร ### 43 ### 24 3 28 4 11 4 4.4 5 8 ดี 1301### 45 ักษ์ ### 16 2 20 2 10 4 5.58 40 เด็กหญิงภัทรนันท์ ศิริภาณุร### 4 6 พอใช้ 3009### 41 เด็กหญิงภิรญา นราภิรพงศ์ ### 41 ### 18 2 23 2 3 3 5.55 4 6 พอใช้ 1908### 42 เด็กชายเมธิส วิชัยดิษฐ 36 1.4### 40 5 22 2 2 3 5 พอใช้ 2508### 43 เด็กหญิงรามิล ขวัญแก้ว ### 38 ### 24 3 24 3 2 2 4 ต้องปรับปรุง 1402### 44 เด็กชายรุจิภาส สวนทวี 53 ### ### 42 5 18 2 10 4 3.59 5 8 ดี 1808### 45 เด็กหญิงวรรณลักษณ์ อนุสิม48 ### ### 22 3 18 2 21 5 7.02 2 6 พอใช้ 0109### 46 เด็กหญิงวรินทิรา สุขหนองบึง ### 17 2 24 3 42 ### 10 4 5.56 4 7 ดี 01 ## # ### 47 เด็กชายวสิษฐ์ ไม้ประเสริฐ ### 31 ### 24 2 24 2 -20 2 7.42 2 4 ต้องปรับปรุง 0503### 48 เด็กหญิงเวธกา แพวัฒนเลิศ 45 ### ### 21 2 28 4 3 3 5.51 4 7 ดี 0605### 49 เด็กชายศิวกร คุณาปราโมทย์ ### 26 2 25 2 51 ### 5 3 4.24 5 6 พอใช้ 09 ## # ### 50 เด็กชายศิวณัฐ เจริญวัฒนา ### 41 ### 28 2 3 3 5.24 3 4 ต้องปรับปรุง 1405### 51 เด็กชายศุภธัช ณ นคร 40 ### ### 23 2 18 2 -3 2 5.46 3 5 พอใช้ 28 ## # ### 52 เด็กชายศุภมงคล แผ้วเกษม 46 ### ### 35 4 21 2 0 2 4.11 5 7 ดี 0808### 53 เด็กชายศุภฤกษ์ เดเนียล45 ###เพ็นโรส ### 27 2 29 3 6 4 5.18 3 6 พอใช้ 26 ## # ### 54 เด็กหญิงเพียงตา อินทร์46จันทร์ ### 24 3 28 4 ต๊ะ ### 13 5 5.06 5 9 ดีมาก 0205### 55 เด็กหญิงศุภิสรา เหลืองจริย### 40 ากุล ### 24 3 3 15 5 4.37 5 8 ดี 0205### 56 เด็กหญิงสาธิมา แซ่ฉั่ว ### 0 57 เด็กหญิงสิเนติ์พันธุ์ ตันสกุล### 42 ### 20 2 23 2 15 5 5.38 4 7 ดี 0303### 58 เด็กหญิงสุรภา ช่างสุวรรณ ### 39 ### 23 3 25 3 11 4 5.12 4 7 ดี 3101###
 • 5. 59 เด็กชายอริย ทองมาก 48 ### ### 31 3 29 3 3 3 5.32 3 6 พอใช้ 0104### 60 เด็กหญิงฮัญญา โกสุมพันธ์### 74 ### 20 2 21 2 8 4 5.59 4 6 พอใช้ 2802###
 • 6. ขศึกษาและพลศึกษา พ 21103 กาย ม.1/2
 • 7. คะแนนคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ วิชาสุขศึกษาแ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ม.1/ ครั้งที่ 1 เลขที่ ชื่อ น.น สูง BMI ลุกนั่ง เพิ่มดันพื้น เพิ่ม อ่อนตัวเพิ่ม วิ่ง เพิ่มรวมผลการทดสอบน/เดือน/ปีเก วั 1 เด็กชายอติชาติ มีชูเวท ออก 2 เด็กชายสันติฤกษ์ นาคแดง 84### ### 17 2 15 2 1.5 3 4 ต้องปรับปรุ### ง 08### 3 เด็กชายกฤษชาติ กัลพัต60###ร์ ### 40 5 23 2 9 4 ###5 8 ดี 0512### 4 เด็กชายกฤษณ์ จิตรภักดี 43### ### 45 5 45 5 40 5 2 5 10 ดีมาก 0504### 5 เด็กชายคณนาถ ญาณสุคนธ์ 49### ### 28 2 19 2 -1 2 ###4 5 พอใช้ ### 05### 6 เด็กชายครรชิตพล บัวเจริญ38### ### 24 2 24 2 0 2 ###4 5 พอใช้ 0812### 7 เด็กชายจรณินท์ มณีศรี 53### ### 17 2 11 2 2 3 ###3 5 พอใช้ ### ### ### 8 56### เด็กชายจักรพงษ์ สุภาดุลย์ ### 34 4 17 2 12 5 4.4 4 8 ดี 1702### 9 เด็กชายจิตต์ธาดา สุริยะไชยากร ### 30 46### 3 24 2 7 4 ###3 6 ดี ### 03### 10 เด็กหญิงชญานิศ จงชีวีว40### ัฒน์ ### 19 2 24 3 17 5 5 พอใช้ ### 08### 11 เด็กชายชนวัฒน์ ชูมณี 37### ### 27 2 26 2 1 3 ###4 6 พอใช้ 12 เด็กหญิงชนิดาภา ดวงรัศมี ### ### ### 19 2 20 2 -7 2 ###3 5 พอใช้ ### 06### 13 เด็กชายชัชวาล ลาวิชัย 39 ### 24 2 19 2 -4 2 ###4 5 พอใช้ 3108### 14 เด็กหญิงณัฐกฤตา พรหมณเรศ55 1.6### 45 5 33 4 9 4 ###5 9 ดีมาก 0603### 15 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขเกษม 60### ### 23 3 26 3 5 3 ###5 7 ดี 0204### 16 เด็กหญิงณัฐธิดา ทองสิน 45### ### 25 3 31 4 4 3 ###5 8 ดี ### 05### 17 เด็กชายณัฐพงศ์ เชื้อพงษ์57### ### 42 5 28 3 4 3 ###5 8 ดี 2102### 18 เด็กชายณัฐพล จิตรายานนท์53### ### 25 2 17 2 3 3 ###3 5 พอใช้ 0206### 19 เด็กหญิงณัฐรัตน์ เกิดกิจ40### ### 27 4 29 4 5 3 ###4 8 ดี ### 01### 20 เด็กชายแดนตรัย ชัยรัตน์ 34### ### 38 4 31 3 -4 2 ###5 7 ดี ### 02### 21 เด็กหญิงทัตพิชา จิรกาลสวัสดิ์ ### 17 50### 2 10 2 2 2 ###3 5 พอใช้ ### 06### 22 เด็กหญิงธนาภรณ์ ขุนพรหม 44### ### 17 2 30 4 4 3 ###4 7 ดี ### ### ### 23 เด็กหญิงธนภรณ์ แย้มเกษม 53### ### 36 5 32 4 6 3 ###5 9 ดีมาก ### 04### 24 เด็กชายธนภูมิ นิศามณีว39### งศ์ ### 25 2 21 2 0 2 ###5 6 พอใช้ 25 เด็กชายธนวินท์ ไชยแสง 35### ### 32 3 24 2 2 3 ###4 6 พอใช้ 0509### 26 เด็กหญิงธัญวรัตน์ รัตนสั43### จธรรม ### 33 5 35 5 15 5 ###5 10 ดีมาก 0109### 27 เด็กชายธิติ เลิศสุทธิเมตตา 44### ### 31 3 26 2 -5 2 4 ต้องปรับปรุ### ง 03### 28 เด็กชายธีรวร อภิชนาพงศ์ 1.5### 40 60 5 13 2 0 2 ###3 6 พอใช้ 2011### 29 เด็กหญิงนฤมล วงค์ราช 53### ### 23 3 28 4 13 5 ###4 8 ดี ### 09### 30 เด็กหญิงบุญญาภัค ไชยเดช 56### ### 26 4 30 4 5 3 6 พอใช้ 1010### 31 เด็กหญิงปณิชา ศรทัตต์ ### ### ### 26 4 32 4 10 4 ###3 8 ดี ### 01### 32 เด็กชายปรัชญา มงคะสิงห์ ### ### ### 38 4 19 2 -1 2 ###5 7 ดี ### 02### 33 เด็กหญิงปวันรัตน์ ความว่องไว ### 24 45### 3 24 3 5 3 ###4 7 ดี 0508### 34 เด็กหญิงปานชีวา โฆษิต78###เจริญกุล### 26 4 30 4 -3 2 ###3 7 ดี ### ### ### 35 เด็กชายปิยบุตร เชื้ออินต๊ะ 62### ### 30 3 24 2 5 3 ###5 7 ดี 36 เด็กชายพงศกร ชมสวน ### ### ### 30 3 35 4 -5 2 ###5 7 ดี ### 09### 37 เด็กชายพชร สุขแสวง 45### ### 38 4 25 2 6 4 ###5 8 ดี 38 เด็กชายพิสุทธิ์ ชาญประโคน 41### ### 30 3 21 2 3 3 5.4 3 6 พอใช้ ### 08### 39 เด็กหญิงพุทิตา ฮวดจึง 45### ### 27 4 21 2 -11 2 1 5 พอใช้ 0609### 40 เด็กชายภคินทร์ วงศ์ข้าหลวง ### 31 48### 5 17 2 -9 2 ###4 7 ดี 3011### 41 เด็กชายภัควัฒน์ เลิศเชิดชูศิริกุล ### 25 41### 2 24 2 0 2 ###3 5 พอใช้ 07 #### # # 42 เด็กชายภาณุมาศ ตันดุล45ล1.6### 53 ยกุ 5 18 2 8 4 ###3 7 ดี 1112### 43 เด็กชายภานุวัฒน์ วิศววีร43 ดิ1.6### 42 ศัก ์ 5 16 2 4.5 3 ###5 8 ดี 0804### 44 เด็กชายภาสกร จันทร์ไพแสง ### 32 55### 3 15 2 0 2 ###3 5 พอใช้ ### 02### 45 เด็กชายยศศักดิ์ ขำาขม 73### ### 23 2 14 2 3 3 ###3 5 พอใช้ ### 06### 46 เด็กชายมหิศร แก้วอินทร์ 41### ### 38 4 27 2 11 5 6 ดี 0403### 47 เด็กชายมหิศวร แก้วอินทร์40### ### 38 4 26 2 11 5 ###5 8 ดี 0403### 48 เด็กชายรวิชญ์ กิจพันธ์ศ66### ิริกุล ### 30 3 12 2 0 2 ###3 5 พอใช้ ### 04### 49 เด็กชายลาภิศ อิงคนินันท์59### ### 15 2 19 2 4 3 ###3 5 พอใช้ 50 เด็กชายวรวิช เวชสุมังคะโล 42### ### 34 4 31 3 6.5 4 ###4 8 ดี 2309###
 • 8. 51 เด็กหญิงวรษา ปรีชาเกริ34### กกุล ### 26 4 32 4 11 4 ###3 8 ดี 01 #### # # 52 เด็กชายวริทธิ์ธร เรืองวิวัฒนโรจน์### 35 91### 4 14 2 3 3 ###2 6 พอใช้ ### ### ### 53 เด็กหญิงวสุมดี ชาลีละหาน 35### ### 26 4 35 5 5 3 4.5 5 9 ดีมาก ###07### 54 เด็กหญิงวิภาดา เลิศธนาไพจิตร ### 30 40### 4 33 4 4 3 4.4 5 8 ดี ###05### 55 เด็กชายศิรวุธ ทาอามาตร์ ### ### ### 42 5 22 2 4 3 ###2 6 พอใช้ 0510### 56 เด็กหญิงสุชานาถ อาจนะ 8###4 ### 30 4 30 4 4 3 6 พอใช้ 57 เด็กชายอชิร กิจคาม 43 1.6### 15 2 2 -9 2 ###4 5 พอใช้ ### ### ### 58 เด็กชายอดิศร กลึงมั่น 47### ### 45 5 32 4 12 5 ###5 10 ดีมาก ### ### ### 59 เด็กชายอภิชา วุฒินานนท์ 91### ### 38 4 8 2 7 4 ###3 7 ดี ###06### 60 ### ### 20 ### เด็กหญิงอภินันท์ วงษ์วิไลวารินทร์ 2 28 4 6 3 ###4 7 ดี ###05###
 • 9. กษาและพลศึกษา พ 21103 ม.1/3 น/ปีเกิด
 • 10. คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ่ วิชาสุขศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ม.1 ครั้งที่ 1 เลขที่ ชื่อ น.น สูง BMIลุกนั่ง เพิดันพื้น เพิอ่อนตัว เพิ่ม วิ่ง เพิ่มรวม ่ม ่ม ผลการทดสอบ อน/ปีเกิด วัน/เดื 1 เด็กหญิงกชกรณ์ เปี่ยมโภไคย ### 8 2 ### ### 31 4 -2 2 4.55 5 7 ดี 15 11 2 เด็กชายกรกช เปลี่ยนม่ว51 ###ง ###30 3 16 2 7 4 4.29 4 7 ดี 06 10 3 เด็กหญิงกานต์ธิดา ประเมลัย ###33 5 34 5 12 5 4.43 5 10 ดีมาก 13 06 47 ### 4 เด็กชายจิรัฐติกาล วาพิ### ลัย ### ###43 5 16 2 5 3 3.12 5 8 ดี 23 11 5 เด็กชายจตุพร จันทร์โสภา ### 45 ###44 5 33 4 11 5 3.12 5 10 ดีมาก 6 05 6 เด็กหญิงจิรัชญา สมบูร### ###21 2 38 5 ณ์ ### 7 4 5.33 4 8 ดี 07 07 7 เด็กหญิงชนิกานต์ พรหมหาญ ###24 3 29 4 ### ### 6 3 5.35 4 7 ดี 15 08 8 เด็กหญิงชลลดา จุ้ยกุดเเคน### 37 ###13 2 28 4 7 4 5.34 4 7 ดี 26 11 9 เด็กชายคณาธิป ภูเด่นใส ### ### ###42 5 20 2 -5 2 3.07 5 7 ดี 03 10 10 เด็กชายชาคริต วิไลวงศ์38 1.5###38 4 19 2 8 4 4.31 4 7 ดี 12 07 11 เด็กชายณภัทร มานะเนตร ###71 ###22 2 23 2 -3 2 6.05 3 5 พอใช้ 22 12 12 เด็กหญิงณัฐญาดา มานะสิริจินดา### 8 2 30 4 39 ### 3 3 8.04 2 6 พอใช้ 31 07 13 เด็กชายณัฐนนท์ บ่อถำ้า 50 ### ###30 3 23 2 8 4 3.3 5 7 ดี 22 09 14 เด็กหญิงณัฐวดี บุญเจริญ ### 39 ###31 5 34 5 6 3 5.24 4 9 ดีมาก 25 01 15 เด็กหญิงณัตภรณ์ โตเฟื่อง ### 48 ### 2 2 3 2 9 4 6.46 2 5 พอใช้ 24 12 16 เด็กหญิงดวงพร วิวัฒน์ส37 ### ุนทร ###23 3 28 4 2 2 6.04 3 6 พอใช้ 29 04 17 เด็กหญิงทยากร อ่อนหิร45 1.5###23 3 28 4 ัญ 1 2 6.04 3 6 พอใช้ 28 12 18 เด็กชายธนพนธ์ จิตแสนสวย### 40 ###24 2 23 2 9 4 4.42 4 6 พอใช้ 28 07 19 เด็กหญิงธนพร ชูพันธ์ 55 ### ###25 3 28 3 3 3 6.4 2 6 พอใช้ 12 01 20 เด็กหญิงธนพร วงศ์ไพบู46ขจร ###31 5 25 3 ลย์ ### 3 3 5.15 4 8 ดี 23 02 21 เด็กชายธนวันต์ หงษ์อร่าม ### 97 ###25 2 20 2 -5 2 5.27 3 5 พอใช้ 10 06 22 เด็กหญิงธรรมพิสุทธิ์ ภู่ป45 ### ระสงค์ ###26 4 29 4 5 3 5.24 4 8 ดี 28 05 23 เด็กหญิงธัญธร พิทักษ์ส50 ### ินสกุล ###23 3 16 2 5 3 4 ต้องปรับปรุง1 06 24 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศิริอ37 ต์มณี ###29 4 นัน ### 19 2 -1 2 7.43 2 5 พอใช้ 14 05 25 เด็กชายธีรเดช พันทวี 45 ### ###30 3 29 3 -9 2 4.52 4 6 พอใช้ 10 06 26 เด็กหญิงนวรัตน์ เชื้อทอง 5 ### 4 ###31 5 23 2 11 4 5.48 4 8 ดี 30 03 27 47 ### เด็กชายนิธิโรจน์ จริยบวรรุจน์ ###20 2 20 2 -1 2 4.44 4 5 พอใช้ 14 02 28 เด็กชายบุญฤทธิ์ สวัสดี 53 ### ###31 3 18 2 5 3 5.1 4 6 พอใช้ 28 08 29 เด็กหญิงปวีณ์นุช ภู่ชัย### ###34 5 33 4 ###5 5.01 5 10 ดีมาก 7 04 ### 30 เด็กชายปาฏิหาริย์ อรุโณรส ### 55 ###51 5 28 3 9 4 4.56 4 8 พอใช้ 4 02 31 เด็กชายพศธร เหล่ากิจไพศาล ###50 5 22 2 48 ### -5 2 5.4 3 6 พอใช้ 21 04 32 เด็กชายพสิษฐ์ พุ่มเพ็ชรล้วน 45 ### ###32 3 25 2 5 3 3.49 5 7 ดี 10 04 33 เด็กหญิงพิชามญชุ์ กันทั48 ### ต ###24 3 25 3 10 4 5 พอใช้ 19 04 34 เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามโพธิ### 34 ์ชัย ### 2 2 2 2 7 4 6.48 2 5 พอใช้ 21 05 35 เด็กหญิงพิมลพร ถิติปัญ34 ### ญา ### 3 2 5 2 13 5 7.13 2 6 พอใช้ 23 10 36 เด็กหญิงพิสชา ยินดี 55 1.6###25 3 31 4 2 2 5.11 4 7 พอใช้ 30 04 37 เด็กชายภาณพ สุภาผล 35 ### ###31 3 25 2 -15 2 5.06 4 6 พอใช้ 05 02 38 เด็กหญิงภิรญา สิริกนกไชย ### 45 ###35 5 3 2 11 4 4.46 5 8 ดี 20 02 39 เด็กหญิงเมษิฏา เล็กมณี35 ### โชติ ###23 3 30 4 5 3 6.1 3 7 ดี 12 04 40 เด็กหญิงเย็นศิริพร ศรีดี 59 ### ### 2 2 3 2 3 3 6.44 2 5 พอใช้ 02 09 41 เด็กหญิงรัฐติกานต์ แก้วงาม### 41 ###11 2 27 3 1 2 6.01 3 5 พอใช้ 10 12 42 เด็กชายวงศธร พาณิชย์เ35 กูล ###15 2 26 2 กื้อ ### -8 2 5.28 3 5 พอใช้ 29 11 43 เด็กชายวรานนท์ กมลแก้ว ### 61 ###40 5 26 2 8 4 3.5 5 8 ดี 09 02 44 เด็กชายศรัณย์ วงษ์คำาจันทร์### 60 ###34 4 28 3 2 3 4.41 4 7 ดี 27 10 45 เด็กหญิงศศินันท์ กลิ่นรอด ### 46 ###18 2 29 4 2 2 7.14 2 5 พอใช้ 28 08 46 เด็กหญิงศศิวิมล สาหลาด ### 35 ###18 2 23 2 7 4 6.01 3 6 พอใช้ 14 05 47 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สุพรรณ์นอก ###29 3 46 ### 20 2 -15 2 5.31 3 5 พอใช้ 08 04 48 เด็กชายศุภกร ลัคคะวิสสุต 1.5###19 2 22 2 55 -4 2 5.56 3 5 พอใช้ 12 02 49 เด็กหญิงสินนภา ดีเลิศพั48 ### ฒนา ### 2 2 3 2 -17 2 7.4 2 4 ต้องปรับปรุง 07 27 50 เด็กชายสุทธิกิตต์ เลี้ยววงค์ ### 43 ###39 4 25 2 8 4 5.15 3 7 ดี 20 06 51 เด็กหญิงสุพิชชา จันทร์อำารุง 76 ### ###28 4 26 3 7 4 5.55 4 8 ดี 24 09 52 เด็กหญิงสุพิชชา รักษาการ ### 43 ###28 4 24 3 4 3 7.13 2 6 พอใช้ 19 12 53 เด็กชายสุวัฒนา ขำาประสิทธิ### 56 ์ ###21 2 28 3 5 3 5.54 3 6 พอใช้ 22 02 54 เด็กชายเสฎฐวุฒิ อินบุญ44 ### ###38 4 27 2 8 4 6 3 7 พอใช้ 26 06 55 เด็กหญิงหทัยชนก ภูวกุล ### 38 ###30 4 31 4 8 4 5.08 5 9 ดีมาก 20 04 56 เด็กหญิงหทัยภัทร ศรีโ### ###31 5 31 4 12 5 5.15 4 ยธี ### 9 ดีมาก 15 09 57 เด็กชายอัษฎาวิชญ์ ผาสุ40 1.5### 1 2 ข 20 2 13 5 4.55 4 7 ดี 25 10 58 เด็กชายอานนท์ จันทรานุสรณ์ ###40 5 24 2 50 ### 5 3 3.52 5 8 ดี 16 11 59 เด็กชายเอกชัย ธนะกมลประดิษฐ์###22 2 20 2 36 ### 1 3 4.32 4 6 พอใช้ 15 12 60 เด็กชายนิติพน อ่อนเกตุพล ### 47 ###43 5 25 2 8 4 3.42 5 8 ดี 24 05
 • 11. าสุขศึกษาและพลศึกษา พ 21103 างกาย ม.1/4 ดือน/ปีเกิด ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
 • 12. คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ่ วิชาสุขศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ม.1 ครั้งที่ 1 เลขที่ ชื่อ น.น สูง BMIลุกนั่ง เพิ่ม ันพื้น เพิ่ม่อนตัว เพิ่ม วิ่ง เพิ่มรวมลการทดสอบ อน/ปีเกิด ด อ ผ วัน/เดื 1 เด็กชายชวนากร ปิยภาณีรัตน์ ### 40 5 42 ### 27 2 17 5 ###5 9 ดีมาก 17 012541 2 เด็กชายกรณัฐ ประสงค์มณีร### 48 ัตน์ ### 22 2 19 2 14 5 ###4 7 ดี 05 022541 3 เด็กชายกษิดิศ ลาภเลิศสุข ### 29 ### 10 2 15 2 0 2 4.5 4 5 พอใช้ 23 012541 4 เด็กชายกันตภณ ยุวัฒนะ ###29 ### 32 3 23 2 1 3 ###5 7 ดี 01 062541 5 เด็กชายกาญจน์ นพวิง 49 ### ### 29 3 12 2 8 4 ###4 7 พอใช้ 31 072540 6 เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์ภัทรกุล### 46 ### 36 4 22 2 1 3 ###5 7 ดี 10 022541 7 เด็กหญิงฉัตร์วนันท์ สันต์ธนทัต ### 25 3 49 ### 32 4 18 5 ###5 9 ดีมาก 14 102540 8 เด็กหญิงชนกสุดา คำาภู 75 ### ### 20 2 18 2 3 3 ###3 5 พอใช้ 14 122540 9 เด็กหญิงชนมน สุขชู 36 ### ### 29 4 35 5 14 5 ###5 10 ดีมาก 05 122540 10 เด็กชายชนะ ชีวินรัตนโรจน์ ### 50 ### 26 2 28 3 14 5 ###5 8 พอใช้ 02 092540 11 เด็กหญิงชนัญดา เอกอินทุม### 63 าศ ### 21 2 18 2 2 2 ###4 5 พอใช้ 19 092540 12 เด็กหญิงชนากานต์ ไวยภาษ 1.6 ### 21 2 51 0 2 6 3 5..152 5 พอใช้ 19 122540 13 เด็กชายณัฐ พันธุ์พิ
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks