Ιστορία Δ τάξη

Description
1. ™Δ∞ ∞ƒÃ∞π∞ Ã√¡π∞ 27 ∫∂º∞§∞π√8 ∏Ù¤¯ÓËÙ˘·Ú¯·˚΋˜ÂÔ¯‹˜ ΔÔÓ 7Ô Î·È 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ô…

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 9 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ™Δ∞ ∞ƒÃ∞π∞ Ã√¡π∞ 27 ∫∂º∞§∞π√8 ∏Ù¤¯ÓËÙ˘·Ú¯·˚΋˜ÂÔ¯‹˜ ΔÔÓ 7Ô Î·È 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔ- ÌÈ΋·Ó¿Ù˘ÍË.√ÈfiÏÂȘÛÙÔÏ›ÛÙËηÓÌÂÏ·ÌÚ¿ÎÙ›ÚÈ·.ΔËÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ó·Ô›, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÈ- Ì‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. √È Ú˘ıÌÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Ó·Ô› ‹Ù·Ó ‰‡Ô, Ô ‰ˆÚÈÎfi˜ Î·È Ô ÈˆÓÈÎfi˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ΛÔÓ˜ (ÎÔÏfiÓ˜). Δ¯ӛÙ˜ ̠ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÛοÏÈ˙·Ó ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ ÎÈ ¤ÊÙÈ·- ¯Ó·Ó ·Á¿ÏÌ·Ù· Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ó·Ó ÎÔ‡ÚÔ˘˜ Î·È ÎfiÚ˜. √È ÎÔ‡ÚÔÈ ÂÈÎÔÓ›- ˙Ô˘Ó Á˘ÌÓÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ¿Ó‰Ú˜, Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÎÔÏÏË̤ӷ ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ¤Ó· fi‰È Â›Ó·È ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, ¤ÙÛÈ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ›- Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ. √È Îfi- Ú˜ Â›Ó·È Ó·ڤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÓÙ˘- ̤Ó˜ Ì ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÚÔ‡¯· Î·È Î·- ÏÔ¯ÙÂÓÈṲ̂Ó˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ŒÌÔÚÔÈ ·’ fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·È Ô˘Ï¿Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÌÂ- Ù·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ï·- ‰ÈÔ‡ ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋˜. ¶ÔÏÏÔ› ηÏÏÈ- Ù¤¯Ó˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ÏÔ‡- √È Ó·Ô› Ô˘ ¯Ù›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÈÎfi ‹ ȈÓÈÎfi Ú˘ıÌfi. ∞fi Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÔ‡ÚÔÈ Î·È ÔÈ ÎfiÚ˜. Δ· ·ÁÁ›· Â›Ó·È ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ· ‹ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ·. 1. √ ÎÔ‡ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ó·‚‡ÛÛÔ˘ (∞ı‹Ó·, ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô) 2. ∏ ÎfiÚË Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ (∞ı‹Ó·, ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘) Ô Ú˘ıÌfi˜: Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙË- ÚÈÛÙÈο Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ .¯. ¤Ó·˜ Ó·fi˜.
 • 2. ÙÈÛ·Ó ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙ· ·ÁÁ›· ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. √È ÌÔÚ- ʤ˜ ¿ÏÏÔÙ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·Ó Ì ̷‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· (ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜) Î·È ¿ÏÏÔÙ Ì ÎfiÎ- ÎÈÓÔ (ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜). 28 ™Δ∞ ∞ƒÃ∞π∞ Ã√¡π∞ 3.¡·fi˜Ù˘∞Ù¤ÚÔ˘¡›Î˘.√Ó·fi˜Â›Ó·ÈȈÓÈ- ÎÔ‡Ú˘ıÌÔ‡. 4.Δ·ÂÚ›È·ÙÔ˘Ó·Ô‡Ù˘∞Ê·›·˜∞ıËÓ¿˜ ÛÙËÓ∞›- ÁÈÓ·.√Ó·fi˜Â›Ó·È‰ˆÚÈÎÔ‡Ú˘ıÌÔ‡. ·Ú¿ıÂÌ· 1 ª›ÏËÛ· Ôχ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™·ÌÈÒÙ˜, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ù· ÙÚ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Îfi- ÛÌÔ˘. ∞fi ÙÔ ÈÔ ¯·ÌËÏfi ÛËÌ›Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ Úfi- ԉ˜ ÂÓfi˜ ÏfiÊÔ˘ Ì ‡„Ô˜ 280 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘ ÙÔÓ ÙÚ‡ËÛ·Ó, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Û‹Ú·ÁÁ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ηÈÛÙȘ‰˘Ô¿ÎÚ˜ÙÔ˘.ΔÔÌ‹ÎÔ˜Ù˘ۋڷÁÁ·˜Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 1.300 Ì., ÂÓÒ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È fiÛÔ Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 2,50 ̤ÙÚ·. ™Â fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ¤Ûη„·Ó Î·È ¿ÏÏË Û‹- Ú·ÁÁ·Ì‚¿ıԘϛÁÔÈÔÔχ·fi10̤ÙڷηÈÏ·- ÙÈ¿ ˆ˜ 1 ̤ÙÚÔ. ̤۷ ·fi ·˘Ù‹ ÂÚÓÔ‡Ó ÛˆÏ‹Ó˜, Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ÓÂÚfi ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ËÁ‹. ∞˘Ù‹ ÙË Û‹Ú·ÁÁ· ÙË Û¯Â‰›·ÛÂ Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ∂˘·Ï›- ÓÔ˜ ·fi Ù· ª¤Á·Ú·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ô ÌfiÏÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì¤Û· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‚¿ıÔ˜ 37 ̤ÙÚ· Î·È Ì¿ÎÚÔ˜ 368 ̤ÙÚ·. ∫·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ: ŒÊÙÈ·- Í·Ó¤Ó·Ó·fi,ÙÔÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ·'fiÛÔ˘˜Í¤Úˆ.√·Ú¯È- Ù¤ÎÙÔÓ·˜·˘ÙÔ‡ÙԢӷԇ›ӷÈÔƒÔ›ÎÔ˜·'ÙË™¿ÌÔ. ∏Úfi‰ÔÙÔ˜,πÛÙÔÚ›·,°Ј,60(‰È·Û΢‹) Δ· ÙÚ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ 5.ŒÓ·ÙÌ‹Ì·Ù˘ۋڷÁÁ·˜Ô˘·ÓÔ›¯ıËΠÛÙÔÏfiÊÔ.
 • 3. ™Δ∞ ∞ƒÃ∞π∞ Ã√¡π∞ 29 ·Ú¿ıÂÌ· 2 ™Ò˙ÔÓÙ·È ·Ú¯·˚ο ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·È- ‰È¿ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. Δ· ·ÁfiÚÈ· ·›˙Ô˘Ó Ì ÛÙÂ- Ê¿ÓÈ·, Ì ÎÏÔ˘‚È¿ Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Ì ÌÈÎÚ¿ ¿ÚÌ·Ù·, ÂÓÒ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ο- ÓÔ˘Ó ÙÚ·Ì¿Ï·. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÛÎËÓ¤˜ ·fi Û¯ÔÏ›· fiÔ˘ ‰È·ÎÚ›- ÓÔ˘Ì ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÁÓˆÛËηÈÁÚ·Ê‹·fiÙÔÁÚ·Ì- Ì·ÙÈÛÙ‹ Î·È ¿ÏÏ· Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó Ï‡Ú· Î·È ·˘Ïfi ·fi ÙÔÓ ÎÈ- ı·ÚÈÛÙ‹. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÎËÓ¤˜ ·fiÁ˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·,fiÔ˘‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·È‰ÔÙÚ›‚˜ (Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜) Ó· ÎÚ·Ù¿Ó ̷ÎÚÈ¿ Ú·‚‰È¿ ‹ ‚¤ÚÁ˜, Ô˘ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- Ô‡Ó ÎÈfiÏ·˜. ™Â οÔÈ· ·ÁÁ›· ‚Ϥ- Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·È‰ÔÙÚ›‚˜ Ó· ÛËÌÂÈ- ÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û ÈӷΛ‰Â˜ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ‹ Ù· ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ. Δ˙ÔÓªfiÚÓÙÌ·Ó,∞ıËÓ·˚οÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ··ÁÁ›·, (‰È·Û΢‹) Δ· ·È‰È¿ Û ·ıËÓ·˚ο ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ· ·ÁÁ›· 7.ªÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ˜·ÌÊÔÚ¤- ·˜ÌÂÙÔÓ∏Ú·ÎÏ‹Ó··Ï‡- ÂÈÌÂÙÔÏÈÔÓÙ¿ÚÈÙ˘¡Â̤·˜ (ªÚ¤ÛÈ·,ªÔ˘Û›ԶÔÏÈÙÈ- ÛÌÔ‡). 6.∂Ú˘ıÚfiÌÔÚÊÔ˜·ÌÊÔÚ¤- ·˜ÌÂÙÔÓ∏Ú·ÎÏ‹Ó·Ì·ÏÒ- ÓÂÈÌÂÙÔÓ∞fiÏψӷÁÈ·ÙÔÓ ÙÚ›Ô‰·ÙˆÓ¢ÂÏÊÒÓ(ªÔ˘- Û›ÔμÂÚÔÏ›ÓÔ˘). 1. ¶ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ›¯·Ó Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÔÈ ÁχÙ˜ Î·È ÔÈ ˙ˆÁÚ¿- ÊÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ; 2. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ;
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks