พระราชประวัติพระเจ้าอยู่หัว

Description
นำเสนอโดย นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 1 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จ.ระนอง

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 4 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. จู๋"จู๋ขุ่า " 'จ็, เรุ่อรุ่รวุ บี ปุ๊`เปั่ ม๊ปื ชุ่เ จี่ปื าบ ทํ' `จ๊ท่.` บึ ปิ๊ ฆั” บี!จู `ป๊ (`นี๊ คึก. งื' 'เ "ทํ ฬิา บ๊า" เ [ `พุ.ขุ่ ขํเ โ. ะ `ด่'เ นึ“ กั`“ จ๊`1 (โ ด่'น` [` งี่ขุ่ขุ่` ขุ่ `จ๊ แ ไ ทขุ่ "` กุ่ ป 'ฆั .ขุ่ฒ่. _` พี _โ. `ทํ ขุ่'ม่เ ` อื่ บิ .ฉื ซํ พีซี' รุ๊_ขุ่ `ฯ ฉื [.ขุ่ ฮิ "นั้ โขุ่ มุ้.พ์ `ฉื .`[ ` หิ 'ขุ่ซู๊ฆั หื ?ญิ ลิ'ธ .สุ่ `ฑ`ภั า ` เดํ
 • 2. |ว์เเายู ©รุ๊ จ์จ์เเาอู
 • 3. ชื่ผูพิณัติ๊กี๊ กุ่ ะ'/ป๋สื้ ›
 • 4. ธี าผุ้ายํ1เ'ธาเขุ่`ป๋!|ณี`บ่'เผุ้ษ1สั้`๓!]ผุ้รุ่บ่!มื้:เด่เขุ่เ๓`ถิ่เวู้เยวูเขุ่เป์5;เ5เ ธขุ่หู่ตี่`า1ผุ้ธ่อ็`ขึ้ด่เ฿1ข์ขุ่วิ่ขุ่!!จู๋เ11 _`ฉือื' ชิ่วุ` ๖ด่เแเกึ่ฆ์ด่าเเด่เขุ่เจู๋!เ`เฉี่ยี่ษิฆ์บ่ยิ้เญั!เ ปิ่จั้ฐีผิเเก๋เ!บ่1กี่;เยี่ญ์ ซื้จู๋`1น่ร็!ช์ร`หี้จ้:ว็ดีม๊ปื่จู๋ม๊วู๊โป๋สื้โบี่ เง่ด่ หึ' .ถี ` 'เ`กิอ่นึ่จู๋รู่อู๊1ร์!รี่|บ่1าเ หุ่ ร๊ ดิ์ขุ่- ขุ่ ขุ่ ปิ่1ขึ้'วิ่ขุเวี!1ผุ้จี่ ฒ่ฐ์บ่!1อิรี่`[ฐ์|เจิ๋นิ้!:หู่บู๊ขุใ ลิ้`ไปี่1ย๊ธีโ'ฮ๊ฆัร์เง้บี้`ย้`บ๊ปั๊นื้"รุนุ้ใบ๊,:ตั๊ปื่›`รี๊โเบ๊งื ชู!ฮ๊ญ์ทํชิ้'อิ๋เผุ้ภิ`|,บึ้!| มุ หึ 'ขุ่_.า ฮิป๋ ดี วี่!ต่`ธี บึ้เเฟี่เ`เจ๋เ! เ'เเชุ่.`เ 1มุ้ษ!ชุ่ยู่เ / 2 หึ'หึ `/ ฮี้รี้[ยิ่ง้ท่รู่ฒิใปั้ษีว็`ถ้วู๊ซ๊1ลุ้ธ์!ร็บ่ข็วู๊โเ!งัรลุ้ท่ง๊บื่“`นุ๊ฐิ]ร์!กั้บ่โหึไ ปิ่จื้ซู๊นี๊ด่`โ'บ่จู๋ขุ่}ใขุ่`฿1จู๋5}!}ร็าบื1ษิปู้!1วุ้บ่บ่ !ขุ่ขุ่ฮ๊{บ่ซู๊ยํ1}รุ่ษิ!ฒ่ผุ้ร็า5ษิฐ์ด่!บุ๊ช๊ปี่`1มื้บ่]ษ`กบ๊ธี|)รู่โ`กิ่ฐ์ร'าขุ่บ่!ผุ้1ปื่นิ่บึ้!เ บู ' ยี่หู่ ขุ่“ ถี จี๋สั้ 'หึ ผู เ ' ด่`ฒ "› 1 ร: หึ 'หึ ' ซ์ ขุ่ ` ชื่ "มื้ 1 ` อิ๋ `ว๊ หึ ` ` "" ` `บวู้`หึ ขุ่!ด่ถ์ ริ่
 • 5. 'ต๊บี้ผุ้รื้อ๊' จ๋ญิ:- พระบาทฒเคึจู๋พระปรบึนทรมหวภูมึพลอคุลยเคฑปี๋นพระโอรธองก์ที่ฑน ในฒเคึตู่จู๋เธัว่บีามหึคลอคุถเคซ.กรมหลวงสงฑลานกรึนทร้มุ่'เเละหบ๋อมฮังวาลย์ มหิดล ฌ อยุธยา ปีพระนามเบื่อเเรกประฮูคึอันป่รวกถูในธูคึบัครว่า เบบื ธงมลาค่อมากึ๋อพระวรวงธ์เธอ พระองศ์ช์จ๊าภูมึพลอคุถเคซ ทรงมีพระเฒรูภคินีเเละสมเคึจพระบรนเฒฐาธิราซ 2 พระองก์ คึอฒคึจพระเจัาพิ่นางเขอ เจั่าฟีากัลยาณิวัฒนา ฉ้ ญิ สื' ณี ย ผิ ซึ้ ย่ ญิ กรมหลวงนราธวาถรวพกรนทรบ่เเละพระบาทฒเคจพระปรเมนทรมท1อานนทมทคล งฒเครพระณีนกรน ทราบรนราฒนื ล๊ทรงออกพระนามธียกพระองณิปี๋นการลําถองว่า "น่จี่กั้"
 • 6. ชื่ปู้ฮัณัติ๊กี๊ บุ๊ขุ่ย๊` เ
 • 7. ปุ๋เรู่รู่เขุ่ ซูะ 5 ย๊ยั้บ5`ย็1นู›}ษ)เ11เด่เรื้ฐิบื้ฐ์บี้ดิ๊)&มั๊1ยด่เ ; ;` ล๊ปี๋ฮู้บ๊มั้บ่า;เ`กืผุ้`๖ลบัเขึ้เ!เ!เด่เเเ'กึ่เงี่เ;ฮัเฒ่เขึ้ยั่ด่เบี้อู๋เ จู๋`เ!ยี่เจุ๋›!บ่เเาบุเขุ่เาเปื้1!' ซูบู๊1ธี› " โรึโ ` ใ|เวื`กื`เเผุ้฿เ`เ5เรึ`1๓!เ`อื า1เ1เจ๋ย๊ธํเ' ธี1เ ตู่บ์หี้`าริ้เอ่เธุรุ่`เ!เ :1สั้฿เเ_เบ่จ๋จ์สั้ ป ฮิ ' วื`ศิฝั่ซึ่เเธุเกึ๋ผุ้าเเวืบ่!เรญ์ เฮ่รี้ฐี)!เจู๋รุ๊ว๊เยอิ๋เรยํ1เ`เ!จู๋ผุ้ธี`เ1เ1ซี!ปี๊ข็'ถิ่เผุ้ฮ๊เ;บ่ยุจู๋`เเบ่ฒิโ เเวู้ย๊ขุ่'เ!1บิ้1จู๋บ่25ย๊ รู๊ `ลุ้ `1ผุ้ยํ!1เวู๊ซรู๊฿จู๋วู๊'ป๊มื้'เวู๊ขื่ นื่สุ่ งํ ' ทํขุ่ โ โ :ขุ เโ[มบ่เงี้›บีเด่); โ`1!เปื้อั้)บั้ษั1เขุ่โา!โา}บ๊ฐ์ฆ์หิโ1`แขุ่ปี่จุ๊ย่!1ตี่`)'ยี่ษีวู๊ฮ็!}`ด๋!1ขุ่ผุ้ยุ้บ่ บุจู๋`มั้ษิาเวุเ1ขุ่หุ่ ฝ้`เ'ขุ่เ,บ่1ยื่!เ ขุ่เเลเเกังิ้บ๊ธิบ่)ฐ์เ`เฝั่;ใอี๊พั้ลื้เเ1สั้นอี๊›!ธเบ่า;เ`เ `วุเเ `รื้หิ๙บ์ปื่!น่ยี่ปั้บึ้!บ๊ยั้.ง้”:งี้ ปี๊๒เเเขุ่เ1ข์าา!เ ว๊เขุ่ขุ่ ตู่อี๊1เเกึ![ฐ์ฆ์มื้เฐ์ฏ์!เเ'เเสู่ย่รเ ชื้ซึ้/กี ษิ]เ`ผิบ๊ธิหุ่บ่);เ`ฒ:ว๊จ๋`เเร'เฐีเ`|เฒ่นี๊เเ,บ่รุ่เขุ่วิ่ขุ่ชุ่จู๋ขุ่เ`เ; เาเย1ย๊)`ษิธํขุ่!เ เเจู๋ฮ๊1เวุเ;เด่เชี้เเบ่1รูบุว๊เเยี่ฐ์รุ๊อืเ1`บ่๖| เกั`เรู๊เเธํปุ๋าเอั้)!ธบั๊บ่);เ" ฝ้อึ๋วุเ ^ตื่รื้จิ๙{ฐ์]!|เ!บ่กั๊บิมิ้อ่ธีนิ่โ1ฐ์ผินื่สื้เหี่เป๋ธี`๖ร์!13พื้`|หี่ยุ้'
 • 8. หึ'ซํ นี๊- ผื่อหระวรวงค์เซอ พระองก์เว์าอาน้นทมหิคถ ฒเคึฮ่พระบรมเบุ๊สู่าธีราซ เธคึขึ้นกรองราซฒณั ปั้ ปั้ ' ๑ ธั ยั น์ เปี๋นพระมท1กษครึธ์รขกาลที่ 8 เเทงราทงณิกรี พระองก์กืไคั่รบการธถาปนารู่านนครคักถเปืน "ฒเคึฮ่พระเจ์าน้องยาเชอ เจั่าฟัากูมิ่พลอถุลเถข"
 • 9. ขุ่ปู่.กีชี้›ปี้ ๐
 • 10. }"เ วันทิ่ 9 มิถุนายน ห.ด่. ฆ9 พระบาทฒเคึพระป่รฌนทรมหาอาน้นทมหึคล บ่ ๑ ๑ ผื่ ๐ เธคึจสวรรกคอยางกะทนทน ฌ พระทนั่งบรมพึมาน ภายในพระบรมมหาราฑง ๑ ย ฮึ ปั้ ยั ๑ ในวนเกืขวกนนนเอง รรู่สภาไฉืถงมติเปีนเอกฉนทไนการทึ่ขุ่ะอญเฟุ้ หระบาทฒเคึพระเว์าอยู่หัวภูมึพถอคุลยเคซ รึ่งเปี๋นพระอบุฑรํวมพระราฒนีในหระบาทฒเคึพระบ่รฌนทรมทาอาน้นทมหีกถ ขึ้ บ่ ญิ | นทรงราซยธีบราซลันคควงค์คอใป
 • 11. เบีองจกกยัง่มึาาระรกชกืจดั้ถนการศึกบา จีงทรงอําลา ประซกซนซาว'ไทย'เบ่สดิ่จพระรกซดํกเน็นไปคี่เาษาต่อ ฌ มาากั้วืาายาลั้ยเเห่งเดิม เเต่เปลึยนสกขาจกั้กวืาายาศาสตร์ บ 'จํ ฮั ข์ ฒิญิ ข์ ยั ถ์ [ปเปนสภขาส`งกบศาสตร นตศาสดร เเละรฐกาสดร ซิ่งบีกอกมจําเปี๋นสํกั้หร้บตําเเหน่งประบุขของประเทศ
 • 12. ภี บ่'ปี้ ผิ ะ คั พูระบูวุทฒเคจพระงูรู๊1อยูหวภูมูพลอคุลยเคฒรงทมนกบ เ ผิธิ์หึญิ ย ` หูบ๋อมรกฑงค์กีกต.กคึยากรเผื่อวนทึ่:19ขุ่กรกฏากม .พ.ช.เ น92 ย่` ญิ ญิ ย บ ` ย ตื่ ขั้ เเละเธควพระรกขคําเนนนวคพระนถรในปืถคมา บ่โคยป่ระทบ.ฌ พระทนง ฮัม่”ฐีบู๊ป็”เต่๐”ขุ่วั่”หี่ 128 ฌน1ยน น93ด่พระองป็ปีรคเกถั1หุ ' ย ย บ่ ญิลื่"ญิ ใท็าคการพุระรกั้ณิราฑกืเษกฒรสกบทมอมราฑงศ์บึกค.กคึฮากร ฌเพระคําหน้กฒเคึจทระฑีธวรึนทึราบรมราฑทวี พระพันวับีฑอัข่ยืกาเอั้ายี่ภ1ยในวังยี่ระปทุม รึ่งในการพระราฒรึราฑภีเษก ฒรบีนื้ริ่มีพระบรมร1ขโองการโปรคเกลัาฯ หึ บ่ ผื่ ญิ วุท็ธถาปนาหมอมราฑงศ์ชืกืชูห่กืคยากร หิ สํ ซึ้นเปี๋นรฒเคี่฿พระราฟัฑีกติ
 • 13. ธิ์"' ยั . ะ พี วนทิ่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. น93 ทรงพระกรูฌาโปรคเกนี้าโปรคกระหมอมใหั้คงการหระราหซื บรมราฑภีเบกศามเเบบอข่างโบราณราฒ่ระเพยืซึ้น ฌ พระที่นั่งไพ๓ลทักบึฌ ผื่ ยั ' เฉถืมหระป่รมาภีไชยหามทจารึกในหระฒรรฌบยูวา บ่บ่ ย่ ผิ ญิ ญิ ญิ ผิ หึ ย ภี ผิ พระบาทสมเควหระป่รมนทรมหากูมพถอคุถยเคซ มทคถาซเบซามาซบก ด่กรนฤบคนทร ธยามมืนทราธีราซ บรมนาถบทึคร" พระราฒานพระปรู่มบรมราซโองการว่า บ่ ญิ พึ่ บ่ | "เราวะถรองเเผนคนโคยธรรมเ อประโยฌชุฯเเหงมหาฒฑวธยาม”
 • 14. ขุ่ปู่.กีชี้›ปี้ ๐
 • 15. อู๊อู๊ดิ์ล๊ ` : `งุ ษุ นุ้ฐิ; ซี' จิ'ธี ฐี งื`อิ๋สั้ บึ |'ย ยี่ พระบาทธมเคจพระเจั้1อยูหวเสคจฯ!ออกผนวช ' คั บ่ คั ยี่ เปี๋นเวลาเ15ด่ญัวนเระหวางวนท ข ตุลาคม-5 พฤศอิกายน:พ:ศ.ขุ่นข ฌ'วัคพระกี่รัคนฑสคา ราม`โคยมึสมเคี่จพระลังฆราขเจั้า กรมหลวงวชิ้ รญูาฌวงศ์จ่เปี๋นพระอุบ้ซฌาย์ ทรงไคัรับฉ1ยา บ่ ญิ ญิ ย ะ บ่ ธํ วารภูมพโลภกขุเหลงจากนน'พระองกเถีคจฯ ไป ป่ระทับวําพรรษา;ฌปี้พระคําหน้กปิ้นหยา วัคบวร บึเวศวิหาร
 • 16. ` ขุ่`สื้นั้'กู่นื่` ร ๔ ธ่๙ญ๙ตื่ คุ้รจู๋ จ๋( รื้ (ฌ( ซี _ลุ้โ ฐิ บี้ บึ
 • 17. ยี่ บ่'คั สํ ญิซี ซี พระบกทมมเคจพระเจั้าอยูหฉ:เเละสมเคจพระบรมราฒนาถ ทรงมพระราซโอรส เเละ พระรกั้ซชิ้คาพื้๔เพระองก์คามลําคับ:คังุ่นิ้ ทูรบ่กฟื้ระหบ่อมหญิงจุบเ'ปี้รึศนราซกัญูญูา บึวัฒนาพรรฌวคึ าล๊ระนามเคิม|: ฒเคึบีพระเธัาลูกเชอ เจ์าฟัาหญิงอุบลรัคนราจ็กัญญูา ยีวัฒนาาเรรฌวคี ประสูติ}:'๕ยี่เมษายน;พ.ซ.จู๋๒๔ฮ๔ ฌ ธถ1นพ๓บาล มองซ้วยื นกรโลฑนน้ ประเทศ ธวิคเซอร้เเลนศ์
 • 18. เงื ` `ซื้อื` นุ้ สื้ )งื หึ "' จั| 'ธี ซี ซี ซี ` `ฉืซื้"ใ" ด่จ็ติ์ ด่" หึ ` - ขุ่ธี ' ว้' ."""พุ ` หึ หึ , ม่`ด่ย่ หั่ยี่ หึ หึ ` ' ย๊ขุ่- ม่.ขุ่กีธี ธี `พี อึ๋{ สํ - ผุ '_'.สื้!:“"ชื้` ขุ่`สี่ ฐี ติ์"ขึ้ทุ่ซํ` _ ' า' `ติ์ ' ทั' ปั้วุ ทึ' จุ๋ลี่? ขิ _'ทํ รั่ " ร" -ปื่' ซี ซี หุ่ด็“ฟี่จ๊ชุ่" รุ้ร็รู้ ` หุ่ปี้วุ้ 1 'ฟ้"จู๋ ฟ้"ขุ่' ฉื อู ขุ่ขุ่`)จู๋ วู๊' จู๋` ๒ จุ๋บี้ `
 • 19. เ ย เ ผิ'อู๋ขุ่`เ`พ็กั๊อืขุ่โ`ช๊.ป๋!ง้ขุ่ขุ่'ธี`จี่.;รู๊บ่บั๊ต๊นี๊ปผูเวิ จู๋.ยื้อั้อืบิ้โซํรั้โฐ์บี้รู๊!บู๊1ป๋จีโ!ง้เร่ฐ์ซู๊ฐิฐิวู๊!โยี่ยิ้ อี๊ หึ ` ขุ่.,าวิ่รึจ๋`โวี่]เ1,5ขุ่งื่ธีป๋ฐ์บึ้ฮู้จั้ยื่ชี่รู๊`กั้ฆัธิปี๊า!ย๊ว็ชี`ง้ขื่ง้ตุ๋จิปชี้`ธิ์;อุ้ง้ฟ้ฟุ้หู่วิ่เเปจู๋จู๋มู่ป`กื้'ห่จุ๋_.ปุ๋'โวู๊ม็เองี้ปจู๋ฐิ`!โ`ริ้โนู๋รุ่1ฐิฐ์ชี้
 • 20. ๔. ฒเคึจพระเจ์าลูกเชอ เวัาฟีาจุฒภรฌวถัยลักษย์ อักรราซกุมารึ ประชูคึ;: ๔จู๋กรกภุาถมป๋พ.ข.๒๕๐๐ ฌหุ่พระที่นั่งฮัมพรธถาน
 • 21. พั้ ยี่'วุอิ๋ 'หึ หึ'ฮุ (ยี่ลี้ฌรี่ตื่จ๊พึ่บี้/ถี)ลิ้ ^รี้ (ฌฐิ ด่
 • 22. `าธิ์เจี่โป์`าเฒกี่า๖ฒคี่๖เกั้บิลุ้าเ'าเ๖พั้!าบีเ`|บ่เบ็งืหึณันิ้`ภีผุ้ฒ1ธ่รื้`หุ่'วุ้จ๋ด่เขุ่ยี่เ'เ!เด่ผุ้เเ`ญ์งี่า!บี้เขุ่เ1ฆ่เเเบ่!๖เด่กี่ขื่ขุ่เ 'หึ เเขุ่เ`เอิ๋ เ"`าเ๒`ฬิาา๖เ` หึเจู๋คี้`เเกั้เด่๖เดิ์เลเยื่กึ๋รื้"”จ๋เจู๋รุ๊ยี้ชี้ดิ้!เขึ้ขุ่เก่ปี่อื่ษบีเวืปิ่มิ้เเ!เยี่๖เฐ์วุ้"๓เเขุ่หปิวเด่[!ยุ่ขื่ยี่ด่|บ่เด่เเว!เฟื้ซึ่คี่
 • 23. "-" ทึสั้ *จิ ฝั่นี๊ษ์ ยี่ธีมื้ " โ`ปื่ 'ภี๖ฒเด่`๖เเขุ่`ธํเเณี`พิ้`หิ๖ฒเยี่ริริ้เขึ้เ,บุ๊กํ`1เขุ่`กิ่`เล์เ อื๖1ดิ้]เบ่เเบ่!เเเเรื่เ`อืน่บี่ด่ดื้กิ่![!เวเ!เเเปั่บ่กั้!เ`ย๊]เชุ่กึเเ;เด่เเปี๊เจี้ฒ่๖ปิเ;า ยุ้รื้บี่`ริ้| `เลเฐ์งิ้`จ๋เเเขุ่1เเ'ยี่อืา;บิเเ เ๖ฒขุ่ธํเดี๊;เาเ` ขุ่กึ๋เด่|บ่กษห่นี๊;โ|!ธี`ผุ้ฐ์บ่!บ่1บ่1เ'ซึ่เ'}!1!ท่!เ?1อิ๋ผุ้ษ์ขึ้ด่ฐ์เคี่ด่กั้ป๋เ`}1บู๊_ถื่กึ๋๖1มั๊ว็!ขุ่]เบ่เ 'เ จู๋จั่`เเเ ดีริ้ปืเฐิง๊!เจู๋ฮู้'บ่!เรุ่อุ่เวเกู้ร๊ด่บ่!เปิ่ดิ๊เ นุ๊ผุ้ฒตื้ดํขุ่มิ้นิ้`อู๊]บ่1ซื้ก๊รลุ้พีง้นิ้กิ่จี๋โปื่หี่ฮื` ขุ่จิ่จั๊รี้เเเวี่วเจ๋เาก}!บิ]เบ่ปิ่อู๊ด่1บ่ผุ้โโอื้ฆ์๖เ1รํ`เว฿ฐ์บ่!฿1บ่1เ เเขุ่ษวุ า`ท่บื่1ช์จุ`กั้รู่ชู้รืงืร'ฮู้'[จุ๊าลุ้ค็บ่ตเลิ้ฮิดิ๊”ยี่โฆัโ'รู๊!ตื้ปิ่มิ้'!ฉี่ร๊โ`จุ๋ล๊'!ใ ( ทํ ทํ ก็ ก็ ก็ ' ก็ ทํ ทํ ทํ ทํ ทํ ะป๋๖หีบ่บ่โ'งั้"`ฮ๊รืท่นุ๊ช๊ษิฉื-ง้งุ่ซ๊งิ้งิ้'กั้ง้บ๊าโ-โจี๋1`หึะท่๖หีโบ่โ'๖ปี่ตง๊ปื่ช็_!ช๊`โ'ป้ป็บ๊ขุ่ก๋โปื่ปั๊ร์บื้หี้]ฌง๊ง้:น็ร้ช้1เโไรู๊จู๋ปื่หู่ง้ขุ่ป้ขุ่ปิ่หึโซี้ซ็โ'โ“ร์บ๊'นุ้งี้'๖ไ ขื่ขุ่เ
 • 24. โถรงการอันเนี่องมาจากพระรารคํารึะเปี๋นโถรงการเกิ่ยวกับปรับปรุงถนนหนทาง การก่อสรัาง ถนนเพึ่อการ ถัญูฮ่รไป่มาไคัธะศวกเเถะทั่วถืง การภมนากมเปี๋นป่จจัยพี้นสู่านที่ ถ่ากัญของการนํา ถวามเด่รึญไปสู่ฒบท การชื่อสาร ติคค่อทึ่คึยังผล ณิกัญทําใพ้เณับสู่กืของราษฎรในพี้นทิ่คึซึ้น ย่ ปี บ่ยี่หึซึ้ ยั ะ ปี ย ฟื้ ยี่ ยั ยี่ ราษถูรกมึภวามเ นอชูทด่ น ในการพฒนาฌบทนน การถมนาถม เ นปืฮ่ขพนวูานทถ่ากญูทะ มองว์ามไปเถืยมืใคี่ เหราะเปีนเธบีอนป่ระตูเปื่ม ระทว่างในณีอง เเถะฒบท คังบั๊น การที่ฮ่ะพึ่ม โถรงการฟัฌนาใค ๆ นั้นจะคัองถื่มวากการป่รับป่รุง เเละการกํอสร๊างถนนทนทางเปืนการเปีถ ประตูนํากวามเรึญูเซ้าไปบื่นหื่
 • 25. " ; ฐรื้ *ฉื ` จื้"บุ๊1อึ้”ยี่ วุ้ว๊ นุ้ฐิ; ขุ่`จิ'ธีผู้ฐีย่`อิ๋สั้จ๋ เ' บิเเขุ่| เ รขุ่|ขุ่เ||เเ นี้เ|ว์| 1ข์เ||เ 11 เ|| ในคัานการเกมคร ปี้ะทรงเน้นในพึ่องของการ กันถวัา 'ทดลอง เเถะวิธัยทาพันธ์พึ่ซใหบ๋ ๆ ทั้งพึ่ซ เณัษฐกืจ พี่จุ๋นไพร รวมถืงการศึกบาเกิ่ยวกับ เเมลงฮัคฐพึซ เเละพันธุ์ฮัคว์ค่าง ๆ ทึ่เทม1ะฒกับ สภาพทัองอื่นนั้น ๆ รึ่งเเค่ละโถรงการจะเน้นใหี มามารถนําใป่ป่ฎีณัใคัจรึง ปีราก1ถูก ใซี้ เทกโนโลขืงําย ใบ๋บีถับปั๊ซ๊อน เกษศรกรฑมารถ คําเนึนการเองใค๊
 • 26. [า| |1||| | เโ|1'ห่ห่ใร์| ในการเธคึขพระรกซดําเนึนใปทรงเงื่ยมราบถูรคามพ์องหี้ค่1ง ๆ ทุกกรั้ง จะทรงพระกรุฌาโป่รคเกถัาฯ ในี๊ถฌะเเพทย์ทิ่ประกอบคัวย หู้จิ่ยวฑญในเเค่ละฑซาอากโรงพยาบาลค่าง ๆ เเละถัวนเปี๋น อาฑฒิถรทั้ง่ณ์`โคยเบีคึจพระราซคําเมีนใป่ในมบวนอยํางใกส็ค พร๊อมศัวยเวซภัฌฑ์เเละเกรึ่องบีอ เเพทย์กรบกรัน'พร๊อมทิ่จะใท๊การรักษาทยาบาลร1ษฎรผุ้ป่วยใฉัคัทันทึ
 • 27. เ' ขุ่'ขุ่บู๊'ขื่ญ์ตั้ขุ่"ขุ่'ขุ่ พระองก์ยัง่โปั๊รคเกลัาช`ใหัจ๊คดั๊งบูลบึธิอาน้นทมหึคล เพึ่อเปี๋นการถวายพระเกืยรดึเเค่พระบาทฒเคึา พระเจ์าอขู่หัวอาน้นทมหึคลยเพี่อณิบณุนทางฉืานคัคเถีอกบัฌฑีคใน๓มาวิฑค่าง ๆ ใปกืกมาค่อ ค่างบ่ระเทศ เพี่อจะใป้ท๊บัฌฑีคเทถ่านั้นนํากวามรู้ทิ่ไป็ป่ธีกษาวิจัยนําผลงานที่ไคี่กลับมาพัฒนา ป่ระเท๗ฮ่างค่อเนี่อง โคยพระองศ์ออกทุนใทัคลอควนคูเเลเกิ่ยวกับถวามเปี๋นอยุ่ในค่1งป่ระเทณ์น ๆ อืกคัวย
 • 28. เ|เ||ขุ่||จ๋ขุ่'ขุ่|||| บื่อใมเปืนกืปื่ทึ่ทระบาทฒเคึจพระ เจ์าอยุ่หั้ก๋โป๋รคเปืนพืเฒเพระองก์ทรงเปี๋น ดั้วเเทนของประเทคใทยลงเเซํงธีอใบใน กืมึเเหลมทองครั้ง่หี้'4ยุ่ระหว่างวันทึ่'9จู๋16 ฐีลั๊นวาคมเพ;ค.จ็ช10'ตุ๋ที่ประเทคไทยเปืน เจ์าภาพเโค่ยทรงเซ๊าค่ายฝึกจ์อมคาม โปั๊รเเกรมการฝึกซ๊อม}เเถะทรงโคั่รับเบึ้ย เลื้ยงในฐ1นะน้กกื๓ เฒิเคึยวกับน้กกืฌ คนอึ๋น'ๆฐ์ในทึ่ธุคเคัวยพระปั๊ฑฑมารถ พระองก์ทรงฒะเลืฌหรี้ยญูทอง เเละทรง ใค๊รับการทูลเกกี้1คล๊ถวายรางวัลเหรืฮญูทอง วากฒเคึจพระนางเวัาคขุ่พระบรมราพืนาถ ผื่อวันที่;16`ธันวาคมขุ่พ.ค.จ๋-ช10
 • 29. เเ|||เเ1|เ1ป๋วู๊ งานทางคัานคนครี'พระองก์ทรงรอบรู๊เรึ่องคนครี้เปี๋นอยํางคึเเละทรงคนครึใคัหลายฒิค เฒ เเซ็ก โซโฟน;ครารึเน็ค;ทรัมเปีค'กีคาร์"เเละเปืยโน โป่รคคนครึเเร๊ถเปี๋นอยํางมาก เเละพระองป๊คัป่ระพันธ์ เพลงที่มึความหมายเเละใพเราะหลายเพลงค๊วยกัน เฟิ เพลงพระราณิพันธ์เเธงเทึยน เปี๋นเพลงเเรก ๓ยฝน:ยามณีน `ใกลัรุ่ง“ถมทน1ว ยิ้มสู้จู๋กึ๋าเเลัว ไกลกังวล ความฝืนอันชูงชุค เเละเรากู้ ทรึอวะเปี๋นพรปื ใทป่ ใรึ่งถือใคัว่าเปี๋นธ่วนณิคัญูอยํางทนื่งทึ่เกิ่ยวขั้องกับขืคฑองฑวไทย เปี๋นตั้น
 • 30. ยกขกบกุก1 "ติ์ด่ |ส็""จุ๊ "พื้" หึ " ติ์ ` "`บี้?มื้!" ! ,"รชื่หึ วื ปุ๋ปื่` ' ชื่' 'บี้`ด่ปื้ฐียั "ด่สื้'น่ ขุ่"^' ` " ` `วุ "` เ' ๐'ฎิ'.':'.'เ ' "ฮี้ฐีมี่"ชื่_ย่"ด่สื้ด่ ด่ ' (หึ " ' ` ฐีหึ ` `ปื่ป๋'ซ๊สื้ด่':'เ'ข์-"|` ` ร หึ "› ลุ้`ฝ้ อื - "
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks