Վերահսկենք մեր շրջակա միջավայրը

Description
1. Իմ կարծիքով մեն այդքան էլ լավ միջավայրում չենք ապրում քանի որ մեր բնակավայրերի մոտ…

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 14 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Իմ կարծիքով մեն այդքան էլ լավ միջավայրում չենք ապրում քանի որ մեր բնակավայրերի մոտ կառուցւոմ են բազում շենքեր և շատ ու շատ այլ բաներ:Բացի այդ ամենից մարդ աղտոտում է շրջակա միջավայրը էլ չեմ ասում ձայնային աղմուկը:Շատերը չեն հասկանում, որ ձայնաին աղմուկը համարյա հավասար է աղբը թափելուն հետ:Շատ քիչ են կանաչապատ տարացքները երևանի մեջ և դա շատ վատ է:Մեքենաները և գործարաները շատ ահռելի վնասներ են տալիս շրջակա միջավայրին:
 • 2.  Շրջակա միջավայրը մարդոը առողջության վրա վատ է ազդում:Կան այնպիսի գործարաններ որոնք շատ մոտ են գտնվում գյոըղերին և դա իրմ կարծիքով շատ վատ կարող է ազդել այդտե ապրող գյուղացինների առողջութայն վրա և այդպիսիգործարանները շատ են:Նաև ազդում է ջայնային աղտոտումով և շատ ուշատ այլ բաներով:
 • 3.  Շրջակա միջավայրը վերահսկելու համար պետք է շատ աղբամաններ լինեն քաղաքում հայաթներում և ամեն տեղ:Քաղաքը մաքուր պահելու համար միայն աղբամանները օգուտ չեն տալիս, նաև ժողովուրդը պետք է այդ ամենը հասկանա և աղբը չնետի գետնին:Նաև շատ կարևոր է դուքանքնները եթե աղբը գետին գցելու համար տուգանեն ապա ինչ,որ չափով կոգնի գործին
 • 4.  Մենք մեր ակումբով ժամանակ առ ժամանակ ինչ,որ տարածք ենք ընտրում և փորձում մաքրել այդ տարացքը:
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks