แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Description
1. °“√ª√–‡¡‘π §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å µ“¡À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π…

Please download to get full document.

View again

of 83
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 4 | Pages: 83

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. °“√ª√–‡¡‘π §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å µ“¡À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ °≈ÿà¡ à߇ √‘¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–ª√–‡¡‘πº≈  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙ¯AW shape00 1 5/11/2005, 8:30 AM
 • 2. °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å µ“¡À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬ ISBN : 974-477-586-6 ®—¥æ‘¡æå‚¥¬ °≈ÿà¡ à߇ √‘¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–ª√–‡¡‘πº≈  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ªï∑’Ëæ‘¡æå æ.». ÚıÙ¯ ®”π«πæ‘¡æå Ûı, ‡≈à¡ æ‘¡æå∑’Ë ‚√ßæ‘¡æåÕߧ尓√√—∫ àß ‘π§â“·≈–æ— ¥ÿ¿—≥±å (√. .æ.) ÛÒÛ/Ò ∂ππ‡æ™√‡°…¡ ·¢«ß∑à“æ√– ‡¢µ∫“ß°Õ°„À≠à °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ Òˆ ‚∑√. -ÚÙˆˆ-ˆıÚ, -ÚÙˆˆ-ˆıÛ π“¬≥—∞ ª«‘≥«‘«—≤πå ºâŸæ‘¡æåºâŸ‚¶…≥“ æ.». ÚıÙ¯AW shape00 2 5/11/2005, 8:30 AM
 • 3. §”π” §ÿ≥≈——°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–§à“π‘¬¡ ∑’Ë ∂“π»÷°…“¡ÿàߪ≈Ÿ°Ωíß„À⺟â‡√’¬π ‡ªìπ≈—°…≥–‡©æ“–„Àâ Õ¥§≈âÕß ¿“æªí≠À“·≈–§«“¡®”‡ªìπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ  ∂“π»÷°…“®–µâÕß®—¥ °‘®°√√¡‡æ◊ËÕª≈Ÿ°Ωíß„À⇰‘¥¢÷Èπ„πµ—«ºŸâ‡√’¬π ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê À≈—° Ÿµ√ °“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ ‡°≥±åÀπ÷ËߢÕ߇°≥±å°“√ºà“π™à«ß™—Èπ¢ÕߺŸâ‡√’¬π  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“𠉥âæ‘®“√≥“‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡ ”§—≠¢Õß°“√‡ √‘¡ √â“ß·≈– æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„À⇰‘¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å∑Ë’ ∂“π»÷°…“‰¥â√à«¡°—∫™ÿ¡™π°”Àπ¥¢÷Èπ ®÷߉¥â®—¥∑”‡Õ° “√ °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å µ“¡À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‡æ◊ËÕ √â“ß §«“¡‡¢â“„®„π·π«§‘¥·≈–À≈—°°“√ ‡∑§π‘§«‘∏’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π µ≈Õ¥®π·π«¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈ ‚¥¬ §«“¡√à«¡¡◊Õ®“°ºŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘ §√Ÿ Õ“®“√¬å »÷°…“π‘‡∑»°å ·≈–π—°«‘™“°“√¢Õß ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π °“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫µ‘·≈–æ—≤π“°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“ —  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π À«—ß«à“‡Õ° “√©∫—∫π’È®–™à«¬„À⺟â∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ §√Ÿ Õ“®“√¬å ·≈–»÷°…“π‘‡∑»°å µ≈Õ¥®πºŸâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕ߉¥â√—∫ª√–‚¬™πå ·≈–‡ªìπ·π«∑“ß∑’Ë®– à߇ √‘¡„Àâ°“√ ª√–‡¡‘πº≈Õ‘ß¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß®√‘ß®—ßµàÕ‰ª (π“ßæ√π‘¿“ ≈‘¡ªæ¬Õ¡) ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πAW shape00 3 5/11/2005, 8:30 AM
 • 4. AW shape00 4 5/11/2005, 8:30 AM
 • 5.  “√∫—≠ Àπâ“ §”π” ∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥À≈—°¢Õß°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Ò Ò. §«“¡ ”§—≠ Ò Ú. ≈—°…≥–‡©æ“–§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Ú Û. §«“¡À¡“¬·≈–√–¥—∫°“√æ—≤π“°“√§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Ú Ù. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π°“√æ—≤π“·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ˜ ı. §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å 𑬓¡ µ—«™’È«—¥ ·≈–√–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¯ ˆ. °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Ò ˜. ·π«∑“ß°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Ò˘ ¯. ‡∑§π‘§°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ÛÒ ∫∑∑’Ë Ú °“√æ—≤π“·≈–°“√𔇧√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å‰ª„™â ÛÛ Ò. °“√ÕÕ°·∫∫°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ÛÛ Ú. ¢—ÈπµÕπ°“√ √â“߇§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Ûˆ Û. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Û˜ Ù. °“√æ—≤𓇧√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ÙÚ ı. ¢âÕ§«√§”π÷ß„π°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ÙÚ ∫∑∑’Ë Û °“√√“¬ß“πº≈°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ÙÛ Ò. °“√¥”‡π‘π°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ÙÛ Ú. ·∫∫√“¬ß“π°“√«—¥º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Ù˜ Û. °“√µ—¥ ‘πº≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ıÒ ¿“§ºπ«° ıÛ §≥–ºŸ®¥∑” â — ˜¯AW shape00 5 5/11/2005, 8:30 AM
 • 6. Ò. §«“¡ ”§—≠ ·π«§‘¥À≈—°¢Õß°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ‰¥â°≈à“«‡°’¬«°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“«à“µâÕ߇πâ𧫓¡ ”§—≠ ‘ Ë ∑—Èߧ«“¡√Ÿâ·≈–§ÿ≥∏√√¡ °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√ŸâµâÕß∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâ¥â“πµà“ß Ê ‡™à𠧫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫µπ‡Õß ∑—°…–∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ »“ π“ »‘≈ª«—≤π∏√√¡ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ∑—°…–„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ·≈–°“√¥”√ß™’«‘µÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ‡ªìπµâπ ‚¥¬µâÕߺ ¡º “π “√–§«“¡√Ÿâ‡À≈à“π—Èπ„À≥⠗¥ à«π ¡¥ÿ≈°—π √«¡∑—Èß ª≈Ÿ°Ωíߧÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ §à“π‘¬¡∑’Ë¥’ß“¡ ·≈–§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å‰«â„π∑ÿ°«‘™“ (¡.ÚÛ, ¡.ÚÙ) ·≈– „Àâ ∂“π»÷°…“®—¥°“√ª√–‡¡‘πºŸâ‡√’¬π ‚¥¬æ‘®“√≥“æ—≤π“°“√¢ÕߺŸâ‡√’¬π §«“¡ª√–惵‘ °“√ —߇°µæƒµ‘°√√¡ °“√‡√’¬π °“√√à«¡°‘®°√√¡·≈–°“√∑¥ Õ∫ §«∫§Ÿà‰ª„π°√–∫«π°“√‡√’¬π°“√ Õπµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡„π·µà≈– √–¥—∫·≈–√Ÿª·∫∫°“√»÷°…“ (¡.Úˆ) ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡ÿàßæ—≤π“§π‰∑¬„À⇪ìπ¡πÿ…¬å∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å ‡ªìπ§π¥’ ¡’ªí≠≠“ ¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈–¡’§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ¡’»—°¬¿“æ„π°“√»÷°…“µàÕ·≈–ª√–°Õ∫Õ“™’æ ®÷ß°”Àπ¥®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ „À⺟â‡√’¬π‡°‘¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å¥—ßπ’È (°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√, ÚıÙı : ˜) Ò. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õßµπ‡Õß ¡’«‘𗬄πµπ‡Õß ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡À≈—°∏√√¡¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡·≈–§à“π‘¬¡Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Ú. ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å „ΩÉ√Ÿâ „Ωɇ√’¬π √—°°“√Õà“π √—°°“√‡¢’¬π ·≈–√—°°“√§âπ§«â“ Û. ¡’§«“¡√ŸâÕ—π‡ªìπ “°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß·≈–§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑“ß«‘∑¬“°“√ ¡’∑—°…– ·≈–»—°¬¿“æ„π°“√®—¥°“√ °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ ª√—∫«‘∏’°“√§‘¥«‘∏’°“√∑”ß“π‰¥â‡À¡“– ¡°—∫  ∂“π°“√≥å Ù. ¡’∑°…–·≈–°√–∫«π°“√ ‚¥¬‡©æ“–∑“ߧ≥‘µ»“ µ√å «‘∑¬“»“ µ√å ∑—°…–°“√§‘¥ °“√ √â“ߪí≠≠“ — ·≈–∑—°…–„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ ı. °“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ ¥Ÿ·≈µπ‡Õß„Àâ¡’ ÿ¢¿“æ·≈–∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ë¥’ ˆ. ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√º≈‘µ·≈–°“√∫√‘‚¿§ ¡’§à“π‘¬¡‡ªìπºŸâº≈‘µ¡“°°«à“‡ªìπºŸâ∫√‘‚¿§ ˜. ‡¢â“„®ª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß™“µ‘‰∑¬ ¿Ÿ¡‘ „®„𧫓¡‡ªìπ‰∑¬ ‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’ ¬÷¥¡—Ëπ„π«‘∂’™’«‘µ ·≈– °“√ª°§√Õß√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬∑√߇ªìπª√–¡ÿ¢ åAW shape01 1 5/11/2005, 8:30 AM
 • 7. 2 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ¯. ¡’®µ ”π÷°„π°“√Õπÿ√°…å¿“…“‰∑¬ »‘≈ª«—≤π∏√√¡ ª√–‡æ≥’ °’Ó ¿Ÿ¡ª≠≠“‰∑¬ ∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ ‘ — ‘ í ·≈–æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ˘. √—°ª√–‡∑»™“µ‘·≈–∑âÕß∂‘Ëπ ¡ÿàß∑”ª√–‚¬™πå·≈– √â“ß ‘Ëß∑’˥ߓ¡„À⠗ߧ¡ ’ ª√–°Õ∫°— ∫ ‡°≥±å ° “√ºà “ π™à « ß™—È π ·≈–°“√®∫À≈— °  Ÿ µ √°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π ‰¥â °”Àπ¥‰«â «à “ ºŸâ‡√’¬πµâÕߺà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§åµ“¡‡°≥±å∑Ë’ ∂“π»÷°…“°”Àπ¥ ‚¥¬‡πâπ°“√¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ §à“π‘¬¡ ·≈–§ÿ≥≈—°…≥–Õ◊Ëπ Ê µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß™ÿ¡™π·µà≈– ∂“π»÷°…“ (°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√, ÚıÙı : ı˜) §ÿ≥∏√√¡ À¡“¬∂÷ß  ‘Ëß∑’Ë∫ÿ§§≈ à«π„À≠à¬Õ¡√—∫«à“¥’ß“¡ ´÷Ëß àߺ≈„À⇰‘¥°“√°√–∑”∑’ˇªìπª√–‚¬™πå ·≈–§«“¡¥’ß“¡∑’Ë¥’∑’Ë·∑â®√‘ßµàÕ —ߧ¡ ®√‘¬∏√√¡ À¡“¬∂÷ß  ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕߥ’ß“¡∑’˧«√ªØ‘∫—µ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πåµàÕµπ‡Õß·≈– —ߧ¡ ‘ §à“π‘¬¡ À¡“¬∂÷ß  ‘Ëß∑’Ë∫ÿ§§≈À√◊Õ —ߧ¡¬÷¥∂◊Õ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ՙ૬µ—¥ ‘π„®·≈–°”Àπ¥°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß Ú. ≈—°…≥–‡©æ“–§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å‡ªìπ§ÿ≥≈—°…≥–¿“¬„π¢Õß∫ÿ§§≈‡°’ˬ«¢âÕß°—∫ —ߧ¡ Õ“√¡≥å §«“¡√Ÿâ ÷° ∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ°“√· ¥ß惵‘°√√¡µ“¡∑’Ë —ߧ¡µâÕß°“√ ´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ §à“π‘¬¡ ·≈– §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§åÕ◊Ëπ Ê ∑’Ë™ÿ¡™πµâÕß°“√„À⇰‘¥¢÷Èπ‡ªìπ≈—°…≥–π‘ —¬·≈–∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ë¥’ß“¡ §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å “¡“√∂æ—≤π“°“√µ“¡≈”¥—∫¢—Èπ ‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√√—∫√Ÿâ °“√µÕ∫ πÕß °“√√Ÿâ§ÿ≥§à“ °“√®—¥√–∫∫ ·≈–°“√ √â“ß≈—°…≥–π‘ —¬ (Krathwahl Bloom and Masia, Ò˘ˆÙ) ∑—È ß π’È „π°“√°”Àπ¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å  ∂“π»÷°…“µâÕß®—¥∑”√à«¡°—∫™ÿ¡™π ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß «‘ —¬∑—»πå¢Õß ∂“π»÷°…“·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ¢Õߪí≠À“ §«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß™ÿ¡™π∑’Ë®–µâÕß¡’°“√ ª≈Ÿ°Ωíߧÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ §à“π‘¬¡ ·≈–§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§åÕ◊Ëπ Ê „Àⷰຟâ‡√’¬π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê (°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√, ÚıÙı : ıˆ)  à«π®‘µæ‘ —¬À√◊Õ§ÿ≥≈—°…≥–∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®“°°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ°—∫ºŸâ‡√’¬π„π°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê π—Èπ Õ“®®–´È”´âÕπÀ√◊Õ·µ°µà“ß°—π°—∫§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å∑’Ë ∂“π»÷°…“°”Àπ¥¢÷Èπ°Á‰¥â ∑—Èßπ’È°“√∑’Ë ∂“π»÷°…“ °”Àπ¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§åππ‡æ◊ÕµâÕß°“√‡πâπ‡ªìπ摇»… „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫«‘ ¬∑—»πå∑ ∂“π»÷°…“°”Àπ¥ È— Ë — ’Ë Û. §«“¡À¡“¬·≈–√–¥—∫°“√æ—≤π“°“√§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Û.Ò §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å À¡“¬∂÷ß §ÿ≥≈—°…≥–∑’˵âÕß°“√„À⇰‘¥¢÷Èπ°—∫ºŸâ‡√’¬πÕ—π‡ªìπ §ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë —ߧ¡µâÕß°“√ „π¥â“π°“√¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ §à“π‘¬¡ ∫ÿ§≈‘°≈—°…≥–π‘ —¬∑’Ë¥’ß“¡ ¥—ßπ—Èπ  ∂“π»÷°…“·µà≈–·ÀàßÕ“®®–°”Àπ¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ‰¡à‡À¡◊Õπ°—π ∑—Èßπ’È¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ¿“æªí≠À“ §«“¡µâÕß°“√ µ≈Õ¥®π«‘ —¬∑—»πå¢Õß ∂“π»÷°…“ ´÷Ëߧ≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ §≥–°√√¡°“√æ—≤π“·≈– ª√–‡¡‘πº≈§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å¢Õß ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸâ°”Àπ¥ ‚¥¬Õ“»—¬¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ‰¥â®“°°“√»÷°…“ §«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ·≈–®“°°“√ —߇°µæƒµ‘°√√¡¢Õßπ—°‡√’¬πAW shape01 2 5/11/2005, 8:30 AM
 • 8. °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å 3 Û.Ú √–¥—∫°“√æ—≤π“°“√§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂æ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥– Õ—πæ÷ߪ√– ß§å‚¥¬Õ“»—¬·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑“ߥâ“π®‘µæ‘ —¬¢Õß·§√∏‚«≈·≈–§≥– ·≈–∑ƒ…Æ’æ—≤π“°“√®√‘¬∏√√¡ ¢Õß‚§≈‡∫‘√å° ´÷Ëß ¡∂«‘≈ ( ¡∂«‘≈ «‘®‘µ√«√√≥“ ,ÚıÙˆ : Òı-Òˆ, Ò¯-ÚÒ) ‰¥â √ÿª‰«â¥—ßπ’È Û.Ú.Ò ∑ƒ…Æ’∑“ߥâ“π®‘µæ‘ —¬¢Õß·§√∏‚«≈·≈–§≥– ·§√∏‚«≈·≈–§≥– (Krathwahl Bloom and Masia, Ò˘ˆÙ) ≈”¥—∫¡‚π¿“æ¢Õß °“√‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°À√◊Õ¥â“π§ÿ≥≈—°…≥– (Characteristics) ‡ªìπ ı ¢—Èπ µ—Èß·µà¢È𧫓¡√Ÿâ ÷°∑’Ë¡’§«“¡‡¢â¡πâÕ¬‰ª Ÿà — §«“¡‡¢â¡¡“°®π¬÷¥µ‘¥‡ªìπ≈—°…≥–π‘ —¬∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡¢Õߧπ ´÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥·µà≈–¢—Èπ¥—ßπ’È Ò) ¢—Èπ√—∫√Ÿâ (Receiving) ®—¥‡ªìπ°“√æ—≤π“¢—Èπ·√°∑’Ë ÿ¥ „π¢—Èππ’È∫ÿ§§≈®–¡’§«“¡√Ÿâ ÷° √—∫√ŸâµàÕ ‘Ë߇√â“∑’Ë¡“ª√“°ØÀ√◊Õ¡“°√–∑∫µàÕª√– “∑ —¡º— ¢Õ߇¢“ ‡¢“‡√‘Ë¡¡’§«“¡µ—Èß„®√—∫√Ÿâ ‘Ë߇√â“∑’Ë·πàπÕπ ‡©æ“–Õ¬à“ß ´÷ËßÕ“®®–·∫à߬àÕ¬ÕÕ°‡ªìπ¢—Èπ¬àÕ¬§◊Õ ¢—Èπ√Ÿâµ—« ‰¥â·°à °“√ —߇°µ √—∫√Ÿâ§«“¡·µ°µà“ߢÕß ‘Ë߇√â“ ∑’Ë¡“°√–∑∫ ‡™àπ √—∫√Ÿâ§«“¡·µ°µà“ߢÕß√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß ‡Àµÿ°“√≥åµà“ß Ê ¢—Èπµ—Èß„®√—∫ ‰¥â·°à °“√¡’§«“¡µ—Èß„® Ωí°„ΩɵàÕ ‘Ë߇√Ⓡ©æ“–Õ¬à“ß ‡√‘Ë¡ – ¡§«“¡√ŸâÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å „π ‘Ë߇√Ⓡ©æ“–Õ¬à“ßπ—Èπ·≈â«π”¡“√«¡°—π À√◊Õ¬Õ¡√—∫‡æ◊Ëժؑ∫—µ‘ ·≈–¢—Èπ¬àÕ¬ ÿ¥∑⓬§◊Õ ¢—Èπ°“√‡≈◊Õ° √√ ‘Ëß∑’Ë√—∫¡“ ‰¥â·°à °“√‡≈◊Õ°√—∫‡©æ“–Õ¬à“ß  π„®Õà“π‡©æ“–‡√◊ËÕß À√◊Õ‡≈◊Õ°µÕ∫§”∂“¡‡©æ“–∫“ߧ”∂“¡ ‡ªìπµâπ Ú) ¢—ÈπµÕ∫ πÕß (Responding) ‡ªìπæ—≤π“°“√¢—Èπ Ÿß¢÷Èπ¡“Õ’°¢—ÈπÀπ÷Ëß „π¢—Èππ’È ∫ÿ§§≈‰¡à‡æ’¬ß√—∫√Ÿâ ‘Ë߇√Ⓡ∑à“π—Èπ ·µà®–‡√‘Ë¡¡’ªØ‘°‘√‘¬“µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ë߇√â“π—Èπ „π≈—°…≥– Û ¢—Èπ¬àÕ¬ §◊Õ ¢—Èπ‡µÁ¡„®µÕ∫ πÕß ‡ªìπ°“√¬‘π¬Õ¡ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°°“√À√◊հƇ°≥±å∑’ˉ¥â√—∫√Ÿâ¡“ ‡ªìπ°“√¬Õ¡√—∫„π ‘Ëß∑’ˇ¢“ √—∫√Ÿ¡“ ¢—πµ—ß„®µÕ∫ πÕß ¢—ππ’∫§§≈‡√‘¡Õ“ “∑’®–‡¢â“√à«¡ªØ‘∫µ°“√°—∫ºŸÕπ ·≈–Õ“®¡’°“√欓¬“¡À≈’°‡≈’¬ß â È È È È ÿ Ë Ë — ‘ â ◊Ë Ë ‰¡àªØ‘∫—µ‘„π ‘Ëß∑’Ë¢—¥°—∫ ‘Ëß∑’ˇ¢“√—∫√Ÿâ¡“ µàÕ‰ª§◊Õ ¢—ÈπæÕ„®®–µÕ∫ πÕß ∫ÿ§§≈®–‡°‘¥§«“¡æÕ„® À√◊Õ‰¡àæÕ„® µàÕ惵‘°√√¡À√◊Õ°“√· ¥ßÕÕ°¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ∑’Ë Õ¥§≈âÕßÀ√◊Õ¢—¥·¬âß°—∫ ‘Ëß∑’Ë√—∫√Ÿâ¡“ ‡ªìπ°“√‡≈◊Õ°· ¥ßµÕ∫ πÕß µàÕ ‘߇√â“ Ë Û) ¢—È π ‡ÀÁ π §ÿ ≥ §à “ (Valueing) ∫ÿ § §≈‡√‘Ë ¡ ‡ÀÁ π §ÿ ≥ ª√–‚¬™πå ¢ Õß ‘Ë ß ∑’Ë √— ∫ √Ÿâ ·≈– ‘Ëß∑’˵Õ∫ πÕß·≈â« ‡¢“‡√‘Ë¡¬Õ¡√—∫ ‘Ëß∑’Ë ‰¥â√—∫¡“«à“ ‘Ëß„¥¡’§à“¡’§«“¡À¡“¬µàÕ‡¢“ ·≈– ‘Ëß„¥‰¡à¡’§à“‰¡à¡’ §«“¡À¡“¬µàÕ‡¢“ ‡¢“®–· ¥ßÕÕ°¥â«¬æƒµ‘°√√¡µà“ß Ê µ“¡¢—ÈπµÕπ°“√æ—≤π“¬àÕ¬§◊Õ °“√¬Õ¡√—∫§à“π‘¬¡ ‰¥â·°à 欓¬“¡‡æ‘Ë¡æŸπª√– ∫°“√≥å „π ‘Ë߇√â“π—Èπ Ê æ¬“¬“¡ªØ‘∫—µ‘µ“¡∫àÕ¬§√—È߇¢â“ °“√· ¥ß§«“¡π‘¬¡„π §à“π‘¬¡ ‰¥â·°à °“√‡¢â“™à«¬‡À≈◊Õ π—∫ πÿπ√à«¡¡◊Õ„π°‘®°√√¡∑’Ë à߇ √‘¡ ‘Ëß∑’ˇÀÁπ¥â«¬·≈–°“√‡¢â“√à«¡ß“π ‰¥â·°à °“√‡¢â“‰ª√à«¡‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß°≈ÿà¡∑’ˇ¢“‡ÀÁπ§ÿ≥§à“ ·≈–ªØ‘‡ ∏§—¥§â“π ‚µâ·¬âߢ—¥¢«“ß°“√ªØ‘∫—µ‘À√◊Õ惵‘°√√¡ ∑’ˇ¢“‰¡à‡ÀÁπ§ÿ≥§à“ Ù) ¢—Èπ®—¥√–∫∫ (Organization) ‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈æ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–¡“∂÷ߢ—Èππ’È ‡¢“®– 欓¬“¡ª√—∫µ—«‡Õß„À⇢⓰—∫§ÿ≥≈—°…≥– À√◊Õ惵‘°√√¡∑’ˇ¢“¬Õ¡√—∫ ·≈–®–æ‘®“√≥“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߧà“π‘¬¡ (Value) ∑’ˇ¢“‡ÀÁπ§ÿ≥§à“À≈“¬ Ê Õ¬à“ßæ√âÕ¡ Ê °—π 欓¬“¡®—¥≈”¥—∫§à“π‘¬¡‡À≈à“π—Èπ·≈–ª√—∫µ—«„À⇢⓰—∫  ‘ßµà“ß Ê ∑’‡¢“¬Õ¡√—∫π—π ¢—ππ’ª√–°Õ∫¥â«¬ ¢—π¬àÕ¬ Ú ¢—π §◊Õ ¢—π √â“ߧ«“¡‡¢â“„®„π§à“π‘¬¡ ‡¢“®–· ¥ßÕÕ° Ë Ë È È È È È È ‚¥¬°“√‡¢â“√à«¡°≈ÿà¡Õ¿‘ª√“¬ √à«¡ √â“ß·π«§‘¥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫惵‘°√√¡∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫惵‘°√√¡π—Èπ Ê ·≈– ¢—Èπ √â“ß√–∫∫§à“π‘¬¡ ‡¢“®–欓¬“¡™—ËßπÈ”Àπ—°§à“π‘¬¡µà“ß Ê ∑’ˇ¢“¬Õ¡√—∫ ®—¥≈”¥—∫§à“π‘¬¡‡À≈à“π—Èπ  √â“ß·ºπ  √â“߰Ƈ°≥±å „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ‘Ëß∑’ˇ¢“¬Õ¡√—∫·≈–√–∫∫∑’ˇ¢“ √â“ߢ÷Èπ ·≈â«π”‰ª„™â°—∫µ—«‡ÕßÀ√◊Õ欓¬“¡ ™—°™«π„À⺟âÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫√–∫∫π—ÈπAW shape01 3 5/11/2005, 8:30 AM
 • 9. 4 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ı) ¢—Èπ‡°‘¥°‘®π‘ —¬ (Charactorization) æ—≤π“°“√¢—Èπ®—¥√–∫∫π—Èπ‡ªìπ°“√‡√‘Ë¡µâπ ¢Õß°“√«“ßµ—«À√◊Õ°“√¬Õ¡√—∫ ‘Ëß∑’Ë∫ÿ§§≈‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¡“‡ªìπ≈—°…≥–‡©æ“–µ—« °≈à“«§◊Õ ‡¡◊ËÕ°“√®—¥√–∫∫  ”À√—∫µ—«‡Õ߇¢â“√Ÿª‡¢â“√Õ¬·≈â« ∫ÿ§§≈°Á®–¬÷¥∂◊Õ√–∫∫∑’Ë®—¥π—Èπ‡ªìπ¢Õßµπ‡Õß ·≈⫪ؑ∫—µ‘À√◊Õ¬÷¥∂◊ÕµàÕ‰ª ®π‡°‘¥‡ªìπ°“√· ¥ßÕÕ°‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘ À¡“¬§«“¡«à“ ‡¡◊ËÕ„¥°Áµ“¡∑’ˇ¢“Õ¬Ÿà„π ∂“π°“√≥å∑’˵âÕßµÕ∫ πÕßµàÕ  ‘Ë߇√â“ ‡¢“°Á®–· ¥ßÕÕ°µÕ∫ πÕß„π√Ÿª·∫∫∑’˧߇ âπ§ß«“ ®π®—¥‰¥â«à“‡ªìπ≈—°…≥–ª√–®”µ—«¢Õ߇¢“„π∑’Ë ÿ¥ ¢—Èπ‡°‘¥°‘®π‘ —¬·∫à߇ªìπ¢—Èπ¬àÕ¬ Ú ¢—Èπ §◊Õ ¢—Èπ √â“ߢâÕ √ÿª ‰¥â·°à °“√欓¬“¡ª√—∫ª√ÿß√–∫∫®πÕ¬Ÿà „π ¢—Èπ ¡∫Ÿ√≥å „πµ—«µ“¡·π«À√◊Õ√–∫∫∑’˵π‡ÕßµâÕß°“√ ·≈–¢—Èπ°‘®π‘ —¬ ‰¥â·°à °“√· ¥ßÕÕ°Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫®“°«ß°“√À√◊ÕÀ¡Ÿà§≥–«à“‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥凩擖µ—«¢Õ߇¢“ ´÷Ë߇ªìπ‡§√◊ËÕß· ¥ß«à“‰¥â‡°‘¥ §ÿ≥≈—°…≥–‡©æ“–π—Èπ Ê „πµ—«¢Õß∫ÿ§§≈·≈â« Û.Ú.Ú ∑ƒ…Æ’æ—≤π“°“√®√‘¬∏√√¡¢Õß‚§≈‡∫‘√å° ‚§≈‡∫‘√å°¬÷¥∂◊Õ∑ƒ…Æ’æ—≤π“°“√∑“ߪí≠≠“¢Õ߇撬‡®µå (Piaget, Ò˘ˆ˜) ∑’Ë·∫àß æ—≤π“°“√∑“ߪí≠≠“ÕÕ°‡ªìπ¢—Èπ Ê ≈– Ù √–¬– ¡“‡ªìπÀ≈—°„π°“√«—¥∑ƒ…Æ’æ—≤π“°“√∑“ß®√‘¬∏√√¡ ·≈–∂◊Õ«à“æ—≤π“°“√®√‘¬∏√√¡‡ªìπº≈¢Õßæ—≤π“°“√∑“ߪí≠≠“  √ÿª‰¥â¥ßπ’È — ‡¥Á°«—¬ -Ú ¢«∫ ªí≠≠“§«“¡§‘¥Õ¬Ÿà „ π¢—È π µË” ‡°‘ π °«à “ ∑’Ë ® –‡¢â “ „®§«“¡∂Ÿ ° º‘ ¥ ¢Õß°“√°√–∑” ‡¡◊ËÕ¬à“߇¢â“ Ÿà√–¬–∑’Ë Ú Õ“¬ÿ Ú-˜ ªï‡√‘Ë¡∑’Ë®–‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫§«“¡∂Ÿ°º‘¥¢Õß°“√°√–∑” ‡¡◊ËÕ¬à“߇¢â“ Ÿà√–¬–∑’Ë Û Õ“¬ÿ ˜-ÒÚ ªï ‡¥Á° “¡“√∂§‘¥µ“¡À≈—°‡Àµÿº≈‰¥â·µà®”°—¥Õ¬Ÿà„π¢Õ∫‡¢µ¢Õß ‘Ëß∑’ˇªìπ √Ÿª∏√√¡ ‡™àπ ®—¥ª√–‡¿∑„À⇪ìπ√–∫∫‰¥â ·≈–‡¢â“„®§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß≈—°…≥–µà“ß Ê ¢Õß ‘Ëß∑’ˇªìπ√Ÿª∏√√¡‰¥â ‡¡◊ËÕ§«“¡§‘¥¢Õ߇¥Á°„π√–¬–∑’Ë Ú ·≈– Û ¬—ß®”°—¥Õ¬Ÿà „π¢Õ∫‡¢µ¢Õß°“√π÷°§‘¥‡Õ“‡Õß·≈–°“√§‘¥‡°’ˬ«°—∫  ‘Ëß∑’ˇªìπ√Ÿª∏√√¡ §«“¡§‘¥‡°’ˬ«°—∫§«“¡∂Ÿ°º‘¥®÷ß®”°—¥Õ¬Ÿà„π¢Õ∫‡¢µ¢Õß ‘Ëß∑’ˇªìπ√Ÿª∏√√¡‡∑à“π—Èπ ‰¡à “¡“√∂ ‡¢â“„®°Æ‡°≥±å¢Õß —ߧ¡Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ‚§≈‡∫‘√å°®—¥Õ¬Ÿà „π√–¥—∫∑’Ë Ò §◊Õ √–¥—∫°àÕπ°Æ‡°≥±å —ߧ¡ (Preconventional Level) ºŸâ∑’Ë “¡“√∂§‘¥„π‡™‘ß‡Àµÿº≈π“¡∏√√¡‰¥â‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’Õ“¬ÿª√–¡“≥ ÒÚ ªï¢Èπ‰ª  “¡“√∂ ÷ ‡¢â“„®∫∑∫“∑¢Õß∫ÿ§§≈ ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß∫ÿ§§≈µà“ß Ê „π —ߧ¡Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ®–µ—¥ ‘𧫓¡∂Ÿ°º‘¥ ¢Õß°“√°√–∑”¢Õß∫ÿ§§≈µà“ß Ê µ“¡°Æ‡°≥±å¢Õß —ߧ¡‰¥â §«“¡‡¢â“„®‡°’¬«°—∫§«“¡∂Ÿ°º‘¥„π∑”πÕßπ’®¥Õ¬Ÿà„π Ë È— √–¥—∫∑’Ë Ú §◊Õ √–¥—∫°Æ‡°≥±å —ߧ¡ (Conventional Level)  ”À√—∫ºŸ∑ “¡“√∂§‘¥‡™‘ßµ√√°‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ Õ“®®–æ—≤π“°“√√—∫√Ÿ¢Õßµπ‡Õß„π√–¥—∫∑’Ë â Ë’ â  Ÿß¢÷Èπ‰ªÕ’° Õ¬Ÿà „π√–¥—∫∑’Ë Û §◊Õ √–¥—∫ Ÿß°«à“°Æ‡°≥±å —ߧ¡ (Postconventional Level) ´÷Ëß “¡“√∂µ—¥ ‘𠧫“¡∂Ÿ°µâÕ߇À¡“– ¡µ“¡°Æ‡°≥±åµà“ß Ê ¢Õß —ߧ¡·≈⫉µ√àµ√Õߥ⫬µπ‡Õß«à“∂Ÿ°µâÕß ºŸâ∑’Ë “¡“√∂µ—¥ ‘𠧫“¡∂Ÿ°µâÕߢÕß°“√°√–∑”„π√–¥—∫ Ÿßπ’ȵâÕßÕ“»—¬ªí≠≠“§«“¡§‘¥√–¥—∫ Ÿß ·≈–‡ªìπºŸâ∑’Ë™à“ߧ‘¥™à“ß —߇°µ ºŸâ∑’Ë®– «‘æ“°…å°Æ‡°≥±åµà“ß Ê ‰¥â µâÕß„™â‡«≈“Õ’°À≈“¬ªï ®“°‡√‘Ë¡«—¬√ÿàπ®π°√–∑—ËßÕ“¬ÿÕ¬à“ßπâÕ¬ Ú ªï ®÷ß®–∑”‰¥â µ“¡∑ƒ…Æ’æ—≤π“°“√®√‘¬∏√√¡¢Õß‚§≈‡∫‘√å° æ—≤π“°“√·∫àßÕÕ°‡ªìπ Û √–¥—∫ §◊Õ √–¥—∫∑’Ë Ò °àÕπ°Æ‡°≥±å —ߧ¡ √–¥—∫∑’Ë Ú °Æ‡°≥±å —ߧ¡ ·≈–√–¥—∫∑’Ë Û  Ÿß°«à“°Æ‡°≥±å —ߧ¡ „π·µà≈–√–¥—∫ ‚§≈‡∫‘√å°¬—ß·∫àßæ—≤π“°“√ÕÕ°‡ªìπ Ú ¢—Èπ √«¡‡ªìπ ˆ ¢—Èπ ‡√’¬ßµ“¡≈”¥—∫¥—ßπ’ÈAW shape01 4 5/11/2005, 8:30 AM
 • 10. °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å 5 √–¥—∫∑’Ë Ò : °àÕπ°Æ‡°≥±å —ߧ¡ (Preconventional Level) ¢—Èπ∑’Ë Ò : °“√≈ß‚∑…·≈–°“√‡™◊ËÕøíß °.  ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ° : - µâÕ߇™◊ËÕøíß ‰¡àΩÉ“Ωóπ°Æ‡°≥±å∑’Ë¡’°“√≈ß‚∑… - ‰¡à∑”§«“¡‡ ’¬À“¬·°à™’«‘µ·≈–∑√—æ¬å ‘π ¢. ‡Àµÿº≈ : - ‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’ˬ߰“√∂Ÿ°≈ß‚∑… ¢—Èπ∑’Ë Ú : ‡Õ°∫ÿ§§≈π‘¬¡ °“√µÕ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ ·≈–°“√™”√–·≈°‡ª≈’ˬπ °.  ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ° : - ∑”µ“¡°Æ‡°≥±å‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå·°àµπ‡Õß„πªí®®ÿ∫—π - ∑ÿ°§π∑”„π ‘Ëß∑’Ë®–µÕ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ - §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡„π°“√™”√–·≈°‡ª≈’ˬπ ¢. ‡Àµÿº≈ : - °“√µÕ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ®”‡ªìπµâÕߧ”π÷ß∂÷ߧ«“¡µâÕß°“√ ¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ¥â«¬ √–¥—∫∑’Ë Ú : °Æ‡°≥±å —ߧ¡ (Conventional Level) ¢—Èπ∑’Ë Û : §«“¡§“¥À«—ß∑“ß —ߧ¡ §«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–°“√§≈âÕ¬µ“¡ °.  ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ° : - °√–∑”„π ‘Ëß∑’Ë —ߧ¡§“¥À«—ß - ¡’§«“¡ª√“√∂π“¥’·≈–Õ“∑√µàÕºŸâÕ◊Ëπ - §«“¡‰«â«“ß„® §«“¡¿—°¥’ §«“¡‡§“√æ ·≈–§«“¡°µ—≠êŸ ¢. ‡Àµÿº≈ : - µâÕß°“√‡ªìπ§π¥’„π∑√√»π–¢Õßµπ·≈–¢Õß∫ÿ§§≈µà“ß Ê „π —ߧ¡ - µâÕß°“√√—°…“°Æ‡°≥±åµà“ß Ê ∑“ß —ߧ¡‡æ◊ËÕ√—°…“惵‘°√√¡¥’ß“¡µà“ß Ê „Àâ§ßÕ¬Ÿà ¢—Èπ∑’Ë Ù : √–∫∫ —ߧ¡·≈–¡‚π∏√√¡ °.  ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ° : - °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ - °ÆÀ¡“¬µâÕ߇ªìπ°ÆÀ¡“¬ ¬°‡«âπ„π°√≥’∑’Ë¢—¥°—∫Àπâ“∑’Ë∑“ß —ߧ¡Õ◊Ëπ Ê - °“√∫”‡æÁ≠µπ‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ —ߧ¡ °≈ÿà¡ À√◊Õ ∂“∫—π ¢. ‡Àµÿº≈ : - ‡æ◊ËÕ„Àâ ∂“∫—πµà“ß Ê ¢Õß —ߧ¡¥”√ßÕ¬ŸàµÕ‰ª à - √—°…“√–∫∫ —ߧ¡„Àâ§ßÕ¬Ÿà ‰¡àæ—ß∑≈“¬ √–¥—∫∑’Ë Û :  Ÿß°«à“°Æ‡°≥±å ß§¡ À√◊Õµ“¡À≈—°°“√ (Postconventional or Principled Level) — ¢—Èπ∑’Ë ı :  —≠≠“ —ߧ¡À√◊ÕÕ√√∂ª√–‚¬™πå·≈– ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈ °.  ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ° : - °“√‡¢â“„®«à“∫ÿ§§≈„π —ߧ¡µà“ß¡’§“π‘¬¡·≈–§«“¡‡ÀÁπµà“ß°—π à - °“√‡¢â“„®°Æ‡°≥±åµà“ß Ê „π —ߧ¡«à“‡°‘¥®“°°“√µ°≈ß°—π¢Õß∫ÿ§§≈ „π —ߧ¡ - °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡ —≠≠“ —ߧ¡ ¢. ‡Àµÿº≈ : - ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢·≈–‡æ◊ËÕæ‘∑—°…å ‘∑∏‘¢Õß∑ÿ°§π„π —ߧ¡ - §«“¡√Ÿâ ÷°ºŸ°æ—πµàÕ —≠≠“ —ߧ¡°—∫∫ÿ§§≈µà“ß ÊAW shape01 5 5/11/2005, 8:30 AM
 • 11. 6 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ¢—Èπ∑’Ë ˆ : À≈—°°“√®√‘¬∏√√¡ “°≈ (Universal Ethical Principles) °.  ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ° : - ∑”µ“¡À≈—°°“√∑“ß®√‘¬∏√√¡∑’˵π‡≈◊Õ°‡Õß - °ÆÀ¡“¬·≈– —≠≠“ —ߧ¡∑’Ë∂Ÿ°µâÕߧ«√‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°°“√‡À≈à“π’È - ‡¡◊ËÕ°ÆÀ¡“¬¢—¥°—∫À≈—°°“√‡À≈à“π’È®–µâÕß∑”µ“¡À≈—°°“√ - À≈—°°“√∑’Ë∂Ÿ°µâÕߧ◊Õ À≈—°°“√ “°≈‡°’ˬ«°—∫§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ´÷Ë߉¥â·°à §«“¡‡ ¡Õ¿“§„π ‘∑∏‘¢Õß¡πÿ…¬å·≈–°“√‡§“√æ„π»—°¥‘Ï»√’¢Õß¡πÿ…¬å ¢. ‡Àµÿº≈ : - À≈—°°“√®√‘¬∏√√¡ “°≈‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∂°µâÕßµ“¡À≈—°‡Àµÿº≈ Ÿ °“√‡°‘¥®√‘¬∏√√¡µ“¡∑√√»π–¢Õß‚§≈‡∫‘√å°π—Èπ ®√‘¬∏√√¡À√◊Õ§«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫§«“¡∂Ÿ°º‘¥ ¡‘‰¥â‡°‘¥®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡‘‰¥â‡°‘¥®“° —ߧ¡·«¥≈âÕ¡ ·µà‡°‘¥®“°°“√§‘¥‰µ√àµ√Õßµ“¡‡Àµÿº≈¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈ æ—≤π“°“√¢Õß®√‘¬∏√√¡‡ªìπº≈¢Õß°“√ —߇°µ ·≈–°“√§‘¥‰µ√àµ√ÕߢÕß∫ÿ§§≈ ºŸâ∑’ˉ¡à™Õ∫ —߇°µÀ√◊Õ‰¡à™Õ∫ ∑’Ë®–§‘¥‰µ√àµ√Õßæ—≤π“°“√∑“ß®√‘¬∏√√¡°Á‰¡à‡°‘¥ ·¡â«à“æ—≤π“°“√∑“ߪí≠≠“‰¥â‡¢â“ Ÿà¢—Èπ Ÿß·≈â«°Áµ“¡ ´÷Ëß ‚§≈‡∫‘√å°‡™◊ËÕ‡À¡◊Õπ‡æ’¬‡®µå«à“ æ—≤π“°“√‡ªìπ¢—Èπ Ê ®“°¢—ÈπÀπ÷Ë߉ª ŸàÕ°¢—ÈπÀπ÷Ëßµ“¡≈”¥—∫Õ¬à“ß·πàπÕ𵓬µ—« ’ (Invariant) ¥—ßπ—Èπ®√‘¬∏√√¡®÷ßæ—≤𓇪ìπ¢—Èπ Ê ®“°¢—ÈπµË”°«à“‰ª Ÿà¢—Èπ Ÿß°«à“∑’≈–¢—Èπ ‰¡à¡’°“√¢â“¡¢—Èπ ‰¡à¡’°“√  ≈—∫¢—Èπ ·≈–‰¡à«à“∫ÿ§§≈®–‡µ‘∫‚µ„π —ߧ¡„¥À√◊Õπ—∫∂◊Õ»“ π“„¥ ¬àÕ¡¡’≈”¥—∫¢—Èπ°“√æ—≤π“¢Õß®√‘¬∏√√¡ ∑’ˇÀ¡◊Õπ Ê °—π ‡√’¬°™◊ËÕ«à“∑ƒ…Æ’æ—≤π“°“√∑“ß‚§√ß √â“ß (Structural Development Theory) ·≈–∑ƒ…Æ’ æ—≤π“°“√∑“ߪí≠≠“ (Cognitive Development Theory) °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈√–¥—∫®√‘¬∏√√¡¢Õß∫ÿ§§≈ ‚§≈‡∫‘√å°„™â§”Õ∏‘∫“¬ “‡Àµÿ¢Õß°“√µ—¥ ‘π 惵‘°√√¡Àπ÷Ëß Ê «à“ ¡§«√À√◊Õ‰¡à‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠ ‡™àπ ∂“¡«à“°“√∑’Ëπ—°‡√’¬π§πÀπ÷Ëߢ‚¡¬¬“®“°√â“π¢“¬¬“ ‡æ◊ËÕπ”¡“√—°…“¡“√¥“¢Õßµπ´÷Ëß°”≈—ߪɫ¬Àπ—° ‡ªìπ°“√°√–∑”∑’Ë ¡§«√À√◊Õ‰¡à·≈–∑”‰¡ §”µÕ∫∑’Ë ‰¥â¡“∂◊Õ‡ªìπ °“√µ—¥ ‘π∑“ß®√‘¬∏√√¡ (Moral Judgement) ·≈–∂◊Õ‡ªìπ°“√„Àâ‡Àµÿº≈∑“ß®√‘¬∏√√¡ (Moral Reasoning) ¢ÕߺŸâµÕ∫ ‚¥¬°“√‡ πÕ‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë¡’§«“¡≈”∫“°„®„π°“√µ—¥ ‘𧫓¡∂Ÿ°º‘¥ (Moral Dilemma) ∑”πÕßπ’È À≈“¬ Ê ‡Àµÿ°“√≥å (·∫∫∑¥ Õ∫¢Õß‚§≈‡∫‘√å° ¡’ ˘ ‡Àµÿ°“√≥å) „À⺟â√—∫°“√∑¥ Õ∫µ—¥ ‘π·≈–Õ∏‘∫“¬‡Àµÿº≈ ¢Õß°“√µ—¥ ‘π„® µàÕ®“°π—ÈπºŸâ∑¥ Õ∫°Á𔧔µÕ∫¡“®—¥ª√–‡¿∑«à“‡ªì𧔵Õ∫∑’Ë· ¥ß®√‘¬∏√√¡„π¢—Èπ„¥µ“¡‡°≥±å „π°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ª√–‡¿∑π’È ‰¡à§”π÷ß°“√µ—¥ ‘π∑“ß®√‘¬∏√√¡¢ÕߺŸâ√—∫°“√∑¥ Õ∫ ·µà§”π÷ß∂÷߇Àµÿº≈ ¢Õß°“√µ—¥ ‘π‡æ’¬ßÕ¬à“߇¥’¬« ¥—ßµ“√“ßµàÕ‰ªπ’ÈAW shape01 6 5/11/2005, 8:30 AM
 • 12. °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å 7 µ—«Õ¬à“ß°“√®—¥ª√–‡¿∑‡Àµÿº≈¢Õß°“√µ—¥ ‘π∑“ß®√‘¬∏√√¡ °“√µ—¥ ‘π∑“ß®√‘¬∏√√¡·≈–‡Àµÿº≈ ¢—Èπ®√‘¬∏√√¡ π—°‡√’¬πºŸâπ—Èπ‰¡à§«√¢‚¡¬ ‡æ√“–®–∂Ÿ°®—∫·≈–µâÕßµ‘¥§ÿ° Ò π—°‡√’¬πºŸâπ—Èπ‰¡à§«√¢‚¡¬ À“°‡¢“µâÕß°“√„Àⷡ൓¬‡æ◊ËÕµπ®–‰¥â√—∫∑√—æ¬å ¡∫—µ‘ Ú π—°‡√’¬πºŸâπ—Èπ§«√¢‚¡¬ ‡æ◊ËÕ√—°…“·¡à´Ë߇ªìπ∑’Ë√—°¢Õ߇¢“ ÷ Û π—°‡√’¬πºŸâπ—Èπ‰¡à§«√¢‚¡¬ ‡æ√“–°ÆÀ¡“¬Àâ“¡‰«â À“°‰¡à¡’°“√Àâ“¡¢‚¡¬  —ߧ¡‡√“§ß¢“¥§«“¡ ß∫ ÿ¢ Ù π—°‡√’¬πºŸâπ—Èπ‰¡à§«√¢‚¡¬ ‡æ√“–‡ªìπ°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘„π∑√—æ¬å π¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ ‘ ı °“√¢‚¡¬‡ªìπ°“√°√–∑”∑’˺‘¥°ÆÀ¡“¬ ·µà„π°√≥’πȇªìπ°“√¢‚¡¬‡æ◊ËÕ√—°…“™’«‘µ¡πÿ…¬å ’ ®÷ß∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°®√‘¬∏√√¡ ‡æ√“–™’«‘µ¢Õß·¡à¬àÕ¡¡’§«“¡ ”§—≠¡“°°«à“∑√—æ¬å ‘π ˆ Ù. ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π°“√æ—≤π“·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å °“√æ—≤π“·≈–°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å§«√¥”‡π‘π°“√‚¥¬§≥–°√√¡°“√«—¥·≈– ª√–‡¡‘πº≈§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑—Èßπ’È ∂“π»÷°…“ “¡“√∂¥”‡π‘πß“πµ“¡·π«∑“ßµàÕ‰ªπ’È ·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å¢Õß ∂“π»÷°…“ °”Àπ¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å¢Õß ∂“π»÷°…“ ¥”‡π‘π°“√æ—≤π“„πÀâÕ߇√’¬π/πÕ°ÀâÕ߇√’¬π °”À𥇰≥±å·≈–·π«∑“ß°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß √“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ√–¬– Ê  √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å - ¥’‡¬’¬¡ Ë - ¥’ - ºà“π‡°≥±å - ‰¡àºà“π‡°≥±åAW shape01 7 5/11/2005, 8:30 AM
 • 13. 8 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å °√≥’ ∑’Ë ¡’ ºŸâ ∑’Ë ‰¡àºà“π‡°≥±åµâÕ߉¥â√—∫°“√´àÕ¡‡ √‘¡æ—≤π“¥â«¬«‘∏’°“√∑’ˇÀ¡“– ¡·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫ §ÿ≥≈—°…≥–∑’˵âÕß°“√æ—≤π“ ‡™àπ ‡¢â“§à“¬§ÿ≥∏√√¡ ∑”°‘®°√√¡§«“¡¥’ ‡ªìπµâπ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√´àÕ¡‡ √‘¡·≈â« ∂◊Õ«à“ºà“π‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èßπ’È ∂“π»÷°…“ “¡“√∂°”Àπ¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å 𑬓¡ µ—«™’È«—¥·≈–√–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß∑’ˇ πÕ‰«â„π¢âÕ ı ı. §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å 𑬓¡ µ—«™’È«—¥ ·≈–√–¥—∫§ÿ≥¿“æ ‡¡◊ËÕ ∂“π»÷°…“°”Àπ¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å·≈â« ®–µâÕß„Àâ𑬓¡À√◊Õ§«“¡À¡“¬¢Õߧÿ≥≈—°…≥– π—Èπ Ê °”Àπ¥µ—«™’È«—¥·≈–„À⧫“¡À¡“¬√–¥—∫§ÿ≥¿“æ·µà≈–√–¥—∫ ¥—ßµ—«Õ¬à“ßµàÕ‰ªπ’È ı.Ò §«“¡¡’«‘π—¬ À¡“¬∂÷ß °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ‡°≥±å¢Õß‚√߇√’¬π §√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π  “¡“√∂ °”Àπ¥µ—«™’È«—¥‰¥â¥—ßπ’È Ò) µ√ßµàÕ‡«≈“ Ú) °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ‡Õß·≈–¬Õ¡√—∫º≈°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß Û) ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡√–‡∫’¬∫·≈–°Æ‡°≥±å¢Õß‚√߇√’¬π Ù) ∑”°‘®«—µ√¢Õßµπ‡Õßµ“¡°”À𥇫≈“ ı) ‡§“√æ ‘∑∏‘¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ œ≈œ ı.Ú §«“¡´◊ËÕ —µ¬å À¡“¬∂÷ß °“√‰¡à‚°À°À≈Õ°≈«ßºŸâÕ◊Ëπ  “¡“√∂°”Àπ¥µ—«™’È«—¥‰¥â¥—ßπ’È Ò) ∑”°“√∫â“π¥â«¬µπ‡Õß Ú) ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ§π查®√‘ß ∑”®√‘ß Û) ªØ‘∫—µ
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks