ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ

Description
1. ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ 26 փետրվարի, 2014 2. Գործող կենսաթոշակային…

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 11 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ 26 փետրվարի, 2014
 • 2. Գործող կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը: Անցում բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգի՝ կուտակային բաղադրիչների ներդրման միջոցով. - պարտադիր կուտակային բաղադրիչ , - կամավոր կուտակային բաղադրիչ :
 • 3. Կենսաթոշակային կուտակումներն ըստ տարիների կուտակման տարիներ 0% 6% 9% 12% 1 120 120 120 120 2 240 247 251 254 3 360 382 393 405 4 480 525 549 574 5 600 676 718 762 6 720 837 903 974 7 840 1,007 1,104 1,211 8 960 1,188 1,323 1,476 9 1,080 1,379 1,563 1,773 10 1,200 1,582 1,823 2,106 11 1,320 1,797 2,107 2,479 12 1,440 2,024 2,417 2,896 13 1,560 2,266 2,754 3,363 14 1,680 2,522 3,122 3,887 15 1,800 2,793 3,523 4,474 16 1,920 3,081 3,960 5,130 17 2,040 3,386 4,437 5,866 18 2,160 3,709 4,956 6,690 19 2,280 4,051 5,522 7,613 20 2,400 4,414 6,139 8,646 կուտակման տարիներ 0% 6% 9% 12% 21 2,520 4,799 6,812 9,804 22 2,640 5,207 7,545 11,100 23 2,760 5,639 8,344 12,552 24 2,880 6,098 9,215 14,179 25 3,000 6,584 10,164 16,000 26 3,120 7,099 11,199 18,040 27 3,240 7,645 12,327 20,325 28 3,360 8,223 13,556 22,884 29 3,480 8,837 14,896 25,750 30 3,600 9,487 16,357 28,960 31 3,720 10,176 17,949 32,555 32 3,840 10,907 19,684 36,582 33 3,960 11,681 21,576 41,092 34 4,080 12,502 23,638 46,143 35 4,200 13,372 25,885 51,800 36 4,320 14,295 28,335 58,136 37 4,440 15,272 31,005 65,232 38 4,560 16,309 33,916 73,180 39 4,680 17,407 37,088 82,081 40 4,800 18,571 40,546 92,051 41 4,920 19,806 44,315 103,217 42 5,040 21,114 48,423 115,723 43 5,160 22,501 52,901 129,730 44 5,280 23,971 57,783 145,418 45 5,400 25,529 63,103 162,988
 • 4. Կենսաթոշակային կուտակային ֆոնդի տեսակները . - պայմանագրային կենսաթոշակային ֆոնդ , - կորպորատիվ կենսաթոշակային ֆոնդ:
 • 5. Կուտակային կենսաթոշակային համակարգում գործառույթների տարանջատումը. - ակտիվների կառավարում , - պահառություն , - մասնակիցների ռեեստր, - ընդհանուր վարչարարություն :
 • 6. Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդի ներդրումային սահմանափակումները (որակական և քանակական) ըստ. - ակտիվների տեսակների , - ներդրումների արժույթի , - թողարկողների տեսակի, - մեկ թողարկողի, - մեկ պետության, և այլն:
 • 7. Կենսաթոշակային ֆոնդի ներդրումային պորտֆելը: Կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների զուտ արժեքը: Կենսաթոշակային ֆոնդի փայը:
 • 8. Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կարգավորումը և վերահսկողությունը. - նորմատիվ իրավական պահանջների սահմանում , - լիցենզավորում , - հաշվետվական վերահսկողություն , - ստուգումներ:
 • 9. Հարցեր և պատասխաններ
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks