Ο Βωμός του Δία στην Πέργαμο

Description
1. Θέματα ιστορίας Μανιάτης Κωνσταντίνος Ο Βωμός του Δία της Περγάμου Τα 7 θαύματα της…

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 5 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Θέματα ιστορίας Μανιάτης Κωνσταντίνος Ο Βωμός του Δία της Περγάμου Τα 7 θαύματα της αρχαιότητας
 • 2. Ο βωμός της Περγάμου είναι βωμός που οικοδομήθηκε στην ελληνιστική εποχή στην ακρόπολη της Περγάμου στη Μικρά Ασία. Αναπαράσταση της ακρόπολης της Περγάμου Πέργαμος
 • 3. Ο βωμός κτίστηκε από τον βασιλιά της Περγάμου Ευμένη Β΄, για να τιμήσει τη νίκη του πατέρα του, Αττάλου Α΄ ενάντια στους Γαλάτες. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 156 π.Χ. περίπου και ήταν αφιερωμένος στον Δία. Αναπαράσταση του βωμού του Δία
 • 4. Ο βωμός έχει σχήμα σχεδόν τετραγώνου με περίμετρο 140 μέτρα και έχει μια υπαίθρια αυλή με το βωμό που περιβάλλεται από ένα τοίχο σε σχήμα Π. Οι κίονές του είναι ιωνικού ρυθμού. Αναπαράσταση του βωμού του Δία (1882)
 • 5. Σκηνές της Γιγαντομαχίας από τη ζωφόρο του βωμού Η ζωφόρος του έχει μήκος 120 μ. και ύψος 2,30 μ. και απεικονίζει τη μάχη Θεών του Ολύμπου και Γιγάντων. Συνολικά αποτελείται από 160 ανάγλυφες πλάκες με τουλάχιστον 100 μορφές.
 • 6. Το 1878 από το Γερμανό αρχαιολόγo Κάρλ Χούμαν ανακαλύφθηκαν τμήματά του βωμού και στάλθηκαν στο Βερολίνο, ύστερα από συμφωνία μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Γερμανίας. Το μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο
 • 7. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο που άρχισε να λειτουργεί από το 1930. Τμήμα του βωμού στο μουσείο της Περγάμου σήμερα.
 • 8. ΠΗΓΕΣ: 1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο http://www.pi- schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises /index.php?id=6&v=2 (Ημερ. Ανάκτησης 15/4/2018) 2. Βικιπαίδεια https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%89 %CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE% B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE %B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85 (Ημερ. Ανάκτησης 15/4/2018)
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks