גילי אבישר, אמנות ישראלי עכשווית

Description
1. ‫עכשיו‬ ‫ומה‬?‫עכשווית‬ ‫ישראלית‬ ‫אמנות‬ ‫הדסה‬‫גורוחובסקי‬ ‫אבישר‬…

Please download to get full document.

View again

of 62
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 5 | Pages: 62

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ‫עכשיו‬ ‫ומה‬?‫עכשווית‬ ‫ישראלית‬ ‫אמנות‬ ‫הדסה‬‫גורוחובסקי‬ ‫אבישר‬ ‫גילי‬,‫רך‬ ‫פיסול‬,‫ומיצג‬ ‫מיצב‬
 • 2. ‫אבישר‬ ‫גילי‬,‫בחיפה‬ ‫נולד‬,1980. ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫ועובד‬ ‫חי‬. ‫של‬ ‫והשני‬ ‫הראשון‬ ‫התואר‬ ‫בוגר‬ ‫בצלאל‬. ‫ברל‬ ‫בבית‬ ‫מלמד‬,‫לאמנות‬ ‫המדרשה‬.
 • 3. ‫יוני‬2015"‫אחר‬ ‫במקום‬"
 • 4. ‫אבישר‬ ‫גילי‬
 • 5. magdalena abakanowicz
 • 6. Annette Messager
 • 7. Joana Vasconcelos
 • 8. Alain Guerra and Neraldo de la Paz
 • 9. Emilie faif
 • 10. emilie laif
 • 11. Emilie Faif
 • 12. Katharina Grosse
 • 13. Ibrahim Mahama, ‘Out of Bounds’, ‫לתחום‬ ‫מחוץ‬
 • 14. Ibrahim Mahama, ‘Out of Bounds’,
 • 15. Alfred Stief
 • 16. Agata Oleksiak (aka OLEK)
 • 17. ‫תומרקין‬ ‫יגאל‬
 • 18. ‫תומרקין‬ ‫יגאל‬
 • 19. ‫מורג‬ ‫דבורה‬
 • 20. ‫מורג‬ ‫דבורה‬
 • 21. ‫מאור‬ ‫חיים‬
 • 22. ‫אל‬ ‫בר‬ ‫עידו‬
 • 23. ‫גיל‬‫יפמן‬
 • 24. 14-05-2015-31-08-2015 ‫יחיד‬ ‫תערוכת‬,‫לוויתן‬,‫גוטמן‬ ‫נחום‬ ‫במוזיאון‬
 • 25. 2014-‫בארי‬ ‫עץ‬
 • 26. "‫רזידנט‬",‫בארי‬ ‫קיבוץ‬
 • 27. PrevNext 100200
 • 28. ‫שטיח‬-‫בתהליך‬ ‫עבודה‬,‫הרצליה‬ ‫מוזיאון‬,2013
 • 29. Miriam Schapiro 1979
 • 30. Faig Ahmed
 • 31. ‫מאי‬2013"‫פראי‬ ‫צהוב‬",
 • 32. ‫מאי‬2013
 • 33. ‫צהוב‬‫םראי‬‫להקת‬ ‫עם‬"‫עפר‬ ‫עבודות‬"
 • 34. ‫אורבניים‬ ‫שרידים‬,2012
 • 35. 2010,‫חיפה‬ ‫מוזיאון‬
 • 36. ‫אנט‬‫מ‬‫סג‬'‫ה‬ ‫אבישר‬ ‫גילי‬,"‫בנים‬ ‫מלאכה‬"‫חיפה‬ ‫מוזיאון‬
 • 37. ‫פרויקט‬‫הגמרבבצלאל‬
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks