พืชรอบตัวเรา

Description
1. L/O/G/O พืชรอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ ป.1 สุจิตราภา ประโยชริด 2.…

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 3 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. L/O/G/O พืชรอบตัวเรา วิทยาศาสตร์ ป.1 สุจิตราภา ประโยชริด
 • 2. สามารถสร้างอาหารเองได้ และเป็นสิ่งทเี่ป็น ประโยชน์สำาหรับมนุษย์มาก เพราะพืชเป็นทงั้ อาหาร ยารักษาโรค นอกจากนี้ พืชยังใหก้๊าซ ออกซิเจนที่มนุษย์และสัตว์ใช้ในการหายใจ เรา จะศึกษาพืชจากแหล่งอาศัย ดังนี้ www.themegallery.com พืช คือ สงิ่มชีิวิตเช่นเดียวกบัมนุษย์ แต่ พืชที่ขึ้นอยู่บนบก พืชที่ขึ้นอยู่ในนำ้า พืชที่ขึ้นตามแหล่งอื่นๆ 1 2 3 พืชที่อยู่รอบตัวเรา
 • 3. www.themegallery.com พืชทขีึ่้นบนบก พืชบกจะมีรากหยั่งลึกลงดินเพื่อยึด 1 ลำาต้น นอกจากนี้ พืชที่ขึ้นตามป่าชายเลน หรือตามชายหาด ถือเป็นพืชบกเช่นกัน • พืชสวน เช่น มะม่วง เงาะ ลำาไย มะเขือ ชบา กุหลาบ ฯลฯ • พืชป่า เช่น ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นสัก ต้นไผ่ ตะแบก ฯลฯ • พืชในทุ่งหญ้า เช่น หญ้าคา หญ้าแห้วหมู รวม ถึงต้นหญ้าชนิดต่างๆ • พืชทะเลทราย เช่น ต้นกะบอกเพชร • พืชชายเลน เช่น ต้นโกงกาง ต้มแสม ฯลฯ
 • 4. www.themegallery.com 2 พืชที่ขึ้นในนำ้า พืชนำ้าจะมีรากและลำาต้นลอยอยู่บนบริเวณ ผิวนำ้ากับรากที่หยั่งลึกในนำ้า และยังพบว่า มีพืชบางชนิดขึ้นใต้นำ้าหรือขึ้นในทะเลลึก ได้ เช่น • พืชที่อยู่ผิวนำ้า พืชพวกนี้มักจะลอยให้เรา เห็น เช่น จอก แหน ผักตบชวา ผักบุ้ง พัก กระเฉด ฯลฯ • พืชใต้นำ้า พืชพวกนี้มักจะมีรากและลำาต้น
 • 5. www.themegallery.com 3 พืชที่ขึ้นตามแหล่งอื่นๆ พืชที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆ เช่นขึ้นบนต้นไม้ ได้แก่ กล้วยไม้ กาฝาก หรือพืชที่ขึ้นตามหลังคา หรือกำาแพง บ้านเช่น มอส เฟิร์น พลูด่าง และวัชพืชต่างๆ
 • 6. • ผล ทำาหน้าที่ ขยาย พันธุ์ • ดอก ทำาหน้าที่ สืบพันธุ์ • ใบ ทำาหน้าที่ สร้าง อาหาร • ลำาต้น ทำาหน้าที่ ชู กิ่งก้านและใบ www.themegallery.com ส่วนประกอบหลัก ของพืช • ราก ทำาหน้าที่ ยึด ลำาต้น ดูดนำ้าและแร่ธาตุ อาหาร
 • 7. www.themegallery.com ราก ราก คือส่วนของพืชที่อยุ่ในดิน มีลักษณะแผ่ขยาย ออกไป รากทำาหน้าที่ยึดเกาะ กับดิน เพื่อให้ลำาต้นตั้งอยู่ได้โดยไม่โค่นล้ม นอกจากนี้ ราก ยังมีหน้าที่ดูดนำ้าและแร่ธาตุ จา• กดิน เพื่อนำามาเลี้ยงส่วนต่างๆของลำาต้นให้เจริญงอกงาม ดังแก้นั้รานพืก ว ชทุกต้นจึงต้องมีราก • ราก แขนง • รากฝอย • รากขนอ่อน หรือขนราก
 • 8. www.themegallery.com ลำาต้น ลำาต้น คือส่วนที่ต่อจากรากโผล่พ้นดินขึ้นมา ลำาต้นมี ขนาด รูปร่าง และลักษณะ แตกต่างกันไป ลักษณะของลำาต้นมีทั้งอยู่เหนือดินและอยู่ ใต้ดิน ลำาต้นมีหน้าที่นำาอาหาร และนำ้าไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของพืช และเป็นส่วนที่ช่วยชูกิ่ง ก้าน และใบ พืชที่มีลำาต้นอยู่เหนือดิน เช่น มะละกอ มะม่วง มะนาว ชมพู่ ฯลฯ พืชที่มีลำาต้นอยู่ใต้ดิน เช่น ขิง ข่า ขมิ้น กล้วย หญ้าแพรก พุทธรักษา ฯลฯ
 • 9. • แผ่นใบ คือ แผ่นใบ ทั้งหมด • เส้นใบ คือ ส่วนที่เป็นเส้น เล็กๆ ที่แตกจากก้านใบ www.themegallery.com ใบ ใบ คืออวัยวะของพืชที่เจริญออกมาจากข้อของลำาต้น และกิ่ง ใบมีรูปร่างแตกตากกัน ไปตามลักษณะของพืช ใบพืชส่วนมากมีสีเขียว ใบมีหน้าที่ หายใจ คายนำ้า และช่วยปรุงอาหาร ให้พืช สารขีเขียวที่ใบนี้ เราเรียกว่า คลอโรฟิลล์ • ขอบใบ คือ ส่วนที่อยู่ รอบๆ ใบทั้งหมด • ก้านใบ คือ ท่อยาวตั้งแต่ ขั้วใบจรดปลายใบ
 • 10. www.themegallery.com ดอก ดอก คือ อวัยวะสืบพันธุ์ของพืช ทำาหน้าที่ สืบพันธุ์ ดอกเกิดจากตาดอก ที่อยู่ตรงบริเวณปลายยอด ปลายกิ่ง หรือบริเวณ ลำาต้นตามแต่ชนิดของพืช ดอก • แต่ดละอชก นิดมีความแตกต่างกัน แต่มีโครงสร้างพื้นฐาน ที่คล้ายกัน เดี่ยว • ดอก ช่อ • ดอก รวม กลีบดอก เกสร เตกัวสผรู้ตัว เมีย กลีบ เลี้ยง
 • 11. www.themegallery.com ผล ผล คือ ส่วนที่เจริญเติบโตมาจากดอก ผลของ พืชเราเรียกว่า ผลไม้ ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดนั้นมีสีแตกต่างกัน ผลไม้ที่สุกมีสี แดง เช่น แอปเปิล ตำาตึง และมีสีเขียวเหลือง เช่น แตงโม ส้มโอ ผลไม้บาง ชนิดมีผิวที่ขรุขระ เช่น มะกรูด มะระ ผลไม้บางชนิดมีรสหวาน เช่น ลำาไย แตงโม ผลไม้บางชนิดมี รสเปรี้ยว เช่น มะไฟ มะนาว
 • 12. www.themegallery.com ประโยชน์ ของพืช ใช้รับประทานเป็นอาหาร ใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค 3 ใช้ทำาเครื่องเรือน 4 ใช้เป็นเชื้อเพลิง ผลิตออกซิเจนในอากาศให้ มนุษย์และสัตว์นำาไปใช้ หายใจ 1 2 5
 • 13. L/O/G/O ที่มาข้อมูล หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขนั้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2544 คู่มือครสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2544
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks