სარკმელი ლოგარითმების სამყაროში

Description
1. ა ბ გ დ 49log7 4 7 6 2 2. ა ბ გ დ 16log 2 1 4/1 4 4/1 2 3. ა ბ გ დ 2 1 log 5,0 1 2/1 0 2 4. ა ბ გ დ 1lg 1 0 1 10 5. ა ბ…

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 12 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ა ბ გ დ 49log7 4 7 6 2
 • 2. ა ბ გ დ 16log 2 1 4/1 4 4/1 2
 • 3. ა ბ გ დ 2 1 log 5,0 1 2/1 0 2
 • 4. ა ბ გ დ 1lg 1 0 1 10
 • 5. ა ბ გ დ 100lg 10 3 2 2
 • 6. ა ბ გ დ 2 ln e 2 1 2/1 2/1
 • 7. ა ბ გ დ 25log125 3/2 2/3 3/2 5
 • 8. ა ბ გ დ 3log2 8 27 3 3 3 3
 • 9. ა ბ გ დ 3log 27log 7 7 9 81 3 24
 • 10. ა ბ გ დ 8logloglog 235 2 0 1 5
 • 11. lg2 და lg3 ა ბ  
 • 12. ა ბ  
 • 13. ა ბ  
 • 14. ა ბ  
 • 15. 3lg2 + 2lg3 და 3lg5 ა ბ  
 • 16. ა ბ გ დ 30log4lg5,2lg 30 1 29 30 0 1
 • 17. ა ბ გ დ 3 10 lg3lg227lg  1 9 0 270lg
 • 18. ა ბ გ დ5log 125log 3 3 25log3 3 1 0
 • 19. ა ბ გ დ 1log 3 16log 3 9  17 9 4 10
 • 20. ა ბ გ დ 5 8,3 8,3lg10log  51 38 1 0
 • 21. იპოვეთ x , თუ ა ბ გ დ bax 222 loglog2log  bax /2  bax  2 bax  2 bax 
 • 22. იპოვეთ x, თუ ა ბ გ დ cax lg3lg 2 1 lg  32 bax  cax 32/1  acx  3 acx 2/3
 • 23. იპოვეთ x, თუ ა ბ გ დ cbax lg2lg 2 1 lg3lg  cbax 22/13  bcax /23  bacx /3 223 /bcax 
 • 24. იპოვეთ x, თუ ა ბ გ დ )lg()lg(lg babax  bx 2 )/()( babax  ax 2 ))(( babax 
 • 25. იპოვეთ x, თუ ა ბ გ დ bbaax lg3)lg(2lg5lg  325 /)( bbaax  bax 57  325 )( bbaax  abx 75 
 • 26. გაალოგარითმეთ 10–ის ტოლი ფუძით ა ბ გ დ 23 bax  bax lg2lg3lg  bax lg2lg3lg  bax lg2/1lg3/1lg  ba lg2/1lg3/1 
 • 27. გაალოგარითმეთ 10–ის ტოლი ფუძით ა ბ გ დ3 2 2 b a x  ba lglg  ba lg3/lg4 ba lg3/)lg22(lg  ba lg3lg4 
 • 28. გაალოგარითმეთ 10–ის ტოლი ფუძით ა ბ გ დ bax 5 )lg2(lg5lg bax  bax lg2/1lg5lglg  bax lg2lg5lglg  bax lg2/1lg5lg 
 • 29. გაალოგარითმეთ 10–ის ტოლი ფუძით ა ბ გ დ 3 53 bcx  bcx lg5/3lg3lg  bcx lg5/3lg3lg  bcx lg3/5lg3lg  bcx lg5/3lg3/1lg 
 • 30. გაალოგარითმეთ 10–ის ტოლი ფუძით ა ბ გ დ 5 10ax  ax lg5lg  ax lg51lg  ax lg50lg  ax lg5lg 
 • 31. ა ბ გ დ 3log2 x 1 0 1 8
 • 32. ა ბ გ დ 1log7 x 1 7 1 2
 • 33. ა ბ გ დ 2lg x 01,0 0 1 2
 • 34. ა ბ გ დ 2 1 log9 x 1 0 3 2
 • 35. ა ბ გ დ 0log 5 x 1 0 5 21
 • 36. ა ბ გ დ 4 1 log 81 1 x 3 31 3 21
 • 37. ა ბ გ დ 4log 2 x 2 4 21 1
 • 38. ა ბ გ დ 2log 5 1 x 25 5 2 1
 • 39. ა ბ გ დ 5lg1lg x 1 51 5 50
 • 40. ა ბ გ დ 0ln x 1 1 0 e
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks