θέματα διπλωματικών εργασιών - 2015/09

Description
1. Θέματα Διπλωματικών Εργασιών - ΠΠΣ Γ. Χαραλαμπίδης – Σεπτέμβριος 2015 Αν σας ενδιαφέρει η…

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 5 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Θέματα Διπλωματικών Εργασιών - ΠΠΣ Γ. Χαραλαμπίδης – Σεπτέμβριος 2015 Αν σας ενδιαφέρει η υλοποίηση κάποιου θέματος, κάντε αίτηση στο: http://bit.ly/1M2n2Lt
 • 2. Α. Υλοποίηση Εργαλείων / Πρωτοτύπων Εφαρμογών • Κάθε εργασία του τύπου Α περιλαμβάνει την ανάπτυξη και επίδειξη με αρχικά δεδομένα κάποιου (συνήθως διαδικτυακού) εργαλείου. • Μία τυπική εργασία περιλαμβάνει κατά την εξέτασή της: • Το πρωτότυπο σύστημα σε λειτουργία (το Τμήμα μπορεί να παρέχει κατάλληλες υπολογιστικές υποδομές / storage / hosting) • Τον τόμο της Διπλωματικής (τουλάχιστον 100 σελίδες στο format της διπλωματικής, με 20+ βιβλιογραφικές αναφορές και περιγραφές του σκοπού, των απαιτήσεων από το σύστημα, άλλων ανάλογων συστημάτων, της σχεδίασης, της υλοποίησης, της εφαρμογής με αρχικά δεδομένα, των δυσκολιών, των ανεπίλυτων ζητημάτων, των προοπτικών της διπλωματικής) • Μία παρουσίαση 15-20 slides • Δυνητικά σύντομο βίντεο περιγραφής του εργαλείου
 • 3. Α1 StartMeUp: Διαδικτυακό Εργαλείο Υποβοήθησης της Διασύνδεσης Νεοφυών Επιχειρήσεων με την Αγορά • Ένα web site που περιλαμβάνει • Βάση δεδομένων με τα στοιχεία incubators, mentors, funds, διαγωνισμούς, crowdfunding, κλπ από την ελληνική (κυρίως) και ευρωπαϊκή αγορά (10-15 web sites ή 100+ για 2 άτομα) • Επιτρέπει την εισαγωγή στοιχείων από τους ίδιους τους φορείς (με moderation) • RSS με νέα από incubators, διαγωνισμούς κλπ • Σύστημα profiling μιας νέας επιχείρησης, όπου με 10-20 απλές ερωτήσεις (κλάδος, επιχειρηματικό μοντέλο, φάση, κλπ) την κατηγοριοποιεί και μετά της προτείνει κατάλληλες διασυνδέσεις / φορείς (για 2 άτομα) • Πλατφόρμα: wordpress ή άλλο cms • Θα δοθεί βάση δεδομένων με στοιχεία (100+) και βασικές κατηγορίες φορέων • Άτομα : ένα ή δύο
 • 4. Α2 StartMeUp: Εργαλείο Ανεύρεσης συνεργατών για μία νέα επιχειρηματική ιδέα • Ένα web site / marketplace που επιτρέπει • Την εισαγωγή μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας με προκαθορισμένο τρόπο (φόρμα) που συνοδεύεται από μία ή περισσότερες αγγελίες για ανεύρεση ανθρώπινου δυναμικού, μετόχου, ή άλλης βοήθειας • Την εισαγωγή κάποιου ειδικού ή πιθανού εργαζόμενου ή μετόχου με το προφίλ του (κατηγοριοποίηση) • Την εισαγωγή αγγελιών από επιχειρήσεις (θέλω… και δίνω …) • Την εισαγωγή αγγελιών από άτομα (προσφέρω … και ζητάω …) • Την απάντηση σε κάποια αγγελία / αίτηση • Σε περίπτωση δύο ατόμων: γέμισμα της βάσης με 10 από κάθε κατηγορία και αυτόματο match-making • Πλατφόρμα: wordpress ή άλλο cms • Θα δοθεί • Άτομα : ένα ή δύο
 • 5. Α3 StartMeUp: Εργαλείο αυτοαξιολόγησης νέων επιχειρηματικών ιδεών • Ένα web site που επιτρέπει • Την εισαγωγή μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας με προκαθορισμένο τρόπο (φόρμα) • Την αξιολόγηση της ιδέας με βάση απαντήσεις σε ερωτήσεις (100) • Την παροχή συμβουλών σε ελεύθερο κείμενο (προκαθορισμένο, ανάλογα με την αξιολόγηση) • Θα δοθούν φόρμες αξιολόγησης από διαγωνισμούς • Πλατφόρμα: php ή άλλο κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον • Ατομα : 1
 • 6. Α4 GovMeter: Εργαλείο αυτοαξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε Δήμους • Ένα web site που επιτρέπει • Την εισαγωγή στοιχείων για ένα Δήμο με προκαθορισμένο τρόπο (φόρμα) • Την αξιολόγηση της ιδέας με βάση απαντήσεις σε ερωτήσεις (100) • Την παροχή συμβουλών σε ελεύθερο κείμενο (προκαθορισμένο, ανάλογα με την αξιολόγηση) • Θα δοθούν φόρμες αξιολόγησης / πίνακες από ανάλογη εργασία σε Μεταπτυχιακό • Πλατφόρμα: php ή άλλο κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον • Ατομα : 1 ή 2 (με 2 άτομα: + αξιολόγηση 20 δήμων)
 • 7. Α5 EU Community: Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλου προσομοίωσης της συζήτησης πολιτικής μέσω κοινωνικών δικτύων • Σε περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας μοντέλων System Dynamics (θα δοθεί κατάλληλο περιβάλλον) θα φτιαχτεί μοντέλο το οποίο θα επιτρέπει: • Την προσομοίωση μίας συζήτησης σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Twitter ή facebook ή άλλη πλατφόρμα) • Την πρόβλεψη των τάσεων στη συζήτηση (αύξηση ή μείωση συμμετεχόντων, αύξηση ή μείωση αλληλεπιδράσεων, μέγεθος αλληλεπιδράσεων, κλπ) • Την εξαγωγή διαγραμμάτων σε πραγματικό χρόνο. • Θα δοθούν αρχικό μοντέλο σε πλατφόρμα VenSim • Πλατφόρμα: java ή άλλο κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον • Ατομα : 1 ή 2 (με 2 άτομα: + εφαρμογή σε 10 on-line συζητήσεις)
 • 8. Β. Βιβλιογραφικές – Μελετητικές Εργασίες • Κάθε εργασία του τύπου Β περιλαμβάνει τη μελέτη ενός ζητήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων, μέσω βιβλιογραφικής αναζήτησης και/ή ερωτηματολογίων • Μία τυπική εργασία περιλαμβάνει κατά την εξέτασή της: • Τον τόμο της Διπλωματικής (τουλάχιστον 100 σελίδες στο format της διπλωματικής, με 50+ βιβλιογραφικές αναφορές και περιγραφές του σκοπού, της μεθοδολογίας, ανάλυση των πηγών (αναφορών), ανάλυση των αποτελεσμάτων/ συμπερασμάτων, των δυσκολιών, των ανεπίλυτων ζητημάτων, των προοπτικών της διπλωματικής) • Μία παρουσίαση 15-20 slides • Τα αρχεία (συνήθως Βάση Δεδομένων, Google Sheet/Forms, EXCEL, SPSS κλπ) της ανάλυσης
 • 9. B1 Ανάλυση της βιβλιογραφίας στην περιοχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Βιβλιογραφική εργασία που περιλαμβάνει • Ανεύρεση όλων των authored books για το επιστημονικό πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε Ελλάδα και Εξωτερικό (<50) • Κατηγοριοποίησή τους (χρόνος, τύπος, βασικά περιεχόμενα που καλύπτει, κλπ), με βάση οντολογία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης • Ανάλυση κάθε βιβλίου σε 0,5 -1 σελίδες • Σύνθεση ενός συνολικού «πίνακα περιεχομένων» στα ελληνικά • Δημιουργία βασικών σχημάτων / διαγραμμάτων στα ελληνικά • Θα δοθούν: λεξικό όρων Η-Δ (ελληνικά / αγγλικά), οντολογία όρων Η-Δ, ανάλογες παλαιότερες εργασίες • Ατομα : 1
 • 10. B2 Ανάλυση της βιβλιογραφίας στην περιοχή της Διαλειτουργικότητας • Βιβλιογραφική εργασία που περιλαμβάνει • Ανεύρεση όλων των authored και edited books για το επιστημονικό πεδίο της διαλειτουργικότητας σε Ελλάδα και Εξωτερικό (<50) • Κατηγοριοποίησή τους (χρόνος, τύπος, βασικά περιεχόμενα που καλύπτει), με βάση οντολογία διαλειτουργικότητας • Ανάλυση κάθε βιβλίου σε 0,5 -1 σελίδες • Σύνθεση ενός συνολικού «πίνακα περιεχομένων» στα ελληνικά • Δημιουργία βασικών σχημάτων / διαγραμμάτων στα ελληνικά • Επαύξηση του λεξικού με όρους που δεν υπήρχαν • Θα δοθούν: λεξικό όρων διαλειτουργικότητας (ελληνικά / αγγλικά), οντολογία όρων Διαλειτουργικότητας, ανάλογες παλαιότερες εργασίες • Ατομα : 1
 • 11. B3 Ανάλυση της βιβλιογραφίας στην περιοχή της Επιχειρηματικότητας • Βιβλιογραφική εργασία που περιλαμβάνει • Ανεύρεση όλων των authored και edited books για το επιστημονικό πεδίο της επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Εξωτερικό (<50) • Κατηγοριοποίησή τους (χρόνος, τύπος, βασικά περιεχόμενα που καλύπτει), με βάση οντολογία που θα αναπτυχθεί • Ανάλυση κάθε βιβλίου σε 0,5 -1 σελίδες • Σύνθεση ενός συνολικού «πίνακα περιεχομένων» στα ελληνικά • Δημιουργία βασικών σχημάτων / διαγραμμάτων στα ελληνικά • Θα δοθούν: λεξικό όρων διαλειτουργικότητας (ελληνικά / αγγλικά), οντολογία όρων Διαλειτουργικότητας, ανάλογες παλαιότερες εργασίες • Ατομα : 1
 • 12. B4 Μεγάλα Υπολογιστικά Κέντρα σε Ελλάδα και Εξωτερικό : Ανάλυση υποδομών και υπηρεσιών • Εργασία που περιλαμβάνει την ανάλυση μεγάλων υπολογιστικών κέντρων στην Ελλάδα (processing, storage, υποδομές ασφάλειας κλπ) • Επισκόπηση ανάλογων εργασιών στη βιβλιογραφία – κατάρτιση πίνακα στοιχείων προς μέτρηση • Μελέτη με ερωτηματολόγια των: TAXIS (GSIS), ΕΔΕΤ, ΙΚΑ, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, in.gr, + ακόμη 3 • Μελέτη από το Internet: Facebook, Google • Παρουσίαση στοιχείων σε πίνακες και διαγράμματα • Ατομα : 1
 • 13. Β5 Ο κύκλος ζωής Ανοικτών Δεδομένων • Εργασία που περιλαμβάνει την ανάλυση των διαδικασιών δημιουργίας, δημοσιοποίησης και χρήσης ανοικτών δεδομένων (από τη βιβλιογραφία), με στόχο τη σχεδίαση ενός συνολικού κύκλου ζωής για τα ανοικτά δεδομένα (φάσεις, δραστηριότητες, κλπ) • Μελέτη με ερωτηματολόγια σε δημόσιους οργανισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό (2ο άτομο) και εξαγωγή συμπερασμάτων για τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής (που βρίσκονται, δυσκολίες, εργαλεία, ιδέες κλπ) • Παρουσίαση στοιχείων σε πίνακες και διαγράμματα • Άτομα: 1 ή 2
 • 14. Β6 Οι πρωτοπόροι της Πληροφορικής στην Ελλάδα • Εργασία που περιλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις με τους πρωτοπόρους της πληροφορικής στην Ελλάδα οι οποίοι ξεκίνησαν τις πρώτες δράσεις / εταιρείες / οργανισμούς πληροφορικής στις δεκαετίες 70-80-90 (θα δοθεί λίστα με 10 άτομα και θα γίνουν οι αρχικές επαφές από Γ. Χαραλαμπίδη) • Θα καταρτιστεί ερωτηματολόγιο με 10 ερωτήσεις • Θα ληφθούν συνεντεύξεις (κυρίως Αθήνα και 1-2 στη Θεσσαλονίκη) με κάμερα. • Θα φτιαχτούν τα τελικά βίντεο (θα παραδοθούν σε YouTube) • Ο τόμος της διπλωματικής πρέπει να περιλαμβάνει την παρουσίαση / ιστορία των πρωτοπόρων, αποδελτίωση των συνεντεύξεων, εξαγωγή συμπερασμάτων. • Άτομα: 2
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks