โครงร่างคอมพิวเตอร์ งานคู่

Description
1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 8 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่างหนังสือทั่วไปกับ E-boook ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นางสาวศรินยา ฤทธิเดช เลขที่ 23 ชั้น ม. 6 ห้อง 2 2. นางสาวพีรดา เหมมัน เลขที่ 28 ชั้น ม.6 ห้อง 2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาว ศรินยา ฤทธิเดช เลขที่ 23 2. นางสาว พีรดา เหมมัน เลขที่ 28 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่างหนังสือทั่วไปกับ E-boook ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Advantages - Disadvantages of books on E-boook ประเภทโครงงาน ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นางสาวศรินยา ฤทธิเดช เลขที่ 23 ชั้น ม. 6 ห้อง 2 2. นางสาวพีรดา เหมมัน เลขที่ 28 ชั้น ม.6 ห้อง 2 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน 1 เทอม ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในปัจจุบันสื่อออนไลน์เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ แหล่งการเรียนรู้หรือแหล่งรวบรวมทุก ข่าวสาร สิ่งที่อยากได้ อยากรู้ อยากเห็น พบได้ทั่วไปในโลกของอินเตอร์เน็ต จนมาถึงล่าสุดหนังสือที่เราใช้อ่านทุกวันก็ เริ่มลดลงเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกซ์ที่แสนสะดวกสบาย พกพาง่าย และดีกว่าหนังสือเป็นเล่มๆที่ต้องเสียแรงกายพก ติดกระเป๋า แต่ในข้อดีของมันก็ยังมีข้อเสียที่เทียบไม่ได้กับหนังสือ แน่นอนว่าหนังสือทั่วไปก็มีข้อดีที่ E-book เทียบ ไม่ได้ ไหนจะด้วยความชอบส่วนตัวของแต่ล่ะคน ดังนั้นโครงงานนี้จัดทาเพื่อมาศึกษาข้อดีข้อเสียของหนังสือทั้งสอง แบบเพื่อหาสิ่งที่จะตอบสนองตัวเราเองได้ดีที่สุด วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
 • 3. 3 หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ งบประมาณ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ
 • 4. 4 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ สถานที่ดาเนินการ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks