امنیت تجارت الکترونیکی: حریم خصوصی

Description
درس امنیت تجارت الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس - نیمسال اول ۹۷-۹۶ - استاد: صادق دری نوگورانی - درس ۱۱: حریم خصوصی

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 4 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ‫م‬‫حی‬‫ر‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬ ‫حم‬ ‫ر‬‫ل‬‫ا‬‫ال‬‫م‬ ‫بس‬ ‫م‬‫حی‬‫ر‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬ ‫حم‬ ‫ر‬‫ل‬‫ا‬‫ال‬‫م‬ ‫بس‬ ‫ی‬‫ص‬‫و‬‫خص‬‫م‬‫ی‬‫ر‬‫ح‬‫ی‬‫ص‬‫و‬‫خص‬‫م‬‫ی‬‫ر‬‫ح‬ ‫رونیکی‬‫ر‬‫الکت‬ ‫تجارت‬ ‫امنیت‬‫رونیکی‬‫ر‬‫الکت‬ ‫تجارت‬ ‫امنیت‬ ‫نوگورانی‬ ‫دری‬ ‫صادق‬ :‫مدرس‬‫نوگورانی‬ ‫دری‬ ‫صادق‬ :‫مدرس‬ ‫پاییز‬‫پاییز‬۱۳۹۶۱۳۹۶))۲۰۱۷۲۰۱۷((
 • 2. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 2 ‫‌انداز‬‌‫چشم‬‫‌انداز‬‌‫چشم‬ ·‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ·‫وب‬ ‫در‬ ‫روصی‬‫ص‬‫خ‬ ‫ریم‬‫ر‬‫ح‬‫وب‬ ‫در‬ ‫روصی‬‫ص‬‫خ‬ ‫ریم‬‫ر‬‫ح‬ ·‫رفانه‬‫ص‬‫من‬ ‫اطلعاات‬ ‫اصول‬‫رفانه‬‫ص‬‫من‬ ‫اطلعاات‬ ‫اصول‬ ·‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ری‬‫ر‬‫ردگی‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫فنون‬‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ری‬‫ر‬‫ردگی‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫فنون‬
 • 3. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 3 !‫اطلعاات‌شخصی‌پراکنده‌در‌هرجا‬!‫اطلعاات‌شخصی‌پراکنده‌در‌هرجا‬ ·) ‫رصی‬‫و‬‫خص‬ ‫ریم‬‫ر‬‫ح‬ ‫حفظ‬) ‫رصی‬‫و‬‫خص‬ ‫ریم‬‫ر‬‫ح‬ ‫حفظ‬PrivacyPrivacy:(:( -۳۹۶ ۰۱۷)‫ا‬‫ ۶۹۳ه‬‫ ۶۹۳برنامه‬‫و‬۳۹۶ ‫د‬‫ ۶۹۳(افرا‬‫ا‬‫ ۶۹۳ه‬‫ ۶۹۳سازمان‬‫ه‬‫ ۶۹۳اینک‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ن‬‫ ۶۹۳اطمینا‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ن‬‫رسید‬ ۳۹۶ ‫و‬۳۹۶ ‫ه‬‫ ۶۹۳استفاد‬،‫ ۶۹۳آوری‬‫ع‬‫ ۶۹۳جم‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫ی‬‫ ۶۹۳خصوص‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ط‬‫ ۶۹۳مربو‬‫ت‬‫انتظارا‬ .‫ ۶۹۳کنند‬‫ ۶۹۳می‬‫ه‬‫ ۶۹۳برآورد‬‫ی‬‫ ۶۹۳شخص‬‫ت‬‫ ۶۹۳اطلعاا‬‫ی‬‫افشا‬
 • 4. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 4 ‫اطلعاات‌حساس‬‫اطلعاات‌حساس‬ ·‫سلمت‬ ‫حوزه‬‫سلمت‬ ‫حوزه‬ -‫ ۶۹۳بیمه‬‫و‬۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳داروی‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳شرکت‬‫ی‬‫برا‬ -۰۱۷)‫م‬‫ ۶۹۳اقوا‬،‫ ۶۹۳(افراد‬‫ی‬‫ ۶۹۳ژنتیک‬‫ت‬‫اطلعاا‬ ·‫قضایی‬ ‫سوابق‬‫قضایی‬ ‫سوابق‬ -‫ ۶۹۳آشنایان‬،‫ ۶۹۳کار‬‫ل‬‫ ۶۹۳مح‬‫ی‬‫برا‬ ·‫درآمد‬ ‫میزان‬‫درآمد‬ ‫میزان‬ -‫ ۶۹۳مشهور‬‫د‬‫ ۶۹۳افرا‬‫و‬۳۹۶ ‫ن‬‫ ۶۹۳مسئولی‬‫ا‬‫خصوص‬ ·‫زمانی-مکانی‬ ‫اطلعاات‬‫زمانی-مکانی‬ ‫اطلعاات‬ -...‫ ۶۹۳وقت‬‫ه‬‫ ۶۹۳چ‬‫و‬۳۹۶ ‫ا‬‫کج‬
 • 5. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 5 ‌‫خدمات‌مکان-مبنا‬‌‫خدمات‌مکان-مبنا‬))Location-based ServicesLocation-based Services(( ·‫مکانی‬ ‫موقعیت‬ ‫ر‬‫ک‬‫اشترا‬‫مکانی‬ ‫موقعیت‬ ‫ر‬‫ک‬‫اشترا‬ -‫ ۶۹۳جایی‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫د‬‫ ۶۹۳ورو‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ی‬‫گاه‬ ‫ ۶۹۳آ‬،‫ ۶۹۳سایرین‬‫ل‬‫ ۶۹۳مح‬‫ن‬‫ ۶۹۳یافت‬،‫ ۶۹۳خود‬‫ل‬‫ ۶۹۳مح‬‫م‬‫اعال‬ ·‫مکان-مبنا‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫جستجو‬‫مکان-مبنا‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ -‫ ۶۹۳شما‬‫ی‬‫ ۶۹۳نزدیک‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬...‫ ۶۹۳و‬،‫ ۶۹۳مترو‬‫ه‬‫ ۶۹۳ایستگا‬،‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳موزه‬،‫ ۶۹۳ها‬‫رستوران‬ -‫ ۶۹۳مکانی‬‫ت‬‫ ۶۹۳موقعی‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ه‬‫ ۶۹۳وابست‬‫د‬‫ ۶۹۳هدفمن‬‫ت‬‫تبلیغا‬ -‫ ۶۹۳اینترنت‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ت‬‫ ۶۹۳موقعی‬‫ن‬‫ ۶۹۳آ‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ر‬‫ ۶۹۳تصاوی‬‫ر‬‫ ۶۹۳سای‬‫ن‬‫یافت‬ -‫ ۶۹۳هدایت‬‫و‬۳۹۶ ‫ی‬‫راهبر‬
 • 6. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 6 ‫‌های‌حریم‌خصوصی‌مکانی‬‫ه‬‫جنب‬‫‌های‌حریم‌خصوصی‌مکانی‬‫ه‬‫جنب‬ ·‫پرسمان‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬‫پرسمان‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ -.‫ ۶۹۳میشود‬‫ش‬‫ ۶۹۳فا‬‫ر‬‫ ۶۹۳کارب‬‫ت‬‫ ۶۹۳هوی‬‫ا‬‫ ۶۹۳ه‬‫ ۶۹۳آن‬‫ه‬‫ ۶۹۳وسیل‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫ی‬‫اطلعاات‬ -‫ ۶۹۳پرسمان‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ج‬‫ ۶۹۳استنتا‬‫ل‬‫ ۶۹۳قاب‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳مندی‬‫عالقه‬ ·‫فضازمانی‬ ‫روصی‬‫ص‬‫خ‬ ‫ریم‬‫ر‬‫ح‬‫فضازمانی‬ ‫روصی‬‫ص‬‫خ‬ ‫ریم‬‫ر‬‫ح‬ -‫ ۶۹۳کاربر‬‫ق‬‫ ۶۹۳دقی‬‫ن‬‫مکا‬ -‫ ۶۹۳کاربر‬‫ر‬‫ ۶۹۳حضو‬‫ل‬‫ ۶۹۳محتم‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳مکان‬‫ج‬‫ ۶۹۳استنتا‬‫ن‬‫امکا‬ -...۳۹۶ ،‫ ۶۹۳تجارت‬،‫ ۶۹۳سلمت‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ه‬‫ ۶۹۳وابست‬،‫ ۶۹۳سیاسی‬،‫ ۶۹۳مذهبی‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫مکان‬
 • 7. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 7 ‫اهمیت‌حفظ‌حریم‌خصوصی‌مکانی-زمانی‬‫اهمیت‌حفظ‌حریم‌خصوصی‌مکانی-زمانی‬ ۸٫۰۰%۸٫۰۰% ۳۲٫۰۰% ۵۲٫۰۰% ‫رینترنت‬‫ا‬ ‫رقط‬‫ف‬ + ‫رینترنت‬‫ا‬GPS‫رطلعاات‬‫ا‬ ‫رن‬‫و‬‫)بد‬WiFi( ‫رطلعاات‬‫ا‬ + ‫رینترنت‬‫ا‬WiFi‫رن‬‫و‬‫)بد‬GPS( + ‫رینترنت‬‫ا‬GPS‫رطلعاات‬‫ا‬ +WiFi ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ردگیری‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مجوزهای‬ ‫برخی‬۲۵‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫محبوب‬ ‫اندروید‬ ‫افزار‬‫نرم‬
 • 8. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 8 ● ‫حریم‌خصوصی‌در‌تبلیغات‌وب‬‫حریم‌خصوصی‌در‌تبلیغات‌وب‬ ·) ‫هدفمند‬ ‫تبلیغات‬) ‫هدفمند‬ ‫تبلیغات‬Targeted AdvertisingTargeted Advertising(( -۳۹۶ ‫ط‬‫ ۶۹۳متوس‬‫ر‬‫ ۶۹۳طو‬‫ه‬‫ب‬۱۳۹۶۴۳۹۶ ‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ل‬‫ ۶۹۳مستق‬‫ی‬‫ ۶۹۳ردگیر‬‫م‬‫ ۶۹۳مکانیز‬۵۰۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳شناسای‬‫ر‬‫ ۶۹۳برت‬‫ت‬‫ ۶۹۳سای‬ !‫ ۶۹۳است‬‫ه‬‫شد‬ -.‫ ۶۹۳شود‬‫ه‬‫ ۶۹۳استفاد‬‫ ۶۹۳سوء‬‫ی‬‫شخص‬‫ش‬۳۹۶ ‫ت‬‫ ۶۹۳اطلعاا‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫د‬‫نبای‬ -۳۹۶ ‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫ی‬‫ ۶۹۳های‬‫ ۶۹۳گزینه‬،‫ ۶۹۳قبلی‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳بررسی‬،‫ ۶۹۳سلیق‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ر‬‫ ۶۹۳چقد‬‫ه‬‫ ۶۹۳فروشند‬۳۹۶ ‫م‬‫ ۶۹۳هستی‬‫ل‬‫مای‬ (۳۹۶ ‫؟‬‫ ۶۹۳باشد‬‫ه‬‫گا‬ ‫ ۶۹۳آ‬...‫ ۶۹۳و‬،‫ ۶۹۳هست‬‫ن‬‫ذهنما‬Systematic Price Discrimination۰۱۷) ·‫مصادیق‬ ‫برخی‬‫مصادیق‬ ‫برخی‬ -(۳۹۶ ‫ق‬‫ ۶۹۳دقی‬‫ن‬‫مکا‬IP۰۱۷)‫ل‬‫ ۶۹۳کام‬ -‫ ۶۹۳سلمت‬‫ت‬‫اطلعاا‬ -...۳۹۶ ،‫ ۶۹۳دین‬،‫ ۶۹۳نژاد‬،‫سن‬
 • 9. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 9 ‫‌های‌تجاوز‌به‌حریم‌خصوصی‬‫ب‬‫آسی‬‫‌های‌تجاوز‌به‌حریم‌خصوصی‬‫ب‬‫آسی‬ ·«!‫ندارم‬ ‫کردن‬ ‫پنهان‬ ‫برای‬ ‫»چیزی‬ ‫مناقشه‬«!‫ندارم‬ ‫کردن‬ ‫پنهان‬ ‫برای‬ ‫»چیزی‬ ‫مناقشه‬ -!‫ ۶۹۳نیست‬‫د‬‫ ۶۹۳ب‬‫ا‬‫ ۶۹۳ی‬‫ت‬‫ ۶۹۳زش‬‫ی‬‫ ۶۹۳چیزها‬‫ن‬‫ ۶۹۳کرد‬‫ن‬‫ ۶۹۳پنها‬‫ی‬‫ ۶۹۳خصوص‬‫م‬‫حری‬ -.‫ ۶۹۳است‬‫ی‬‫ ۶۹۳شخص‬‫ش‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳داده‬‫ر‬‫ ۶۹۳ب‬‫ل‬‫ ۶۹۳کنتر‬‫و‬۳۹۶ ‫ه‬‫شحاط‬‫ا‬ ·‫سرقت‬ ،‫تهدید‬ ،‫خواهی‬‫باج‬ :‫شده‬ ‫تجمیع‬ ‫اطلعاات‬ ‫از‬ ‫استنتاج‬‫سرقت‬ ،‫تهدید‬ ،‫خواهی‬‫باج‬ :‫شده‬ ‫تجمیع‬ ‫اطلعاات‬ ‫از‬ ‫استنتاج‬ -۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳گیری‬‫ش‬‫ت‬‫ ۶۹۳جه‬،‫ ۶۹۳مذهبی‬‫ی‬‫ ۶۹۳باورها‬،‫ ۶۹۳فردی‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳اولویت‬،‫ ۶۹۳ترجیحات‬،‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳عاادت‬‫ی‬‫افشا‬ ...۳۹۶ ،‫ ۶۹۳سلمت‬‫ت‬‫ ۶۹۳وضعی‬،‫سیاسی‬ ·‫فکری‬ ‫دهی‬‫جهت‬‫فکری‬ ‫دهی‬‫جهت‬ -(۳۹۶ ‫ت‬‫ ۶۹۳قیم‬۳۹۶ ‫ض‬‫ ۶۹۳تبعی‬‫و‬۳۹۶ ‫م‬‫ ۶۹۳تنظی‬:‫تجاری‬Price discrimination۰۱۷) -‫ ۶۹۳خاص‬‫ی‬‫ ۶۹۳کالی‬‫د‬‫ ۶۹۳خری‬:‫تجاری‬ -‫ش‬‫ی‬‫ ۶۹۳مغز‬‫ی‬‫ ۶۹۳شستشو‬،‫ ۶۹۳خبری‬‫ر‬‫ ۶۹۳سانسو‬:‫ ۶۹۳عاقیدتی‬‫و‬۳۹۶ ‫ی‬‫سیاس‬ ·‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫تهدید‬‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫تهدید‬ D.J. Solove, “Why Privacy Matters Even If You Have 'Nothing to Hide,'” http://chronicle.com/article/Why-Privacy-Matters-Even-if/127461/
 • 10. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 10 ‫ریست؟‬‫چ‬ ‫خصوصی‬ ‫رریم‬‫ح‬‫ریست؟‬‫چ‬ ‫خصوصی‬ ‫رریم‬‫ح‬
 • 11. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 11 ‫تعریف‌حریم‌خصوصی‬‫تعریف‌حریم‌خصوصی‬ ·:‫رسمی‬ ‫ر‬‫ر‬‫غی‬ ‫تعاریف‬:‫رسمی‬ ‫ر‬‫ر‬‫غی‬ ‫تعاریف‬ -‫ ۶۹۳شخصی‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳جنبه‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ه‬‫وابست‬ -‫ ۶۹۳غیره‬‫و‬۳۹۶ ،‫ ۶۹۳احساسات‬،‫ ۶۹۳زندگی‬‫ی‬‫ ۶۹۳خودمان‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳جنبه‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ط‬‫مربو‬ -‫اسرار‬ ·:‫تر‬‫رسمی‬ ‫تعریف‬:‫تر‬‫رسمی‬ ‫تعریف‬ -‫ ۶۹۳فرد‬‫ن‬‫ ۶۹۳خویشت‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫د‬‫ ۶۹۳محدو‬‫ی‬‫دسترس‬
 • 12. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 12 ‫دسترسی‌محدود‌به‌خویشتن‌فرد‬‫دسترسی‌محدود‌به‌خویشتن‌فرد‬ ·) ‫ُن‬‫س‬‫َوی‬‫گ‬ ‫تعریف‬) ‫ُن‬‫س‬‫َوی‬‫گ‬ ‫تعریف‬Gavison -Gavison - ۱۹۸۰۱۹۸۰‫پذیر‬ ‫دسترس‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫»دغدغه‬ :(‫پذیر‬ ‫دسترس‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫»دغدغه‬ :( :‫دیگران‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫بودن‬:‫دیگران‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫بودن‬ -‫ ۶۹۳ایم؛‬‫ ۶۹۳شده‬‫ه‬‫ ۶۹۳شناخت‬‫ن‬‫شگرا‬‫ی‬‫ ۶۹۳د‬‫ی‬‫ ۶۹۳برا‬‫ر‬‫چقد‬ -‫ ۶۹۳دارند؛‬‫ی‬‫ ۶۹۳فیزیک‬‫ی‬‫ ۶۹۳دسترس‬‫ا‬‫ ۶۹۳م‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ر‬‫ ۶۹۳چقد‬‫ن‬‫دیگرا‬ -«.‫ ۶۹۳هستیم‬‫ن‬‫ ۶۹۳دیگرا‬‫ه‬‫ ۶۹۳توج‬‫ش‬‫ن‬‫ ۶۹۳کانو‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ر‬‫ ۶۹۳چقد‬‫و‬ ·!‫ر‬‫ن‬‫بود‬ ‫تنها‬ ‫حق‬ :‫دیگر‬ ‫تعبیر‬!‫ر‬‫ن‬‫بود‬ ‫تنها‬ ‫حق‬ :‫دیگر‬ ‫تعبیر‬ ·:‫باید‬ ‫لذا‬:‫باید‬ ‫لذا‬ -.‫ ۶۹۳کند‬‫د‬‫ ۶۹۳محدو‬‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫ش‬‫ت‬‫شلعاا‬‫ط‬‫ ۶۹۳ا‬‫ل‬‫ ۶۹۳انتقا‬‫ا‬‫ ۶۹۳ی‬،‫ ۶۹۳افشا‬،‫ش‬‫ی‬‫ ۶۹۳آور‬‫ ۶۹۳جمع‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫د‬‫ ۶۹۳شو‬‫ع‬‫ ۶۹۳وض‬‫ی‬‫قوانین‬ -۳۹۶ ‫ش‬‫ل‬‫ ۶۹۳تسهی‬‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫ا‬‫ ۶۹۳افش‬‫ه‬‫ ۶۹۳کمین‬‫ا‬‫ ۶۹۳ب‬‫ا‬‫ ۶۹۳ی‬‫م‬‫ ۶۹۳گمنا‬‫ش‬‫ی‬‫شا‬‫ه‬۳۹۶ ‫شراکنش‬‫ت‬۳۹۶ ‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫د‬‫ ۶۹۳شو‬‫د‬‫ ۶۹۳ایجا‬‫ی‬‫ ۶۹۳های‬‫فناوری‬ .‫نماید‬
 • 13. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 13 ‫ل‌بر‌روی‌اطلعاات‬‫ل‬‫کنتر‬‫ل‌بر‌روی‌اطلعاات‬‫ل‬‫کنتر‬ ·) ‫ِستین‬‫و‬ ‫ریف‬‫ر‬‫تع‬) ‫ِستین‬‫و‬ ‫ریف‬‫ر‬‫تع‬Westin -Westin - ۱۹۶۷۱۹۶۷:(:( -۳۹۶ ‫ت‬‫ ۶۹۳مؤسسا‬‫و‬۳۹۶ ،‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳گروه‬،‫ ۶۹۳اشخاص‬‫ی‬‫ ۶۹۳برا‬‫ه‬‫ ۶۹۳مطالب‬‫ق‬‫ ۶۹۳ح‬‫ی‬‫ ۶۹۳خصوص‬‫م‬‫»حری‬ ۳۹۶ ‫ا‬‫ ۶۹۳ت‬‫و‬۳۹۶ ،‫ ۶۹۳چگونه‬،‫ ۶۹۳کی‬‫ن‬‫ ۶۹۳موردشا‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ت‬‫ ۶۹۳اطلعاا‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫د‬‫ ۶۹۳شو‬‫ص‬‫ ۶۹۳مشخ‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫ت‬‫اس‬ «.‫ ۶۹۳شود‬‫ ۶۹۳می‬‫ه‬‫ ۶۹۳داد‬‫ن‬‫ ۶۹۳دیگرا‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫د‬‫ ۶۹۳ح‬‫ه‬‫چ‬ ·:‫باید‬ ‫لذا‬:‫باید‬ ‫لذا‬ -.‫ ۶۹۳کند‬‫ی‬‫ ۶۹۳اجبار‬‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫ب‬‫ ۶۹۳انتخا‬‫ق‬‫ ۶۹۳ح‬‫ن‬‫ ۶۹۳کرد‬‫م‬‫ ۶۹۳فراه‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫د‬‫ ۶۹۳شو‬‫ع‬‫ ۶۹۳وض‬‫ی‬‫قوانین‬ -۳۹۶ ‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫ت‬‫ ۶۹۳ترجیحا‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ی‬‫ ۶۹۳پیرو‬‫و‬۳۹۶ ‫ه‬‫گاهان‬ ‫ ۶۹۳آ‬‫ه‬‫ ۶۹۳اجاز‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫د‬‫ ۶۹۳شو‬‫د‬‫ ۶۹۳ایجا‬‫ی‬‫ ۶۹۳های‬‫فناوری‬ .‫ ۶۹۳کند‬‫ل‬‫ ۶۹۳تسهی‬‫ی‬‫ ۶۹۳خصوص‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬‫ه‬‫ ۶۹۳حوز‬‫ر‬‫د‬
 • 14. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 14 ‫تعادل‌در‌حفظ‌حریم‌خصوصی‬‫تعادل‌در‌حفظ‌حریم‌خصوصی‬ -‫امنیت‬ -‫ ۶۹۳کاربرد‬‫ت‬‫سهول‬ -‫ ۶۹۳تجارت‬‫ظ‬‫حف‬ -‫ ۶۹۳کارایی‬‫ظ‬‫حف‬ -‫ ۶۹۳مجاز‬‫ی‬‫ ۶۹۳کاربردها‬‫ن‬‫امکا‬ :‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬
 • 15. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 15 ‫ردگیری‬ :‫وب‬ ‫در‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬‫ردگیری‬ :‫وب‬ ‫در‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬
 • 16. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 16 ‫‌گوید؟‬‫ی‬‫مرورگر‌پشت‌سر‌ما‌چه‌م‬‫‌گوید؟‬‫ی‬‫مرورگر‌پشت‌سر‌ما‌چه‌م‬ ·:‫شنوند‬‫می‬ ‫که‬ ‫کسانی‬:‫شنوند‬‫می‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ -‫ ۶۹۳مقصد‬‫ن‬‫کارگزارا‬ -‫ ۶۹۳شبکه‬‫ن‬‫مدیرا‬ -۳۹۶ ‫ت‬‫ ۶۹۳اینترن‬‫ت‬‫ ۶۹۳خدما‬‫ن‬‫ ۶۹۳دهندگا‬‫ه‬‫ارائ‬ (ISP۰۱۷)‫ا‬‫ه‬ -‫ ۶۹۳ثالث‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳طرف‬‫ر‬‫سای‬ ●‫ ۶۹۳وب‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ی‬‫ ۶۹۳تبلیغات‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫شبکه‬ -۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳فایل‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫ی‬‫هرکس‬ ۳۹۶ ‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬۰۱۷)‫ا‬‫ ۶۹۳ه‬‫ش‬‫گا‬‫ ۶۹۳(ل‬‫ی‬‫رویدادنگار‬ .‫ببیند‬ ·:‫گوید‬‫می‬ ‫مرورگر‬ ‫آنچه‬:‫گوید‬‫می‬ ‫مرورگر‬ ‫آنچه‬ -۳۹۶ ‫س‬‫آدر‬IP۰۱۷)‫ن‬‫ ۶۹۳سازما‬‫و‬۳۹۶ ‫ه‬‫ ۶۹۳(دامن‬ -‫ ۶۹۳دهنده‬‫ع‬‫ ۶۹۳ارجا‬‫ه‬‫صفح‬ -‫ ۶۹۳مرورگر‬‫و‬۳۹۶ ‫ل‬‫ ۶۹۳عاام‬‫م‬‫سیست‬ -‫ ۶۹۳درخواست‬‫ت‬‫اطلعاا‬ ● URL‫ش‬‫و‬‫ ۶۹۳جستج‬‫شات‬‫م‬‫ ۶۹۳کشششل‬‫و‬۳۹۶ ‫ا‬‫ه‬ -‫ ۶۹۳ها‬‫کوکی‬
 • 17. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 17 ‫‌های‌ردگیری‬‫ش‬‫رو‬‫‌های‌ردگیری‬‫ش‬‫رو‬ ·‫حالت‬ ‫بدون‬‫حالت‬ ‫بدون‬ -‫ ۶۹۳ها‬‫شوکی‬‫ک‬۳۹۶ ‫ا‬‫ ۶۹۳ب‬‫ی‬‫ ۶۹۳زن‬‫برچسب‬ ·‫حالتمند‬‫حالتمند‬ -‫ ۶۹۳مرورگر‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ت‬‫ ۶۹۳انگش‬‫ر‬‫ ۶۹۳اث‬‫ن‬‫برداشت‬
 • 18. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 18
 • 19. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 19
 • 20. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 20 ...‫درخواست‬...‫درخواست‬ ● GET /wiki/Privacy HTTP/1.1 ● Host: en.wikipedia.org ● User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 Iceweasel/31.2.0 ● Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml ● Accept-Language: en-US,en;q=0.5 ● Referer: http://parsijoo.ir/websearch? q=privacy+wikipedia&acinput=&acvalue=&period=all&filetype=any&site= &client=iceweasel-a&channel=sb ● Cookie: GeoIP=IR:Zanjan:36.6736:48.4787:v4; uls-previous- languages=%5B%22en%22%5D; mediaWiki.user.sessionId=ElEgXuje534Nj0BDjz4tKxUFoF6lM71J ● Connection: keep-alive
 • 21. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 21 ‫کوکی‌چیست؟‬‫کوکی‌چیست؟‬ ·) ‫حالت‬ ‫نگهداری‬) ‫حالت‬ ‫نگهداری‬statestate‫مشتری‬ ‫سمت‬ ‫در‬ (‫مشتری‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ( -.‫ ۶۹۳است‬‫ا‬‫ ۶۹۳کاراکتره‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ی‬‫ ۶۹۳کوچک‬‫ه‬‫ ۶۹۳رشت‬‫ر‬‫ ۶۹۳ب‬‫ل‬‫مشتم‬ -.‫ ۶۹۳کند‬‫ه‬‫ ۶۹۳ذخیر‬‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫ی‬‫ ۶۹۳کوک‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫د‬‫ ۶۹۳بخواهن‬‫ر‬‫ ۶۹۳مرورگ‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫د‬‫ ۶۹۳توانن‬‫ ۶۹۳می‬‫ب‬‫ ۶۹۳و‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫سایت‬ -.‫ ۶۹۳شوند‬‫ ۶۹۳می‬‫ه‬‫ ۶۹۳فرستاد‬‫ت‬‫ ۶۹۳سای‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ا‬‫ ۶۹۳ه‬‫ ۶۹۳درخواست‬‫ه‬‫ ۶۹۳هم‬‫ا‬‫ ۶۹۳ب‬‫ه‬‫ ۶۹۳شد‬‫ه‬‫ ۶۹۳ذخیر‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫کوکی‬ -.‫ ۶۹۳کنند‬‫ ۶۹۳می‬‫ی‬‫ ۶۹۳نگهدار‬‫ر‬‫ ۶۹۳کارب‬‫ا‬‫ ۶۹۳ی‬‫ه‬‫ ۶۹۳جلس‬‫ص‬‫ ۶۹۳خصو‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫ی‬‫ ۶۹۳اطلعاات‬‫ًا‬‫ل‬‫معمو‬
 • 22. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 22 )‌‫حشرات‌وب‬)‌‫حشرات‌وب‬Web BugsWeb Bugs(( ·‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫تصاویر‬‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫تصاویر‬ -۱۳۹۶ ×۳۹۶ ۱‫شفاف‬‫ش‬۳۹۶ ‫و‬۳۹۶ ‫ل‬‫ ۶۹۳پیکس‬ -۳۹۶ ‫ت‬‫ ۶۹۳اطلعاا‬‫ا‬‫ ۶۹۳ت‬‫د‬‫ش‬‫ن‬‫ ۶۹۳شو‬‫ ۶۹۳می‬‫ه‬‫شعبی‬‫ت‬۳۹۶ ‫ب‬‫ ۶۹۳و‬‫ت‬‫ ۶۹۳صفحا‬‫ر‬‫د‬referer۳۹۶ ‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫ا‬‫ ۶۹۳ه‬‫ ۶۹۳کوکی‬‫و‬۳۹۶ .‫شد‬‫ن‬‫بگیر‬ -۳۹۶ :‫ ۶۹۳دیگر‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫نام‬web beacon, clear gif, tracking bug, tag ·‫تبلیغاتی‬ ‫تصاویر‬ ‫همانند‬‫تبلیغاتی‬ ‫تصاویر‬ ‫همانند‬ -.‫ ۶۹۳اند‬‫ ۶۹۳شده‬‫ر‬‫ ۶۹۳ذک‬‫ه‬‫ ۶۹۳صفح‬‫د‬‫ ۶۹۳ک‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ط‬‫ ۶۹۳فق‬‫و‬۳۹۶ ‫د‬‫ ۶۹۳نیستن‬‫ه‬‫ ۶۹۳مشاهد‬‫ل‬‫ ۶۹۳قاب‬‫ا‬‫ام‬ -۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳ایمیل‬‫ر‬‫د‬HTML۳۹۶ ‫د‬‫ ۶۹۳اسنا‬،Word.‫شد‬‫ن‬‫ ۶۹۳ا‬‫ ۶۹۳جاسازی‬‫ل‬‫ ۶۹۳قاب‬‫ه‬‫ ۶۹۳مشاب‬‫د‬‫ ۶۹۳موار‬‫و‬۳۹۶ ،
 • 23. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 23 ‫‌ها‬‫ه‬‫نحوه‌ارتباط‌داد‬‫‌ها‬‫ه‬‫نحوه‌ارتباط‌داد‬ ·‫درخواست‬ ‫به‬ ‫یکسانی‬ ‫کوکی‬ ،‫سایت‬ ‫رز‬‫ا‬ ‫منبعی‬ ‫به‬ ‫رجعه‬‫ا‬‫مر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ه‬ ‫با‬‫درخواست‬ ‫به‬ ‫یکسانی‬ ‫کوکی‬ ،‫سایت‬ ‫رز‬‫ا‬ ‫منبعی‬ ‫به‬ ‫رجعه‬‫ا‬‫مر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ه‬ ‫با‬ .‫شود‬‫می‬ ‫ضمیمه‬.‫شود‬‫می‬ ‫ضمیمه‬ -۳۹۶ ‫د‬‫ ۶۹۳توان‬‫ ۶۹۳می‬‫ت‬‫ ۶۹۳سای‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫د‬‫ ۶۹۳شو‬‫ ۶۹۳می‬‫ه‬‫ ۶۹۳شناس‬‫ه‬‫ ۶۹۳شب‬‫ی‬‫ ۶۹۳نوعا‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ل‬‫ ۶۹۳تبدی‬‫ی‬‫کوک‬ .‫ ۶۹۳بیافزاید‬‫ی‬‫ ۶۹۳کوک‬‫ن‬‫ ۶۹۳آ‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ط‬‫ ۶۹۳مربو‬‫د‬‫ ۶۹۳رکور‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫ی‬‫شلعاات‬‫ط‬‫ا‬ -‫ ۶۹۳لینک‬‫ک‬‫ ۶۹۳ی‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ه‬‫ ۶۹۳مراجع‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳زمان‬‫و‬۳۹۶ ‫ت‬‫ ۶۹۳دفعا‬‫د‬‫تعدا‬ -.‫ ۶۹۳اند‬‫ ۶۹۳شده‬‫ه‬‫ ۶۹۳مشاهد‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬۰۱۷)‫ی‬‫ ۶۹۳قبل‬‫و‬۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳(جار‬‫ی‬‫صفحات‬ -۳۹۶ ‫د‬‫ ۶۹۳(مت‬‫ب‬‫ ۶۹۳و‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳فرم‬‫ت‬‫اطلعاا‬GET۰۱۷)
 • 24. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 24 ‫‌های‌تبلیغاتی‬‫ه‬‫‌کرد‌شبک‬‫ل‬‫عام‬‫‌های‌تبلیغاتی‬‫ه‬‫‌کرد‌شبک‬‫ل‬‫عام‬
 • 25. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 25 ‫‌های‌تبلیغاتی‌ممکن‌است‌چه‌بدانند؟‬‫ه‬‫شبک‬‫‌های‌تبلیغاتی‌ممکن‌است‌چه‌بدانند؟‬‫ه‬‫شبک‬ ·‫ها‬‫تراکنش‬ ‫اطلعاات‬‫ها‬‫تراکنش‬ ‫اطلعاات‬ -‫ ۶۹۳سفرها‬‫ت‬‫جزئیا‬ -‫ ۶۹۳وب‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫و‬‫ ۶۹۳جستج‬‫د‬‫ ۶۹۳مور‬‫ت‬‫کلما‬ -...۳۹۶ ،‫ ۶۹۳عاادات‬،‫سلیق‬ ·‫ری‬‫ص‬‫شخ‬ ‫اطلعاات‬‫ری‬‫ص‬‫شخ‬ ‫اطلعاات‬ -‫ ۶۹۳الکترونیکی‬‫ت‬‫ ۶۹۳پس‬‫س‬‫آدر‬ -‫ ۶۹۳کامل‬‫م‬‫نا‬ -۳۹۶ ،‫ ۶۹۳شهر‬،‫ ۶۹۳(خیابان‬‫ی‬‫ ۶۹۳پست‬‫س‬‫آدر‬ ۰۱۷)‫ی‬‫ ۶۹۳پست‬‫د‬‫ ۶۹۳ک‬‫ی‬‫ ۶۹۳حت‬‫و‬۳۹۶ ،‫استان‬ -‫ ۶۹۳تلفن‬‫ه‬‫شمار‬ ‫کنیم‬ ‫مراجعه‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫کلیک‬ ‫تبلیغ‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ !‫کند‬ ‫جمع‬ ‫اطلعاات‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬
 • 26. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 26 ‫مثال:‌ردگیری‌در‌وب‌بدون‌کوکی‬‫مثال:‌ردگیری‌در‌وب‌بدون‌کوکی‬ ·‫رگر‬‫ر‬‫مرو‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫انگشت‬ ‫ر‬‫ر‬‫اث‬‫رگر‬‫ر‬‫مرو‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫انگشت‬ ‫ر‬‫ر‬‫اث‬ -‫ ۶۹۳هستند؟‬‫ن‬‫ ۶۹۳آ‬‫ت‬‫ ۶۹۳انگش‬‫ر‬‫ ۶۹۳اث‬،‫ ۶۹۳مرورگر‬‫ک‬‫ ۶۹۳ی‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ی‬‫ ۶۹۳های‬‫ ۶۹۳مؤلفه‬‫ه‬‫چ‬ https://panopticlick.eff.org
 • 27. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 27 ‫مثال:‌ردگیری‌در‌وب‌بدون‌کوکی‬‫مثال:‌ردگیری‌در‌وب‌بدون‌کوکی‬ ·‫رگر‬‫ر‬‫مرو‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫انگشت‬ ‫ر‬‫ر‬‫اث‬‫رگر‬‫ر‬‫مرو‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫انگشت‬ ‫ر‬‫ر‬‫اث‬ -‫ ۶۹۳هستند؟‬‫ن‬‫ ۶۹۳آ‬‫ت‬‫ ۶۹۳انگش‬‫ر‬‫ ۶۹۳اث‬،‫ ۶۹۳مرورگر‬‫ک‬‫ ۶۹۳ی‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ی‬‫ ۶۹۳های‬‫ ۶۹۳مؤلفه‬‫ه‬‫چ‬ https://panopticlick.eff.org
 • 28. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 28
 • 29. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 29 ‫منصفانه‬ ‫اطلعاات‬ ‫اصول‬‫منصفانه‬ ‫اطلعاات‬ ‫اصول‬
 • 30. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 30 ‫قوانین‌حریم‌خصوصی‌در‌جهان‬‫قوانین‌حریم‌خصوصی‌در‌جهان‬ ·.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫بسیار‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫بسیار‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ·‫آمریکا‬ ‫در‬‫آمریکا‬ ‫در‬ -‫ ۶۹۳کمینه‬‫ت‬‫ش‬‫ظ‬‫ ۶۹۳حفا‬‫و‬۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳مورد‬‫ن‬‫قوانی‬ -‫ ۶۹۳کودکان‬‫و‬۳۹۶ ،‫ ۶۹۳آموزش‬،‫ ۶۹۳مالی‬‫ر‬‫ ۶۹۳امو‬،‫ ۶۹۳سلمت‬‫د‬‫ ۶۹۳مور‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ت‬‫مقررا‬ ·‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫رهنمود‬ :‫اروپا‬ ‫در‬‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫رهنمود‬ :‫اروپا‬ ‫در‬ -.‫ ۶۹۳کنند‬‫ب‬‫ ۶۹۳تصوی‬‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫ی‬‫ ۶۹۳مشابه‬‫ر‬‫ ۶۹۳فراگی‬‫ن‬‫ ۶۹۳قوانی‬‫د‬‫ ۶۹۳بای‬‫ا‬‫ ۶۹۳اروپ‬‫ه‬‫ ۶۹۳اتحادی‬‫ی‬‫کشورها‬ -.‫ ۶۹۳است‬‫ه‬‫ ۶۹۳شد‬‫ه‬‫ ۶۹۳شناخت‬‫ر‬‫ ۶۹۳بش‬‫ی‬‫ ۶۹۳اساس‬‫ق‬‫ ۶۹۳حقو‬‫و‬‫ ۶۹۳جز‬‫ی‬‫ ۶۹۳خصوص‬‫م‬‫حری‬
 • 31. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 31 ‫قوانین‌حریم‌خصوصی‌در‌جهان‬‫قوانین‌حریم‌خصوصی‌در‌جهان‬ ·‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ -۳۹۶ ‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ن‬‫ ۶۹۳شهروندا‬‫ق‬‫ ۶۹۳حقو‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ع‬‫ ۶۹۳دفا‬‫ی‬‫ ۶۹۳برا‬۳۹۶ «‫ ۶۹۳شخصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬‫ق‬‫ ۶۹۳»ح‬‫ه‬‫قطعنام‬ ۳۹۶ ‫ل‬‫ ۶۹۳سا‬‫ن‬‫ ۶۹۳(پایا‬‫ا‬‫ ۶۹۳ه‬‫ ۶۹۳دولت‬‫ی‬‫ ۶۹۳جاسوس‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ش‬‫واکن‬۲۰۱۳۰۱۷) ·.‫نداریم‬ ‫ره‬‫ژ‬‫وی‬ ‫قانون‬ ‫هنوز‬ :‫ما‬ ‫کشور‬ ‫ر‬‫ر‬‫د‬.‫نداریم‬ ‫ره‬‫ژ‬‫وی‬ ‫قانون‬ ‫هنوز‬ :‫ما‬ ‫کشور‬ ‫ر‬‫ر‬‫د‬ -۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳بخش‬‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ن‬‫ ۶۹۳قانو‬‫و‬۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳ا‬‫ ۶۹۳رایانه‬‫م‬‫ ۶۹۳جرائ‬‫ن‬‫قانو‬ .‫ ۶۹۳دارند‬‫د‬‫ ۶۹۳خو‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ی‬‫ ۶۹۳خصوص‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ط‬‫ ۶۹۳مربو‬‫ی‬‫مهم‬
 • 32. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 32 ‫اصول‌اطلعاات‌منصفانه‬‫اصول‌اطلعاات‌منصفانه‬ -‫ ۶۹۳امنیت‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ت‬‫حراس‬ -‫ ۶۹۳شخصی‬‫ت‬‫مشارک‬ -‫ ۶۹۳بودن‬‫ز‬‫با‬ -‫پاسخگویی‬ -‫ ۶۹۳مقصود‬‫ن‬‫تعیی‬ -‫ ۶۹۳آوری‬‫ ۶۹۳جمع‬‫ی‬‫محدودساز‬ -‫ ۶۹۳کاربرد‬‫ی‬‫محدودساز‬ -‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳داده‬‫ت‬‫کیفی‬ ) ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫صادی‬‫ص‬‫اقت‬ ‫همکاری‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬) ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫صادی‬‫ص‬‫اقت‬ ‫همکاری‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬OECDOECD.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ (.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ( (Fair Information Principles)
 • 33. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 33 )‌‫اصول‌اطلعاات‌منصفانه‬)‌‫اصول‌اطلعاات‌منصفانه‬۱۱(( ·‫مقصود‬ ‫تعیین‬‫مقصود‬ ‫تعیین‬ -۳۹۶ ‫ص‬‫ ۶۹۳مشخ‬‫ی‬‫ ۶۹۳آور‬‫ ۶۹۳جمع‬‫ن‬‫ ۶۹۳زما‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ر‬‫ ۶۹۳حداکث‬‫د‬‫ ۶۹۳بای‬‫ی‬‫ ۶۹۳شخص‬‫ت‬‫ ۶۹۳اطلعاا‬‫ی‬‫ ۶۹۳آور‬‫ ۶۹۳جمع‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫د‬‫مقصو‬ .‫باشد‬ -.۰۱۷)‫ه‬‫ ۶۹۳اجاز‬‫ا‬‫ ۶۹۳ب‬‫ر‬‫ ۶۹۳(مگ‬‫د‬‫ ۶۹۳نشون‬‫ه‬‫ ۶۹۳استفاد‬‫ی‬‫ ۶۹۳دیگر‬‫ر‬‫ ۶۹۳منظو‬‫ه‬‫ب‬ ·‫آوری‬‫ر‬‫ع‬‫جم‬ ‫محدودسازی‬‫آوری‬‫ر‬‫ع‬‫جم‬ ‫محدودسازی‬ -.‫ ۶۹۳باشد‬‫ه‬‫ ۶۹۳داشت‬‫د‬‫ ۶۹۳وجو‬‫ی‬‫ ۶۹۳شخص‬‫ت‬‫ ۶۹۳اطلعاا‬‫ی‬‫ ۶۹۳آور‬‫ ۶۹۳جمع‬‫ی‬‫ ۶۹۳برا‬‫ی‬‫حد‬ -.‫ ۶۹۳باشند‬‫ه‬‫ ۶۹۳آمد‬‫ت‬‫ ۶۹۳دس‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ه‬‫ ۶۹۳منصفان‬‫و‬۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳قانون‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫ ۶۹۳روش‬‫ز‬‫ ۶۹۳ا‬‫ت‬‫ ۶۹۳اطلعاا‬‫ن‬‫ ۶۹۳ای‬‫ه‬‫هم‬ -.‫ ۶۹۳باشند‬‫ا‬‫ ۶۹۳ه‬‫ ۶۹۳داده‬‫ع‬‫ ۶۹۳موضو‬‫ص‬‫ ۶۹۳شخ‬‫ی‬‫ ۶۹۳آگاه‬‫ا‬‫ ۶۹۳ی‬‫ش‬‫ ۶۹۳دان‬‫ا‬‫ ۶۹۳ب‬‫ی‬‫ ۶۹۳مقتض‬‫د‬‫ ۶۹۳موار‬‫ر‬‫د‬ ·‫کاربرد‬ ‫محدودسازی‬‫کاربرد‬ ‫محدودسازی‬ -۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳آور‬‫ ۶۹۳جمع‬‫ن‬‫ ۶۹۳برایشا‬‫ه‬‫ ۶۹۳ک‬‫د‬‫ ۶۹۳باش‬‫ی‬‫ ۶۹۳مقاصد‬‫ن‬‫ ۶۹۳هما‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ر‬‫ ۶۹۳منحص‬‫د‬‫ ۶۹۳بای‬‫ت‬‫ ۶۹۳اطلعاا‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ی‬‫دسترس‬ .‫ ۶۹۳است‬‫ه‬‫شد‬
 • 34. ۰۱۷)۲۰۱۲۰۱۷(۳۹۶ ۱۳۹۱۳۹۶۳۹۶ ‫ز‬‫پایی‬ ‫ ۶۹۳خصوصی‬‫م‬‫ ۶۹۳حری‬-۳۹۶ ‫ی‬‫ ۶۹۳الکترونیک‬‫ت‬‫ ۶۹۳تجار‬‫ت‬‫امنی‬ 34 )‌‫اصول‌اطلعاات‌منصفانه‬)‌‫اصول‌اطلعاات‌منصفانه‬۲۲(( ·...‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اجازه‬ ‫باید‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ :‫شخصی‬ ‫مشارکت‬ ‫اصل‬...‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اجازه‬ ‫باید‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ :‫شخصی‬ ‫مشارکت‬ ‫اصل‬ ۰۱۷)1(۳۹۶ ‫ن‬‫ ۶۹۳داشت‬‫ر‬‫ ۶۹۳اختیا‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ه‬‫ ۶۹۳تأییدی‬،‫ ۶۹۳دیگری‬‫ق‬‫ ۶۹۳طری‬‫ا‬‫ ۶۹۳ی‬‫ه‬‫ ۶۹۳داد‬‫ه‬‫ ۶۹۳کنند‬‫ل‬‫ ۶۹۳کنتر‬‫ک‬‫ ۶۹۳ی‬‫ز‬‫ا‬ .‫ ۶۹۳بگیرد‬‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫د‬‫ ۶۹۳خو‬‫د‬‫ ۶۹۳مور‬‫ر‬‫ ۶۹۳د‬‫ی‬‫ ۶۹۳شخص‬‫ت‬‫اطلعاا‬ ۰۱۷)2(۳۹۶ :‫ ۶۹۳کند‬‫ت‬‫ ۶۹۳دریاف‬‫ا‬‫ ۶۹۳ر‬‫د‬‫ ۶۹۳خو‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬‫ط‬‫ ۶۹۳مربو‬‫ی‬‫ ۶۹۳ها‬‫داده‬ ‫ ۶۹۳فهم‬‫ل‬‫ ۶۹۳قاب‬‫و‬۳۹۶ ،‫ ۶۹۳معقول‬‫ی‬‫ ۶۹۳شکل‬‫ه‬‫ ۶۹۳ب‬،‫ ۶۹۳زمان‬‫ر‬‫د‬ ‫ ۶۹۳متناسبی‬‫ه‬‫ ۶۹۳هزین‬‫ت‬‫ ۶۹۳پرداخ‬‫ا‬‫ ۶۹۳ب‬‫ا‬‫ ۶۹۳ی‬‫ن‬‫ ۶۹۳رایگا‬‫ت‬‫ ۶۹۳صور‬‫ه‬‫ب‬
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks