การช่วยฟื้นคืนชีพ

Description
1. PPT Learning Environments ออกแบบและพัฒนาโดย ดร . อิศรา ก้านจักร…

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. PPT Learning Environments ออกแบบและพัฒนาโดย ดร . อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม . ขอนแก่น ชื่อเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ คำอธิบายรายวิชา การช่วยฟื้นคืนชีพ Cardiopulmonary resuscitation ( CPR ) การช่วยฟื้นคืนชีพเป็นการปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างถูกวิธี และสามารถช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยก่อนได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 • 2. Learning task1 ชื่อ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ออกแบบและพัฒนาโดย ดร . อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม . ขอนแก่น 1. เมื่อพบคนนอนอยู่ คล้ายหมดสติ ต้องลองตรวจดูว่าหมดสติจริงหรือไม่ โดยการเรียกและเขย่าตัว เขย่าหรือตบที่ไหล่ ถ้าหมดสติจะไม่มีการโต้ตอบ หรือมีเสียงคราง หรือมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย 2. ประเมินการหายใจโดยการทำ look listen and feel - look - listen - feel PPT Learning Environments Learning task 1 Resources Learning task 2 Learning task 3 VDO Scaffolding กลับหน้าหลัก
 • 3. Learning task 2 ชื่อ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน <ul><li>3 . ถ้าพบว่าไม่หายใจให้เรียกขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น พร้อมทั้งจัดท่านอนหงายราบบนพื้นแข็ง เริ่มขั้นตอนการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ </li></ul><ul><li>ขั้นตอนที่ 1 คือ Airway โดยการเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ด้วยวิธี head tilt chin lift หรือ jaw thrust maneuver ( ถ้ามีการหักของกระดูกสันหลังส่วนคอ ) </li></ul>ออกแบบและพัฒนาโดย ดร . อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม . ขอนแก่น PPT Learning Environments Learning task 1 Resources Learning task 2 Learning task 3 VDO Scaffolding กลับหน้าหลัก
 • 4. Learning task 3 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หูฟัง แก้มสัมผัส 4. ทดสอบการหายใจโดยการทำ look listen and feel อีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่หายใจ ให้ทำขั้นตอนต่อไปคือ Breathing คือ เป่าลมหายใจ 2 ครั้ง ออกแบบและพัฒนาโดย ดร . อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม . ขอนแก่น PPT Learning Environments ตาดู Learning task 1 Resources Learning task 2 Learning task 3 VDO Scaffolding กลับหน้าหลัก
 • 5. Learning task 3 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หูฟัง แก้มสัมผัส 4. ทดสอบการหายใจโดยการทำ look listen and feel อีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่หายใจ ให้ทำขั้นตอนต่อไปคือ Breathing คือ เป่าลมหายใจ 2 ครั้ง ออกแบบและพัฒนาโดย ดร . อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม . ขอนแก่น PPT Learning Environments ตาดู Learning task 1 Resources Learning task 2 Learning task 3 VDO Scaffolding กลับหน้าหลัก
 • 6. Learning task 3 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ช่วย 2 คน     5. ทดสอบว่าหัวใจหยุดเต้นหรือไม่ด้วยการจับชีพจร ถ้าไม่มีการเต้นของหัวใจ เป่าปากอีก 2 ครั้ง แล้วทำ cardiac massage ด้วยอัตราเร็ว 100 ครั้ง / นาที โดยการนับ 1 และ 2 และ 3 และ ……… จนถึง 15 ครั้ง ออกแบบและพัฒนาโดย ดร . อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม . ขอนแก่น PPT Learning Environments ช่วย 1 คน Learning task 1 Resources Learning task 2 Learning task 3 VDO Scaffolding กลับหน้าหลัก
 • 7. Resources ออกแบบและพัฒนาโดย ดร . อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม . ขอนแก่น PPT Learning Environments Learning task 1 Resources Learning task 2 Learning task 3 VDO Scaffolding กลับหน้าหลัก
 • 8. Scaffolding ออกแบบและพัฒนาโดย ดร . อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม . ขอนแก่น PPT Learning Environments Learning task 1 Resources Learning task 2 Learning task 3 VDO Scaffolding กลับหน้าหลัก
 • 9. VDO ออกแบบและพัฒนาโดย ดร . อิศรา ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม . ขอนแก่น PPT Learning Environments Learning task 1 Resources Learning task 2 Learning task 3 VDO Scaffolding กลับหน้าหลัก
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks