παρακολουθηση ενος ιστολογιου

Description
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 2. Λήψη ενημερώσεων από ιστολόγια…

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 4 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
 • 2. Λήψη ενημερώσεων από ιστολόγια <ul><li>Για να ενημερώνεστε για τις νέες δημοσιεύσεις που γίνονται στα ιστολόγια που σας ενδιαφέρουν, υπάρχουν οι εξής εύκολοι και γρήγοροι τρόποι: </li></ul>
 • 3. <ul><li>Σε κάποιο σημείο του ιστολογίου αν ψάξετε ίσως να βρείτε το παρακάτω εικονίδιο. Πατώντας σε αυτό κάνετε εγγραφή στο εκάστοτε ιστολόγιο. ( Προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασμού σε RSS reader.) </li></ul>
 • 4. <ul><li>2. Στη γραμμή διεύθυνσης του φυλλομετρητή σας ( internet browser) στη δεξιά άκρη αν κοιτάξετε, υπάρχει το λογότυπο του RSS. Πατώντας σε αυτό κάνετε εγγραφή στις ενημερώσεις του κάθε ιστολογίου. Μπορείτε να επιλέξετε με ποια εφαρμογή θα κάνετε την εγγραφή ( google, yahoo κλπ.) </li></ul>
 • 5. <ul><li>Τις ενημερώσεις τις βλέπετε αν επιλέξετε από το μενού του φυλλομετρητή σας «Σελιδοδείκτες» - «Μπάρα εργαλείων σελιδοδεικτών». Εκεί βλέπετε όλες τις ιστοσελίδες στις οποίες έχετε κάνει εγγραφή, καθώς και τις τελευταίες ενημερώσεις τους. </li></ul>
 • 6. <ul><li>3. Για όσους διαθέτουν λογαριασμό στο Blogger, μπορούν να συγκεντρώσουν τα ιστολόγια που επιθυμούν να διαβάζουν συχνά με τον εξής τρόπο. </li></ul><ul><li>Στον πίνακα ελέγχου του blogger υπάρχει η λίστα ανάγνωσης. (βλέπε παρακάτω εικ.) </li></ul><ul><li>Εδώ μπορείτε να προσθέσετε τις διευθύνσεις των ιστολογίων που θέλετε να παρακολουθείτε. Κάθε φορά που θα μπαίνετε στον πίνακα ελέγχου θα βλέπετε τις ενημερώσεις από αυτά τα ιστολόγια. Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τις ενημερώσεις από κάθε ιστολόγιο ξεχωριστά ή όλες μαζί. </li></ul>
 • 8. <ul><li>4. Πρόσφατα έχει προστεθεί ένα νέο gadget στα ιστολόγια. Πρόκειται για την παρακολούθηση με email ( βλέπε παρακάτω εικ.). Πληκτρολογείτε το email σας και κάνετε υποβολή, έτσι ώστε να λαμβάνετε στα εισερχόμενά σας τις νέες δημοσιεύσεις από τα ιστολόγια που επιλέξατε. </li></ul>
 • 9. <ul><li>Καλή ανάγνωση! </li></ul>
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks