โครงร่างานคอมคอมพิวเตอร์2559

Description
1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา…

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 5 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน เรื่องน่ารู้ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นางสาว ปฏิมาพร ชัยชื่น เลขที่ 26 ชั้น ม.6 ห้อง 6 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม - ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 • 2. ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม .…… 1 นางสาว ปฏิมาพร ชัยชื่น เลขที่ 26 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) โครงงานเรื่องน่ารู้ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Natural Disasters ประเภทโครงงาน โครงงานวิชาการ ชื่อผู้ทาโครงงาน น.ส. ปฏิมาพร ชัยชื่น ชั้น ม.6/6 เลขที่ 26 ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่1 ถึง 2 การศึกษา2559 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ที่มาของโครงงานเรื่องน่ารู้ทางภูมิศาสตร์นี้เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนนี้มีความ รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบกับมนุษย์และสัตว์มากมายแล้วจากการศึกษา วิชา ภูมิศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของ มนุษย์ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพซึ่งประกอบด้วย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้า พืช ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น สิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรานั้นล้วนมีผลต่อการดาเนินชีวิต ของมนุษย์เมื่อเรามีความรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์แล้วเราจะเข้าใจการเป็นไปของธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ความสาคัญของภูมิศาสตร์ได้อธิบายภูมิทัศน์ของโลกทาให้เราได้รับรู้ถึง กระบวนการทางภูมิศาสตร์การเข้าใจภูมิศาสตร์อย่างถูกต้องนั้นจะทาให้เราทราบถึงแหล่งที่มา และวิธีการดารงชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ในแต่ท้องที่อย่างเข้าใจโดยไม่ ส่งผลใดๆ
 • 3. วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้รู้ภัยธรรมชาติที่อยู่รอบตัว 2.เพื่อให้ได้รับรู้สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ 3.เพื่อให้เห็นถึงความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น 4.เพื่อให้เราได้รู้วิธีป้ องกันตัวเองจากภัยพิบัติ 5.เพื่อให้ได้ความรู้ทางภูมิศาสตร์และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) เกี่ยวกับเริ่องทางภูมิศาสตร์และภัยพิบัติรอบตัว หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ งบประมาณ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
 • 4. ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อ โครงงาน 2 ศึกษาและ ค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่าง งาน 4 ปฏิบัติการสร้าง โครงงาน 5 ปรับปรุง ทดสอบ 6 การทา
 • 5. เอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอ โครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ สถานที่ดาเนินการ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks