หน่วยที่๕

Description
1. แบบบันทึกหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1หน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง…

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 3 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. แบบบันทึกหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1หน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง การผลิต การออม ระบบเศรษฐกิจความร่ วมมือและการแข่ งขันทางเศรษฐกิจรหัสวิชา ส22103 รายวิชา สั งคมศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 8 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วด ั มาตรฐานการเรียนรู้ ส 3.1 ม.2/1 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและออม ม.2/2 อธิบายปั จจัยการผลิตสิ นค้าและบริ การและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ มาตรฐานการเรียนรู้ ส 3.2 ม.2/1 อธิ บายระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ ม.2/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ม.2/3 วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ม.2/4 วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่า งประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสิ นค้า ปริ มาณการผลิตและราคาสิ นค้าสาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด ในชีวตประจาวัน มนุษย์ทากิจกรรมมากมาย โดยกิจกรรมเหล่านี้บางส่ วนก็จะเป็ นไปตาม ิความเคยชิน บางส่ วนเป็ นไปโดยที่มนุษย์ใช้เหตุผลประกอบในการตัดสิ นใจ อย่างไรก็ตามกิจกรรมของมนุษย์มกจะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ การอุปโภคบริ โภค การแลกเปลี่ยน ัสิ่ งของหรื อทรัพย์สินที่มีค่า สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ถาเกิดขึ้นมาแล้วการตัดสิ นใจที่มีความรอบคอบและ ้ ่ใช้เหตุผลประกอบจะช่วยให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรที่มีอยูอย่างจากัดได้คุมค่ามากที่สุด ้ สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แกนกลาง 1.ความหมายและความสาคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ 2.การบริ หารจัดการเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรื อน
 • 2. 3.ปั จจัยของการลงทุนและการออมคืออัตราดอกเบี้ย รวมทั้งปั จจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของเงินเทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต 4.ปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย 5.ความหมาย ความสาคัญ และหลักการผลิตสิ นค้าและบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 6.สารวจการผลิตสิ นค้าในท้องถิ่นและการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ 7.ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 8.หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 9.การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเช่น น้ ามัน ป่ าไม้ ทองคา ถ่านหิ น แร่ เป็ นต้นสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 1.ความสามารถในการแก้ปัญหา 2.ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดวิเคราะห์ - ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ ิ - ทักษะการคิดสังเคราะห์ 3.ความสามารถในการใช้ชีวต ิ - กระบวนการปฏิบติ ั - กระบวนการกลุ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.มีวนย ิ ั 2.ซื่อสัตย์สุจริ ต 3.มุ่งมันในการทางาน ่ 4.ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด) 1.แผนผังการวิเคราะห์ปัจจัย ที่มีผลต่อการลงทุนและการออม และปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การการวัดและการประเมินผล การประเมินก่อนเรียน - ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 การผลิต การออมระบบเศรษฐกิจ ความร่ วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
 • 3. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.ใบงานที่ 1.1 การลงทุนและการออม 2.ใบงานที่ 1.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ 3.ใบงานที่ 1.3 ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 4.ใบงานที่ 1.4 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 5.แบบประเมินการนาเสนองานหน้าชั้นเรี ยน 6.แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม การประเมินผลหลังเรียน - ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 การผลิต การออมระบบเศรษฐกิจ ความร่ วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด) 1.แผนผังการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม และปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ 2.สมุดภาพข่าวความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่คาอื่น ๆ ้
 • 4. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด) แบบประเมินแผนผังการวิเคราะห์ ปัจจัยทีมีผลต่ อการลงทุนและการออม และปัจจัยทีมผลต่ อการ ่ ่ ี ผลิตสิ นค้ าและบริการรายการ คาอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนนประเมิน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุ ง(1)1.การจาแนก สามารถจาแนก สามารถจาแนก สามารถจาแนก ไม่สามารถแยกแยะ แยกแยะ แยกแยะ แยกแยะ จาแนกแยกแยะองค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ ของการลงทุนและ ของการลงทุนและ ของการลงทุน ของการลงทุน การออม และการ การออม และการ และการออม และ และการออม ผลิตสิ นค้าและ ผลิตสิ นค้าและ การผลิตสิ นค้า และการผลิต บริ การได้อย่าง บริ การได้ และบริ การได้ สิ นค้าและบริ การ ละเอียดครอบคลุม เพียงบางประเด็น ได้2.การหา สามารถหา สามารถหา สามารถหา ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง ระหว่างองค์ประกอบ ระหว่าง ระหว่าง ระหว่างองค์ประกอบ เหล่านั้นได้อย่าง องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบเหล่านั้น สมเหตุสมผลกับ เหล่านั้นได้แต่ยงไม่ เหล่านั้นได้บาง เหล่านั้นได้ ั ้ สภาพความเป็ นจริ ง สมเหตุสมผลกับ แต่ยงไม่ ั ของความสัมพันธ์ สภาพความเป็ นจริ ง สมเหตุสมผลกับ นั้น ๆ ของความสัมพันธ์ สภาพความเป็ น นั้น ๆ จริ งของ ความสัมพันธ์ นั้น ๆ เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 7-8 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 1-2 ปรับปรุ ง
 • 5. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด)แบบประเมินสมุดภาพข่ าวความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจระหว่ างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าอืน ๆ ่รายการ คาอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนนประเมิน ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุ ง(1)1.เนื้ อหาข่าว เนื้อหาข่าวสอดคล้อง เนื้อหาข่าว เนื้อหาข่าวบาง เนื้อหาข่าวไม่ กับวัตถุประสงค์เป็ น สอดคล้องกับ ข่าวสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ข่าวที่ทนสมัยและอยู่ ั วัตถุประสงค์มี วัตถุประสงค์ไม่ วัตถุประสงค์ไม่ ในความสนใจของ ความเกี่ยวข้องกับ ทันสมัย ไม่มี มีความเกี่ยวข้อง ประชาชน มีความ ความร่ วมมือด้าน ความเกี่ยวข้องกับ กับความร่ วมมือ เกี่ยวข้องกับความ เศรษฐกิจของ ความร่ วมมือด้าน ด้านเศรษฐกิจ ร่ วมมือด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยกับ เศรษฐกิจของ ของประเทศไทย ของประเทศไทยกับ ประเทศคู่คาอื่น ๆ ประเทศไทยกับ ้ กับประเทศคู่คา ้ ประเทศคู่คาอื่น ๆ ้ ประเทศคู่คา้ อื่น ๆ ชัดเจน อื่น ๆ2.ภาพข่าว ภาพข่าวมีความ ภาพข่าวมีความ ภาพข่าวไม่มี มีภาพข่าวแต่ไม่ ชัดเจน และเกี่ยวข้อง ชัดเจน และ ความชัดเจน เกี่ยวข้องกับ กับเนื้อหาข่าว มีการ เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และไม่เกี่ยวข้อง เนื้อหาข่าว ไม่มี อ้างอิงที่มาของภาพ ข่าว แต่ไม่มีการ กับเนื้อหาข่าว ไม่ การอ้างอิงที่มา ข่าวถูกต้อง และมี อ้างอิงที่มาของภาพ มีการอ้างอิงที่มา ของภาพข่าว ความหลากหลาย ข่าว และไม่มีความ ของภาพข่าว และไม่มีความ หลากหลาย หลากหลาย เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 7-8 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 1-2 ปรับปรุ ง
 • 6. กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1-3 1.นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 การผลิต การออมระบบเศรษฐกิจ ความร่ วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาถึงเรื่ องการซื้ อสิ่ งของต่าง ๆ ในชีวตประจาวัน และสุ่ ม ินักเรี ยนเล่าประสบการณ์ในการซื้ อสิ นค้าของตนเองในชี วตประจาวัน ิ 3. ให้นกเรี ยนแสดงความคิดเห็นเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับราคาสิ นค้า และการซื้ อขายสิ นค้า โดย ัครู ให้แนวทางในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ - การผลิตสิ นค้า ถ้าสิ นค้านั้น เป็ นที่ตองการของคนซื้ อจะวางแผนการผลิตอย่างไร ้นักเรี ยนในฐานะผูผลิตจะขายสิ นค้าได้มากหรื อน้อยเพราะเหตุใด ้ - การผลิตสิ นค้า ถ้าสิ นค้านั้น ไม่เป็ นที่ตองการของคนซื้ อจะวางแผนการผลิต ้อย่างไรนักเรี ยนในฐานะผูผลิตจะขายสิ นค้าได้มากหรื อน้อยเพราะเหตุใด ้ - ปัจจัยในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่ควรคานึงถึงประกอบด้วยอะไรบ้าง - ถ้าประชาชนในประเทศมีกาลังซื้ อมากจะมีผลกระทบต่อการออมของบุคคลเหล่านั้นหรื อไม่ และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร 4. แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู ้แล้วอภิปรายภายในกลุ่ม สรุ ปประเด็นแล้วนาเสนอหน้าชั้นในประเด็นต่อไปนี้ - อุปสงค์และอุปทาน เกี่ยวข้องกับการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การหรื อไม่ อย่างไร - ราคาดุลยภาพคืออะไร - การออมมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศหรื อไม่อย่างไร - ความสาคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ 5.ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้น สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ อภิปรายสรุ ป และซักถามปั ญหา พร้อมกับประเมินผลงานเพื่อนต่างกลุ่มร่ วมกับครู 6.สมาชิกกลุ่มร่ วมกันจัดทาแผนผังการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม และปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ 7.นาแผนผังการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม และปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ แสดงที่ป้ายนิเทศ 8.นักเรี ยนซักถามข้อสงสัย ครู ช้ ีแนะเพิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการผลิตสิ นค้าและบริ การใน ่ท้องถิ่น การลงทุนและการออมในระดับท้องถิ่นของตน
 • 7. 9.นักเรี ยนทาใบงานที่ 1.1 การลงทุนและการออมและ ใบงานที่ 1.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การชั่วโมงที่ 5-8 10.ให้นกเรี ยนดูแผนที่ทวีปเอเชียแล้วสนทนาซักถามถึงภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย ั 11.ครู นาภาพเมืองที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียมาแสดง พร้อมพูดคุยถึง ความเจริ ญเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น 12.แบ่งนักเรี ยนเป็ น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกประเด็นอภิปรายกลุ่มละ 1 ประเด็นดังนี้ - ประเด็นที่ 1 ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียมีลกษณะเป็ นอย่างไร ั - ประเด็นที่ 2 เพราะเหตุใดระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจึงมีความแตกต่างกัน - ประเด็นที่ 3 ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปั จจุบนเป็ นอย่างไร ั - ประเด็นที่ 4 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียมีอะไรบ้าง - ประเด็นที่ 5 ประเทศไทยได้เข้าร่ วมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียกลุ่มใดบ้าง - ประเด็นที่ 6 การเข้าร่ วมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีผลดีผลเสี ยอย่างไร 13.ให้สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายจนได้ขอสรุ ปของประเด็นคาถาม ตัวแทนกลุ่มนาเสนอหน้า ้ชั้นเรี ยน นักเรี ยนกลุ่มอื่นร่ วมกันเพิ่มเติม ครู เพิ่มเติมแก้ไขให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์และความเข้าใจที่ตรงกัน 14.ให้นกเรี ยนทาใบงานที่ 1.4 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ั 15.ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน 16.ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทาสมุดภาพข่าวความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง ัประเทศไทยกับประเทศคู่คาอื่น ๆ ้ 17.ครู และนักเรี ยนร่ วมประเมินสมุดภาพข่าวความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่คาอื่น ๆ โดยใช้แบบประเมิน ้ 18.นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยที่ 1 การผลิต การออม ระบบเศรษฐกิจความร่ วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
 • 8. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ สื่ อการเรียนรู้ 1.หนังสื อเรี ยนสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 2.ใบงานที่ 1.1 การลงทุนและการออม 3.ใบงานที่ 1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ 4.ใบงานที่ 1.3 ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 5.ใบงานที่ 1.4 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 6.ภาพการผลิตสิ นค้าในท้องถิ่น และ ชุมชน 7.ภาพปัจจัยการผลิต 8.แผนภูมิการผลิตสิ นค้าประเภทต่าง ๆ ของประเทศ 9.แผนที่ทวีปเอเชีย 10.ภาพเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย 11.แบบทดสอบก่อน-หลังเรี ยน เรื่ อง การผลิต การออม ระบบเศรษฐกิจความร่ วมมือและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ แหล่ งเรียนรู้ 1.ห้องสมุด 2.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.aksom.com/Lib/S/Soc_03 http://www.dip.go.th http://www.thaibdc.or.th http://www.money.mweb.co.th/
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks