อัฎฐกะ คือ หมวด ๘

Description
1. อัฎฐกะ คือ หมวด ๘๑. ตอไปนี้เปนคําตอบของขอที่ ๑.๑ – ๑.๕ ก.…

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 7 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. อัฎฐกะ คือ หมวด ๘๑. ตอไปนี้เปนคําตอบของขอที่ ๑.๑ – ๑.๕ ก. มีความแปรปรวนไป ข. อารมณที่นาปรารถนา และอารยธรรมที่ไมนาปรารถนา ค. ไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา ง. โลกธรรม ๘ จ. มีลาภ , ไมมีลาภ , มียศ , ไมมียศ , นินทา , สรรเสริญ , สุข , ทุกข จงเลือกคําตอบขางตนนี้ และลอกเติมลงในชองวาง๑.๑ ธรรมที่ครอบงําสัตวโลกอยู และสัตวโลกยอมเปนไปตามธรรมนั้น เรียกวา………………………………………………………………………๑.๒ โลกธรรม ๘ คือ……………………………………………………………………………………………………………………………………๑.๓ โลกธรรม ๘ เมื่อกลาวโดยธรรมดา หมายถึง……………………………………………………………………………………………………๑.๔ โลกธรรม ๘ เมื่อกลาวโดยอารมณ หมายถึง……………………………………………………………………………………………………๑.๕ โลกธรรม ๘ เมื่อกลาวโดยอาการ หมายถึง……………………………………………………………………………………………………๒. ตอไปนี้เปนคําตอบของขอที่ ๒.๑ – ๒.๕ ก. เปนทุกข ข. โลกธรรม ๘ ขอใดขอหนึ่ง ค. หิริ และ โอตตัปปะ ง. โลก ๑ ธรรม ๑ จ. สุขเวทนา จงเลือกคําตอบขางตนนี้ และลอกเติมลงในชองวาง๒.๑ ความสุขในโลกธรรม ควรพิจารณาใหเห็นวา……………………………………………………………………………………………………๒.๒ ขอธรรมที่มีอยูประจําตัวกันทุกคน คือ…………………………………………………………………………………………………………..๒.๓ ธรรมที่เปนเครื่องคุมครองปองกันบุคคลที่เกิดมาในโลก คือ…………………………………………………………………………………….๒.๔ โลกธรรม เมื่อแยกออกเปน ๒ คือ……………………………………………………………………………………………………………….๒.๕ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จัดลงใน………………………………………………………………………………………………………………….๓. ตอไปนี้เปนคําตอบของขอที่ ๓.๑ – ๓.๕ ก. ทุกขเวทนา ข. อุเบกขาเวทนา ค. โสมนัสเวทนา ง. หมูสัตว จ. มีลาภ , ไมมีลาภ , มียศ , ไมมียศ , นินทา , สรรเสริญ , สุข , ทุกข จงเลือกคําตอบขางตนนี้ และลอกเติมลงในชองวาง๓.๑ ไมมีลาภ ไมมียศ นินทา ทุกข จัดลงใน………………………………………………………………………………………………………๓.๒ ลาภ ยศ สรรเสริญ ๓ อยางนี้ จัดลงใน………………………………………………………………………………………………………๓.๓ เมื่อไดประสบอารมณทั้งสองแลวไมดีใจและเสียใจ จัดเปน……………………………………………………………………………………๓.๔ โลกในโลกธรรม หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………………๓.๕ ธรรมในโลกธรรม หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………………๔. ตอไปนี้เปนคําตอบของขอที่ ๔.๑ – ๔.๕ ก. โทมนัสเวทนา ข. อุเบกขาเวทน ค. โลกธรรม ง. อิฎฐารมณ จ. โลกธรรมครอบงํา จงเลือกคําตอบขางตนนี้ และลอกเติมลงในชองวาง๔.๑ เรื่องราวที่เกิดขึ้นประจําโลก ใคร ๆ ก็หลีกเลี่ยง คือ
 • 2. ๔.๒ ไมมีลาภ ไมมียศ นินทา ๓ อยางนี้ จัดเปน……………………………………………………………………………………………………...๔.๓ คนที่มีลาภเกิดขึ้นแลวไมดีใจ ครั้นลาภนั้นเสื่อมไปก็ไมเสียใจจัดเปนผูมี…………………………………………………………………………๔.๔ คนที่รูเทาทันโลกตามเปนจริง ไมยินดียินรายตามอารมณนั้น ๆ จัดเปนผูไมถูก…………………………………………………………………...๔.๕ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เปนสวนที่นาปรารถนา เรียกวา………………………………………………………………….……………………… ๕. ตอไปนี้เปนคําตอบของขอที่ ๕.๑ – ๕.๕ ก. อัปปจฉตา ข. ไมใชธรรม ไมใชวินัย ค. เปนธรรม เปนวินัย ง. ปหาตัพพธรรม ธรรมควรละเสีย จ. ภาเวตัพพธรรม ธรรมควรละเสีย จงเลือกคําตอบขางตนนี้ และลอกเติมลงในชองวาง๕.๑ ธรรมที่เปนไปเพื่อกําหนัดยอมใจ เพื่อสะสมกองกิเลส เรียกวา……………………………………………………………………………………๕.๒ ธรรมที่เปนไปเพื่อคลายกําหนัดใจ ไมสะสมกิเลส เรียกวา………………………………………………………………………………………..๕.๓ ธรรมที่เปนไปเพื่อความกําหนัดเปนตน จัดเปน…………………………………………………………………………………………………๕.๔ ธรรมที่เปนไปเพื่อคลายกําหนัดยอมใจ เปนตน จัดเปน………………………………………………………………………………………...๕.๕ ความไมปรารถนาใหใครทราบคุณความดีที่มีอยูในตน เรียกวา…………………………………………………………………………………๖. ตอไปนี้เปนคําตอบของขอที่ ๖.๑ – ๖.๕ ก. ความเพียรที่ถูกตองในการละกิเลส ข. ความคิดที่ถูกตอง ค. ทํางานที่สุจริต ง. มัชฌิมาปฎิปทา คือ อริยมรรคมีองค ๘ จ. เปนขอปฏิบัติอันเปนทามกลาง ไมหยอนนักไมดึงนัก จงเลือกคําตอบขางตนนี้ และลอกเติมลงในชองวาง๖.๑ สัมมาสังกัปปะ หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………๖.๒ สัมมาวายามะ หมายถึง……………………………………………………………………………………………………………………………๖.๓ การปฎบัติใหถึงพระนิพพานได ตองเดินทาง………………………………………………………………………………………………………๖.๔ มัชฌิมาปฎิปทา หมายความวา……………………………………………………………………………………………………………………๖.๕ สัมมากัมมันตะ หมายความวา……………………………………………………………………………………………………………………๗. ตอไปนี้เปนคําตอบของขอที่ ๗. ๑ - ๗.๕ ก. ธรรมอันฆาเสียซึ่งกิเลส ข. ปญญาอยางสูง ค. ศีล สมาธิ ปญญา ง. เปนมรรคใหสัตวดําเนินไปถึงพระนิพพาน จ. กําหนดรูทุกขสัจ ละสมุทัย ทําใหแจงซึ่งนิโรธ ทํามรรคสัจใหเกิดขึ้น จงเลือกคําตอบขางตนนี้ และลอกเติมลงในชองวาง๗. ๑ ธรรมที่มีความไพเราะในเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด คือ……………………………………………………………………………………๗.๒ มรรคมีองค ๘ มีประโยชนอยางนี้ คือ ………………………………………………………………………………………………………๗.๓ มรรค ๘ นั้น กําจัดสังโยชนดวยวิธี ดังนี้ คือ……………………………………………………………………………………………………๗.๔ คําวา มรรค หมายถึง …………………………………………………………………………………………………………………………..๗.๕ สัมมาทิฎฐิ ในอริยสัจ จัดเปน………………………………………………………………………………………………………………….
 • 3. ๘. ตอไปนี้เปนคําตอบของขอที่ ๘.๑ – ๘.๕ ก. เวนจากวจีทุจริต ๔ ข. ค. เวนจากกายทุจริต ๓ ง. เลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต จ. เพียรละชั่ว ประพฤติดี จงเลือกคําตอบขางตนนี้ และลอกเติมลงในชองวาง๘.๑ สัมมาทิฎฐิ เห็นชอบ หมายถึง……………………………………………………………………………………………………………………๘.๒ สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………๘.๓ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………๘.๔ สัมมาวายามะ เพียรชอบ หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………๘.๕ สัมมากัมมันตะ ทําการงานชอบ……………………………………………………………………………………………………………………๙. ตอไปนี้เปนคําตอบของขอที่ ๙.๑ – ๙.๕ ก. ระลึกในสติปฎฐาน ๔ ข. ตั้งใจไวชอบ คือ เจริญในฌานทั้ง ๔ ค. ตองเปนคนที่ชอบในเรื่องนี้ ง. จิตตสิกขา จ. สีลสิกขา จงเลือกคําตอบขางตนนี้ และลอกเติมลงในชองวาง๙.๑ สัมมาสมาธิ หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………….๙.๒ การที่เราจะฝกสมาธิไดดีนั้น คือ…………………………………………………………………………………………………………………๙.๓ สัมมาสติ ระลึกชอบ หมายถึง……………………………………………………………………………………………………………………๙.๔ วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ สงเคราะหเขาใน…………………………………………………………………………………………๙.๕ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจไวชอบ สงเคราะหเขาใน……………………………………………………………………………………………
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks