αρχαιολογικο μουσειο γ ταξης αντίγραφο

Description
1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΞΗ Γ΄ σχολ. έτος 2010-2011 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2. <ul><li>Οι μαθητές της Γ΄ τάξης…

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 5 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΞΗ Γ΄ σχολ. έτος 2010-2011 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 • 2. <ul><li>Οι μαθητές της Γ΄ τάξης </li></ul><ul><li>επισκέφθηκαμε </li></ul><ul><li>την Τετάρτη, 13-4-2011, </li></ul><ul><li>το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο . </li></ul>
 • 3. με προσήλωση και ησυχία παρακολουθήσαμε την ξεναγό
 • 4. ακολουθώντας την ξεναγό
 • 5. θαυμάσαμε τις τοιχογραφίες
 • 6. αναγνωρίσαμε εργαλεία
 • 7. διαφορετικής εποχής
 • 8. αγγεία από την ακρόπολη των Μυκηνών
 • 9. χρυσά κοσμήματα
 • 10. πανέμορφα!!
 • 11. απαράμιλλης τεχνικής
 • 12. αμείωτο το ενδιαφέρον μας παρόλη την κούραση
 • 13. εστιάσαμε σε αντικείμενα του κυκλαδικού πολιτισμού
 • 14. θαυμάσαμε τα κυκλαδικά ειδώλια
 • 16. ο αρπιστής σε ξεχωριστή θέση σε μαγεύει
 • 17. … στο πέρασμα των αιώνων
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks